Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(21) PV 9225-2151 40 Zvereíueué 13 m B 5 UaAD PRO WNALIIV . 451 Vylanê 15 05 sa A 031 BW 175 ĎURINDA JÁN ing.BRATISLAVA., CHAMKO DUŠAN íng. LEVICE, Autor vynálezu URAŘKA FRANTIŠEK ing. CSC., KLUGAR INDŘICH ing., PARDUBICE,KOVAC GABRIEL ing, NICHTA JOZEF 111 g., LEVICE, PÁNEK ANTONÍN ing., PRAHA, PIVOŇKOVÁ ALENA ing., SOKOLOV, ŠŇUPÁREK AROMÍR ing. CSC., PARDUBICEU 34) Univerzálne disperzné syntetické lepiILáRiešenie spadá do oblasti chémie a týka sa univerzálnych disperzných syntetických lepidiel. jeho podstata spočíva v tom, že syntetický polymér vo forme vodnej disper~ zie je tvorený elastomérnym intenpolymér-om Z-etylhexylakrylátu a jedného alebo viacerých monomérov zo skupiny monoménov vtvorenej butylakrylátom, etyl-akrylátom,kyselinou akrylovou a meta-s-rylalni-díoln s obsahom 35 až 75 hmot. Z-ethylhexylakrylátu, pričom obsah tohoto syntetickêho pvołyměru v sušine lepidla činí 70 až 99,5 hmot., s výhozlou 80 až 98 hmot. a syntetíłcłký polymér vo forme vodného roztoku je tvorený soľou ikyseliny akrylovej alebo mezaíkrylovej vo forme ínterpolyméru s jedným aleubo viacerými monomermí zo skupiny monomérov vtvorenej etylakrylátom, bu~ tylalkrylátom, vinylacetátom alebo styrénonz s obsahom 10 až 40 0/0 hmot., s výhodou 20 až 30 0/0 hmot kyseliny Is alkalickým kvovom,amoniakom, mono-etanolamínom, alebo tri~ etanolamínom, .pričom obsah tohoto syntetického polyméru »v sušine lepidlá činí 0,5 až Z 0 °/0 hmot., ~s výhodou 1 až 10 9/0 hmot.Vynález sa týka disperzných syntetickýchlepidiel so zvýšenou univerzálnosťou v-o smere spájania rôznych adherendov a spôsobu lepenie a možnosťou ich bezobtiažnej prípravy. .Pod pojmom disperzné lepidlá sa rozumie vlepidla obsahujúce polymér ako dispergovla.uü fázu a vroxdu ako Ispojitü fázu.Pod pojmom syntetické lepidlá sa rozumia lepidla tvorené prevažne syntetický-mi materiálmi.Pod, pojmom Lmiverzálne lepidlá sa rozumie lepidla umožňujúce spájanie rôznych adherendov, a to alko prostrednictvom mokrého nánosu lepidla, talk i prostredníctvom vysušeného nánosu lepidla.Známe disperzné syntetické lepidlá, naąptríklald lepidla popísané V českoslovenstkom auto-rslçown osvedčení »číslo 201 556, obsahujú spravi-dla homopolyméry alebo kloipolyméry vinylacctátu alebo akrylát-ov vo forme vodnej rdisperzie, pričoľm ulvedetté syntetické polyznéry majú spravidla plastomértny charakter. Nežiertúcim dôsledkom toho je jednak olbtiažnostĺ použitia takýchto lepidíel pre spájanie nizko polárnych aidherentlov, jednak potreba spájania adherendov V čase, ked polymér cf-Jsiahnutý v tdisperznom lepidla je vo forme vodnej disperzie, teda fakticl-á ,nemožno-st vzájomného spájania atlhereiidov neporéznych, respektive nepriaptlstných pre JOTlLLZnáme dltsperzné syntetické lepidlá, napriklad lepidlá p~opisaué V autorskom osvedčení číslo 237 618, obsahujú sice v niektorých prípadoch syntetické kopolyméry vo forme v-odinej disperzie majúce elastomérny charakter, spravidla však neobsahujú súčasne syntetický ,polymér vo forme vodného noztouttią čo znamená