Zařízení k plnění útku do zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 250258

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tenora Pavel, Suchánek Bořivoj, Slezák Adolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu TENORA PAVEL ing., SLEZÄK ADOLF ing.,SUCHÄNEK BOŘIVO ing. Csc., BRNOE 54 Zařízení k plnění útku do zanášeňü víueprušlupníhn tkacíhu strojeZařízení k pmění útku do zanášečů víceprošlupového tlxzacího stroje polnoci nejmeně jednoho plnícího elementu 6, jenž je přípevněn na držáku 5, jenž je kyvně upevněn na hřídeli 4 řetězového kola 3 s řetězem pro unášení zanášečft, přičemž držák 5 je spojen pomocí prvního kloubu 8 s ramenem 9, které je spojene p 0 mocí druhého kloubu 10 s horním koncem páky 11, upevnené na svém dolním konci pomocí prvího čepu 12 k rámu stroje 13, přičemž páka 11 má ve své horní částí upevněn druhý čep 14, na němž je upevněnua otočná kladka 15, zasahující do drážky 16 vačky 17, upevněné k řetězovému kolu 31.Vynález se týká zařízení k plnění útku do zanášečů víceprošlupního tkacího stroje pomocí plnlcího elementu.Dosud známé zařízení k dávkování útku do zanášečů obsahuje zejména plnlcí zařízení, kterě je složeno z nehybného tělesa s jedním nebo více kanálky vyúsťujícími na jeho kluzné ploše a z otočného tělesa, otáčejícího se na nehybném tělese. Každý z kanálů nehybnélío těla slouží k nepřetržitému přivádění nitě. V rotačním těle jsou oproti kanálům nehybného těla provedeny alespoň dva rozdělovací kanály, jejichž vstupní otvory se při otáčení střídavě napojují na ústí příslušných přívodních kanálů V kluzné ploše u nehybného těla. Výstupní otvory od kanálů rotačního těla se mohou spojit se vstupním otvorem v plněném zanášeči. Rozdělovací kanály jsou od sebe odděleny přepažkami sahajícíníi až ke kluzné ploše,která spolu s okrajom ústí do přívodních kanálů vytváří zařízení k odstříhování nítě a Llzavření rozdělovacího kanálu, jímž prochází odstřižený úsek nitě. Mezi pevným tělem a rotačním tělem plnicího zařízení je umístěna stříhací část střihacího a ovládacího zařízení, sestávajícího ze dvou na sebe dosedajících kotoučů. Spodní kotouč se vůči hornímu otáčí.Zařízení k dávkování ütku dále sestava z vychylovacích kol, unášejících zanášeče. Na vychylovacím kole je každý druhý zahášeč naplněn novou délkou útku a mezi nimi se nacházející prázdne zanašeče se obdobné naplní útkem na druhém vychylovacím kole. V alternativním provedení se vyplní všechny zanášeče na jednom vychyluovacíín kole. Zařízení k dávkováni útků ještě obsahuje dvojici välečltů k nepřetržitému odtahováni útkií z předlohové cívky.Nevýhodou dosud známého zařízení je jeho přílišiíá složitost, možnost zanášení vzduchových kanálků textilním pràchem.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že nejméně jeden plnicí element je přípevněn na držáku, jenž je kyvně upevněna na hřídeli řetězového kola s řetězem pro unášení zanášečů, přičemž držák je spojen pomocí prvního kloubu s ramenem, které je spojeno pomoci druhého kloubu s horním koncem páky, upevněné na svém dolním konci pomocí prvního čepu k rámu stroje, příčemž páka má ve své horní části upevněn druhý čep, na němž je upevněna otočná kladka, zasahující do drážky vačky, upevněné k řetězovému kolu.Zařízení podle vynálezu odstraňuje uvedené nevýhody a umožňuje jednoduchými a spolehlivými prostředky plnění a dávkování útku do zanášečů, přičemž plnicí element koná plynulý kývavý pohyb.Na priložených výkresech je zobrazeno zařízení podle vynálezu, kde znázorňuje obr. l zařízení k plnění ütku do zanašečü v půdorysu a obr. 2 zařízení k plnění útku do zanášečü v řezu.Zařízení podle vynálezu je umístěno V obloucích oválného transportu zanášečů 1,nesených