Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo wNALEzv (451 Vydané 15 05 88 A OBJEVYĺ 75 J MACHO VENDELÍN prof. ing. DrSc., člen korešpondent SAV, NOVÄKY, Autor vynálezu STŘEŠINKA JOZEF ing. C 50., PRIEVIDZA, BAXA JOZEF ćoc. ing. CSc.,BRATISLAVA, ŠTĚPINA VÄCLAV dr. ing., MATĚJOVSKÝ VLADIMÍR ing.,PRAHA, MALČOVSKÝ EUGEN ing. CSc., RENDKO TIBDR ing., PRIEVIDZA, ČOLLÄK MIKULÁŠ ing., MICHALOVCE54 Spâsnb výroby syntetickéłm nzazadla alaleho kompunemu1 Syntetídké rnazadlo alebo ko-mponelut mazadíel sa vyrába esterifikácíou, preesterifikácíou, prípadne tiež polyesterífikáclou pribenia esterlfikačuých a Ipolyesterifikačných katalyzátorov, pričom sa na 100 hmot. častí vedľajšieho kyslíkatého organického produktu hustota pri 20 °C 1010 až 1115 kilogramov . m 3 číslo kyslostí 150 až 300 míllgramov KOH/g číslo zmydelnenia 250 až 480 mg KOH/g brómové číslo 18 až 55 g Br/1 G 0 g OH 3 až 8 0/0 hmot), izolavaného ako zvyšok z varáka vhydrolyzačnej kolóny po oddelení časti vody, z výroby cyklohexanolu a/aleubo cyklohexanónu oxídáciou cyklohexánu, sa lkondenzuje a/alebo polykonxdenzuje s 5 až 60 hmot. časťami najmenej jedného päťmocného až šesťłmocného alkoholu, prípadne v zmesi s »dvojmocným alkoholom. získaný produkt sa fyzilkálne a chemicky upravuje.Je zvlášť vhodný na mazanie reťazovýloh prevod-ov, pohybových šrubov, ozwbených tyčí a ocelových lán.Vynález sa týka spôsobu výroby synteticlkéhD mazaídla a/-alebo .komponentu nlazív,zvlášť vysoko visjltóznych mazacich olejov a mazĺv na .báze tradičných, tak aj nový-ch východiskovýjcnh, nízko zhodnocovaných petrochemiokých surovín.Okrem moderných ropný-oh olejov pre (pokrytie stále rastúcich požiadaviek nielen na množstvo, ale aj na ich spoľahlivú funkciu za obvyklých a zvlášť za extrémnych podmienok čoraz väčšmi rastie význam synteticllcý-ch olejov a mazív. Patria k nim hlavne polyalkylénglyikoly, resp. polyalkylétery, oligomery a nizkoąmolekrtlárne polymery alikenov, alikylar-omáty, polyľenyalétery, cvhlorované a zvlášť fluórovane uhlovodíky, polystloxány, alkylestery, ako aj arylestery kyseliny t-rihydrogénfosforečnej, alnkylestery monokarboxyiových alifaticikýączh kyselín Štěpina V., Veselý V. Maziva a ~specíální oleje. Veda, Bratislava 1980.Z alkylesterov mon-okarboxylových kyselín sú dôležité hlavne estery monokarboxylových kyselín C 5 až C 10 .a polyolov, hlavne neoavlkylpolyoiov a z nich predovšetllçýin trĺInetyl-Olprotpän, lpentaerytritoi. a dipentaerytritol K významným monoesterom patria estery pripravené z kyseliny Z-etylhexanovej a .heptanolu, alko aj Z-etylhexanolu a izooktaviekan-olu. Potom z (kyseliny izodekán-ovej a nahexardekanolu, kyseliny heptanovej a izo-nonanoln a izotridekanolu.K diesterovým ňlejom patrí hlavne olej pripravený z idipropylénglykolu a kyseliny n-nonan-ovej a kyseliny pelargónovej, 1,6-łhexándiolu s kyselinamiZ tetraolových esterov známe sú estery pentaerytritolu s kyselinamiNedostatkom sú všalk obmedzené zdroje surovín, čo bráni aj širším aplikäciám esterových i polyesterových olej-ov. Pondolbná situácia je aj v príjpaide allkylesterov dikarboxylových aľifatických kyselín l-li-ckeman K. C., Sanford C. R. Rev. Sci Instr. 