Snímač kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu

Číslo patentu: 249937

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schreiber Rudolf, Ferianc Ľubomír, Müller Marian, Zuskin Silver

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu ZUSKIN SILVER ing. CSc., SCHREIBER RUDOLF ing., LIPTOVSKÝ HRÁDOK, FERIANC ĽUBOMÍR ing., MULLER MARIAN ing., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ54 Snímač kolmej zložky vekmru rýchlosti prúdenia vzduchuRiešenie sa týka snímača kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkov s prevodnikom rýchlosti prúdenia, s dvoma stĺpikami a so základňou čidha vyčnievajücou nad teleso hlavice.Podstata riešenia spočíva v tom, že priestor snímača rýchlosti prúdenia je vymedzený ochranným krytom zxapusteným na výšku krúžku do telesa hlavice pozostávajúCim z plochej kruhovej Striešky so skosenou bočnou hranou okrem výšky zhodnej s hrúbkou plechu usmerňovača, s drážkou na spodnej strane pre zapustenie a upevnenie sieťky epoxidom a so štyrmi dierami pre výstupky dvoch krycich plechov, zo sieťky pribodovanej ku vnútornému obvodu krúžku a z dvoch krycinch plechov zasunutých výstupkami do dier v. strieške a prispájkovaných ku krúžku aj ku strieške, pričom vzdialenosť medzi spodnou plochou striešky a hornou plochou telesa hlavice je určená sučtom polovice optimálnej vzdialenosti spodnej plochy Striešky od hornej plochy usmerňovvača a vzdialenosti snímacích vodičov prevodnika rýchlosti prúdenia od hornej plochy telesa hlavice.vynález sa týka snímača kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkov s prevodníkom rýchlosti prúdenia, s dvoma stĺpikami a so základňou čidla vyčnievajúcou nad teleso hlavice.Jednou z najdôležitejších vlastností snímača rýchlosti prúdenia je meranie kolmej zložky s požadovanou presnosťou v celom rozsahu meraných uhlov. Medzi ďalšie požiadavky sa riadi dostatočná pevnosť uchytenia jednotlivých dielov snímača, hlavne ochrannej sieťky a usmerňovača, opakovatelnosť výroby a definované uloženie krycích plechov navzájom a voči geometrii osi snímača.Sú známe snímače kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkov, ktoré majú samostatnú ochrannú sieťku zhotovenú bodovaním po obvode s dvoma krúžkami, medzi ktoré sú prispájkované dva krycie plechy, ktorých spojnica stredov by mala prechádzať cez vertikálnu os valca ochrannej sieťky. Strieška s dvoma zapustenými otvormi pre skrutky pritláča ochrannú sieťku zhora k telesu hlavice. V telese hlavice sú zaskrutkované dva stĺpiky s drážkami pre usmerňovacie plechy, ktoré majú v. hornej časti narezané závity pre skrutky pritláčajúce striešku a ochrannú sieťku k telesu hlavice.Nevýhodou týchto snímačov rýchlosti prúdenia je nevhodná vzájomná vzdialenosť dvoch usmerňovacích plechov, príliš veľké rozmery Striešky a z toho vyplývajúce potreba vytvorenia pomocnêho priestoru medzi horným usmerňovačom a strieškou, velké rozmery ochrannej sieťky s neopakovatelnou vzájomnou polohou krycich plechov,možnost otáčania sa ochrannej sieťky a tým nezaručená presnosť merania kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia v celom meranom rozsahu, nedostatočná pevnosť uchytenia usmerňovačov s možnosťou ich deformácie počas montáže.Uvedené nevýhody odstraňuje snímač kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia podľa vynálezu s prevodníkom rýchlosti prúdenia, s dvoma stlpikmi a so základňou čidla vyčnievajúcou nad telesom hlavice, ktorého podstata spočíva v tom, že priestor snímača rýchlosti prúdenia je vymedzený ochranným krytom zapusteným na výšku krúžku do telesa hlavice pozostávajúcim z plochej kruhovej striešky so skosenou bočnou hranou okrem výšky zhodnej s hrúbkou plechu usmerňovača, s drážkou na spodnej strane pre zapustenie a upevnenie sieťky epoxidom a so štyrmi dierami pre výstupky dvoch krycich plechov, zo sieťky pribodovanej ku vnútornému obvodu krúžku a z dvoch krycich plechov zasunutých výstupkami do dier v strieške a prispájkovaných ku krúžku aj ku strieške, pričom vzdialenosť medzi spodnou plochou striešky a hornou plochou telesa hlavice je určená súčtom polovice optimálnej vzdialenosti spodnej plochy striešky od hornej plochy usmerňova 4ča a vzdialenosti snímacích vodičov prevodníka rýchlosti prúdenia od hornej plochy telesa hlavice.Výhodou snímača kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu je zlepšenie presnosti merania minimálne o 50 , definovanie vzájomnej