Kompenzátor polohy a orientácie z pružného materiálu, pre poddajné uloženie uchopovacej hlavice PRaM

Číslo patentu: 250025

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartl Peter, Illés Gejza, Hricišák Ľubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vynálezu ILLES GEJZA ing., HRICISAK ĽUBOMIR ing., BARTL PETER. ing. CSc.,j KOŠICE54 Kompenzátor polohy a orientácie z pružnéhn materiálu, pre puddainé uloženie uchopovaeei hlavice PRaMRiešenie sa týka rkompenzátora polohy a orientácie z pružné-ho materiálu, určeného pre poddajné uloženie uohopovacej hlavice PRaM.Podstata kompenzátora spočíva v tom, že je tvorený rdutým valcom, ktorý na jednom svojom konlci .prechádza do dolnej podstavy dutého zrez-aněho łkužeľa, npričom ľkompenzátor je na oboch svojich konlcoch opatrený prírubou a v mieste prechodu dutého valca do dutěh-o zzrezaného kužeľa »vnútorným obvodovým zápichlom.vynález sa .týka ikompenzátora polohy .a orientácie z pružného materiálu, pre poddajné uloženie uchopovacej hlavice PRaM na jeho koncový člen.Sú známe riešenia komplenzátora polohy a orientácie pre pod-dajme uloženie .úchopovacej hlavice PRaM, ktoré umožňujú jeho posuny a nat-očenia v niekoľkých smeroch.Najjednoduchšie kompenzátory sú vyra~ bane z jpružného materiálu, iavšask pri rýchlych pohyboch, najmä pri zastavovaní PRaM,môže dôjsť ik ich r-ozkmitávaniu. V talkom prípade kompenzátor a uchopovacia hlavica sa doplňuje spevnenim, ktoré sa uvolni po zastavení. Tvárové riešenie kompenzátorov neobsahuje plynulé prechody a zaobienia, čim je vplyvom koncentrácie napätí,pravdepodobnosť vzniku a šírenia trh-lin.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje kompenzátor polohy »a orientácie z pružné-ho materiálu, pre podudajné uloženie úchopovacej hlavice PRaM na jeho kroncový člen podľa vyná-lezu, ktorého podstatou je, že je tvorený dutým valrcom, prechâidzajúcim na jednom svojom .konci do dolnej podstavy dutého zrezaného vkužela, pričom kompenzát-or je na »oboch svojich koncoch opatrený úohytnou prírubou a na vnútornom obvode, 4v mieste prechodu »dutéh-o valca -do vdutého zrezaneho kužela OĎV-OIÍOVÝlIH zápichom.Ilríklandne vyhotovenie kompenzátora polohy a orientácie z pružného materiálu je znázornená na pripojených výkresoch, lkvde na obr. 1 je znázornený rez rovinou gprechádzajúcou osou rotácie lkompenzátora a na obr. 2 je znázornený spôsob .uchytenia kovových prirub.Kompenzátor je tvorený dutým valicom 1,ktorý na jeldnom svojom konci prechádza do -dolnej predstavy dutého zrezaného kruže la 2. Na oboch svojich koncocvh je opatrený úchytnou prírubou 3, 4. Vo vnútornom obvode, V mieste prechodu dutého valca 1 do dutého zrezaného kužella 2 je opatrený obvodovým zápichorn 5. Kužeľ-ové plochy 11 úchytných rprírub 3, 4, pomocné Ikruhové telesá 7, Ill -spolu so spojovacími elementami 13 zabezpečia pevne spojenie ikompenzátor-a z pružnérho materiálu so spojovacími príiruíbaqni 8, 9. Za-oblenia 12 zabraňujú vzniku a šíreniu trhlín vplyvom koncentrácie napätie počas činnosti .kompenzátoráVynález môže byt použitý vo všetkých oblastiach montážnych operácií na spôsob čap - diera.Kompenzátor polohy a orientácie z pružného materiálu, pre poddajné uloženie uch-opovacej hlavice PRaM na jeho koncový člen, vyznacujúci sa tým, že je tvorený dutým vualoom 1), iprechádzajúcim .na jeldnom svoj-om konci do »dolnej podstavy -dutéhozrezaného kužela (2), pričom koampenzátor je na vobooh svojich kuoncoch »opatrený úchytnou prirubou 3, 4 a na vnútornom obvode, v mieste prechodu dutého valca ( 1 do »dutého zrezaného lkužela 2 .obvodovým zápiohom 5.

MPK / Značky

MPK: B25J 19/00

Značky: materiálů, orientácie, polohy, kompenzátor, uloženie, uchopovacej, pružného, poddajné, hlavice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-250025-kompenzator-polohy-a-orientacie-z-pruzneho-materialu-pre-poddajne-ulozenie-uchopovacej-hlavice-pram.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompenzátor polohy a orientácie z pružného materiálu, pre poddajné uloženie uchopovacej hlavice PRaM</a>

Podobne patenty