řetězem z na neznázorněněm víceprošlupním tkacím stroji. Řetěz 2 je v obloucích nesen na řetězovém kole 3, otočně uloženém na hřídeli 4. Na lířídeli 4 řetězového kola 3 je připevoěn kyvně držák 5, ke kterému je upevněn plnicí element H,například tryska 7 nebo dvojice trysek, případně soukací zařízení. V příkladném provedení je plnící element 6, tryska 7, jejíž ústí je ve funkčí poloze proti zanášeči 1. Držák 5 je spojen pomocí prvního kloubu 8 s ramenem B, které je spojene pomocí druhého kloubu 10 s horním koncem páky 11,upevnené na svém dolním konci pomocí prvního čepu 12 k rámu stroje. V horní časti páky 11 je upevněn druhý čep 14, na uěmž je upevněna otočná kladka 15 zasahující do drážky 16 vačky 17. Vačka 17 je upevněna pomocí příruby 18 k řetězovému koelu 3. Nad hřídelí 4 je upev.něno vo-dlci očko 19, kterým prochází útek 2 U od neznazorněného odměřovacího zařízení do plnicího elementu B, například do trysky 7, přes kterou je příváděn útek 20 do neznázorněné dutiny zanašeče 1, přičemž přívodem 21 je přiváděno do trysky 7 tlakové médium,například tlakový vzduch.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Při otáčeííí řetězového kola 3 se současně otáčí vačka 17, upevněná pomocí příruby 18 k řetězovému kolo 3. Otáčející se vačka 17, V jejíž drážce 16 je otočná kladka 15, nasazená na druhém čepu 14, pohybuje pákou 11. Dolní konec páky 11 je upevněn výkyvně pomocí prvního čepu 12 k rámu stroje. Horní konec páky 11 přenáší pohyb přes druhý kloub 19 a ramena J na držák 5, ke kterému je rameno a upevněno pomocí prvního kloubu íl. Držák 5 s upevněnými plnícími elementy 6 například tryskami 7 se kývavě plynule a bezrâzově pohybuje na hřídeli 4 řetězového kola 3. Tvar vačky 17 a délka ramene 9 a páky 11 jsou volený tak, aby ústí trysek 7 po čas potřebný k naplnění zanášečů 1, unàšených na řetězu 2 řetězovlým kolem 3, se pohybovaly současně se zenášeči 1. Tlakovým vzvduchem uřivànděným přívodem 21 do trysky 7 je útek 2 l zaíouknut do zanášeče 1. Po naplnění zanašeče 1 prohozní délkou ütku 20 je útek odstřižen neznázorněnými nůžkami. Naplněné zanášeče 1 jsou unášeny řetězem směrem k okraji tkaniny. Dalším otáčaním vačky 17 se držák 5 s tryskami 7 pohybuje zpět do výchozí polohy a za tento čas vynechá plnění následných dvou zanašečú 1 tak, že pro jeden tkací stroj je potřeba dvou takovýchto zařízení,umístěných vždy na otočných bodech řetězu 2 víceprošlupního tkacího stroje. Dalším otáčaním vačky 17 se celý cyklus plnění dalších dvou zanášečů 1 ütku 2 U opakuje.Zařízení je použitelná při plnění zanášečů víceprošlupního tkacího stroje.1. Zařízení k plnění útku do zanášečů víceprošlupního tkacího stroje pomocí plnicího elementu vyznačené tím, že nejméně jeden plnicí element 6 je přLpev-něn na držáku 5, jenž je kyvně upevněn na hřídeli 4 řetězového kola 3 s řetězem pro unášení zanášečů, přičemž držák 5 je spojen pomocí prvního kloubu B s ramenem 9, které je spojene pomocí druhého k 1 ou~ bu 10 s horním koncem páky 11, upev něné na svém dolním konci pomocí prvního čepu 12 k rámu str-oje, přičemž páka 11 má ve své horní částí upevněn druhý čep 14, na wněmž je upevněna otočná klaudkía 15, zasahující do drážky 16 vačky 17,upevněné k řetězovému kolu 3.2. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím,že k řetězovému kolu 3 je upevněna příruba 18, na níž je upevněna vačka 17.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, zařízení, stroje, tkacího, plnění, útku, zanašečů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-250258-zarizeni-k-plneni-utku-do-zanasecu-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k plnění útku do zanašečů víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty