Zařízení pro zamezování průniku pevných částic a/nebo kapének tekutiny do prostoru pro světlopropustnou plochu optického prvku

Číslo patentu: 250304

Dátum: 15.04.1987

Autori: Němeček Zdeněk, Vlasák Hubert, Dušek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

poms VYNÁIEZII IQAUJORSKĚMU osvěnčruíÚŘAD no WNÁLEZY (45) Vydáno 15 05 8854 Zařízení pro zamezování průniku pevných části a/neho kapěnek tekutiny do prostoru pro světlopropustnou plochu optického prvkuŘešení se týľká zamez-ování zneačišť-ovvání qptlcjkých ploch průhledítek, ,průzorů -nebo měřicícěh a usignalizačních zařízení pracujících pomocí světelného záření.Podstata vynálezu -spočívá v tom, že po~ z-or-ovací pnouzdro~ 1 je opatřeno nejméně jednou menou B s otvorem 14 v optické ose pouzdra 1 pro vytvoření expanzní Ikomory 11, která způsowbuje, že hybnost ,pevných včästic nebo »kapének tekutľny, unášených nosným plynem směrem k světlopnopustné pI-oše 4 optického zařízení, se postupně snižuje jedno- či z uprostorovéluo hlediska vícenâs-obnou expanzí tohoto »plynu, přičemž proti smyslu pohybu tohoto plynu působí ,po .každé yexpaxnzi dílčí odražená k-ompresní vlna .tímto ,pohybem .vyvolaná tak, že střední Ihojdnota průtoku plynu jako fun-kce ~čarsu, vztažená nn průřez světlopropustné plochy 4 je nulová. Dále je snižo-váuní hybnosti pevný-ch -čávstic a/nełbo kapének urychlováno zmenšováním objemu prostoru. Ikteré je üměrné rychlosti s jakounusný plyn do něj vvstupuje..h .vynález, se týká zařízení pro zamezování průhíku ,pevinýąch částíc, případně Kkapének t-eikutin, ofosažených V proudíicim plynu, doprostoru vymezeného pro zdroj a/nejbo snímač světelného zářeníči průhledítko.Při kontrolea řízení řady-technologických procesů maľjí své nezastupitelné místo i přístroje, jejichž činnost vychází ze zpracování informací, jejichž fyzickým nositelem je světlo. Vlastní zářiče, snímače ap. jsou od sledovaného technologického media odděleny vhodným světlopropustným materiálem,např. sjklem. Uvedenýjm médiem je často plyn, obvykle ve funkci nosného dopravního ,prostředkuVážnou překážkou ,při navazování optických a fotoelejktrlckýclh měřicich obvodü všałk bývá skutečnost, že dochází k usazování nečistot na světlopropustných plochách- nezřídiką V takové míře, že je zinemožněna správna činnost příslušného přístroje. Z-vláště výrazně se tento negativní jev projevuje v těžkých provozních podmínkách takových gprůmyslovýclh zařízení, jakýmí jsou např. sušárny barviv, zemědělský-ch produktů, výstupy nejrůznějších odlučovačů exihalací, tepelných zařízení ap. Vyvolává zvýšené jnár-oky na údržbu, kterou je zmnohdy třeba prováudět ve ztížených podmínkách, snižuje spolehlivost měřicích obv-odů.je známá řada možností jak »toto znečisťoIvání snížit či alespoň zpomalit.Nevýhodou proíukování, tj. vytváření místního přetla-ku, je především energetická náročnost t-ohoto způsobu ochrany, nehledě na možnost výpadku ,zdroje .tlakového vzduchu - kompresoru, ,nutnost ibuudovaní příslušných rozvodů a v neposlednĺ řadě i otázka ,pořizovacích nákladů.iná možnost - ,přísáłvánĺ -tzv. falošného vzduchu - .dává uspokojivé uvýsledky, pokud je v prostoru před světlopropwsünou plochou, jímž prochází Sledovaná směs nos-ný plyn - pevné častice nebo kapénky tekutiny, podtlak vůči okolí. Změní-li se však tlaikové p-oměry, přestarne fungovat ventilátor nebo je při výrobní zastávce odstavesn,dojde k ~opaku ~ nečistoty se na clhráněném místě usazují ve zvýšené miře. K obdobný-m jevům dochází ,při určité-m uspořádání technologických linek, např. v propojovacím potrubí mezi okiepávanýumi odlučovz-iči, tzv. filtry yl mokrýmí pračkami.