Tlakový filter s diskontinuálným čistením a filtráciou

Číslo patentu: 250041

Dátum: 15.04.1987

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mo mo vvmusjzv H 5 Vydané 15 05 3875 ,Autor vynálezu KALVODA VLADINIIR ing., IRO VENDELIN ing., BRATISLAVATłakoavý filter s jdisvkonticnuáLnym čistenim a filtrâciou je určený .pre filtráciu kvapalín,sujspenzií a plyn-ov. Prełčisťovanie filtračnej prepážky filtračného bubna je pomocou prečisťovacieh-o média z vnútornej strany filtračného abubna, pričom odvod prefiitrovaného mévdia je z vnútorného priestoru filtrovanéhio bubna, Tlakový filter .pozostáva z telesa iosaudeného prívodom fi-ltrovaného média a vzbernou Vhwbioou odfiltrovaných častíc a z filtraučného bubna, ktorý jeosadený na .nosnej ŕúre, cez ktorú je odvod prefilutrovaného média z filtra. Na nosnej rúre je u-chytený potrub-ný rozdeľovač gprečisťovacieho média filtračnej ,prepážky s tryskami, »ktoré sú »orientované do zibernej hubi-ce. Filter pracuje v dirskontinuáinom cykle čistenia fiítračnej .prepážky a filtrácie peri-odicky podľa objemu odfiltrovaných častíc z filtrovamého média.vynález ricšie tlakový filter s diskontinuálnym (čistenim a tiltráclou, kde ČĚSÍEHÍG filtračnej prepážky tiltračneho bubna sa prevádza ,prečistovacim medium z vnútornej strany filtračného» bułbma, z ktorej je aj odvod prefiltrovaného média.Doposiaľ sa používajú tlalknové filtre s »disk-ontinuálvnou filtráciou a čistenim v konštruknčnom prevedení ako statické svierčkové alebo preipážkové filtre, lode sa postupne znižuje účinnost ,prečistovania filtračnej prepážąky .protiprúlcl-om filtrovaného média,až je nutné prečistenie rozobraním filtra,alebo ako rotavčné bubnové a »diskové filtre,pričom prečistovaníue filtračnej .prepážky sa prevádza zoškrabovanĺm, protiprúdom filtrovaného média alebo vákuovým -odsávaním,Pri zošlkratboviayní je pirečistovanie filtračnej prejpážiky .nedolkonalé, pri použití protiprádu je strata filtrovaného média a »pri válkuovom wodsáivanní je komplexné konštrukčné riešenie filtra technicky značne komplikoVane.Podstatou tlakového filtra s disk-ontinuálnym čistenim a filtráciou podla vynálezu je nasledovné technické riešenie. Tlakový filter pozostáva z telesa s dinom, veka a filtračného bubna. Filtračný buben je uložený na jednej strane povmocou čapu vo veku,pričom -na čap je .naudpojený Výstupný náhonový hriaudel a na druhej strane pomocou ložiskoveho domčeka spojeného s »delenou bočnou stenou filtračného bubna na nosnej rúre, nktorá je cez .prírubu uchytená ku dnu telesa.Nosná rúra je opatrená ipomooným ložiskom naväzujúcim na čap, pevným bulbnom,výtlačnou hubicou a .po-trubným rozdeľovačom prečistíova-cieho média s .try-sikami, pričom nosná rúra je ukončená výstupným hrdlom prečistjovacieho média, ktoré je napojené na .potrubný -rozdeľovač, V hornej časti telesa je napojený rozdelovač filtrovaného média so ustuąpným hrdlom, pričom v telesa sú priechodzie rozdel-ovacie otvory a v spodnej ča-sti je zberná hubica s výstupným hrdlom tmdiiltrovianých častíc. Trysky sú orientované do zbernej hubice.U tlaikovehofiltra s -diskonti-nuálnym »čistezninx a filtráciou podľa