polohy krycich plechov., úspora materiálu stĺpikov, distančných rúrok,odstránenie jedného krúžku a jedného usmerňovača, zníženie výšky snímača o cca 20 mm, možnosť vyriešenia vylahčeného posuvného krytu snímača, podstatné zvýšenie efektívnosti a presnosti výroby.Vynález je možné dobre pochopit z nasledujúceho popisu a podla priloženého výkresu.K telesu hlavice 7 je skrutkami 14 pripevnena základňa čidla 6, ku ktorej je pomocou dvoch stĺpichov 13 pripevnený prevodník 5 rýchiosti prúdenia so snímacími vodičmi. Do telesa hlavice 7 sú zaskrutkovane dva stĺpiky il s dolnou časťou neopracovanou v tvare šestbokého hranola a v hornej časti v tvare valca. Usmerňovací plech 9 s vybratim pre nasunutie na stĺpiky 8 a s kruhovým vybrianím v strede o priemere zhodnom s priemerom hornej časti základne čidla 6 je položený zhora na rozšírenú neopracovanú časť stĺpikov B, pritlačený distančnými rúrkami 10, strieškou 1, podložkami 11 a skrutkami 12. DIžkou distančnej rúrky 10 je vymedzené optimálna vzdialenosť medzi hornou plochou usmerňovača 9 a dolnou plochou striešky 1. Optimálne vzdialenosť sa stanoví experimentálne s ohľadom na požadovaný rozsah merania rýchlosti prúdenia a rozsah merania kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu. Pritom výška hornej plochy usmerñuovača 9 od hornej plochy telesa hlavice 7 musi byt taká, aby snímacie vodiče prevodníka 5 rýchlosti prúdenia boli v polovici vzdialenosti hornej plochy usmerňovača 9 od dolnej plonej plochy striešky 1.Ochranný kryt 15 tvorený strieškou 1,sieťkou 2, krúžkom 3 a dvoma krycími plechmi 4 chráni vnútorný priestor snímača rýchlosti a tvaruje prúdenia vzduchu vo vnútornom priestore snímača rýchlosti spolu s usmerúovačom 9, prevodníkom ą rýchlosti prúdenia, základňou čidla i, stlpikmi 8 a distančnými rúrkami 10.Plocha kruhová strieška 1 má bočnú hranu skosenú pod uhlom cca 55 ° okrem výšky rovnajúcej sa hrúbke plechu usmerňovača 9. Na spodnej strane Striešky 1 sú štyri diery pre zasunutie výstupkov krycich plechov 4 a drážka pre upevnenie hornej časti sieťky 2 epoxidom. Dolná časť sieťky 2 je pripevnená ku vnútornému obvodu krúžku 3 bodovaním. Výška krúžku 3 je zhodná s výškou zahĺbeníua telesa hlavice 7. Výšku krycich plechov 4 bez výšky výstupkov prispájkovaných ku strieške 1 a krúžku 3 určuje súčet polovice dĺžky distančnej rúr ky 10 a vzdialenosti snímacích vodičov pre L 1 Imvodníka 5 rýchlosti prúdenia od hornej plo chy telesa hlavice 7. Súhlas geometricke osi ochranného krytu 15 a ostatných častísnímača rýchlosti prúdenia zabezpečujú otvory v strieške 1 pre skrutky 12.1. Snímač kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkov s prevodníkom rýchlosti prúdenia, s dvoma stlpikami a so základňou čidla vyčnievajúcou nad telesom hlavice vyznačujúci sa tým,že priestor snímača rýchlosti prúdenia je vymedzený ochranným krytom 15 zapusteným na výšku krúžku 3 do telesa hlavice 7 pozostávajúcim z pl-ochej kruhovej Striešky 1 so skosenou hočnou hranou okrem výšky zhodnej s hrúbkou plechu usmerñovača 9, s drážkou na spodnej strane pre zapustenie a upevnenie sieťky 2 epoxidom a so štyrmi dierami pre výstupky dvoch krycích plechov 4, zo sieťky 2 pribodovanej ku vnútornému obvodu krúž« ku 3 a z dvoch krycích plechov 4 zasunutých výstupkami do dier V sirieške l a prispäjkovaných ku krúžku 3 aj ku Strieš ke 1, pričom vzdialenosť medzi spodnou plochou Striešky 1 a hornou plochou telesa hlavice 7 je určená súčtom polovice optimálnej vzdialenosti spodnej plochy Striešky 1 od hornej plochy usmerňovača B a vzdialenosti snímacích vodičov prevodníka rýchlosti prúdenia 5 od hornej plochy telesa hlavice 7.2. Snímač podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, ž. k telesu hlavice 7 je dvoma stĺpikmi 8, dvoma disiančnými rúrkami 10 a dvoma skrutkami 12 so šcsťhrannou hlavou s dvoma perovými podložkxami 11 pripojený ochranný kryt 15 a usmerňovač 9, pričom optimálna poloha usmerňovača 9 a spodnej plochy Striešky 1 je vymedzená výškou distančnej rúrky 10 nasunutej na valcovú časť sťĺpika 8 a výškou neopracovanej časti stĺpika 8

MPK / Značky

MPK: G01W 1/02

Značky: vektoru, kolmej, rychlostí, prúdenia, vzduchu, zložky, snímač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-249937-snimac-kolmej-zlozky-vektoru-rychlosti-prudenia-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Snímač kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu</a>

Podobne patenty