Zapojení elektronického obvodu diagnostického přístroje pro zjišťování patologických změn tkáně

Číslo patentu: 250052

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šidak Zdeněk, Fučíková Eva, Červencl Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

45 Vydáno 15 O 5 88 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVYŠIDÁK ZDENĚK ing., ČEIRVENCL MILAN ing., FUČÍKOVÄ EVA MUDr., 54 zapojení elektroaiickêito obvodu diagnusüekéłio přístroje pro zjišťovánízapojení elektronického obvodu je určeno pro diagnostické přístroje pro zjišťování patologiclçých změn tkáně biologických objektů. jeho podstata spočívá v tom, že prvý výstup generátoru pravoúhiých impulsů je spojen přes sériový odpor s prvni měřicí elektrodou. Druhá měřicí elektroda je spo~ jena s druhým výstupom generátoru. Při~ tom první měřicí elektroda je spojena s prvním vstupom vyhodnocovacího obvodu a druhá měřicí eloktroda s druhým vstupom vyhodnocovaciho obvodu, jehož výstup je spojen se vstupem indikátoru.vynález se týká zapojení elektronického obvodu pro vyhodnocení stupně detormace näběžné hrany elektrického pravoúhlého impulsu u diagnostického přístroje pro zjištování patologických změn tkáně biologických objektů. vynález je použitelný v lékařství u diagnostických zařízení pro zjišťování nadorových onemocnění.Doposud se pro zjišťování patologických změn tkání použív-ají diagnostické přístroje, které pracují na principu měření a vyhodnocování změn elektrické impedance tkáně v oblasti tlustého střeva, rekta děložního čípku, případně i jiných tkání. Zkoumanou tkání se nechá procházet vysokofrekvenční proud o tak malé intenzitě, že nemůže nastat poškození, ani podráždění tkáně a měří se úbytek napětí na tkáni. Tento úbytek napětí je úměrný absolutní hodnotě impedance tkáně. jeho číselná hodnota se zobrazuje přímo na panelu přístroje, který má takové zapojení elektronického obvodu, že sériová kombinace dvou stejnýoh odpo-rü a zkoumaného objektu je zapojená mezi svorky amplitudově modulovaného vysokofrekvenčního generätoru. K ní je paralelné připojen blok komparátorů,z nichž hDHjCĺĺCĺ kjocmpwrátory jsou k zoàbrazovačům zpětnovazebně připojeny přímo,zatímco řídící komparátor je k hradlům zobrazovačü připojen přes generátor schodovitého napětí.Tyto diagnostické přístroje lze však použít pouze pro měření na sliznicích, nebo na tkáních zpřístupněných chirurgickou cestou.Přitom je zároveň známé, že pravoúhlý elektrický impuls, který projde tkání se deformuje v závislosti na biologické kvalitě tkáně. Biologicka kvalita tkáně se projevuje například změnaml elektrické kapacity ovlivněné patologickými změnami tkáně.Vynález vychází z těchto známých poznatků a řeší zapojení elektronického obvodu pro vyhodnoceni stupně deformace náběžné hrany elektrického pravoühlêho impulsu v diagnostickém přístroji pro zjištování patologických změn tkáně. jeho podstata spočívá v tom, že prvý výstup generátoru pravoúhlých impulsů je spojen přes sériový odpor s první měřicí elektrodou,přičemž druhá měřicí elektroda je spojene s druhým výstupem generátoru pravoúhlých lmpulsů a přitom první měřicí elektroda je spojena s prvním vstupem vyhodnocovacího obvodu a druhá měřicí elektroda je spojena s druhým vstupem vyhodnocovacího obvodu, jehož výstup je spojen se vstupem indikátoru.Výhodou zapojení elektronického obvodu podle vynálezu je možnost zjišťování patologických změn tkáně i bez přímého kontaktu měřicích elektrod s diagnostikovanou tkání, například při vyšetřování orgánů uložených v dutíně břišní, přes povrch těla,nekrvavou cestou. Měřením na více mís 4tech, nebo s použitím soustavy měřicích elektrod lze vytvořit prostorovou představu o rozsahu patologické změny tkáně. Přitom diagnostické metoda je velmi rychlá a časově i fyzicky minimálně zatěžtlje vyšetřovaný objekt.Příklad provedení zapojení podle vynálezu a grafické znázornění přechodové