vynálezu konštrukčné riešenie umožňuje IDPGČÍSÚOVBJIÍB filtračnej prepážky flltraičného bubna od odfiltrovarných častíc a filtračněho koláča z vnútornej strany filtrarčného bubna prečistovacim médiom coz trysky .potrubného rozdelovazča, kde dynamickým tlak-om prečisťovacieho média sú odfil-trované častice a filtračný koláč odtrhnutý z filtračnej prepážky filtračného bubna a gravitačným spádom smerovaný do zbernej hubice, .pričom dochádza len k minimálnym stratám filtrovaného média na počiatku diskontinuálneho cylklu čistenia. Výhodou je, že tlalkový filter je konštrukčne jednoduchý a realizačne .nenáročný.Tlakový filter s diskontinuálnym čistením a tiltráciou podľa vynálezu je sichemavtickyznázornený v jednom z možných konštrukčných prevedení na výkrese, k-de na obr. 1 je nárys tlakového filtra v rreze a na oibr. 2 je boąkorys tlakovéh-o filtra v reze.Tlakový filter s disłkontinuálnym čistením a filtráciou na obr. 1 a obr. 2 pre odfiltr-ováva-nie mechanických nečistôt z vykurovacích olej-ov pozostáva z telesa 10 s dnom 9,veka 3 a filntrawčného bubna 1, ktorý je tvorený pevnou bolčnou stenou 23 a delenou odnímateľnou bočnou stenou i, medzi ktorými sd po obvode usporiadané radiálne rebrá 24, na ktorý-ch je navinutý v slkrutkvovici nosný »drôt 25, na ktorom je navinutá filtračná prepážka 26 tvorená dvom-a n-osnými sitami, medzi ktorými je filtračné mikrosito.~Filtračný buben 1 je uložený na jednej strane pomocou čapu 2 vo veku 3, pričom na čap 2 je nadvpojený Výstupný náhonový hriadel 4 prechádzajúci upchávrk-ou 27 a na druhej strane pomocou ložiskového domčeka 5 spojeného s xdelenou ibočnou stenou 6 filtračného bubna 1 na nosnej rúre 7, lktorá je cez prirubu 8 uchytená ku dnu 9 telesa 1 D. Nosná rúra 7 je ocpatrená pomocným 1 ožiskom 11 naväzujúcim na čap 2, ,pevným bubnom 12 pre zmenšenie vnútorného objemu tiskového filtra, výtlačnou hirbicoii 13 a ,potrubným rozdeľoverčom 14 .prerči-stovacieho dusíka s Itryskami 15, pričom nosná rúra 7 je ukončená Výstupným hrdlom 16 prefiltrovaneho vykurovacieho oleja a vstupným hrdlom 17 prečistovacieho dusíka, ktoré je napojené na .potrubný rozdeľovač 14.V hornej časti telesa 1 D je privarený rozdelovač filtrovaného vykurovacieho oleja so vstupným hrdlom 19, pričom V telese 10 sú prierchoodzie rozdelovacie otvory 2 U a V spodnej ~č.asti je zberná hubica 21 s výstupným hrdlom 22 odfiltrovaných mechanických nečistôt. Rozdeľovač 14 s tryskami 15 je umiestnený vo výtlačnnej hubici 13, ,pričom trysky 15 sú orientované do zbernej hubice 21. Tlalkový filter je osadený ešte vstupným hrdlom 28 výtlarčného plynu, ktorým je dusik a hrdlom 2 .pre koncové Vytlačenie nep-refiltrovainého vykurovacieho oleja z filtra pri čistení.Filtračný buben 1 je opatrený jednou stieracou lopatkou 31 mechanických nečistôt,ktoré sausadzujú v spodnej časti telesa 1 D mimo zbernej hubice 21. Funkcia filtra je nasledovná. Cez vstupné hrdlo 19 vstupuje do filtra filtrovaný vykurovací olej, ktorý prechádza pod tlakom cez filtračnú prepážku 26 filtračného bubna 1 a vystupuje výtlačnou hubicou 13 a nosn-ou rúrou 7 cez výstupné hndlo 16 von z filtra už preiiltrovaný.Mechanické