Depaletizátor ohradových a paliet

Číslo patentu: 250049

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šoltýs Pavol, Telka Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

gzgsgąjtgsvgçązg POPIS VYNÄLEZII W 345 i,1751 Autor vvnáłezu TELKA VLADIMÍR ing., ŠOLTÝS PAVOL mg., PREŠOV.Účelom riešenia je automatizárcla medzioperiačnej a operačnej manipulácie. Odstráňułje ľudskú prácu a umožňuje vytvárať automatizované výrobní systémy a automatické prepojenie .automatizovaných technologických ,pracovíslnTohotuo účelu sa dosiahne doplnením -dn-a palety a otvory a novým pwohylblivým gplnýrrn 3 dnom. Predmety uložené v palete .na roš- . toch sú vysúvané tak, že ohredová paleta neprekáža pri odbere, alebo ukladaní predmetov robotom.Zariadenie je možné využít predovšetkým v strojárstva na spolu s technologilclkými ziariademiami a robotmi vytvoriť automatizovaný výrobný systém.vynález sa iýrka depalctizácie OhľHdOVÝlCh,paliet bez použitia agregátu a je určený hlavne na stavbu automatizovaných výrobnýoh systém-ov.Doteraz známe spôsoby vytvárania zásoby a polohovanie predmetov sú takmer výlučne ,pomocou rôznych druhov zslklzov, stolov, dopravní-kov, ktoré vyžadujú prekladanie predmetov z paliet na tieto zariadenia a pripadne ich zrové ukladanie ročnou manipuláciou po spracovaní do paliet. Navialo tzalkeho zariadenia vyžadujú pre pohon energiu a zalberajú značne veľký priestor talk,že ich použitie je obmedzené.Vyššie uvedené nedostatky rieši ndepalizált-or ohradovýizh paliet pozostávajúci z palety s dvojitým dnom vyznačený tým, že spodné dno palety je vybavené otvormi a honné druhé dno je vytvorené ako ,p~ohyblivá plná doska a na .hornej strane stola sú princhytené stĺpy a vytvorené vedenie.zariadením podľa vyxnalezu sa dosahuje nový vyšší účinok .tým, že umožňuje vytvárať automatické technologické pracoviská napojené na systém medzi-operačnej »dopravy a skladov bez manualneho .prekladanie predmetov, čo umožňuje vytvárať plne .automatizované výrobné systémy.Depaletizátoi ohradovýeh paliet bez po honu je znázornený na priložených .výkre-soch, Ikd-e .na obr. 2 je znázornený pôdorys Ja na obr. 1 náry-s depaletizátora a na obr. 3 jeho využitie v automatizovalnom výrobnom systéme.Depaletizátor 1 ohra-dových paliet bez agregátu pozostáva z palety 2 vs »dvoma dnami 3, 4, stola 5 so zstĺpami 6, pôvodné dno 3 palety 2 je vybavené otvormi 7 a druhé dno 4 tvorí ptviná plná doska. jednotlivé roviny mainipulovanýoh predmetov 8 sd oddelené »roštami 9, stôl 5, na ktorý sa paleta 2 ukladá zhora je vybavený stĺpami 6 a vedením 10 pre uustavenie palety.Funlkcia zariadenia spočíva v uložení palety s predmetmi žeriavom, vysokozdvižným vozíkom, alebo iným použitím zariadením medzioperačnej dopravy otvormi 7 v dne 3 palety 2 na stĺpy 6 stola 5 »a pozvolným spúšťaním palety 2 smerom dole dochadza k ustaveniu horného dna 4 rs predmetmi 8 na iskIzo-ch 6 a urstavením palety 2 »na stole 5. Takéto ustarvené zariadenie je .pripravené na komunikáciu s robotom bez ďalšieho mechanického presunu, poloh-ovania, alebo iného mavnijpulovania s predmetmi 8.Využitie vynálezu je znázornené ,na obr. 3 v automatizovanom výroblnom systéme, kut-orý pozostáva z výrobných strojov 11 udepaletizá-t-orov 12, 13 podľa tohoto vynálezu slú. žiaciuoh pre polotovary a hotové výrobky., PREDMET VYNÁLEZUDepalizátor ohradových paliet pozostávajúci z palety s dvojitým dnom .a stola vyznalčený .tým, že spodné dlnů 3 palety 2 je vybavené otvormi 7 a horné druhé dno4 je vytvorené .ako pohyblivé plná adosket,.pwritčomna honnej strane stola 5 sú prichytené stlpy 6 a vytvorené vedenie 10.

MPK / Značky

MPK: B65G 57/22

Značky: ohradových, depaletizátor, paliet

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-250049-depaletizator-ohradovych-a-paliet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Depaletizátor ohradových a paliet</a>

Podobne patenty