Mazací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 251388

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fučík Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Muací uřlzonl okroohIúho plotacího stroja ůolonl se týkl nezacího zařízení o- 4 Mkrouhlćho plotnciho stroje pro rohu ponclkovłbo spod. Ibolí, ktoré o sahude nídobu na olej, do ni e zavodeno vstupní vodou napojond na z ro tlakovćho vzduchu a výstupní vedení napojená k nauní inú stroja.vynález se týká mszacího zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. zboží, které obsahuje nádobu pro olej, do níž Je zavedeno vstupní vedení napojené na zdroj tlakového vzduchu a z ní dále vychází výstupní vedení napojená k mazací místd stroje.J e známe pneumatické mazací zařízení výše uvedeného typu používané na dvouválcových pletacích stroJích pro výrobu ponozkového zboží. Toto zařízení má nádobu pro olej vytvořenou jako tlakovou komoru, kde nad hladinu oleje Je přívodním vedením přivádén tlakový vszduch.Pod hladinu oleje je potom ponořeno výstupní vedení do kterého je ještě navrtán otvor nad hladinou. Účelom otvoru je to, aby do vytlačoveného oleje byl Ještě přividln tlakový vzduch, takže výetupním vedením Jde směs oleje a vzduchu a z výstupní trysky Je potom na mazací místo rozpraäována olejové mlha.Toto uspořádání pracuje spolahlive, avěak vyžaduje dosti hmotnou a velkou tlakovou nádobu a k ní speciální redukční ventily, což je i ekonomicky nevýhodné s ohledem ne materiál a náledně výrobní náklady.Ukolem vynálezu Je odstranit uvedené nevýhody, což je v podstatě provedeno tak, že vstupní vedení je napojeno do tlakové komory umístäné pod hladinu oleje v nádoba, přičemž nádoba je propojena s tlakovou komorou a dále je do tlakové komory nepojeno alespoň jedno výstupní vedení, které prochází vstupním vedením mimo tlakovou komoru, přičemž v tomto místě je ve výstupním vedení dallí otvor.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že zařízení je maximálně jednoduché a výrobné a ekonomicky laciné. Dále jeho rozměry Jsou minimální, nebot odpadá tlaková nádoba.Zařízení podle vynálezu je v příkladnám provedení znázorněno na výkrese, kde značí obr. 1 mazací zařízení ve svislém i-ezu, obr., 2 pohled shore na zařízení, kde je v částačném řezu ukázáno uspořádání pro ovládání množství vzduchu ve výstupním vedení.Mezací zařízení sestévá z následujících dílcd. Je to nádoba l na olej, která je uzavřena víkem 2. Nádoba | je z umělé hmoty s výhodou průhladně. l( víku z je iroubu 1 uchycena kostka i. Do kostky i Je vyvrtána vodorovné díra j, na níž je napojeno vedení i od zdroje 1 tlakového vzduchu. jehož přívod je regulován ventilem 5.Dále je do kostląy L zasazena trubička í tak, že zespodu prochází víkem 3, a detí do díry i. Naproti hornímu konci trubičky 2 je uspořádán regulační äroub lg zairoubovaný v kostce i. Spodní konec trubičky 2 je upevněn do tlakové komory 11 a istí do jejího vnitřku. Do kostky i Je dále zasazena trubička I 2, která prochází dírou i a v tomto nie je v ní z boku vyvrtán otvor la.Naproti tomuto otvoru 131 je uspořádán konec regulačního lroubu u (obr. 2) sh-oubovaného v kostce 4. Spodní konec trubičky L 2, je upevnén do tlakové komory 11 a ustí do jejího vnitřku. Vnitřek tlakové komory 1 je prostřednićtvím jednocestného uzavíracího ventilu 14 propoJen s nádobou 1.ventil 11 propouätí olej i pouze do tlakové komory u. která Je ponořana pod hladinu oleje jj. Na horní konec trubičky 13 je napojeno neznázornäné vedení k mazací lís tům. IFunkce výše popsaného zařízení je následující. Z vnitřku nádoby 1 nateče ventilel u do tlakové komory LL olej jj. ventil g je unvřen. Jeetliže je třeba mazat stroj, tak se otevře ventil Q. Tlekový vzduch jde ze zdroje 1 přes ventil § vstupním vedením, tj. vedením § dírou i a trubičkou, 2 do tlakové komory I a působí na olej.Tlakeu oleje se uzavře ventil li. Olej je dále vytlaěovún výstupním vedením, tj. trubičkou lg a dalším vedením k mazanému místu. Otvorem lg proudí ale do trubíčky lg rovněž tlakový vzduch. takže výstupnim vedením jde dále sme vzduchu a oleje a mazíní je prováděno olejavou mlhou. Jeatliža se atavěcím šroubem 11 uzavře otvor 121 maže ae pouze olejem. Stavěcím lroubem Lg se pak može regulovat tlak vzduchu a tedy tok oleje.V rámci vynálezu může být výstupní vedení z tlakove komory 11 provedeno tak, že trubíček 1 může být více než Jedna, např. mohou být dvě. A to pro ten případ. že např. pro Jedno mazací místo Je vhodné mazat oleáovou mlhou a pro další mazací místo pouze olejem.1. Mezací zařízení okrouhláho pletacího stroje pro vyrobu ponołkováho apod. zboží. které obsahuje nádobu pro olej, do níž Ja zavedeno vstupní vedení napojená na zdroj tiskového vzduchu a z níž dále vychází výstupní vedení napojené k mazacím místúm stroje,vyznačudící se tím, že vstupní vedení Je napojeno do tlakové komory (11) umíatlnó pod hladinou oleje (| 5) v nádobä (1), přičemž nádoba (1) Je propojena 5 tlakovou komorou (Il) a dále Je do tlakové komory (1) napojeno alespoň Jedno výstupní vedení, ktoré prochází vstupním vedením mimo tlakovou komoru (11).2. Mazací zařízení podle bodu 1 vyznačující se tím, že na víku (2) nádoby (1) Je upevněna kostka (4) s vytvořenou dírou (5), do níž je napojeno vedení (6) od zdroje (7) tlakověho vzduchu, přičemž tato díra (5) de propojena trubičkou (9) s tlakovou komorou (11).3. Masecí zařízení podle bodů I a 2, vyznačující se tím, že do tlakové komory (11) Je propojena další trnbička (12), jejíž druhý konec prochází dírou (5) v kostce (4), ve které je upevněn, přičemž v místě, kde tato trubícke (12) prochází dírou (5) Ja v ní vytvořen otvor (121), přičemž na trubíčku (12) je napodeno další vedení k mazacímu místu.4. Mazací zařízení podle bodů 1, 2, 3, vyznačující se tím, za naproti otvoru (121) trubíčky (12) napojená na vedení k mazaoímu místu Je v koatce (4) uspořádán stavöcí šroub (13).5. Mazací zařízení podle bodů 1, 2, 3, vyznačující se tím, že naproti ústí trnbíčky(9), jejíž druhý konec je napojen do tlakové komory (11) je v koetce (4) uepořádán stevěcí äroub (10).6. Mazací zařízení podle bodů 1, 2, 3, vyznačudící se tím. že vnítřek tlakové komory (II) je prostřednictvím Jednocestného ventilu (14) propojen e vnítřkem nádoby (1) pro olej a to pod hladinou oleje.

MPK / Značky

MPK: D04B 35/28

Značky: mazací, stroje, zařízení, okrouhlého, pletacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-251388-mazaci-zarizeni-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mazací zařízení okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty