Manipulátor na zasúvanie a vysúvanie horúcej formy v zariadení na riadenú kryštalizáciu

Číslo patentu: 248927

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kubala Ivan, Žitňanský Marcel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) Zverejnené 17 07 86 ÚŘAD PRO VYIIÁLEZY (45)Aumrvynüezu ZITŇANSKY MARCEL doc. dr. ing. CSC., BRATISLAVA, KUBALA IVAN, HURBANOV 0(54) Manipulátor na zasúvanie a vysúvanie horúcej formy v zariadení na riadenú kryštaüzáciuvynález sa týka manipulátora na zasúvanie a vysúvanie horúcej formy v zariadení na riadenú kryštalizáciu pre výrobu presných odliatkov, ktoré je vybavené vákuovou komorou.Podstatou vynálezu je, že pozostáva z dvoch j Ä vo vodorovnom smere rovnobežne usporiadaných m ll púzdier, ktoré sú na jednom konci opatrené já ą ą 5 spoluzaberajúcim ozubeným prevodom a na dru- Illy y Q hom konci maticami, cez ktoré sú zasunuté Í 5 §ł Q c hnacie skrutky, kde matice sú na jednom konci É 1 lg If pevne spojené s vodiacim perom, pomocou ná Š Š Í ktorého sa môžu posüvať v drážke vytvcre- NÍfl nej pozdľžne v púzdrach a na druhom konci Ť 3 ný gif N opatrené ramenami, ukončenými dvojitými vid- f g. É 1 licami pre uchopenie formy. Zariadenie je .Í fl Í Q , ł l 1,. C ovládané rucnymi pákami. r- ia a g 5 v i fi i že o a a s gs ř ii I |fii 57. JIÁÍ N» i i 4 I n i N n u |vynález sa týka manipulátora na zasúvanie a vysúvanie horúcej formy v zariadeni na riadenú kryštalizáciu pre výrobu presných odliatkov, ktoré je vybavené vákuovou komorou, oddelenou od hlavného pracovného priestoru vákuovým doskovým ventilom a od okolitej atmosféry dveramiManipulácia s horúcou formou pri výrobe presných odliatkov s riadenou kryatalizáciou vo vákuu je za súčasného stavu techniky veľmi problematicka. Uloženie a premiesťovanie formy sa prevádza väčšinou ručne alebo ručne ovládanými mechanizmami, obvykle z priestorového nedostatku len v jednom snere. čo predstavuje jednak značné časové ztraty a jednak pre manipuláciu vo vákuu nevyhovuje.Podstatou vynálezu je, že manipulátor pozostáva z dvoch, vo vodorovnom smere rovnobežne usporiadaných púzdier, otočne uložených v ložiskách, kde púzdra sú na jednom konci opatrené spoiuzaberajúcim ozubeným prevodom a na druhom konci majú zasunuté matice, ktoré sú na jednom konci pevne spojené s vodiacim perom, uloženým suvne vo vodiacej drážke, vytvorenej pozdli púzdier a na druhom konci majú upevnené ramená, ukončené dvojitými vidlicami, ktoré sú nábojom ramena otočne uložené na excentrioky umiestnenom čape.Maticou prechádza prvá hnacia skrutka, na svojom volnom konci opatrená ručnou pakou a prvým ozubeným kolesom, spoluzaberajúcim s druhým ozubeným kolesom, ktoré je pevne spojené s voľným koncom druhej hnacej skrutky. Na voľnom konci jedného z púzdier je upevnená ručná páka.Manipulátor podľa vynálezu, konštrukčne prevedený a uspôsobený požiadavkám jeho použitia vo vákuovej komore komplexu vyvinutého zariadenia podľa čs. A 0 č. 236 815, rieši týmto problém manipulácie s horúcou formou V priebehu odlievania vo vákuu, čim výrazne zvyšuje účinnosť celého zariadenia a ovplyvňuje kvalitu výrobkov.Výhodou riešenia je, že manipulátor se dá zložiť z jednoduchých súčiastok, je nenáročný na obsluhu, údržbu, montážny a prevádzkový priestor a zabezpečuje spoľahlivú prevádzku pracovného cyklu.Na pripojenom výkrese je v náryse v reze znázornený manipulátor, konštrukčne prevedený podľa vynálezu.Manipulátor, ako je znázornený, pozostáva z dvoch. vo vodorovnom smere rovnobežne usporiadaných púzdier l, otoćne uložených v ložiskách 3, vymedzujúcich usporiadanie púzdier l v priestore. Na púzdrach l sú pevne pripojené ozubené kolesá 3, ktoré sú v stálom zábere.Jedno z púzdier l je na pravom konci pevne spojené s rućnou pákou 3, ktorá má aretaćné zariadenie na vymedzenie polohy. V púzdre lje asunutá matica §, ktorá na pravom konci má pevne pripojené vodiace pero É a na ľavom konci má upevnenú dvojitú vidlicu lg volne,otočne nábojom