1, 140/1930/ Nikeronov E. M. a iní Sl). nauč. truid. Vsesojuz. naučno-i-ssleud. inet. -pererall nefti 452, 66 /1982/ Imporato L. a iní SAE Preprint 740 118 /1973/ Rumpf K. K. lvlineralöltechnik 16, 11 /1971/ Stoch W. Mineralöltechnik 17, 10 /1972/, čí diesterovýoh olejov.Známy je tiež (če. autorske osvedčenie PV 5086-84 pozoruhodný spôsob výroby syntetickerho .mazadla z ve-dľajšieho kyslíka 4tého organického produktu z výroby cylklohexanónn a/alebo cyiklohexanolu, a alkoho~ lov, diolov až tetraolov, avšak vedľajší produkt pred použitím sa zbavuje nielen vody,ale aj organicrkêho podielu s teplotou varu 100 až 200 °C, čo technicky komplikuje výrobu .a zvyšuje nároky na spotrebu energie a surovín.Naproti tomu spôsob výroby syntetickéwho mazaidla a/alebo komnponentu mazadiel na báze ky-slíkatých or-gvaniokýchzloženia, esterifikátziou, lpree-sterifikaciou a/alełio polyesterifikáciou pri teplote 90 až 280 C, spravidla za spolupôsobenia esteritiikačného a/alebo polyesterifikačneho lkatalyzátora alebo lkatalyzátorov sa uskutočňuje tak, že 100 hmot. častí vedľajšieho kyslfikatého organilckého produktu izolovaneho ako »destilačný zvyšok z vrarálka hydrolyzačnej .kolóny po oddelení aspoň časti vody z výroby cyklonhexanolu a/alebo cykiohexanónu oxidáciou cyklohexánu, o hustote pri 20 °C 1 010 až 1115 kg.m 3, čísle Ikyslosti 150 až 300 miligr-ajmov KOH/g, čísle zlnyldelnenia 250 až 480 mg KOH/g, brómovom čísle 18 až 55 g B~r 2/100 g, obsahu hydroxylových skupin 3 až 8 0/0 hmot. sa kondenzuje a/alebo polyikondenzuje s 5 až B 0 hmot. časťami pätmocného el/alebo Š 9 SÝInD~CTiÉhO~ alkoholu.Výhodou spôsobu výroby ,podľa tohto vynálezu je technické využitie dosiaľ nízko zhodnocovaneho vedľajšieho JlOdLliĺ(ĺCll z výroby cyklldhexanónu a/alebo cyklohexanoltt,spravidla izolovaneho ako »destilačný zvyšok z varáka hydrolyzačnej ,kolóny po oddelení aspoň časti voidy, na výrobu lkvalitnývch mazadiel, tesniacich olejov, najmä pre otvorené prevody.Ďalej flexibilita výroby aplikáciou pättmocnýich až šestm-ocnýoh alko-holov, prípadne v zmesi s dvojmocnývmi až štvormocnými alkohiolmi, v závislosti od určenia použitia mazadia alebo komponentu mazadiel, alko aj sur-ovinowzej a technickej dostupnosti viacmocných alkohole/v.vedľajší kyslíikatý organiický produkt z výroby cyklohexanolu a/alebo cylklolhexanóun oxirdá-ciou cyklohexánu, izolovaný -obvylkle ako organícký zvyšok z varáka hydrolyzalčnej Ikolóny po oddeleni -spsavidla ipodstatnej časti vody (napr. kolónou D 110,má hustotu pri teplote 20 C 1010 až 1115 kilogramov . rn 5 obsah vody 4 až 10 0/0 hmot číslo kyslosti 150 až 300 »mjg KDH/g číslo zmydelnenia 250 až 480 Ing KOH/g brómové číslo 18 až 55 .g Br/100 g obsah hydr-oxyliových -akupín 3 až 8 0/0 hmot. Pozostáva zo zmesi monokanboxyiových a »dikarboxylových kyselín, shydroxy- a ketokyselin,ich ncyiklohexylesterov a diesterov.