Bezkontaktní zarážka, zejména víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 251614

Dátum: 16.07.1987

Autori: Požár Vojmír, Bezděk Miloslav, Spišiak Juraj, Lev Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno 18 12 86 Ř LEZY u mm (45) Vydňno 15 04 sa I.0 BIEVY W 5) Autor vynálezu SPIŠIAK JURAJ ing., BRNO, LEV STANÍSLÁV ing., ÓSTDPOVICE, BEZDÉK MILOSLAV ingqaňncnnv, POŽÁR VOJMIR ing., sme(54) Bezkontaktní zarážka. zejména více prošlupního tkaciho strojeŘešení se týká bezkontaktní zarňžky,zejména víceproälupního tkacího stroje. Podstatou je, že zarážkn je tvořena induktivnim čidlem s alespon jednou reůlnou indukčnosti a proti ní uloženou kovovou clonou, přičémž induktivni čidlo je spodeno a elektronikou snímače. Podstatou rovněž jo, že kovov( clona je uložena suvně ve vybrání na zanešeči a je spojene přímo nebo přes pikové ústrojí s ěidlem polohy osnovnich niti, zatinco lnduktívni čídlo je uloženo v hornín vedení v bezprostřední blízkosti vybräní. Řešení je s výhodou možno využít při konstrukcí textilních strojů, zejména víceprošlupního tkaciho stroje.Vynilez se týká bemkontaktní zarížky, zejméne vícepreälupního tkecíhe stroje. Zerezke víceproälupního tkecíno stroje slouží pre zastavení stroje pri zévedúch v proetoru mezi retečním psprskem e pevným peprskem, ktoré znemožnují přenos útku do tkaniny. Podle dosovadního stavu je zaríäko řoäem bud spínéním mechanického kontaktu prohnutím kovové plenžoty nn kostru stroje pomocí ocelové kuličky, ktere se při poruäe přenosu vysune se zensäeče, nebo spíniním jazýčkovým zetovom, ovlidsným permsnentním mognetom,který js při peruse přenosu netlčen tak, aby delle k eepnutí etlciondnxího jezýčkevého kontaktu.Nevýhody prvního znimeho řešení, to jest spínňní mechanického kontaktu prohnutím kovové plenłoty., ne kostru stroje pomocí zo zaneěečo vyoouvené ocelové kuliěky spočívejí zejména v nízké životnosti mechanického kontaktu o v tom, že mechanický tlak ocelové kuličky je veden přes osnovní nite, takze ocelovi kuličks muže zpusebit shrnutí osnovních nití e tím vytvoření pŕobähů v rotačním paprsku stroje, přípodnl prerušení osnovy. J inými nevýhodemi tohoto řešení jsou velke pracnost e noekonemičnost, noreky no deficitní suroviny pre zhotovení kontaktní plenłety o noční prevděpodobnost mechanického neruěení plenžoty při poruso. Nevýhody druhého nemého řeěení, to jeot spínúní jomýěkovým zítavem ovledaným permonentním megnetem, spočívsjí ve zvýšených nikledech no výrobu zenošeče e snímecí lišty při současné nutnosti výběru jak permsnentních megnetů v zeneěeči tak i jeoýčkových zltsvů ne citlivosti opínení. Jineu nevýhodou je citlivost jezýčkových złtovů no otřesy a nutnost orientoce Mtevů vůči permsnentním mzgnetům. Slebnutí permenentních mognotů s äeeem psk zvyšuje nespolehlivost zarízení. Jednotlivé zotevy je navíc nutné vyřozevot z funkce při použití magnetického dobrščevćní zenaěečů.V úseku magnetického dobridoviní znnoěoćů přitom není eeríłke víceproälupníhe tkocího stroje v činnosti.Uvedené nevýhody ooučaonéhe stavu do nočné míry odstraňuje bezkontektní zsrížks víceprollupního tkocího stroje podle vynílezu, jejíž podstatou jo, že čidlo jo induktivní s alespoň jednou reúlnou indukčností o proti nemu uležene kovovú clono, přičem induktivní čidle jo spojene s elektronikou snímače. Podstatou vynélesu rovněž je, že kovovú clona je uložena suvně ve vybrlní e je spojene přímo nebo přes pákové ústrojí s čidlem polohy oenovních nití, zatímco induktivní čidlo je uloženo v herním vedení v bezprestřední blízkosti vybrení.Výhody bezkontektní urážky víceproälupního tkacího stroje podle vynálezu spočívají v nízkych výrobních nékledech, nízkých udržovscích neklsdech. meteriílové nenlročnoeti pri