Striekacia forma s tunelovým vtokom pre krehké termosety a termoplasty

Číslo patentu: 250030

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pilát Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vynálezu PILÁT MILAN ing., STARÁ TURÄ54 Striekacie forma s tunelovým vtokum pre krehké termostaty a termoplastyRiešenie sa týłka striekace formy s tunelový-m vtoko-m pre krehké termosety a termoąplarsty.Podstatou riešenia je tunelový vtokový otvor vo -vtorkovej mirážke, opatrení( Qdtlačo-vacímí ploškami symetríckými k vyhadzovaču vtoku a tk tunelovému vtokovému otvoru. J Uhol a týchto odtláčacích šixkmých plošietk »A je .menší ako uhol (ž.Riešenie je možné využiť pri konštruovaní striełkacíoh foriem pre lorehké materiály.Vy-náwlez sa týka strievkacej formy pre krehké termosety a termopiasty a rieši usporiadanie vtok-ového rozvodu s tunelovým vyústenim do odstre-ku formy.Doteraz známe konštrukčné riešenie vtokovýloh sústav u striekacíoh foriem pre krehké termopla-sty majú samostatný vtok vytvorený z vtokovej bránky. Oddeľovanie vtoku je už v ďalšom samostatnom úlkone. Iný znamy systém striekacich foriem je taký, že vt-okový rozvod má cca trojnasobne väčšiu hrúbku steny ako výlisok. Vytiatrnutie vtoku umožní plastická ríeformáci-a vtokovéh-o rozvodu.Známe je tiež riešenie striekacej formy,u ktorej je dlhý vtokový rozvod a vytiahnutie vtoku dovoľuje .malé prehnutie.Nevýhodou týchto riešení je zvyšovanie prácnosti pri úk-one -oddelova-nia vtotkov od výliskov, alebo zvyšovanie nákladov, alebo zvýšenie materiálových znářkladov a energie pre väčšie uprierezy a dĺžky vtokov. Riešenie formy s možnosťou oddellovania evtotkov od výliskov mechanickými prisávačmi zabudovanými priamo .do formy alebo do formy s horúcimi vtokmi zase podstatne zvyšuje náklady na ich výrobu.Nevýhody doterajších riešení striekacích foriem odstraňuje strieka-cia forma pre krehké termosety a termoplasty podľa vynálezu vytvorená z vtokovej sústavy a telesa vtokovej zvnložlky, ktorého podstata spočíva v tom, že tunelový vtokový -otvor vo vtokovej ldrážke je opatrený odtlačovacími šírkmými ploškami symetrickými ck vyhadzovaču vtoku .a (k tulnelové-mu otvoru. Uhol a týchto odtláčacíclh šik-mých plošiesk je me.nší ako unhol p 1 v 0 vtokovej drážke.Čiastočná povytiahnutíe vtokového rozvodu z otvoru tuneiového vtoku umožňuje pootočením vytiahnut vtok bez ulomenia, čo býva najmä u .krehkých materiálov velmi časté. Vtok je ľahlko vyrobitelľný frézovaním alebo vvyiskrovaním. Sklon šilkmých odtláčacíoh plošiek, ktorý je menší aIko sklon protiľahlej steny vtokového rozvodu, zaručuje plynulost vyhadzovania vtoku.Príklad prevedenia tunelového vtoku pre dva (Jrdstreky z krehkých termoplastov je znázornený na çpripojených výkresoch.Obr. 1 znázorňuje pohľad na tunelový vtok v deliacej rovine for-my, obr. 2 znázorňuje tunelový vtok v reze rovinou A-A z obr. 1, obr. 3 znázorňuje vo zväčšenom merítku povytiahnutý vtok pri vyhadzovaní výlísku ~a vtoku.V telese 5 vt-okovej vložky prechádza do vtokovej »drážky 1 lichobežnikového prierezu, uvkončenej tunelovým vtokovým otvorom 3. Odtlača-cie šikmê jplôšky 2 sú súmerne rozl-ožené -k vyhadzovaču 4 vtoku i k tunelovému otvoru 3.Pri vyhadzovianí výlis-ku 7 z formy podľa obr. 3 sa pôsobením vylhadzovačla 4 vtoku stulhnutý vtok B dvíha a pôsobením vyhadzovača 8 vvýlisaku na výlisok 7 sa čisto oddelí. Dvihanim stuhnutého vtoku B po odtláčacich šikmých plôškách 2 sa tento tsttułrnuttý vtok 6 vyťahuje z ústia tunelového vtokoveho otvoru 3, čo spôsobuje, že stuhnutý krehký materiál sa v tunelovom vtoIkovOm otv-ore 3 nezlomI.vynález je možné -s popisanými výhodami využiť pri k-onštruovarni striekacich foriem pre striekanie Ikrehkých materiálov.-krehké termosety a termoplasty vytvorené z vtokovej sústavy a telesa vtokovej vložky vyznačené tým, že tunelový vtokový otvor 3 vo lvt-olkrovej drážke 1 je opatrený od tláčaclmi šiJk-mými plôškami 2 symetrickými tk -vyhadzovaču 4 vtoku a .k tunelovemu vtokovému otvoru 3, pričom uhol u týlchto »odtuláč-arcích šikmých plošiek 2 je menší ako uhol je vo vtokovej ud-rážke 1.

MPK / Značky

MPK: B29C 33/02

Značky: termoplasty, vtokom, forma, termosety, tunelovým, striekacia, křehké

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-250030-striekacia-forma-s-tunelovym-vtokom-pre-krehke-termosety-a-termoplasty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Striekacia forma s tunelovým vtokom pre krehké termosety a termoplasty</a>

Podobne patenty