ich pondstaltne zníženú leplçavostř za niokra a teda faktickú nemožnosť spríjemnia a-dhereridov prostredníctvom motkréh-o nánosu lepidla.Známe cli-sperzné syntetické lepidlá obsahujú v niektorých prípadoch syntetický p-olymćr vo forme vodného roztoku tvorený spravidla polyvinylallçoholom, karjboxymeiyicelulóxzttii alebo iným vo vode rozpustným polyiueroin. bležiaducim dôsledkom vysotkej polarmosti týchto polymérov je jednaik obtiažnosiř .použitia takych lepidiel pre spájanie nizkopoláruych adheretid-ov, jednak obtiažnost prípravy týchto lepidiel daná potrebou primárne-ho vytvorenia extrémne viskózneho vodného roztoku syntetickéh-o polylnérni a jeho obtiažnej následnej homogenizácie so spravidla nízkoviskóznou v-odnou disperžiou eynltetického polyméru.je prirodzené, že zname disperzné syntetitttté lepidlá obsahujú okrem látok vyššie uvedených pripadne tiež iné látky, a to.najmä látky zo skupiny tvorenej tenzidmi,puframi, Ik-onzertvačnými .prostriedkami a plnivami, pričom obsah látok z uvedenej stkupiny v sušine daných lepiudiel činí spravidla až 29,5 hmotnosiných.Uvedené nevýhody známych -dlsperznýchsyntetických lepidiel sú odstránené univerzálnymi Idisperznými syntetickými lepidlami obsahujúciml syntetický polymér vo forforme vodného roztoku a pripadne obsahu júcimi tiež látky zo skupiny tvorenej ten zidmi, pufnr-ami, ironzervačnými prostriedkami a jplnivami, .pričom obsa Wľâtoktz uvedenej skupiny V sušine lepidawč percent hmoinostných, ktorý je, že syntetický polymér voli time ívodnej-disperzie je tvorený elastoméktfiýtttłĺntłeľpolymerom 2-ethylhexylakrylátu- gdnéího alebo viacerých In-onomérov zo skupiny, tvorenej butylakrylátom, etylakrylá-tom, lkyselinou alkrylovowi a metatkrylamitdom s obsa-hom 35 až 75 0/0 hmotnostných Z-etylhexylalkrylátu a syntetický polymér vo for-me vod.néli-o roztoku je tvorený soľou .kyseliny akrylovej alebo metvakrylovej vo forme interpolymeru s jedným alebo viacerými monomérmi zo skupiny tvorenej etylazkryláto-m,bu-tylakrylátotm, styrénom a vinylacetatom s obsahom 10 až 40 hmotnostných, s výhodou, 20 až 30 0/0 hmotnostuých kyseliny s alkalickým KOVUĽĽLI, amoniakom, m-onoetanolaminlom. udietanolaminotn alebo trietanolaminom.Pod pojmom elaetoinérný interpolymér sa rozumie interpolymér, ktoíćeho teplota stkelnetnia je nižšia ako minus 20 °C.Pod pojmom intenpoiymér sa rozumie .polymér obsahujfici dvojo alebo viacero polymerizovaných monomérov.Tým, že syntetický poly-mei vo forme vodnej diIsperzie obsiahnru-iý v univerzálnych disperzných syntetických lepidlách podľa vynalezu je tvorený elastoménnym Interpolyméron Z-etylhexylaľkrylátu a jedného alebo viacerých monomérov zo skupiny tvorenej butylalkrylátom, etylakrylátom, kyselinou akrylovou a metakrylamid-oni sa v lôsletdku elastoméi°t 1 eho charakteru tohto interpolyméru zabezpečí univerzáľnosť lepidiel podľa vynálezu vo smere spájania rôznych .adherendov, vrátane nizkopolárriych,teda tiaž-im lepiteľných adherendov, ako ji univerzálirost lepidiel .podla vynáiezu vo smere možností spájania adherentio-v prostrednictvom vysušené-ht) nánosu týchto lepidiel, teda vrátane atlherendov neporéznych respektive itepriepustnýich pre vodu. V dôslezilru obsahu monoméif-ov typu esiterov kyseliny akrylovej v uvedenom interlpoĺymere tobsiahnutotm v lepidlálch p~o~dľa vynálezu sa zabezptečilvysoké odvolnosiĺ lepeného spoja vytvoreného univerzálnyml disperznými rsyntetidkýrni lepidlami .podľa vynálezu voči hyldrolýze, v tlôslerlku obsahu reaoktivnych lIluOH-OITIČFÚV v uvedenom interpolymére obslahnutom v lepí-silách podľa vynálezu .sa zabezpečí zvýšenie pevnosti lopeného spoja vytvoreného univerzálnymi dilsperznými syntetickými lepitdlami podla vynálezu.Tým, že syntetický polymér v-o forme vodného roztoku obsiahnutý v univerzálnych disperzných syntetických lepidlách po Ya vynálezu je tvorený soľou kyseliny atkrylovej .alebo metakrylovej vo forme interpolylnérvu s jediným alebo viacerými monomérmi zo skupiny tvorenej etylerkryláťzom, butylakrylátorn, styrénom a vinylaceutátovmobsah-om 10 až 400/0 hmotnostným, s výhodou 20 až 30 0/0 hmotnostných kyseĺiny s akalickým .kovorn, amoniakom, monoeñnolaminom, dietanolemin-om alebo- ÍTÍEŠHHDČamínom sa QBIOSÍYSKÍHÍCÍVOH vysokej hodnoty špecifiickej vilstkozity vodného roztoku uvedenej soli zabezpečí zvýšená lepłkćrvoisť lepidiel podľa vynálezumokra a teda možnosť spájania adherondov prostrednícrbvom IIlOKvFÉhO nánosu lepidla. Súčasne sa prostrednictvom nerozpustnosti vo vode kyseliny alkrylovej alebo metakrylovej vo forme interpolyme-ru s obsahom 10 až 400/0 hmvotn-oistných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmo.nostných Ikyseliny zabezpečí bezobtiažna priprava lepivdiel podľa vynálezu, a to supravidln zmiešalním dits-perzie syntotickelto- poIyméru a vodnej clislperzie uvedenéhsi intopolyméru ~ky~seliny akrytovej alebo lilízľľčlkrylovej a alkalizáciou vzniknutej zmes hy-droxidmi alikalickýwch vkoxzov, amoniakom,monoevtan-olaniinnm, ĽÍÍBÍH-DOĺaIHÍHODÍJ ele~b~o~ trietavnolaminom, prípadne alkalicky reagujúrcinmi svolľaimi alkalickýnch kovov, a to spravixdla na hodnotu pH rovnú 8,5 až 9,5 s výhodou rovnú 7 až 9.Univerzálne disperzně syntetické lepidlo obsahujúce 96,3 hmotnostných »dielov syntetitokého jpolyméru vo forme vodnej disnerzie s obsahom 52 0/0 hmotnostným sušiny t-,voreného elastomérnym interpolymêrotm obsehujúcim 40 0/0 hmotnostných 2-etylhexylakrylátu, 56 hmotnostných butylatltrylítu a 4 0/0 hmotnostné kyseliny äkTÉ/tríľ-.ľeĺ e syntetický tpolymer vo forme vodného roztoku tvorený sol-ou vztniknontoix reakciou 2,3 hmotnostným dielov 25 (Vo-nej r~oainej disperzie interrpolyméru obsntrxijíirselio 7.5 0,0 hmotn-ostnýich kyseliny nir-ťnxĺçrvlorzej 1 70 hmotnostných etylakrvlrítu s 1,4 hmotne-stnými dielmi trietavnolazníitu.Univerzálne disperzne syntetické lepidlo obsahujíice 78 hmotnostných dielov syntetického polyméru vo fmŕme vodnej die-nerzie s obsahom 51 0/0 hrnotnootných SNŠŤJV tvoreného elírstonrnéhnyin interpołynlerŕąn ob-sahujucinn 500/0 hmotnostný/ich 2-etylhexylalkrvlátn, 20 0/0 hmotnost-ných etvlekrąrlátu a 30 0/0 hmotnostnýcn ibutylakrizlítu a synteticky ,piolymér