Ďalej sú prítomné laktóny V tnonionié-rnej forme, ale aj divméry a polymery. .identifiIkwovali sa monokarboxylové kyseliny kyselina maslová, ikaprönová, valerováj, ďalej dikarboxyiové kyseliny jantárová, glutárrová, adipová a hydroxykyseliny delta-hyd 5roxymaslová tkyselina, hydroxyvalerová a hydroxykaprónová kyselina). Potom estery uvedených a ďalších kaobónových kyselín valeran cyklohexylnaiý, kaprónan cyl-l-ohexylnatý, gluitaran idicyklohexylnaiý, arvclipan cyklohexylnatý).Oikrem tohto obsahujú prímesi zlúčenín kobaltu, železa, nitklu, titanu a zinku. Prímesí zlúčenín -kovov sa -všatk obvykle zbavuje vypiertaním za spolupôis~obenia silných minerálnych kyselín, prípadne i spdlupôsobenia oxidačných činidiel alebo eheletouvorrných Čiľlllflĺel i iónomeničov.Dvojmocným alkohol-om podľa tohto vynálezu sa rozumie hlavneTrojmocným alkoholom sa rozumie hlavne glycerol, trimetylolpropán, trietanołemín,ale aj produkty ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby trojmocnýcnh až šestlmvocných altkoholov, napr. z výroby tri~-Inetyl-olpropánu, ako aj pentaerytritoln a di~ pentaerytritolu, tzv. sirupy.Ďalej tpr-odukty ich adície i polyadiiłie s etylénoxidom, alko aj provpylánoxítlo-m, tiež produkty kopolyadicie etyléncťdn s propy~ lénoxidom na troj-mocné až šestmozoné alko boly.Na urýchlenie Ersterifikácíe, r rifikácie, prípadne polyesteriľikácie,spravidla prebiehajú siniultániíe a m prebiehať i lbEZ katalýzátorov, sú vhoąlnê známe esterifikačné a polyersterifiltačnê katalyzátory, akoV mnohých prípadoch je vhodné katalyzátory etsterifiikácie a ipolyesterifikacie kombinovať dokonca aj s katalyzátormi -prevaž E 5ne preesteriľitlçazčnými, ku ktorým patria napr. zlúčeniny mangánu, antimónu, mo~ lybdênu a olova.Stupeň zosietenia a vriskoziiy konečného produktu určuje .druh a niwiožsâvo použitého viacmocneho allçorholu, či zmesi viaomoo ných altkoholov, resp. vzájomný pomer jednotlivých .komponentov reakčnej zmesi esteľĺĺŽt嚊CÍC-ł, preesterifikácie a polýesteriiitkácie, Pre uľahčenie spravidla vysokoviskóznych, prípadne tuhých produktov sa tieto upraiziijú, najmä v prostredí, kde nše je 1 nož~ né z beszpečnosíných alebo tapliikačných dôvodov mazaijl-o ohrievalĺ, pridávaním nehorlavýteh, ľahko prchavých rozpúšťadiel.V niektorých prípadoch sa používa zmes viskóznychtuhýnch produktov, s obsahom vhodných. prísad, napr. tlçoloitćlnéhno gtafitu. V závislostí od aplikácie mazadla a/alebo ĚŠOEDDOUSÉIÍU, je vhodné -zpijĺvíĺávať do mazív znšľachťnjúce prísady, ako odpeňovače, emu-lgátc-ry, aprotikorózue prísady, antioxitlanty ap.Získané produkty sú zvlášť vhodné na mazanie reťazovýcih prevodov, článkových a kĺbových, ďalej mazanie p-ohybových. šru~ bov a ozwbených tyčí, ocelových lán, lebo miajú nielen Vysokú visłkozitu. ale aj tdobrú p~rirodizenú prilnavvo-si k povrchu lana, 0 krevm toho nestekajú ani za vyšších vonkaj ších teplôt a sú ndo-statotštne elastiiokě iv zimnom období.Spôsob výroby podľa tohto vynáiezu moz no uskutočňovať predovšetkým diskoniinuáL ne, ale možno ho realizovať aj ptolokontinuálne, obvytkle za použitia kvapalných alebo plynnýicth vynášačovv vody, za zvýšené ho, najmä však atmosférickšzho tlaku alebo za väkuaĎalšie ú-dtaje o spôsobe výroby podľa tohto vynálezu, alko aj ďalšie výhody sú zrejmé z iprilšlad-oir..Do trojhićićliej akienenej ~banřý o objeme 4. tdm 5 .opeírenej miešadla-ni, lívwnžalçtnýzm łeplomerom, prívołlovm inertneho plynu, nail stavcoin, chladitčom a bankou na olber cleatilštu sa neváži 2 000 g targanickehot zvyšku z varáka hvdrolyzačnej kolónv po oddelení časti Lady z výroby cyklohexanónu katalv tie-kon oxidáciou CYÚŠŤGĎSXĚIUL Tento» organický .zvyšok z kolóny DK 1.10 túto oharakteristi-kužltohnedá až tnravohnetlłi »kvapalinrn dynamická viskozita pri 20 C r 268,9 MPa. usobsah hytdroxylovýioh skupín 4,7 0/0 hmot.Ďalej sa pridá 280 g dipentaerytritolu, 2 D gramov polyprolpoxylovaného tri-metylolpropánu a 5 g tetralbutyltitanátu .ako este-riflkačného, preesteriflkačněho i npolyesterifikačneho katalyzátora. Reakcia sa uskutočňuje pri teplote 200 C pri použití 60 g xylénu ako unášača vody. získaný produkt má po oddelení predných podielov za zniženeho tlaku číslo kyslosti 0,9 mg KOH/g číslo zmydelnenia 360,2 mg KOH/g a dynamickú viskiozitu pri 50 °C 6 Sl 20 mPa . s. Produkt má veľmi dobrú adhéziu k ocelovemu plechu a p-ri teplote -20 C »dobre liąpne na pOVFlChLI. je zvlášť vhodný alko mazadlo pre otvorené prevody.Do- trojhrdlej bsteritikaąčnej banky o objeme 500 cni 3 opatrenej miešadlom, kontaktnývm teipl-omerom, prívodom iuerlneho plynu, nádstavcom s náplňou, chladiča-In a bankou na odber destilátu sa naváži 200 z z vedľajšieho organického kyslíkaiehz- produktu ~ destilačnéhov zvyšku z varáxka hydrolyzačnej kolóny z výroby cyklohexanönu a/aleibo cyklohexanolu, charaľsterizovanéh-o V príklade 1, ďalej 30 g xylitolu s teplotou tavenia 92 až 94 OC, 15 g etylénglykolu, 30 g xylénu, 0,8 g kyseliny p-toluénsulfónovej. Reakcia sa uskutočňuje pri teplote 120 až 160 °C počas 26 h. Získaný produkt lpo -odde leni rozpušťavdla idestiláciou za zníženého tlaku, neutralizácii a vysušeni produktu má číslo lkyslosti 0,6 mg KOH/g, kinematickú viskoçzitu 2850 m.s 1 a je po altlitivácii1. Spôsob výroby syntetiokéhąo mazvadla a/alebo lkomponentu »mazadiel na báze kyslikatých organických zlúičenín, esteriiikáciou, pneesterifžikáciou a/.alelbo polyesterifikáciou pri teplote 90 .až 280 °C, spravidla za spolupôisobenia esterifikačného a/alelhro polyesteriiikačného katalyzatora alebo katalyzátorov, vyznačený tým, že 100 hmot. čaistí vedľajšieho kyslíkatého organického produktu izolov/ianého ~ako destilačný zvyšok z varáka hyndrolyzaíšnej kolóny po oddeleni aspoň časti vody z výroby cyklohexauolri a/.m 5, čísle kyslosti 150 až 300 mg KOH/g,čísle zmyndelnenia 250 až 480 mg KOH/g,brółmovom čísle 18 až 55 g Br 2/100 g, obsahu hydroxylovýoh skupín 3 až 8 0/0 hmot.,sa lkondenzuje a/alebo polylkondenzuje s 50,5 hmot. 2-tercbutyl-ći-kumylfenolu ako účinného -antiroxidantu ako »Inazadl-o Vhodný pre otvorené lprevody.Do trojhrdlej esteriíilkačnej banky o o jeme 4 tlmí opatrenej miešadlom, kontaktným tepl~oimerom, privorlom inertnéhxo plynu, rohladičom a bankou na odber de-stilátu sa navaži 2000 g vedľajšieho organického kyislílkiatého produktu - »destilačného zvyšku z varaka hydrolyzačnej k-olóny z výroby cykl-ohexanónu a/alebo cyklohexanolu, lcharalkterizovaneho v príklade 1, 200 g dipentaerytritolu čistoty 85,4 , obsiahujúceho navyše 14,0 9/0 pentaerytritolu, 50 g etylénglykolu .a 4,5 g tetrabutyltitanátu ako katalyzatora.Reakcia sa uolçutoučňuje pri teplote 200 °C,počas 26 h, za preítľmvania reak-šnej zmesi dusíkom, oddeľovania reakčnej vody a imaloho množstva nizlrovrúce-ho podielu. Produkt »má pri 100 °C lkinematicľkú visk-ozitu 360 mmÄs a je vhodný ako rnazadlo pre rostvorene prevody. Pri ochladnuti produktu v reakičnej banke na teplotu 50 C sa k visĽçóznemu produktu pre uľahčenie odberu -a aplikacie pridá 10 0/0 trichlóretylénu, 0,2 0/0 hmot. arylallçyl-sulfonatil horečnatéh-o, 0,15 procent fenonriazínu, 0,3 hmot. N,N-difenyl-p-fenyléndiamínu, 0,1 N,N-bis-~salicylidem-LZ-dianminopropánu, 0,2 0/0 hmot. diallkylditioxfosfátu zinočnatého a 0,05 0/0 kyseliny antranilovej.2. Spôsob výroby podľa bodu 1, vyznačený tým, že 100 hmot. častí vedľajšieho kyslílívatého organického produktu sa k-ozodenzuje s 5 až 60 hmot. časťami aPčlirno-cného.sl/alebo šesťmocneho alkoholu, s výhodou ohsahujúeeho primárne hydroxylové skupiny a použije sa v zmesi s 1 G 0 aspoň jedného dvo-jm-icneho až štvormocného alkoho-iu.3. Spôsob výroby p~odla bo-dov 1 a 2, vyz-načený tým, že sa získaný visközny až tuhý produkt spravidla fyzikálne a/alebo chemirlry Irpravuje, ako oddestilovaąním lahšich pOdÍSÍAD-V za zníženého tlaku, extraknciou, riedením pridaním nehorlavých rozpúšťautliel,aditiváciou antioxidantml a ďališilni obvyklými zušlachťujúcimi prísadami.

MPK / Značky

MPK: C10M 109/02

Značky: mazadla, výroby, syntetického, spôsob, komponentu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-250026-sposob-vyroby-syntetickeho-mazadla-a-alebo-komponentu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu</a>

Podobne patenty