výrobě, spolehlivosti s bezpečnosti při provozu i odolnosti vůči otreoům.vynález bude dále blíže popsán podle priložených výkresů, kde ne obr. 1 je onlzorněn příčný řez príklsdným uopořłdéním zeníäecího ústrojí a rotećního poprsku e bezkontoktní zorlzkou vícepreslupního tekcího stroje podle vynelezu s čidlem polohy osnovních nítí v pracovní polose o no obr. 2 je znisernłn tentýž rez s čidlem polohy oonevních nití v poloze signalisující závadu v prostoru mezi retačním paprskem o pevným poprskem.Ne obr. | je zonašoč 1 uložon ve spodním vedení g a homím vedení 1. V zonaloči 1 je ve vybréní i ulošene kovové clona i, spojenú známým způsobem pekovým mechanisnem s čidlom g polohy osnevsích nití 1. Osnovní nite 1 prochílejí nitänkesi § mezi třtinoli Lpevného peprsku podel aaneäečo 1 k rotočníou paprsku m, mezi jeho lemolami ,LL je uložen útok 13. Ve vrcholu úhlu, který spolu svírejí dvě osnovní nitě 1, je oíeto přírszu. V horním vedení 1 je proti vybraní i uIIstén oscilsční obvod, tvořící iuduktivmí čidlo 13, ktoré je spojené e elektronikou 14 snímače.Ne obr. 2 je znízornäne príkledné uspoŕidiní zonisecího ústrojí a retačníhe poprsku podle obr. 1 v okamžiku poruchy. Útek l 2 je mimo dosah lemel i rotočního popreku m,přičemž ěidlo § polohy osnovních nití 1 je eenovmími nitémi 1 stlačono do zúvodu signoli 3 251614zujici polohy o prostřednictvím neznizorněnáho pikového ústrojí přidržuje kovovou clonu 2 v její horní nezní polose, to jest nejbliže i uktivního čidla 13.V činnosti je čidlo § polohy osnovních nití 1 vysunuto před zenošeč 1, smere k rotačnimu paprsku lg. Při bezporuchovém chodu víceproěłupniho tksciho stroje eochytí lanele ll rotačniho paprsku 12 útek lg e přirezi ho vo valné bodu ke tkoninł. Oenovní niti 1 se přitom rosevřou tok, že tvoří jednu přímku od svasnáho bodu k očklm nítěnek §.V případě poruchy neoochyti lencla ll rotačniho poprsku lg útek 13, ten npdsobi, že k překŕiženi osnovních niti 1 nedojde ve voznám bode, olo v prostoru neoi rotečním poprekam lg a zoneěočem 1, osnovni nite 1 obepnou najiždłjíci zoneseč 1 e stlač čidlo § polohy osnovnich nití 1. Čidlo § polohy osnovnich nití 1 priblíži prostřednictvím neznizorněného pikováho převodu kovovou clonu 2 k induktivnímu čidlu 11. Přiblížení kovová clony 2 k induktivnímu čidlu L 1 mi zo následok změnu kvality osciločního obvodu jeho rozladěním, což je vyhodnocuje v elektronico 13 snímače. Oscilační obvod, který je tvořen soustavou induktivních čidel 11 rozloäených podél drihy zsnašečů 1 v požadovaných roztečích, tak indikuje rozladěním alespoň jednoho induktivního čidla 11 nepřenos útkudo elektroniky li snímače, který vydí povel k zastavení stroje.Vyndlez je s výhodou možno využít při konstrukcí textilnich strojů, zejména při konstrukcí víceproělupních tkocích strojů.I. Bezkontsktní zarúzko, zejména víceproělupního takcího stroje, vyznsčující se tim, že čidlo (13) je induktivní s alespoň jednou reílnou indukčností a proti němu je uložena kovová clona (5), přičemž induktivni čidlo (13) je spojene s elektronikou snímače.2. Bezkontaktní zaríäka podle bodu I vyznačujicí se tím, že kovové clona (5) je uložena euvně ve vybríni (4) na zanaěeči (1) a je spojene přímo nebo přes púkové ústrojí e čidlem (6) polohy osnovních nití (7), zetimco induktivní čidlo (13) je uloženo v horním vedení v bezprostŕední blízkosti vybríní (4).

MPK / Značky

MPK: D03D 51/18, D03D 51/28, D03D 47/26, D03D 51/34

Značky: zarážka, stroje, víceprošlupního, bezkontaktní, zejména, tkacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-251614-bezkontaktni-zarazka-zejmena-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezkontaktní zarážka, zejména víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty