Dorazové ústrojenstvo piesta priamočiareho motora

Číslo patentu: 250045

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tyrol Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘÄD PRO WNÁIEW k 031 BWAutor vynáiezu TYROL ŠTEFAN ing., PIESTANY54 Dorazové ústrojenstvo piesta priamnčiareho motoraDorazové ústrojenstvo ,piesta .príamočíareho motora, pozostávajúca z nastavitelného vdorazu opa-treného vonkajším závitom,ktorým je zawskrutkovaný do velka priamočíareho motora, ako aj axiälnym otvorom.pre ovládací kolik elektrického snímača koncovej polohy, ktorý je upevnený na nosných saniach uložených vo vedení TOÍVIIDbežnom s osou nastaviteľného dorazu.-Riešeným problémom je vytvorenie akonštrukčne jednoduchého dorazovéno ústrojenstva, mernej náročného na stratové časy pri prestavovaní. To sa dosahuje tým, že nosné sane 7 snímača i 51 koncovej polohy sú z ich vnútornej strany opatrené unášaoou -konczolkou 10 s kruhovým vybraním 11 a obojstrannýrni medziknuhovými klznýmí pl-ochami 12 pre prstencovú dräžku 13 nastaviteľného wdorazu 1 a na ich konci váhadlom 153, ktorým je premostený elektrický snímač S as jeho -odpruženým ovládaním kolñkom 41.vynález sa -týkei sdoitazoviáhogznsitio-jpnstvašąřprevĺottlo prilámoąąiaijeh-opohybu nalkitíu piesta zpriamoči-atreho motoI-raçwĺjborz-ostávatjü-hový, iv. iiárýsnom reze, s hrož 11 ~osťotiapli ceho z nastaviteľného dorazu -opwsitr-eného kávcie na pohon ohýbačky rúnok. vonkajším závit-om, ktorýmzie lszďfykrjtttkova- jústągjenastvo p-oz 0 siáva~ z nastaný do velka priamočiaréhàismofołàłäallĺo.ĺĺaj db azu lzłzbpatreného vonkajšímaxiálnym otvorom pre ovládací kolík ele~k~ závitom, ktorým je zasąkrutlkovaný do pretrlokého snímača ko-Hoovej polohy, ktorý je dĺženého ndrieku veka a priamočíareho moupevnený na nosných saniach uložených vo tora S. Nastaviteľný doraz 1 je ďalej opavedení rovnobežnom s osou nastavitelného trený axiá-lnym .outvoronji pre ovládací .k-olík doraztL 4 elektrického snímača 5 ikoncovej. polohy lPodla známeho stavu »techniky u priamo- piesta B priamočiarehov motora 3, ,~- . čiarych motorov, použiteľný/ch napríklad Elektrický snímač 5 je priskrtttk-ovaný na pre Ohýbačky rürok, kde zdvih .priamočia- jeho nosných saniach 7, uloženýchsvojim reho motora, prenášajú sa na kruhový po- výstupkdm 8 vo vedení 9, rovnobežnom S hyib, sa v závislosti old zvoleného uhlu ohy- DS-ou nastaviteľné-ho dorazu 1. Nosné sane bu často mení, bývajú nosné sane elektric- 7 snímača 5 sú z ic-h vnútornej strany opakého snímača koncovej polohy opatrené trené unašacou konzolkou 1 IJ s Ikruh-ovým ati-otočným prostriedkom, napríklad skru-t- vybraním 11 .a obojstrannými medzikruhokou a pod., ktorou jeelektrický snímač pev- vými Iklznými pl-ochami 12, súoseovými S ne polohovaný voči telesu priamočiareh-o prstencovou drrážlkou 13 nastavitelného do~ motora. Ovládací -kolík pre elektrický sní- razu 1. Na svojom konci sú nosné sane 7 mač koncovej polohy môže byt napríklad snímača 5 opatrené čavpom 14 pre váhadlo pevne spojený s piestom .priamočiareho mo- 15. tora a svojim voľným koncom, pre-čnievajú- Toto premostuje ovláudaciu klaudičku elekcim z nastaívitellného dorazu, ovláda uvede- trického snímača 5 S jeho ovlávclancím kolíný snímač. kom 4, vybaveným axiálnou tlačnou pružiNevýhodou takéhoto usporiadania je, že nou 16, opretou jedným jej koncom o osavpri každom prestavovaní dorazu je nutné denie kolika 4 a druhým koncom o skrutkozvlášt prestavovať aj polohuysnivmatča, a to vú zátku 17 v nastaviteľnom doraze 1. O uvolnením azre-tačného prostriedku jeho nos- túto sa zvonku opiera čiapočka 18, tvoriaíca ných saní, ich prestavením a tąpätovným vonkajší koniec ovládacieh-o kolika 4 sníaretovaním. Taketo zdvojená nastavovanie mača 5. dorazu a elektrického snímača je náročné Keď je tlakové kvapalina jprivedená d-0 na čas, zručnosť zoraď-ovača a pri ičastom pracovného priestoru 19 priamočiareho mo,presvteivovaní uhlu ohybu u elektricky ovlá- tora 3, začne sa piest 6 vo valci pohybovať daných ohýbačiek má za následok značne doprava. Hrebeňové ozubenie 2 U zarberajüce prestoje. do pastorku 21, nakläpa cez ihriadel Z 2 a Uvedené nevýh-ody odstraňuje dorazové páčkuv 23 s kladičlkou 24. Pieąst li tesne pred ústrojenstvo piesta LJOIdľíI vynáleztu, ktorého d-osaldnntím. na nastavitelný doraz lzatlačí podstata spočíva vtom, že nosné sane sní- ovládací kolik 4, ktorý ,ceziíiapvočku 18 a mača lkoncovej polohy sú z ich vnútornej vahadlo 15 zopne elektrický snimaąč ärNa-š strany opatrené unaša-cou konzolkou s kru- stavovanie zdvihu piesta 6 a teda aj velkoshovým vvbraním a obojstrannými medzikru- ti uhlu -ohybu sa vykonáva tak, že sa povod novými klznými plochami pre prstencovú lí poistná matirca 25 a pootačaním nastavi-. drážku nastavitelného dorazu a na ich kon- telného dorazu 1 .podlat potreby doprava aci váhadlom, ktorým je premostený elek- lebo dolava sa nastaví potrebný zdvih. Osotriclký snímač s jeho odpruženým ovládacím bitne nastavovanie polohy elelkaturidkého sníkolíkom. meča 5 polohy. užnie JS Potrebné, pretože Výhodou zariadenia podla vynálezu je tento sa samočhąnąvąposunul prihlpootátĺanĺí automatické nastavovanie elektrického sní~ nastavitelnéhoąndqrazu LDoladenie vzájvom mača koncovej polohy ,piesta .priamočiare- nej funkcie ovládaciehýo koli-ka 4, vahadla ho motora ktoré sa deje súčasne s presta- 15 a elektrické-ho.snín 1 ačaavykoná jednorvovaním nastavitelné-ho d-orazu. Tým sa pod- razvovo pri prvotnom uvadzaní stroja do pre statne skrátia prestoje Ohýbačky, či iného vadzlky. Aby prigsípätnołtn pohybelpiesta B obdobneho zariadenia pri prestavovaní uhlu neprenikta tlakové kvapalinaą z vrątného chybu, pracovného priestoru l 26, . .kde j sa nachádza Príklad vyhotovenia vclorazoveho ústrojen- vyústenie nastaviteljného ydorazu 71 do jeho stva podľa vynálelzu je znázornenýgna vý- dutiny, musí byt ovládací kolik 4 opatrený krese, na ktorom je dorazové ústrojenstvo tesnením, nakreslené ako súčasť hyndratllického valcaDoralzové ústrojenstvo píe-sta priamočia- sa tým, že nosné sane 7 snímača 5 kon~ reh-o motora, pozostávajúca z nastavítelné- covej polohy sú z ich vnútornej strany oho udorazu opatreného vonkajším závitom, patrené unášancou łçonzołlćzott 10 s kuruhotorým je zaskmtkovaný dov~eka priamočía- vým výbralním 11 a obojstrannými medreh~o motora, ako aj axiálnym rltvorom pre zikruhovýlmi klznými plochami 12 pre DFS ovládací Ikolíik elektrického snímača konco- tencovú drážku 13 nvastaviteľného doravej polohy, ktorý je upevnený na nosných zu 1 a na ich konci vahadlonl 15, .kto saąniach uložených V-0 vedení rovnoobežnom rým je premostený elektrický snímač 5 s -osou vnastavítelného dorazu, význačujúce s jeho odpruženým ovládacím kolíkom 41.

MPK / Značky

MPK: F01B 25/04

Značky: priamočiareho, ústrojenstvo, dorazové, motora, piesta

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-250045-dorazove-ustrojenstvo-piesta-priamociareho-motora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dorazové ústrojenstvo piesta priamočiareho motora</a>

Podobne patenty