nečistoty sa zachytia na filt»raičnej .prepážke 26 tiltračného bubna 1, kde vytvárajú filtračný tknoláč. Počas filtrácie môže filtrawčný ibułbon 1 byť bud v kľude,alebo rotovat. Ked stúpne diferenciálny tlalkvo flltri daný rozdielom tlakov pred a za filtračnou prepážkou 26, uzavrie sa prívod filtrovaného vykurovacieho oleja »do vstupného hrdla 19 a nastáva cyklus prečisltenia filtračnej .prepážky 26 filtrašného bubna 1,ktorému predchádza ešte fáza vyorázdňovania filtra. Filtrovaný vykurovací olej sa vytlačí do výstupného hrdla 16 pomocou výtlačného dusíka cez hrdlo 28, takže v celk-ovom objeme filtra zostane len minimálne množstvo vykurovacieho oleja po úroveň ústia výtlačnej hubice 13 v spodnej časti filtra.Potom nasleduje koncové Vytlačenie ešte neprefíltrovanéh-o vykurovacieho oleja po otvorení hrdla 29 do .pomocného -nezakresleného zásobníka, z ktorého sa vráti .neprefiltr-ovaný vylkurovací olej späť do filtra pojeho prečisteni pomocou výtlačného vclusika. Nasleduje uzavretie výstupného hrdla 15 -a hrdiel 28 a 29 a otvorenie hrdla 22 a vstupného hrdla 17 s prečisťoxracím dusílkorn a zapnutie ~otáčanla ÍĺlÍĽEllČHÉhO .btllbna 1.Prečíetĺovaci dusík vystupuje vysokou výtokovou rýchlosťou z utrysiek 15 a odtrháva tiltratč.ný koláč z tiltračnej prepažky 25, KÍOrý vypadáva »cez Výstupné hrdlo 22 von z filtra. Po prečístení nasleduje opätĺ cyklus filtrácie.Tlalçový filter s -diek-ontinuálnym čistenim a tíltráciou je všeobecne využiteľný pre til-traclu .plynov, Kvapalin -a suspenzií -v oblasti makro a mikrofiltrácie. Pri požiadavke kontinuálnej filtrácie je potrebné použit filtračné jdvojča zložené z dvoch tlakových filtrov paralelne zapojených.Tlaíkový filter s diskontinuálnym čistením a filtráciou, pozostávajúci z telesa s Iclnom,veka a filtrelčného bubna, vyznalčujüci sa tým, že filtraöný bubon l je uložený na jednej strane polnocou üapu 2 vo velku 3, pričom na čap 2 je nadpojený vý-stup~ ný náhonový hrianclel 4 a na druhej strane pomocou ložiskoveho domčeka 5 spojeného s delenou bočnou stenou B tilvtrao ného bubna 1 »na nosnej rúre 7, ktorá je .cez ,prí-rubu 8 uchytená ku dnu 9 telesa 10 a nosná rúra 7 je opatrená po~ mooným ložisvkom 11 naväzujúcim na čatp 2, .pevným bubnom 12, výtlačnou hubi 1 list výkresovcou 13 a potrubným roztlelovačom 14 prečisťovacieho média -s tryskami 15, pričom vnosná rúra 7 je ukončená výstupným hrdlom 16 prefiltrovianého média a vstup« ným hndlom 17 prečistovacieho media,ktoré je napojená na pcutrtrbąiý rozdeľovaaíš 14 a V hornej časti telesa 10 je napojený rozdelovač 18 filtrovanehto- media so vstuąpným hrdl-om 19, pričom V vtelese 10 sú .priechodzie rolzdelovacie otvory 20 a v spodnej časti je zberná hurbivca 21 s výstupsným hrdlom 22 odfiltrovaných (častíc,pričom trysky 15 sú orientované d-o zber~ nej hubice 21.

MPK / Značky

MPK: B01D 33/06

Značky: diskontinuálným, filter, čištěním, filtráciou, tlakový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-250041-tlakovy-filter-s-diskontinualnym-cistenim-a-filtraciou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlakový filter s diskontinuálným čistením a filtráciou</a>

Podobne patenty