charakteristiky prostoru mezi měřicími elektrodami je znázorněno na připojeném výkresu.Na obr. 1 je základní schéma zapojení elektronického obvodu diagnostického přístroje pro zjišťování patologíckých změn tkáně. Na obr. 2 je grafické znázornění přechodově charakteristiky vyšetřované tkáně bez patologických změn a na obr. 3 je grafické znázornění přechodové charakteristiky při patologických změnách tkáně V měřeněm prostoru. Přechodová charakteristika referenční je zobrazena plnou křivkou a přechodová charakteristika změřená na vyšetřovaněm místě tkáně je zobrazena čárkovanou křivkouzapojení elektronického obvodu podle vynálezu diagnostického přístroje je takové,že prvý výstup generátoru 1 pravoúhlých lmpulsů je spojen přes sériový odpor 2 s první měřicí elektrodou 3. Druhá měřicí elektroda 4 je spojena s druhým výstupom generátoru 1 pravoúhlých impulsů. Přitom první měřicí elektroda 3 je spojena S PľV 111 m vstupem vyhodnocovacího obvodu 5 a druhá měřicí elektroda 4 je spojená s druhým vstupem vyhodnocovacího obvodu 5. Výstup vyhodnocovacího obvodu 5 je spojen se vstupem indikátoru 6.Postup měření pomocí zapojení podle vyna-lezu spočíva v tom, že generátor 1 vyšle pravoúhlý impuls, který prochází přes měřicí elektrody 3, 4 a pak prochází měřenou tkání, čímž se náběžná hrana pravoúhlého impulsu změní. Měření se provádí bud ve dvou fázích pomocí jedné dvojice měřicích elektrod 3, 4, které se nejdříve přiloží na místo referenční, to je takové místo, o kterém se předpokládá, že jde o zdravou tkáň a v druhé fázi, při druhém měření, se přiloží na vyšetřované místo, o kterém se předpokladá, že jde o patologicky změněnou tkáñ.Rovněž je možné obě měření provádět současně pomocí dvou dvojíc měřicích elektrod 3, 4, kdy se jedna dvojice přiloží na místo referenční a druhá dvojice na místo vyšetřovaně.Po průchodu impulsu měřenou tkání se náběžná hrana pravoúhlého impulsu změní a tato změna se vyhodnotí ve vyhodnocovacím obvodu 5, například tak, že se integrál přechodové charakteristiky změřené ve vyšetřovaném místě odečte od integrälu přechodové charakteristiky změřeně v místě reťerenčním. Indikátor B pak informuje o rozdílu integrálů těchto přechodových charakteristík, kdy v případě kladné hod 250052noty jejich rozdílu nevykazuje prostor mezi měřicími elektrodami 3, 4 patologickou změnu tkáně, avšak v případě záporné hodnoty jejich rozdílu vykazuje patologickou změnu tkáně.Další využití zapojení podle vynálezu spočívá v možnosti použití většího počtu měřicích elektrod 3, 4, přepínaných postupněk vyhodnocovacímu obvodu 5 a k indikátoru 6 automaticky, kde se výsledky zobrazí tak, aby byla možná geometrická představa o stavu mezi měřicími elektrodami 3, 4 v jednotlivých měřených místech a tím i okamžitá představa o rozsahu patologické změny tkáně.zapojení elektronického obvodu diagnostického přístroje pro zjišťování patologických změn tkáně, pro vyhodnocení stupně deformace náběžné hrany elektrického pravoúhlého lmpulsu vyznačující se tím, že prvý výstup generátoru 1 pravoúhlých impulsů je spojen přes sériový odpor 2 s první měřicí elektrodou 3, přičemž dru há měřicí elektroda 4 je spojene s druhým výstupem generátoru 1 pravoúhlých impulsů a přitom první měřicí elektroda 3 je spojena s prvním vstupem vyhodnocovacího obvodu 5 a druhá měřicí elektroda í 4 je spojena s druhým vstupem vyhodnocovacího obvodu 5, jehož výstup je spojen se vstupem indikátoru 61.

MPK / Značky

MPK: A61B 5/05

Značky: změn, zapojení, prístroje, tkáně, diagnostického, obvodů, patologických, elektronického, zjišťování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-250052-zapojeni-elektronickeho-obvodu-diagnostickeho-pristroje-pro-zjistovani-patologickych-zmen-tkane.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení elektronického obvodu diagnostického přístroje pro zjišťování patologických změn tkáně</a>

Podobne patenty