Prostředek k ošetřování semenných porostů motýlokvětých pícnin

Číslo patentu: 251648

Dátum: 16.07.1987

Autori: Veverka Karel, Kůdela Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

151) Im. uf sa sisasssa w w 84 A w n(54) Prostřodek k ošetřování somonných porostů motýlokvětých pícninProstředek k oäetřováni samotných porostů motýlokvitých pícnín za účelem zvýšení výnosu semen, obsahující jako účinnou látku. lnmarinové sloučeniny obec ného vzorce Ikde R 1, H 2, R 3 a R 4 značí vodík, hydroxyl nebo alkoxyl s 1 až 3 atomy uhlíka, R 5značí vodík, hydroxyl nebo alkyl s l až 3 atomy uhlíku a laktamový kruh 39 případně na označeném mistě- otevřen.Vnalez se týka proatředku k oäetřovení aemenných poroatů motýlokvětýoh pícnin,jako je napr. vojtölka.Zvýšení výnosu semeno vojtöěky, který je v našich podmínkách velmi nízký, je komplemím problémom ilechtetelským. agrotechnickým i ochranářekýn. Aplikací chemických látek je možné řešit jen některé z těchto otázok. Kromě ochrany proti kúdcñm a plavelům je to především možnost regulace nadměrného vegetaoivního růatu, omezení poláhúní,bndukce kvetení, zvýsení podílu plnohodnotných amen a omezení opadu lueků e kvetu.Řada autorů zkouäela aplikaci inhibitorů rastu ( FROLIŠEK I. Záv. zpráva VŠÚP Troubsko 1975, 79 s., BARAN - DIMICO - KMIŠ Pôda a úroda 9, 1970, e. 9, IVANOV A. I. Raatčnijevodetvo 43, 1970, s. 275, JELINOISKA A. - SKRZYKIARZ H. zas. Probl.Postapow Nauk Roln. 131, 1973, s. 223, mmm 11. - swan v. Rast. Nauki 14, 1977 ą. 110, SVÉTLÍI I. et al LL. Univ. Halle - Vlittenberg Vies. Beitrige, 17, Teil II, 1976, s. 320, snž J. - vnem( v. - ZÁBRANSKÝ s. Agrochámia 21, 1981, s. 174). Pokud bylo doeałeno zvýšení výnosu, polubovalo se toto větlinou v rozmezi několika procent.Zvýšení výnosu aemene vojtěiky bylo zjiltäno i jako důsledak vedlejäího působení toxarenu na metabolické procesy v roetlině (KRÁLOVIČ J. Polnohoapcderstvo, 27, 1981. a. 1097). Výnos semeno vojtääky ae nepodarilo zvýši potlačením jejích houbových chorob pomocí fungicidů. Efekt. byl epíäa opačný (CHLOUPEK O. - BABINIG J. Ochr. rastl. 18,1932 s. 133). Naopak iufekce rostlin vojtěěląv původcem cévního vadnutí houhou Verticillium alboatrum vedla ke zvýšení semenné produkce ( KÚDELA V. Tag. Bar. Aked. Landa Wie. DDR, 1983, a. § 51).Je známa, že v infikovaných rastlinách vznik( řada epecificwch i neapecifických látek. Typickou skupinou eloućenin, jejich hladina se v roetline zvyšuje nejen po inrekci, ale i po machanickém poranění, jsou fenolická látky. U motýlokvltých pícnin přichází do úvahy hlavně kumerin a jeho deriváty. Tyto látky kromě vlastního přímeho účinku slouží jako prekurzory pro řadu dallích látek. Vetupují do obdobných nebo totožných matabolických procesů.Z tohoto hladiska je mdleme posuzovat jeko jednolitou skupinu slouiící jako prekurzor vlastních biologicky aktivnich lútek odpovldnýcn za sledovaný efekt. Tomu nasvědčují i díla předloäená výsledky, naboĺ všechny zkoulené latky vykñzaly pozitivní účinek. V pokusech zkouäená latky byly aplikovaný těeně pred počátkem kvetení v dávkach uvedených v tabulkích. Velikost parcel »na 1 o m 2.Prostredek k oäetřovaní semenných porostů motýlokvětých pícnin podla vynalezu, me jíci za účel zvýšení výnosu samen, obsahuje jako účinnou látku sloučeninu nebo sloučeniny obecného I vzorcekde R 1, R 2, R 3 a R značí vodík, lwdrozyl nebo alkoql s jedním ai tromi atomý uhlíka a R 5 značí vodík. hydroxyl nebo alkyl s 1 a 3 atomy uhlím, laktamový kruh je .případně na ozna§en 6 m místě otevřen.J Jako príklady lze uveat kumarin, J-metluleekuletin (4-methy 1-6, I-diłwdronqkumarin),hmethylumbellireron (ú-methyl-T-łwdroukvxmarin). weelinu p-kumarovou (odvozenú hydrogenolytickýn rozltêpením laktamovćho kruhu ľ-hydrowkttmerinu), kyselinu kavovou .( odvozena obdobne od ôJ-dihydroxykumarinu), kyselinu feferulovou, odvozenou obdobně od mydrozq-B-mathoarykvzmarinu), kyselinu sinapovou (odvozenou obdobntod 6,B-dimethoxy-7 3 251648hydroxykumarinu), S-hydroxykumarin (přímo nebo v podobě svého prekurzoru kyseliny biehydtoxykumarinylbotově nebo jejího esteru pelentanu), 4-methy 1-7-łnydruxykumarin a j.V pokusech v roce 1982 došlo působením kumarinu a jeho derivátů k určité inhibíci dloulivého růstu, bylo však dosaženo výrazné zvýšení počtu naaazených lusků. Během zrání v důsledku extrémních povětrnostních podmínek nastalo silně sprchování lusků, čímž byly zmenäeny rozdíly mezi kontrolou a oěetŕenými variantami (tabulka 1).Výsledky pokusu v roce 1984 Jsou uvedeny v tabulce 2. Z nich je zřejmě, že všechny deriváty kumarinu výrazně zvýäily výnos semeno vojtěěky. Z praktického hlediska je důležité, že pozitivní účinek kumarinů se projevil v širokém rozmezí dávek. Účinnost látek zasahujících do rdstových procesů bývá velmi závislá na průběhu počasí. U látek účinných v úzkém rozmezí dávok je nebezpečí, že za odlišných podmínek budou neúčinné nebo budou mít i negativní účinek. Zkouäené deriváty kumarinu slibují pozitivní účinek v širokěm rozmezí dávek a tedy i v letech s velmi rozdílrąým průběhem počasí.Prostředek se aplikuje během vegetace na porasty obvyklým způsobem, tedy poprašením nebo postřikem, bud jednorazové nebo v několika postupąých dávkach.Proatředek k ošetřování aemenných porostd motýlokvětýoh pícnin a účelom zvýšení výnosu semen, vyznačený tím, že Jako účinnou látku obsahuje kumarinovó aloučaniny obecného vzorce Ikde R 1, R 2, R 3, a R 4 značí vodík, lwdroxyl nebo alkoaql a 1 a 3 stanu uhlím, R 5 značí vodík, hydroxyl nebo alkyl s I až 3 atomy uhlík a laktamový kruh je případně na označenám místě otevřen.

MPK / Značky

MPK: A01N 43/16

Značky: prostředek, ošetřování, semenných, porostu, pícnin, motýlokvětých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-251648-prostredek-k-osetrovani-semennych-porostu-motylokvetych-picnin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostředek k ošetřování semenných porostů motýlokvětých pícnin</a>

Podobne patenty