Akumulátor tepla

Číslo patentu: 249858

Dátum: 15.04.1987

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

3551 Autor vynálezn PODSTANICKÝ ALEXANDER ing., HARANT MIROSLAV ing., CSC., ŽILINAAkumulátor tepla rieši otázku zníženia spotreby tepla v prípade spotrebiča, ktorý pracuje medzi dvoma tepiotovými úrovniam 1.Podstata vynalezu spočíva v tom, že vertikálne orientovaná tiakrovä nádoba je na proiiľahlých stranách, v úrovniach teplotových čidiei, opatrená v-stupnými hrdiami,ktoré sú pripojené k rspoločnému vstuvpmému potrwbiu so vstupným tepl-otovým ~čid 1 om a výstupní/mi hrdiami s výstupnými regulačnými ventilmi, ktoré sú pripojené k spoločnému výstupnému potrubiu, pričom teplotové čidiá, vstupné teplotové čidio a v-stu né regulačná ventily sú pripojené k teplot-ovému iesgulátoru a výstupné regulačná ventily sú pripojene k časovému regulátoru. Vertikálnym rozmiestnením vstupných a výstupných hndiel s reguiačnými ventilmi vytvorí sa možnost na základe identifikácie teplôt na vstuipe a vo vnútri tlakovej nádoby pomocou teplotovêho regulátora priváudzať vodu do jednotlivých úrovní v závislosti od jej teploty a súčasne pomocou časového regulát-ora ju odoberať podľa požadovaného časového priebehu jej teploty.vynález sa týka akumulátora tepla, vytvoreného v tvare Vertikálne orientovanej nádoby, vo vnútri ktorej sú vo vertikálnom smere rozmiestnené teplotové čidlá, zabezpečujúceho minimálnu spotrebu tepelnej energie pri periodiokom ohreve a ochladzovaní spotrebiča.Známe riešenie akumulátora tepla spočíva v tom, že uskladnenie a o-dber teplejšej alebo chladnejšej vody je realizovaný dvoma výstupmi, umiestnenými na najvyššom a najnižšom mieste akumulačného priestoru a jedným vstupom, situovaným medzi olboma výstupnými npotrubiami.Nevýhodou takéhoto riešenia je, že v akumulačwnom priestore dochádza v dôsledku voľnej konvekcie k čiastočnému premiešavaniu vody rozdielnych teplôt, a tým k d.egradácii teplotového potenciálu. Vzrast entrópie obsahu akumulátora tepla má za následok zvýšenie spotreby tepelnej energie,potrebnej pre opätovné ohrievanie periodicky ochla-dzovaného spot-rebiča.je tiež známe riešenie akumulátora tepla,ktoré využíva teplotových čidiel, rozmiestnených vertikálne v akumulačnom ,priestore a spojených s regulačnými prvkami na rovnakých úrovniach. Toto riešenie však sleduje ciel zjednodušiť prípravu horúcej vody požadovanej teploty vylúčením miešania vody najvyššej a najnižšej teploty mimo akumulačný priestor, preto nespĺňuje požia-davky práce akumulátora tepla, určeného pre spotrebiče, pracujúce medzi dvoma teplotovými úrovniami.Hore uvedené nedostatky odstraňuje akumulátor tepla, podstata ktorého spočíva v tom, že vertikálne orientovaná tlak-ová nádoba je na protiľahlých stranách, v úrovniach teplotových čidiel, cwpatrená vstupnými hndlami so vstupnými regulačnými ventilmi, ktoré sú pripojené k spoločnému vstupnému potrulbiu so vstupným teplotovým čidlom a výstupnými .h-rdlami s výstupnými regulač-nými ventilmi, ktoré sú pripojené k spoločnému výstupnému potrubiu,pritom teplotové čidlá, vstupné teplotové čidlo a vstupné regulačné ventily sú pripojené k teplotovému regulátoru a výstupné regulačná ventily sú .pripojené k ČHSOVÉIIIII regulátoru.Na rpripojenom obrázvku je znázornená principiálne usporiadanie spojenia