Sposob prípravy medeného prášku pre výrobu vodivých sieťotlačových pást

Číslo patentu: 250050

Dátum: 15.04.1987

Autori: Somora Miloš, Pietriková Alena

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

úäno PRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 05 35Autor vynálezu SOMORA MILOŠ ing. CSc., PIETRIKOVÁ ALENA ing., KOŠICE54 Spôsob prípravy xzlecluného prášku pre výrobu vadivých sieťntlačnvýchSpôsob .prípravy Inedeného prášku pre výrobu VUdÍVýrCh síeťotlavčovýoh .pást z vysokočistej medi guľovitého tvaru, veľkostí 0,1 až 1,0 m, pri ktorom sa zívsłlšava medený prášok pomocou elektrolýzy, vyznačený týrm, že sa získaný prášołk vypaľuje pri .teplote v intervale od 1 050 až 1 100 °C až do úplného nataveniva, potom sa ochlarlzuje na vzduchu za vzniku kryštalíckého Cu 20, ktorý sa následne melíe na frakcíu pod veľkost zrna 10 m, potom sa redukuje .v roztoku 5 až 10 H 2 SO 4 na .kovovú ,práškovú meď.vynález sa týka spôsobu prípravy medeného »prášku pre výrobu vodivých sieťotlačových past.~V súlade so súča-snými požiadavkami na ekonomiku výroby a využitie dostupných surovín a materiálov je snaha o výrobu past pre .hrurbovrstvové hybridné integrované obvody s použitím práškovej medi ako nahradnej vodivej fázy oproti doteraz používaným drahýrn kovomz Ag, Au, Pld, Pt. Pasty používané ,pre tento účel sú nenewtonovslke kvapaliny suspenzného .typu s jemnýimi častioami práškiové kovové častice a anoirganické častice tuhých látok rozptýlenými homogénne v organick-om nosiči. Elektrické vodivé pasty používané .pre hrubovrstvové hybridné integrované obvody musia splňať tieto požiadavky nízky elektrický odpor,vopred definované rozmery vrstiev, zlúčitellnost ls odporovýumi, dieležktrickými a ďalšími vodivými pastami, spajkovateľnost a netečn-ost voči materiálu spájky, ,pevnosť adhézie, vhodné vlastnosti pre kontaktovanie a .pre vytvorenie kontaktov s čipmi, dlhodobá »teplotná stabilita, t. j. odolávanie migracii Ionov následkom pôsobenia elektrického poľa. Uvedené vlastnosti sú v ,prevažnej amlere závislé od vlastností funkcnej zložky pasty - elektr-ovodnnej fázy.Hlavné požiadavky kladené na práškovú meď z hľadiska uvedených požadovaných vlastností sú vysoká včistota, nízka chemická aktivita, priemerná vellk-ost častíc pod 1 m, gul-ovitý tvar čas-tic. Táto úloha je splnena spôsobom prípravy medeuneho prášku pre výrobu vodivých sieťotlačových .past, pri ktorej sa ziskavá medený .prášok pomocou erlelktrolýzy ,podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že sa získaný medený prášok vypaľuje pri teplote v intervale od 1 050 až 1 100 stupňov Celsia až do úplného natavenia, p 0 tom sa ochladzuje na vzduchu za vzniku kryštalixckébo Cu 20, ktorý sa následne melie na trakciu pod veľkost zrna 10 m, potom sa redukuje v roztoku 5 až 10 H 2 S 04 na kovovú práškovú meď.