Sestava chladící a injektážní trysky v přestupníkovém kolenu koksovací komory

Číslo patentu: 250494

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kosek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

üäAo mo vvmuszv A oarsvvŘešení se týká uspořádání chladící a injektážní trysky v přestupníkověm kolenukomory vhodné zejména pro dvoupředlohové koksérenské baterie obsazované pěchovacím způsobem. Uspořádání chladící a injektážní trysky v přestupníkověm kolenu koksovací komory, opratřeněm držákem try-sek ve tvaru kovového válce usazeného v ohbí upřestupníkového kolena se dvěma Vertikálně a souose uspořàdanív mi válcovými komorami opatřenými ve své střední části vývrty ~pro prívod pracovních médií, shore uzavřenýmí šroubovými uzávěry a ve své Spodní částí opatřenými válcovými u-sazenľmi určenými pro vložení trysek. Toto uspořádání je provedeno tak, že Spodní část válcové komory (53 ~s vývrtem 6 vpro přívoud chladící vody je rokpatřena šroubením 7 trubice 8 vodní trysky 9 ustavené v ose vstupniho otvoru 10 rpřestupníkového kolena (1), přičemž sestupně část (11 trubice 8 je od kolmivce »odklaněna k v-stupnímu otvoru (10) pod ühlem 10 ° až 30 ° a vzestupnä část 12 trubice B je vůči vodorovné ose vodní trysky 9 skloněna pod ümem 5 až 75 °.Vynälez řeší uspořádání chladící a injektážní trysky v přestupníkovém koleno koksovací -kom-ory vhodné zejména pro dvoupředlohové koksárenskê baterie obsazova-né .pěchovacím způsobem.Při výrobě koksu vznikákarbonizační plyn,který je výchozim přendproduktem zpracovávaným následně V koksochemickém provozu. Karbonizační plyn je z koksovacích komor odváděn stoupačkami, z nichž přechází přechodníkovými koleny do jedné nebo dvou předloh koksárenské baterie. Teplota vystupujíciho karbonizačního plynu je příliš vysoká, a proto je v přestupníkovem kolenu chlazena vodním kuželem vystupujícím z vodní trysky zapuštěné d-o nálltku přestupníkového kolena. Aby zejména »při obsazování koksovani komory uhelnou v-sázkou byl po-tlačen výron počáteční-ch hustých ltarbonízačních dýmů, je do výstupu-karbonizačního plynu vháněna parní tryskou vysokotlaká pára, jejíž injektážní účlnek strhäsvá plyn do vpředlohy a vytváří potřebný podtltak. Umístění parní trys-ky je dvojího druhu. Někdy býva ještě umístěna ve stoupačce a je nasměrována do osy přestu-pníkového kolena. Přitom často dochází k výtoku vody z trysek do stoupaček, kde narušuje její zdivot Tento nepříznivý jev si vyžaduje časté opravy zdiva za Velmi ztížených pracovních podmínek nehle-dě na to,že před opravou se musí zdívo částečně oc-hladit za cenu značný-ch následných tepelných ztrát. U některých koksárenských baterií jsou již na pře-stupníkových kolenech mezi stoupačkou a vodní try-skou vyvořeny nálitky, ~v nichž jsou uloženy parnítrysky nasměrované pod úhlem »do vyústěnípřechodníkového kolena. Přestupníkové koleno tedy obsahuje dvě samostatná montážní místa pro trysky, což jest z výrobního hlediska poněkud komplikovanější řešení,které je ale pokrokem ve srovnání s parní trys-kou umístěnou ve stoupačce, protože se odstraňuje nežádoucí vnikání vody do koksovacích komor. U obou řešení však se projevuje společný problém zanášení parní trysky uhlovodíxkovými Kondenzátory, vyžadující potřebu jejich častého čištění. Byly konstruovány i širokouhlé vodní trysky a vodní kužel z nichvystupující měl zasalhovat až »do oblasti parní trysky a ochlazo-vat ji. Široký kužel však znamenal i to, že voda dostřikovala až d-o stoupačky a již výše zmíněným způsobem narušovala zdivo koksovacích komor.je znám kombinovaný nosič trysek pro ochlazování karbonízačního plynu a bezdýmé obsazování koksovací komory, usazený v nálitku přestupnikoveho kolena a vytvořený jako ,kovový válec, v němž js-ou vyopatřené ve svých spodních částech válcovými osazeními, ve střední části vývrty pro prívod »páry a vody a v horní části závítový»mi otvory a ve vál-cových osazeních komor jsou suvně, s možností snadné výměny uloženy trysky vodního chlazení a parní injek 4táže. Sou-středění obou tryse-k do jediného montážního místa v přestupníkovém kolenu je síce výh 0 dné, ale ani zde se nedaří beze zbytku zamezovat odstřiku