Zařízení pro tepelné zpracování potravinářských výrobků

Číslo patentu: 248886

Dátum: 12.02.1987

Autor: Široký Vratislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

q (54) Zařízení pro tepelná zpracování potravinářakých výrobkůZařízení je určeno pro tepelné zpracování 0 b 2potravinářských výrobků v kapalném médiu, sestávající z varné vany, ve které je ustaveno vedení osazené nekonąčným řetězem, opatřeným soustavou unašečů potravinářských výrobků,vedených po drahách a navzájem rozepřených dutým plovákem.vynález řeší zařízení pro tepelné zpracování potravinářských výrobků v kapalném médiu,sostávající z varné vany, ve které je ustaveno vedení osazené nekonečným řetězem opatřeným Ioustavou unašečů potravinárskych výrobků.Doposud známá zařízení pro tepelné zpracování potravinářských výrobků V kapalném médiuzpravidla obsahující zdroj pohybu potravinárskych výrobků. Výrobky mohou být jak přímo potraviny samé volně unáäeny zdrojem pohybu v kapalném médiu nebo potraviny opatřené konzetvačním. obalom různého druhu. zdrojem pohybu může být bud mechanický dopravník různého konstrukčníhouspořádání nebo proud kapalného média, ve kterém je potravinářský výrobek tepelně zpracován.Konstrukce mechanického doprsvníku je volena podle druhu zpracování i podle konzistence potravinárskeho výrobku. Pokud není nebezpečí poškození povrchu potravinářského výrobku, volí aa pravidla änekový dopravník. Nejčastější provedení mechanického dopravníku je na způsob dopravníku pásověho zpravidla opatřeněho unašeči. Takto řešený dopravník zůstává stále ponoEan podstatnou částí vo vaně s kapalným médiem nebo prochází několika vanami postupně. Nekonečný etěz dopravníku opatřen soustavou unašečd odpovídajících tvarom zpracovaným potravinárIkým výrobkům. Délka dopravníku je volena v závislosti na tepelném režimu požadovaného technologickáho postupu. Ptesto, že u takto řešených dopravníků se výrobci snaží o maximální využití prostoru varné vany s to především meandrovitym vedením nekonečného řetězu, zůstává značná část objemu varné vany technologicky nevyužita. Tento prostor, zejména se jedná o prostor mezi rovnoböině se pohybujícími nekcnečnými řetězl, je vyplněn kapalnym médiem, které je nezbytná udräovat na technologické tsplctě a rovněž současně s celým objemem obměňovat.zvlást pro těsta kynutá a porézní je třeba zajistit technologii varu při co nejmenším hydrostatiokém tlaku média a tím zabráni porušování pčréznosti polotovaru. Taková zařízení pak konstrukčnä vychází pro daný objem a hloubku široká a dlouhá. Technologicky nevyužitelný objem zhoräuje anergetickou bilanci zařízení.Vyše uvedená nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu pro tepelné zpracování potravinárskych výrobků v kapalném médiu, které sestává z varné vany. vedení osazené nekonečným řetězem je ustaveno ve varné vaně a opatřeno soustavou unašečů. Vedení je tvořené rovnoběžnymi dráhami vzájemnš rozepäenými alespoň jedním dutým plovákem.vytvorením vedení rovnohěžnými dráhami rozepřenými dutým plovákem vzniklo zařízení s minimálními tepelnými ztrátami při optnnální množství kapalného média. Tepelný proces potravinářských výrobků probíhá pouze v jejich bezprostřední blízkosti,pprotože volný prostor varné vany je vyplněn alespoň jedním dutým plovákem.Pŕíkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde obr. 1 značí schématický pohled na zařízení podle vynálezu a obr. 2 kosouhlý pohled na vedení rozepřené párem dutých plováků.Polotovar z potravinářského těsta je vkládán do unašeče Q, které jsou spojeny v řetěz. Unaäeče g jsou opatřeny vodními kladkami 1 přilehajícími k vedení 1 tvořeným rovnoběžnými dráhami il. Rovnoběžné dráhy Al jsou rozepŕeny párem dutých plováků Q. Část vedení 1 vystupujíoí z varná vany l je opatřena hnacím kolem 5, zatímco opačný konec vedení 1 ponořený ve varné vaně l je opatřený vodicím kolem Ž. varná vana ł je vybavena topným rastrem Q ponořenym rovněž jako požadovaná část vedení 3 v kapalném médiu g.Unašeče g spolu s polotovary postupují po vodních kladkách 1 po vedení Q poháněny hnacím kolem É. Postupnym pohybem unáäečů g po rovnohěžných dráhách il v kapalném médiu 3 ohřívaném topným rastrem 3 dochází k tepelnému zpracování polotovarů, které po projití varnou vanou l jsou odebírány obsluhou. Vztlakem plováků 2 je nejen objem kapalněho média g, kteréje nezbytné topným rastrem 3 udržovat na technologické teplotě, minimalizován, ale i vztlakn plováků 3 pŕispívá k snadné ovladatelnosti celého zařízení, zejména při vyjímání vedení 1Zařízení prątepelné zpracování potravinářských výrobků v kapalnám médiu. sestávající z varná vany, ve které je uataveno vedení osnzené nekonečným etězem łapatřeným soustavou unáäečů potravimiřských výrobků, vyznačené tím. že vedení /4/ je vytvořené rovnoběänými dráhami/41/ vzájemně rozeptaným alespoň jedním dutým ploväkem /9/.

MPK / Značky

MPK: A23L 3/00

Značky: tepelně, výrobků, zpracování, zařízení, potravinářských

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-248886-zarizeni-pro-tepelne-zpracovani-potravinarskych-vyrobku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro tepelné zpracování potravinářských výrobků</a>

Podobne patenty