vo forme vodného roztoku tvorený so-lou vniknurtou reakciou 19 hm-otn-osiiných dielov 30 0/0-nej vodnej disperzie interpolymêru obsahujúceho 15 0/0Univerzálne disperzné syntetické lepí-Clio obsahujúce 89 hmotnostným dielov synteticlçeh-o» polymeru vo forme vodnej dísperzie s -oibsahoin 50 hmotnostný/ch sušiny trvoreneho elaswtornérnym interp-olymârom obsahujúcim 55 0/0 hmotn-ostnýtďh 2 ~etylhexylekrylátu, 38 0/0 hmotnostných butylatkrylátu, 4 0/0 hmotn-ostně kyseliny alkrylovej a(š 0,0 hrnotnoistné metakrylainidu a syntetický QDJYFDŤ-JI vo forme vodného roztoku tvorený solo-u rzniknut-ou reawĺç-ci-ou 7 hmotnostných dielov 25 0/0-nej vodvnej adlsperzie intenptoiymeru obsahujúceho 35 0/0 hmnrtnotstných ikyseliny meutaiszrylo-vej a 65 0/0 hmotnovstnýwch botylalsrylátu so štyrmi hmotnostnými dšelmi 20 Vo-ného vodného roztoku PJnOH.Univerzálne diwj 7 e 1 z«irě .syntetické lcgiedlo o) ahujívce 71,3 hmotnostný/ch dielov synteticĺtéh«o polymeru vo forme vodnej dis erzie s obsahom 50 0/0 hmotnostný/chny tvorenéhz) elastomárnym interpolyrnorom,obsahujúcím 700/0 hmotnostných íł-ertvlhexylakrylátru, 29 0/o hmotnostný/ich etylaikrylútu .e 10/0 hmotnontné kyseliny akrvlovej,20,0 hmotnostných dielov plniva predstavovnneho 50 0/0-nou vodnou suspenziou kanlínu .a polymer vo forme vodného roztoku tvorený soľou vznitkrnutou reakciou 7,8 hniotnostných .dielov 23 (Vo-nej vodnej -dis eczie interpotyméru. o-bsehnjúcehn 22 0/0 hznotnootných kyseliny alkrylovej, 15 0/0 bmotwinstnýnh styrénu a E 50 0/0 hm-otnosívných rinylatretátzi s 0,3 hmožnostnými .dielrni »altetnnnlamiiiti.Vltastnoeti nniiretzáliiych Liisperąznýrch synřeťćiekíích lejidiel podľa jetlwnotlivkxti jirikledov kcmksćvtiieho uskutočnenia vyaiálezti. pooisuje Iiižšie uŕowiená t.abi 1 l 1 §a.V tejto tabuľke je IGDŽWÍQWÉŽ lopidiel išli ďvxgrizoivaiiá silou potrebnou i 13 rerzruF 3.23 lepenćho nápoja vo smere .normálny 111 plochtt snoja, pri k-ruhovej ploche sp-oja ro-vunej 0,25 CÍDZ, pôsobiaucou 10 sekundích po vspojenĺ acłherendov be~en~d 0 v usPsut-očnentiiii . im. tvorení nánosu lepidla s ploštnou hmotnosŘnn 25 g/m na jednom z eclheretndov a -adherençloch tvorených .paiyeroni na lepiace pásky metoda ON 505 833.Odolnosť lepeného spoja voči strihu za sucha je charakterizovaná dobou pôíaobenia otrihovej sily vyvolanej závažim hanotnovsti 1 kg nutnou na rozrušeni-e lepené-ho spoja vytvoreného preľkrytĺn polyvinylchloridvovej fólie so suchým nánosom lepidla a polyetyOdolnosť lepeného ~s~p~oja voči strihu za mokra je rchartalkterizovaná dobou pôsobenia striho-vej síly vyvolanej zavažĺm hmotnosti 1 Ikg nuLrnou na r-ozrušeníe lepeného spoja vytvoreného prekrytím .papiera na lepiace pásky s mokrým .nárlosom lepidla a~ oceľo M 3217vej platne na ploche 1,27 cm 3 U sekúnd po vytvorení nánosu lepidla (modiflłlçovaná metóda PSTC~ 7.Lepkavovst suchého nánosu lepidla je charakterizovaná udráhou štandardnej oceľovej guľky vykonanou .na povrchu suchého nánosu lepidla po jej spustení zo štandardnej naklonetnej roviny metoda PSTC~B.Univerzálne disperztné Lepivosť odolnost lepenêho spoja Leplkavost syntetické lepidlo podľa lepidla voči strihu suchého N za mokra za sucha nänosui min min lepidla Gml Príkladu 1 17 14,7 6,4 19,7 Prínĺrlatlti 2 42 30,8 6,8 34,5 Priklaou 3 31 24,3 18,3 12,1 Pľĺklčlľdll 4 32 20,4 12,7 14,7Vyššie uvedené prlltlaxdy konkrétneho uskutočnenia vynálezu slúžia len pre ilustráciu vynálenu, ktorý nimi nie je zďaleka ohraničený.Ak-o už bolo uverlené, môžu L 11 ĺVU 1 l 1(ł dĺSpť-IĽLKUŠ syntetické lepidla podľa vymleäw obsahovat okrem látok už uvedených i Íllľâ látky, Itajmä látky zo skupiny tvorenej tonzidmi, putrami, kolízerva-šnými prostriedkami a najmä plnivami, obecne však platí, že ich obsah v xsušine univerzálnych disperzných syntetických lepidiel .podla vyvnálezu je menší ako 5 0/0 hmotnosbnýwch, sjjgraviclla menších etko 2 0/0 hmotnostné, v prípade fil nĺv, najmä plnív anorgaííicłkých, je menší alko 25 0/0 IIIIIOUHOSÍJHÝCÍI, spravidla menší ako 15 0/0 hmobnostných. Obsah jednotlivých mouomerov v elastcmé-rnom interpo-lýmére Z-ztylhexylakryláttt a jedného alebo viacerých monomérov zo skupiny lmonomérov tvorenej lbutylakrylátom, etyvlakrylát-om, kyselinou akrylowou a metarkrylamidom sa riali požiadavkou elastoménneho charakteru tohto interpolymé-ru, obecne však platí, že celk-ový ob-sah reak-tlvnych monomérov v tomto interpolymere je nižší alko 10 0/0 hmotnostnýuch, spravidla nižší ako 5 0/0 hmotnostných.Univerzálne disperzné ezyunrteticke lepidlá obsahujíuce syntetický polymér vo forme voclnnej disperzie a syntetický polymer vo forme vodného roztoku a prípadne obsahujúce tiež látky zo slktípiny tvorenej vtenzidmi, puirami, konzervašoými prostriedkami a plnivami, pričom obsah látolk z itvelzleoej skupiny v Isušine lepidla činí až 29,5 0/0 hm-olnostnných, vyznačené tým, že syntetický polymér vo forme vodnej disperzie je tvorený ela-stomérnym interpolymérom Z-etylhexyllakrylatu a je~dneho alebo viacerých monnomérlov zo slçupiny monomérov tvorenej butylakryláltom, etylakrylátom, kyselinou akrylovou a metakrylamidom s obsahom 35 až 75 0/0 hmotnostný-ch 2-etylhexylalkrylâlzu,pričom obsah tohoto synitetického polymertiv SUJŠÍTIB lepidla činí 70 až 99.5 0/0 hmotnostných, s výhodou 8 D až 98 0/0 hmotnostnýlch a syntetický polymer vo forme verdného roztoku je tvorený soľou kyseliny .alkryľovej alebo metztllçrylovej vo forme lcntezxpolyméru Is jedným alebo viacerými monomérmi zo skuJiny monomérov tvorenej etylakrylátom,butylokryiátom, vinylacetát-om alebo styrenom 3 obsahom 10 až 40 0/0 hmotnostných,s výhodou 20 až 3 D 0/0 hmotnostných kyseliny s alkaiickým .kov-om, tamoniakom, monoetarnolamínom, dietanolamínom alebo trio-tanolamínom, pričom obsah tohoto syntetickeho polyméru v sušine lepidla činí 0,5 až 200/0 -hmotnostných, s výhodou 1 až 10 hm-otnostných.

MPK / Značky

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, univerzálne, syntetické, disperzné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-250047-univerzalne-disperzne-synteticke-lepidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzálne disperzné syntetické lepidlá</a>

Podobne patenty