části vodního kužele na spodní stěnu ohbí přestupníkového kolena a tím k jejimu dalšímu pronikání do stoupačky.Tyto nedostatky odstraňuje uspořádání chladící trysky sloužící k chlazení karbonizačního plynu a injektážnl trysky určené k bezdýmému obsazování koksovací komory uhelnou v-sázkou, u nichž jsou obě pracovní média přiváděna do jednoho místa v přestupníkovém kolenu, do držáku trysek usazeného v ohbí přestupníkového kolena a podstata vynálezu spočíva v tom, že spodní část välcove komory s -vývrtem pro prívod chladící vody je opatřena šroubením pro trubici vodní trysky ustavene v ose vstupního otvoru přestuupníkového kolena, přičemž sestupná část trubice je odkloněna od kolmice směrem ke vstupnímu otvoru přestupníkového kolena pod úhlem 15 až 30 ° a vzestupná část této trubice je vůči vodorovné ose vodní trysky skloněna pod úhlem 5 až 75 °.Uspořádání trysek podle vynálezu zachovává výhodu jednoho m-ontažního místa, z něhož lze provádět výměny a čištění trysek a přívodů pracovních médií a tvar zahnuti přívodní trubice s vodní try-skou zaručuje účinné ssprchování celého. průřezu kolena a vyloučení možností zatékání vody do zdiva stoupačky.vynález je v .příkladu provedení schematioky znázorněn na přivpojenem výkresu,který představuje svi-slý řez přestupníłkovým kolenem s oběma tryskami.«Přestupníkové koleno 1 je ve svém horním ohbí opatřeno otvorem 2., d-o něhož je zasazen držák 3 s injektážní parní tryskou 4. Do válcové komory 5 držáku 3 s vývrtem (i pro při-vod tlakové vody je zašroubováno šroubení 7 trubice 8, již je přiváłděna tlaková voda do chladící trysky 9, .která je situována v o-se vstupního otvoru 10 přestupník-ového kolena 1. Trubice 8 je ohnuta a tvoří dvě části sestupnou část 11 a vzestupnou část 12. Sestupná část 11 je zahnuta pod úhlem oc v rozmezí od 10 ° do 30 ° a vzestupně část 12 ukončená vodní chladící tryskou 9 je zahnuta pod úhlem 13 rovnající se 5 ° až 75 °.Ohyby obou částí 11, 12 trubice 8 pod úhly a, ,d mají tento- účel sestupně část 11 nikdy nezasahuje do rozstřikového kužele parní injektážní try-sky 4, a proto nezhoršuje její účinnost a není VYSÍHVBIIH bezprostřednímu účinku vodní páry, která by způsobila jinak její předčasně zkoroudování a zničení. Vze-stupná část 12 trubice 8 je skloněna ke středu vnitřního prostoru prestupník-ového .kolena 1, což má ten význam, že chladící voda vyték-ají-cí z trysky 9 po -ni stéká do -vnitřku přestupníkového kolenal a »do jejího -výstulpního üstí 13. V ,případěnapříklad vodorovného umístění vzeísturpné části 12 by tla-kovým půvsobením parního kužele vytékají~cího~ z parní ínjektážní trysky 4 voda stékala po vzestupně části do v-stupního otvoru 10 přestupníkovêho kolena 1 a odtud do stoupačky, k.de by narušo vola její žárovzdornou vyzdívku. Tento nepříznivý jev by se projevoval ještě intenzívněji, kdyby vzestupná část 12 byla vůči vodorovné ose Sklüllěna v opačném smyslu úhlu (i.Sestava chladící a ínjektäžní trysky v ,přestunpnikovém kolenu koksovací komory, opatřeném držákem trysek ve tvaru kovového válce -usazeného v ohbí přestupníkového kolena se dvěma vertikálne a -souose uspořádanými válcovými komorami opatření/mi ve své střední části vývrty pro přívo-d vpracovních médií, vshora uzavřenými šroubovými uzávěry a ve své SpOdDĺ částí opatřenými válcovými u-sazeními určenými i pro vložení trysek, vyznačené tím, že Spodní částválcové komory 5 s vývrtem 6 pro přívocl chladící vody je opatření šroubením 7 trubice 8 .vodní trysky 9 u-stavené V ose v-stupního otvoru 10 npřestupníkového kolena 1, přičemž sestupná část 11 trubice 8 je od »kolmice odkloněna k vstupnímu otvoru 10 »pod úhlem 10 až 30 ° a vzestupná část 12 trubice 8 je vůči vodorovné ose vodní trysky 9 -skloněn-a pod úhlem 5 až 75 °.

MPK / Značky

MPK: B05B 1/00

Značky: koksovací, komory, trysky, sestava, přestupníkovém, kolenu, chladicí, injektážní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-250494-sestava-chladici-a-injektazni-trysky-v-prestupnikovem-kolenu-koksovaci-komory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sestava chladící a injektážní trysky v přestupníkovém kolenu koksovací komory</a>

Podobne patenty