-Mezi mechanické způsoby lze zařadit stírání chránené plochy. V tomto případě jde o odistranění následlku, nikoli-v potlačení příčiny -nežáudoucího jevu - ,pronikání neč-i-stojt. Zařízení, konstruovaná pro .provádění tohoto způsobu (bývají nk-omplikovaná, .nácliylná k poruchám. V řatiě připadů působí rušivě modulace isvětelného toku, způsobená pohybom stěrátka.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro zamezování prů-niku pevných častíc a/Inebo kapexnekxtekutiny do prostoru pro světlopropustnou ,plochu optického zařízení, ,ktere je ,předmětem vynalezu, ísestávající zpouzdra, s výho-dou válcového tvaru, opatřeného dvěma rovnoběžnými čely, uvnitřkterého je nej.méně jedna clona a chráneného světlopropustno-u plochou, kde pouzdro je na straně prvého čela uzavřeno svěilopropustnou plochou, zatímco svým »druhým čelem je připojeno k měřicí Ikomoře, přičemž uvnitř pouzdra je rovnotběžně s jeho členy zabudová-na .nejmeně jedna clona -opatřenä otvorem v optické ose ,pouzdra ,pro vytvoření expanzní zk-om-ory. Místo první, měřicí komoře nejbližší clony může býyt použito pružně deformovatelné clony pro zajištění nepřímé závislosti změny objemu první ex panzní komory na změně tlaku V měřicíUvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro zamezování průniuku pevných častíc a/nebo kapének tekutiny do prostoru pr-0 světlo prqpustnou jpl-Oĺľhĺl optického zařízení, tím,že uvedené včástice a kapénky jsou unášeny ~plynem stálou .nebo proměnnou rychlostí kontrolovanýim provstorem, na který prostor pro ~světlopropustnou pl-ochu optického zařízení navazuje. Zařízení podle vynálezu je opatřeno nej-méně jedno-u clonou s otvorem v optické ose pouzdra pro vytvoření expanzní komory, která způsobuježe hybno-st pevných častíc a/»neho kapénelk telkutiny, u-nášených tímto plynem směrem sk světl-qp-ropustné ploše optického zařízení, se postupně snižuje jedn-o- či z prostorového hlediska vícenásobnou expanzí tohoto plynu, přičemž proti smyslu .pohybu tohoto plynu působí .po každé expanzi dílčí odražená lçompresní vlna tímto ,pohyubem vyvolaná tak, že střední hodnota průtoku plynu jako funkce času, vztažená na průřez světlopropustné plochy, je nulová.Dále je snižová-ní hyibnosti pevných častíc a/nelbo kapének tekutiny v prostoru pro světlopropustnou plochu urychlováno zmenšováním objemu tohoto prostoru, které je úměrné rychlosti s jakou nosný .plyn .do něj vstupuje.Největší .předností zařízení ,pro zamezování průtniku pevných částic a/nebo ikapének teIkutiny do prostoru pro světlopropustnou plochu optického zařízení dle vynálezu je skutečnost, že jeho fungovaní nevyžaduje pomoonou energií. Kromě toh-0 lze zařízení pro provádění tohoto způísobu velmi jednoduše realizovat, ,přičemž dodržaní »všech znaků prakticky vylučuje možnost zanesení Chráněné ,plochy nečistotami, »což se připrůmyslovém využití příznivé odrazí ve spoiehlivější funkci měřicích zařízení i v menšídh nárocích .na kont-rolu a údržbu. Z podstaty předmětinéh-o zařízení rovněž plyne, že nedochází -k nežádoucimu wovlivňování světelných poměrů av prostoru pro světlopmpu-stnou plochu.K bližšímu -ovbjasnění podstaty vynállezu je na ,připojeném výkresu uveden jpříkiad jprovedení vynálezu.kterou je toto pouzdro ve tvaru dutého válce připojeno k měřicí kom-oře 9, je rovnoběžná druhá montážní příruba 3 tohoto pouzdra. Na ni dosedá světlopropustná plocha 4, tvořená V tomto .případě skleněnou doskou kruhového tvaru, takže je pouzdro 1 z této strany neprodyšně uzavřeno.Uvnitř pouzdra 1 jsou, rovnobežne s rovinami -montážnich ,přírub 2 a 3, zabudovány tři clony 5, E a 7 každá z nich je -opatřena príslušným otvorem 13, resp. 14 a 15, který leží V opticlké Ose pouzdra 1. Po-lořha .druhé li a třetí 7 clony je vůči pouzdro 1 pevné vymezena, zatímco prv-ni clona 5 je k pouzdru 1 upevněna prostřednictvím pružicího mezikruží 8. jednotlivé olony 5, (i a 7, pouzdro 1 a světlopropustná ,plocha 4 ohraničují tři exspanzní komory - první 1 U, druhou 11 a třetí 12.Pohylb vzduchu a tím i ~částic barviv směrem ke světlopr-opustlné ploše 4 je postupně- z prostorového hlediska - rtlumen trojnás-olbnou expanzí tohoto plynu, přičemž proti smyslu jeho pohybu působí při každé expanzi dílwčí, tímto pohybom vyvolaná kompresní vlna tak, že střední hodnota ,průtoku vzduchu jako funkce čzrsu, vztažena ma průřez světl-opropustné plochy 4, je nulová.Pritom na druhé 11 a třetí 12 expanzní komore je kompresní vlna vyvolaná odrazem od přepážky - clony 7, resp. svetlopr-opuotné plochy 4, zatím-co v případě první expatnzní komory 10 je tato tlakové vlna výslednísci dvou, z hlediska požadovaného účinnku shodně půsolbícívch složek - odražené jaIk-o u exçpanznĺch kom-or 11 .a 12 a vzniklé stlačením zmenšením objemu) této k-om-ory 10.1. Zařízení pro zamezovámí prüniku .pevných Částic a/nebo kąpének tekutiny do prostoru pro světlopropustnou pl-ochu optického prvku, sesttávající z pouzdra, nalpříklald válcovétho tvaru, ojpatřeného »dvěma rovnoběžnými čely, uvsniłtř kterého je nejméně jedna clona a chráneného -světl-ogpropustnou plochou, vyznačujicí se tím, že pouzdro 1 je na straně .prvého čela 3 uzavřeno světIOPĽODUSÍHOU .plochou 4, zatímco druhé čelo 12 je ,pripojene k .měřicí ko-moře 9,přičemž uvnitř pouzdra 1 je rovnobežnes jeho čely 2 a 3 zaibudována nejméně jedna clona 6 opatřená otvorem 14 v optické ose pouzdra 1 pr-0 vytvoření expanzní komory ,11.2. Zařízení podle bodu 1, vyznarč-ené tím,že před první, měřicí .k-omoře 9 nejbližší clonou 6 je ustavena ,pružné -deformovatelná clona 8 pro zajištění nepřímé závislosti změny objemu »první expanzní akomory 10 na změně tlaku v měřicí ikomoře 9 l list výkresů

MPK / Značky

MPK: G02B 27/02

Značky: optického, zařízení, pevných, prostoru, světlopropustnou, plochu, tekutiny, průniku, prvků, zamezování, kapének, částic

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-250304-zarizeni-pro-zamezovani-pruniku-pevnych-castic-a-nebo-kapenek-tekutiny-do-prostoru-pro-svetlopropustnou-plochu-optickeho-prvku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zamezování průniku pevných částic a/nebo kapének tekutiny do prostoru pro světlopropustnou plochu optického prvku</a>

Podobne patenty