Způsob ochrany ovládacích mechanismů tlakových propustí tuhých sypkých materiálů a a zařízení k provádění způsobu

Číslo patentu: 249835

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Straka František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

pro sieti tuhých syäłšýoh materiálů tlako médiem pre uxlicovládaciho machaniamu uzàvěru a. ve vnitř-rrr po PIS VYNÁLEQZU 249335(75) W sumu Hmmm ing rum.(54) . , způsob ochrana ovlédacioh -nechaniamů tlakových pre uati. tuhých aypląýc materiálů a zařízení k provádění, zp aobuzpůsob ochrany mechaoiamů tlakovýchvýc real 5 torůuzav auýchvstupnim uzavi,raoim kuzelemg. ehož odstatagapočivá v tom. že uzaví-e . pres or ovládaním Ipeehuniamu uzávêru i tprłgmšäoväąigänąymá ru v m uz. - v věru do .vnitřniho prostoru prepustí, přičemž -průtok proplachovacihoeméâia je sa~ mo nn zen ro em. A v proa oruči ü ři sail vlaků tnim rostoruagro nevi. Řgěeui možno využít eáâ na u cl avšak zplynovaeich seznamO o VÁ vynález se týká způsobu ochrany mechanismů tlakových proêpustI tuhých sypkých materiálů tlakových reaktorů,uzavíranýchÁ Dosud používané tĺakové propusti s dvojici uzavíracícht kuželů jsou řešeny tak, že nejméně jeden mechanismus ovládáníje umistěn uvnitř tlakového prostoru, přičemž je tento mecha nismus vystoven přímému chemićkému 1 mechanickému působeníokolniho prostředí a propouštěněho tuného materiálu, což zapři čiňuje vyšší poruchovost a nedokonalou funkci uzaviracích elementů.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob podĺehvynálezu. Aby bylo zejména zemezeno pronikáni prachu a drobných částic z materiáluvdopravovaného prepustí dovnitř prostoru ovládacího mechanismu, je tento prostor trvale vyplachován směrem dovnitř prostorupropusti proplachovacim plynom-Jakoprop 1 achovací plyn slouží buč přímo tlakovací médium propustLnebo jiný plyn nebo pára nereagujici à obsahom propusti. Stálý proplach směrem dovnitř propustijo řłzen tlakovým rozdílem mezi.t 1 akemve vnitřním prostoru propuati a tlakom proplachovaciho média V prostoru ovládacího mechanismu uzávěru. W ttmechanismus ovláoání jednoho nebo obou uzávěrů je umístěn do uzavřeného prostoru uvnitř nebo vně prepustí, přičemž do. vnitřního prostoru propusti je zavedeno z prostoru ovládącíhomechanismu ovládací táhlo uzávěru trubkovýmvodítkem, v němž vykonává posuvný pohyb.u Výhodou vynálezu je odstranění meohanických 1 chemických vlivů tuhých sypkých màteriálu a plynů v propusti na mechanizmusuzávěrů. WVynález je znázorněn v příkladu nd výkresu.9 ° těle. tlakové propústi 1 je vestavěna tlakové nádoba 2 1 ž - S Van mfládaflm mechaľwmem l závěru i propustl g. Tlakoěá nád Ž ae přlpojena na přívod 2 proplachovacĺho média s vn - - . . .. n m prostorem tlakové propustl je propoaena trubkovýmvnitřŽ 1 Ížžizľénĺzšobpášą vstupuje přĺvodeâ Ž doý mechanismus 3 uzávěru 4 tlakoué y , V němž se pohybuae ovládací, .pr°p§tĺ ł° Pľ°ud Droplachovacího medxa vystupuje trubkovýmvvodítkem §do vnitřního prostoru tlakoVé Pľopustĺ L, čímž bráni protisměrnému vstupu tuhých látek .V i plynného prostředí propusti l do prostoru, v němž je umistěñVynález lze využít zejména u tĺakových zplyňovacích generátorü. W1, Způsob ochrany ovládacích mechanismů uzávěrů tlakovýoh propustý tuhých sypkýoh materiálů tlakových reaktorq vyznačený tím, že uzavřený prostor mechanismu uzávěru je proplachován plynným médiám prouáícím trubkovým vodítkem uzávěru do vnitřniho prostoru propusti, přičemž průtok proplechovacího media je samočinně řížen rozdílem tlakü v prostoru ovládacího mechanismu uzávěru a ve2. Zařízení k provedení způsobu podie bodu L vyznačené tím,že ovládaćí mechenismus (3) uzávěru (43 tlakové propusti(1) je umĺstěn do uzavřeného prostoru uvnitř nebo vně propueti (1), přičemž z tohoto uzavřeného prostoru je zavedeno do prostoru propusti (1) pouze táhlo uzávěru vykonávající pohyb v trubkovém vodítku (6).

MPK / Značky

MPK: C10J 3/22

Značky: tuhých, ochrany, provádění, sypkých, tlakových, způsob, ovládacích, mechanismu, zařízení, propusti, způsobu, materiálů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-249835-zpusob-ochrany-ovladacich-mechanismu-tlakovych-propusti-tuhych-sypkych-materialu-a-a-zarizeni-k-provadeni-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob ochrany ovládacích mechanismů tlakových propustí tuhých sypkých materiálů a a zařízení k provádění způsobu</a>

Podobne patenty