ramena 1 uloženú na excentrickom čape g.Matica § ma na Iavom konci osadenie. Púzdro l má v pozdľžnom smere vytvorenú drážku lg,do ktorej zapadá vodiace pero Q. Do matice § je zaskrutkovaná prvá hnacia skrutka ll, ktorá na pravom konci je pevne spojená s ozubeným kolesom lg, ktoré je s druhým ozubeným kolegom lll, upevneným na druhej hnacej skrutke lll, v stálom zábere. Jedna z hnacích skrutiek ll je opatrená ručnou pákou ll, ktorá má aretačné zariadenie.Manipulátor podľa vynálezu pracuje tak, že vo východiskovej polohe je pod dvojitou vidlicou za umiestnená škrupinová keramická forma, vyhriata do červeného žiaru. otáčaním ručnej páky l v smere pohybu hodinových ručiček sa nastavia matice Q a dvojité vidlice lg tak, aby ich ramená 1 boli vo včdorovnej polohe a vidlice 15 smerovali od seba, vtedy je priestor pod dvojitými vidlicami 15 voľný a do neho sa do vyžadovanej polohy vlož horúcaV prvej etape pracovného cyklu sa forma musi uchopiť dvojitými vidlicami lg, nadvihnúť do vyžadovanej polohy a aretačným zariadením na ručnej páke 3 v danej polohe zafixovac. Tento pracovný postup sa vykoná tak, že ročnou pákou A sa otáča proti smeru pohybu hodinových rućičiek až sa ramená dvojitej vidlice lg dostanú do zvislej polohy a dvojité vidlice lg obkročia unášač formy, ručnou pákou 5 sa koná otáćivý pohyb ďalej až do polohy, v ktorej dvojité vidlice lg uchytia zospodu unášač formy a túto do vyžadovanej polohy nadvihnú, pričom aretačné zariadenie na ručnej páke 3 túto polohu zafixuje. Potom sa začne otáčať ručná páka 3 v smere pohybu hodinových ručičiek a súčasne aj prva hnacia skrutka ii a prvé ozubené koleso łg, ktoré bude otáčať druhá ozubené koleso łg, ktoré prenesie otáćivý pohyb na ľavú druhú hnaciu skrutku łł.Hnacie skrutky začnú vysúvat matice § smerom doľava, spolu s nimi aj uchytenú formu až do vyžadovanej polohy v recipientu zariadenia na riadená kryštalizáciu.3 otáčaním ruďnej páky 3 v smere pohybu hodinových ručičiek sa bude otáčať aj púzdro i a ozubené koleso, resp. ozubený prevod 3 prenesie tento otáčivý pohyb nä druhé púzdro ł a~na dvojité vidlice 15, ktoré formu postupne spúšťajú smerom dole na vyžadované miesto, ažformu úplne uvolnia, vyvlečú sa z priestoru unášača formy a v tejto polohe sa aretaćným zariadením zafixujú.otáčaním rućnej páky łg proti smeru pohybu hodinových ručičiek sa matice § zaskrutkujú späť do východiskovej polohy v púzdrach i a manipulátcr zostane pripravený na vykonanie ďalšieho pracovného cykluManipulátor na zasúvanie a vysúvanie horúcej formy v zariadení na riadenú kryštalizáciu,umiestnený vo vákuovej komore daného zariadenia, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z dvoch,v vo vodorovnom smere rovnobežne usporiadaných púzdier /1/, otočne uložených V iožiskách /2/,kde púzdra /1/ sú na jednom konci opatrené spoluzaberajúcim ozubeným prevodom /3/ a na druhom konci majú zasunuté matice /5/, ktoré sú jednou stranou pevne spojené s vodiacim perom /6/, uloženým suvne vo vodiacej drážke /10/, vytvorenej pozdľž púzdier /1/ a na druhom konci majú matice /5/ upevnené ramená /7/, ukončené dvojitými vidlicami /7 a/, ktoré sú nábojom ramena /7/ otočne uložené na excentrickom čape /8/, pričom maticou /5/prechádza prvá hnacia skrutka /11/, na svojom voľnom konci opatrená ručnou pakou /13/ a prvým ozubeným kolesom /124 spoluzaberajúcim s druhým ozubeným kolesom /12/, pevne spojený.s voľným koncom druhej hnacej skrutky /11 a na voľnom konci jedného z daných /1/ je upevnené ručná páka /4/.

MPK / Značky

MPK: B22D 33/02, B22D 27/15

Značky: zasúvanie, riadenú, formy, manipulátor, kryštalizáciu, zariadení, vysúvanie, horúcej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-248927-manipulator-na-zasuvanie-a-vysuvanie-horucej-formy-v-zariadeni-na-riadenu-krystalizaciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Manipulátor na zasúvanie a vysúvanie horúcej formy v zariadení na riadenú kryštalizáciu</a>

Podobne patenty