akumulatora tepla so spotrebičom.Vertikálnym rozmiestením vstupných hrdiel so vstupnými regulačnými ventilmi, riadenými teplotovým regulátorom na základeidentifikácie teploty jednak vo vstupnom potrubí a jednak teplôt na jednotlivých úrovniach V akumulačnom priestore a vertikálnym rozmiestením výstupných hrdiel s výstupnými regulačnými ventilmi na rovnakých úrovniach, riadenými časovým regulátorom, vytvorí sa možnosť privádzať vodu od spotrebiča tepla do jednotlivých úrovní akumulačného priestoru podla jej teploty a súčasne odvádzať rovnaké množstvo vody z akumulačného priestoru k spotrebiču tepla podľa jej požadovaného časového priebehu teploty.Akumulátor tepla pozostáva z vertikálne orientovanej tlakovej nádoby 1, vo vnútri ktorej sú vo vertikálnom smere rozmiestené teplotové čidlá 2. Tlaková nádoba 1 je na protilahlých stranách, v úrovniach teplotových čidlel 2 opatrená vstutpnými hndlami 3 so vstu-pnými regulačnými ventilmi 4 a výstupnými hrdlami 7 s výstupnými regulačnými ventilmi 8.Vstupné hrdla 3 sú pripojené ik spoločnému vstupnému potrubiu 5 so vstupným teplotovým čidlom 6. Výstupné hrudlá 7 sú prip-ojené k s.poločnému výstupnému potrubiu 9 s obehovým čerpadlem 12. Te-plotové čidlá 2, vstupné teplotové čidlo 6 a vstupné regulačné ventily 3 sú pripojené k teplotovému regulátoru 1 D. Výstupné regulačná ventily B sú pripoj-ené k čvasovému regulátoru 11.Regulačná sústava akumulátora tepla má za úlohu zabezpečiť rozloženie teplôt vody V tlakovej nádobe 1 od najvyššej hodnoty na hladine, po najnižšiu .hodnotu u jej .dna. Prúdenie vody medzi tlakovou l 1 řĺlC 101 b 0 u 1 a spotrebičom 13 zabezpečuje obehové čerpadlo 12. Cirkulujúca voda sa po prietoku spotreibičom 13 vracia do tlakovej nádoby 1 spoločným vstupným potrubím 5. Po identifikácii jej teploty vstupným teplotovým čidlom 6, .teplotový regulátor 10, ktorý sleduje údaje teplotových čiwdiel 2 na jednotlivých horizontálnych úrovniach, zaradí jej vstup do tlakovej nádoby 1 otvorením prislušného vstupného regulačného ventilu 4.Súčasne s prítokom vody do tlakovej nádoby 1, rovnaké množstvo vody z nej odtečie jedným z výstupnýoh regulačnývch ventil-ov B. Ktorým z týchto výstupných ventilov 8 sa odber vody z tlakovej nádoby 1 uskutoční, určí časový regulátor 11, ktorý ich bude otvárať a zatvárat v poradí, zodpo-vedajúcom predom zvolenému časovému priebehu jej teplôt.Akumulátor tepla, vytvorený v tvare vertikálne orientovanej nádoby, vo vnútri ktorej sú vo vertikálnom smere rozmiestnené teplotové črdlá, »vyznačujúci sa tým, že tlaková náłdotba l je na protilahlých stra nách, v úrovniach teplotoových číudiel 2opatrená vstupnýmí hrdlami 3 so vstupnými regulačnými ventilmi 4, ktoré -sú pri~ pojené k spolocčnému vstupnému potrubiu5 so vstupným teplotvovým (či-dlom 6 a výstupnými hrdlamí 7 s výstupnýmí regulačnýmí ventilmi 8, ktoré sú pripojené k spoločnêmu výstupnému potrwbiu 9,pričom teplotové črdlá 2, vstupné tep 10 ~ tové čidlo S a vstupné regulačná ventily 4 sú pripojené k tepl-otovému regulátoru 10 a výstupné regulačná ventily 8 sú pripojené k časovêmu regulátoru (11).

MPK / Značky

MPK: F24D 11/00

Značky: tepla, akumulátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-249858-akumulator-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Akumulátor tepla</a>

Podobne patenty