Zařízení na přívod kusového paliva do šachty generátoru, zejména fluidního

Číslo patentu: 248877

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vaněček Václav, Jeřábek Vladimír, Pech Jaroslav, Semrád Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) VAŇEČEK vñcmv ing., JEŘÁBEK VLADIIIIR 115., PECH JAROSLAV,Amor vynálc-Iu HRADEC KRÁIQVÉ, SEHRÁD pETR ing mnam(54) Zařízení na přívod kusového paliva do šachty generátoru,zejména fluidnlhoÚčelem řeleni Je zajistit plynulý kontinuální přísun kusového paliva, například dřevěrwch štäpků, do šachty generátoru. Horní uzávěr palivové vpusti /ZA .je umistěn v šikmém dnu /5/ zásobníku /1/ na palivo a spodní uzávěr palivové vpusti /2/ Je umístěn v šikmém dnu /4/ palivové vpusti /2/. Spodní části iných den /ü 5/ Jsou opatřeny vypouštěcími otvory /6 Ť/ uzevíranými plynotěnnými desknmi /B, Š/ připevněnýni. na ramena /I 0, 11/ otočně uložená na čepech H 2, 13/. Spojení plynotüsných desek IB, 9/ s rameny /l 0, 11/ může být. provedeno pomocí kloubů /I 4, 15/.vynález se týká zařízení na přívod kusového paliva do šachty generátoru a řeší konstrukční provedení horního a spodního uzávěru palivové vpustí.Je známa zařízení pro přívod paliva do zplyňovacích generátoru sestávající za zásobníku na palivo a palivové vpusti opatřená kuželovými skluzy a kruhovýni uzávery, uzavírané pomocí plynotěsnych kuželek. Palivo při průchodu kolem kuželek vytváří klenby, která zabraňují jeho plynulámu sypání, a v případě hrubäíhn zrnění paliva dochází k přeostění e tím k zastavení přívodu paliva do šachty generátoru. Vzniklé odstávky zařízení vedou ka ztrátám ve výrobě plynu, ztěžují obsluhu, snižují životnost strojního zařízení a způsobují nerovnomäraý technologicky chod.U jiných známych zařízení pro přívod hrubého paliva do šechet ganerátoru Jsou horní uzávery tvořeny jako plynotěsná víka. Nevýhodou tohoto provedení je nemožnost kontinuálního chodu a ruční obsluha. Spodní uzávery jsou v některých případech nahrazeny turnikety a podavači, která sice umołňují při nižších tlacích kontinuální chod, ale jsou naprosto nevhodné pro paliva s hrubším zrněním.Uvedená nedostatky odstraňuje zařízení na přívod kusového paliva do šachty generátoru,sestávající ze zásobníku na palivo, palivová vpusti s hornín a spodním uzávěrem, a z dávkovací retorsy podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že horní uzáver palivová vpusti je umíatěn v šikmám dnu zásobníku na palivo, a spodní uzáver palivová vpueti je unístěn v iiknán dnu palivová vpusti. Spodní části obou ěikąých den jsou opatřeny vypouětêcín otvoren uzavíratelnýn plynotäsnou doskou připevnenou na rameno otočné uložené ne čepu. Spojení plynotěsnych desek s ranany je provedeno pomocí kloubü. Čspy jsou vně aparátu pevná spojeząy s ovládacími pákani, které mohou být opatřeny závažím nebo ssrvopohonem.Zařízení podle vynálezu umožňuje plynulý kontinuální přísun kusového paliva, například dřevěwch täpků o roznárech 7 x 7 x 3 cm. Rozměrnost a umístění uzávěrů zamezí vytváření klenby a usnadní obsluhu zařízení, sajistí dokonalou täsnost a tím zvýäí výrobu plynu a prodlouží životnost nařízení.Příklad provedení zařízení podle vynálszu je schematicłq znázorněn na přilolenán výkresu.Horní uzávlr palivová vpusti g je unístên v iknán dnu j zásobníku l na palivo. Spodní část dna 2 je opatřena vypoultěcím otvorem 1, uzavíraným plynotásnou deskou 2 připevněnou na rameno LL otočnł uložená na ćepu u. Spodní uzávčr palivové vpusti z je umístěn v šikmá dnu i palivová vpusti g. Spodní část dna i je opetřenn vypouětlcín otvorem 6 uzavíraąýu plynotásnou doskou B připevnönou na rameno IQ otočná uložená na čepu Ľ. Dokonalejěí dosednutí plynotlsných desek Q, 2 umožňuje jejich kyvné pojení s rameny m, i pomocí kloubů 11. 12. Čepy 13 j jsou vně aparátu pevná spojeny s ovládscími pákani Já, II opatřergými ávaiín E, 12 a servopohom 20, a.Palivo nahromadlná v zásobníku l na palivo se sesune po otevření plynotäsná desky 2 do palivové vpusti g a odtud po vyrovnání tlaku s dávkovací retortou 1 a po otevření plynotěsná desky g padá do dávkovací retorty 1 generátoru.Usáváry palivová vpusti podle vynálezu je možno umístit v případě dna ve tvaru konusu na obě epodní likná stěny. Y případě dellího ěiknáho dna u objinlljlích aparátu je možno umístit několik ueávlrů vedle sebe.1. Zařízení na přívod kusového paliva do šachty gonerátoru, zejména fluidního, gestávající ze zásobníku na palivo, palivové vpusti s hornín a spodnim uzávěren a z dávkou/oci retorty, vyznačené tím, že homí uzávőr palivové vpusti /2/ je umístěn v lilmém dnu /5/ zásobníku /l/ na palivo, jehož spodní část je opatřena vypouätěcim otvorełu /7/, uqzavíretelným plynotěsnou deakou /9/ připevněnou na rameno /H/ otočnš uložené na čepu /I 3/, přičemž spodni uzávěr palivové vpusti /2/ je umístěn v ěiluném dnu /4/ palivová vpusti 12/, jehožspodná část je opatřenn vypouětěcím otvor-em /6/ uzavíratelnýu plynotěsnou deskou /8/,připevněnou na rameno /10/ otočné uložené na čepu /12/.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačéné tim, že spojeni plynotěsných desek /8, 9/ s -meny/10, 11/ je provedeno pomoci kloubů /14, 15/.3. Zařízení podle bodu I. 2, vyznačené tim, že čepy /12, 13/ jsou vně aparátu pevně spojeny s ovládacimi pákami /I 6, | 7/.4. Zařízení podle bodu 1 až 3, vyznačené tim, že ovládací páky /16, | 7/ jsou opatřeny závažím /| 8, 19/ nebo servopohonem /20, 21/.

MPK / Značky

MPK: F23K 3/16

Značky: zejména, přívod, generátoru, zařízení, paliva, fluidního, šachty, kusového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-248877-zarizeni-na-privod-kusoveho-paliva-do-sachty-generatoru-zejmena-fluidniho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na přívod kusového paliva do šachty generátoru, zejména fluidního</a>

Podobne patenty