-Prípravu nmedeného prášku sa uvedeným postupom docieli velkost častí-c od 0,1 do 1,0 m a igulovitý tvar častíc pri zachovaní vysokej čistoty.Použitie je vo výrobe vodivej siete-tlačovej .pasty na metalizáciu keramických, rovinných povrchov a ,pri výrobe hrubovrstvových hytbridných integrovaných obvodov. Výtĺažnost POSÍIJJPU je 95 0/0, plošný odpor vrstvy 10 mQ . štvoretrl.Postup prípravy medeného .prášku delíme do troch štádiiV prvom štádiu sa pripravuje medený prášok elektrolytickou cestou s idendritickou mortológlou. Parametre elektrolýzy prúdová .hustota 3600 A.m 2, obsah medilytu je .tvorený látkami, ktoré disociujú unasledovne .Tvar medených častíc získaných elektro lýzou, zväčšenie 1800, je na obr. 1. Vplyvparametrov elektrolýzy prúdová hustota,obsah Cu v elenktrolyte, ,kysl-ost elektrolytu,teplota elektrolytu, doba vylučovanie prášku, vplyv cudzích ionov, materiál lk-atóldy je vcelku známy, avšak z hladiska ďalšieho použitia vyrobeného Cu prášku pre popisovaný účel rnepodstaątný. Dôležitú úlohu v tomto pripade má vysoká čistota takto pripraveného medeného prášku. Materiálom anödy je Cu 99,99.V druhom štádiu prebieha za občasného premiešania spekanie a výpail umedeného prášku pri teplote 1080 °C až do úplného nataveznia v kelímkovej piecke. Dchladzovaním na vzduchu dochá-dza k úplnej oxi-dácii Cu na kryštalický Cu 20. Takto pripravený, hru-dnkovitý a vysokolkrehký Cu 20 -oxid mecľnatý sa .melie vo vibravčnom mlyne cca 3 min. na fraíkciu pod 10 om.Tretie štádium predstavuje konečnú fázu prípravy meudeného prášku. Prášok Cu 2 O reaguje s 10 rez-tokom H 2 SO 4 za intenzívneho miešania tlakom plynrného dusíka na kovovú med .podľa rovtniceNa .prípravu 10 g práškovej medi potrebujeme 04 ml 10 H 2 SO 4 a 22,5 g Cu 20. Prášlková meď usadzená na dne tkadičky sa minimálne x-krát premýva destilovanou vodou až -do pH až 4,5 a nakoniec sa počas 20 minut pasivuje 0,1 M roztokom viňanu sodnodravseluného pH stúpne .na 6,5. Prášok sa suši na filtračných papieroch, cez ktoré sa filtroval a keďže má trakciu od 0,1 d-o 1 m, po usuwšení stvrrdąne. PretláIč-aním stvrdnutých tčavstíc cez kovovú sieťku s hustotou ôk 15 000 cm 2, sa lahko rez-padá na práškovvú formu a je pripravený ,pre ďalšie použi-tie na výrobu .vodivej pasty ,pre hrubovrstvové hybridné integrované obvody.Na obr. 2, zväčšenie 6 000, vidieť konečný tvar a veľkost »takto .pripraveného prášku.Spôsob prípravy medeného ,prášku pre vý- intervale od l 050 až 1 100 C až do úplnér-obu »vodivých sietťotlałčových pást z .vyso- ho naďavenía, potom sa ochladzuje na vzdukočistej medí guľovitého tvaru, veľkosti 0,1 chu za vzniku krvštalíckého Cu 2 O, ktorý sa až 1,0 m, pri ktorom sa získava medený následne melie na frakcíu pod veľkosť zrna prášok pomocou elektrolýzy, vyznačený tým, 10 .m, potom sa redukuje V roztoku 5 až že sa zíslkaný prášok Vypąľuwje pri teplote V 10 H 2 SO 4 łnva kovovú ,práškovú meď.

MPK / Značky

MPK: C22B 9/14

Značky: spôsob, přípravy, vodivých, pást, měděného, sieťotlačových, prášků, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-250050-sposob-pripravy-medeneho-prasku-pre-vyrobu-vodivych-sietotlacovych-past.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob prípravy medeného prášku pre výrobu vodivých sieťotlačových pást</a>

Podobne patenty