Nosné zařízení pro zemní multispektrální měření a fotografování

Číslo patentu: 248765

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kaplanová Milada, Simeonov Simeon

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

~° KAUTDRSKÉMU OSVĚDČENÍ(75) Amor vynálezu SIMEONOV SIMEON ing. , KAPLANOVÁ MILADA ing. , PRAHA(54) Nosné zařízení pro pozemní multispektrální měření a fotografovánlNosné zařízení je určeno pro spektrálni měření pozemních objektů a jejích fotografováni. zařízení má základní nosný stativ (1),jehož horní část je opatřena otočnou hlavicí(7). Konce ramena (10) spojeného s otočnou hlavicí (7) jsou opatřena na jedné straně čtyřmi fotoaparáty (14), ovládanými společnou spouští (23) a na druhé straně měřičem záře (16) využívajicí difuzních odrazných etalonů (17). Zařízení je možno použit při měření a fotoqrafováni objektů od 1.1 do 2,55 m.vynález se týká nosného zařízení pro pozemní multispektrální měření a fotoqrafování. Zařízení umožňuje měření pozemních objektů a jejich fotografování.Jeden z nejvážnějších problémů při stanovení spektrálních charakteristík pozemních objektů a jejich fotografování, je rychlé, po sobě následující měření a fotoqrafování stejného pozemního objektu. Měření probíhá ve viditelné a blízké infračervené části spektra, využívající difuzních odrazných etalonu a fotografování se provádí na běžné a inframateriály.V současné době není známo, že by se vyrábělo zařízení vhodné pro tento účel. Doposud se spektrální měření pozemních objektů a jejich fotografování provádí každé zvlášť, bez speciálního zařízení, umožňujícího rychlý sled těchto operací. Další nedostatky spočívají zejména- v obtížnosti měření a v následujícím fotografování čtyřmi fotoaparáty současně,- V nepřesnosti docílení stejné polohy optické osy měřiče záře a csy fotoaparátu a- v nestejných podmínkách ovládání fotoaparátu, které jsou postupně spouštěny.Výše uvedené nedostatky odstraňuje předmět vynálezu. Jeho podstata je v základním nosném statívu, jehož horní část je opatřena otočnou hlavicí aretovatelnou ve dvou polohách po 1800. Rameno spojené s otočnou hlavicí je na jedné straně opatřeno čtyřmi fotoaparáty samostatné justovatelnými a ovládanými společnou spouští, na druhé straně spektrálním měřičem záře využívající odrazných etalonu s optickou osou ve stejné vzdálenosti jako střed čtyř fotoaparátu.Konstrukce zařízení umožňuje společné uchycení spektrálního měřiče záře a fotoaparátu na společném rameni. Otáčením ramene dostáváme do stejně polohy osu měřiče záře a fotoaparátu, a to ve velmi krátkém časovém intervalu. Zařízení umožňuje měření a fotoqrafování objektů od 1,1 m do 2,55 m. Řešení tohoto zařízení je patrno z obrázku. skládá se z následujících skupin Stativ, otočné rameno, držák etalonu a ovládání fotoaparátu.Stativ l je zhotoven z duralových profilu g. Jeho základní výška v pracovní poloze je 1,1 m. Vysunutí nohy 5 je umožněno pomocí excentru 3. Vysunutá střední tyč 5 je aretována šroubem Q. Maximální výška v pracovní poloze je 2,55 m.7 aretovatelnou pomocí zarážky g veHorní část statívu l je opatřena otočnou hlavicí dvou polohách po 1800. Nohy statívu l jsou opatřeny patkami 2, umožñujícími použití zařízení v terénu. Střední tyč § s otočnou hlavicí 1 je při spouštění brzděna pneumaticky a tím se vylučuje poškození spektrálního měřiče záře lg a fotoaparátu lg.Otočné rameno lg je uchyceno rozabíratelně na otočnou hlavici 1 a je zajištěno třmenem łł se zajiščovacími šrouby lg. Rameno gg, které je provedeno z taženého duralového profilu je na jednom konci opatřeno justovatelnými držáky lg čtyř fotoaparátu lg umístěných do čtverce. Jednotlivé fotoaparáty li jsou samostatné, nezávisle na sobě justovatelné pro výšky nad 1,1 m pomocí šroubů lg. Základní poloha fotoaparátu li je zajištěná dorazy. Druhý konec otočného ramena lg je opatřen spektrálním měřičem záře lg využívající difuzního odrazného etalonu łl. Spektrální měřič záře lg je uohycený napevno ve stejné vzdálenosti jako střed objektivu fotoaparátu lg na druhém konci.Difuzní odrazné etalony ll o rozměrech 500 x 500 mm jsou vkládány do svařovaného rámu lg justovatelného ve dvou roviných justážními šrouby lg. Rám łg je odnímatelný i s odraznými etalony ll po uvolnění šroubu gg, což je nutné při měření, fotografování a transportu. Poloha rámu łg odrazných etalonu ll vůči zornému poli spektrálního měřiče záře lg a fotoaparátum lg je určena vzájamnou polohou rysky držáku rámu gl a rysky střední trubky etalonu gg.Spouště gg čtyř fotoaparátu li jsou sousředěny do společné ovládací skříňky 35 umožňující současné spouštění všech fotoaparátu li. Pomocí matic gg se provádí seřízení jednotlivých spouští gg, a tím dosahujeme současné spouštění všech čtyř fotoaparátu lg.Nosné zařízení pro pozemní multispektrálni měření a fotcgrafování sestávajicí ze stativu, nosného ramene s fotoaparáty a spektrálním měřičem záře, vyznačujíci se tím, že na zá kladním nosném statívu (1), jehož horní část je opatřena ctočnou hlavici (7) aretovatelnou ve dvou polohách po 1800, nese rameno 110), jehož konce jsou opatřeny na jedné straně čtyřmi fotoaparáty (14) samostatné justovatelnými a ovládanýmí společnou spouští (23) ze skříňky(24) a na druhé straně spektrálnim měřičem záře (16) využivajícího difuzních odrazných eta lonů (17) vkládaných do rámu (18) ve spodní části zařízení.

MPK / Značky

MPK: G01J 3/44, G12B 9/10, G01J 3/00

Značky: nosné, multispektrální, zemní, zařízení, měření, fotografování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-248765-nosne-zarizeni-pro-zemni-multispektralni-mereni-a-fotografovani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosné zařízení pro zemní multispektrální měření a fotografování</a>

Podobne patenty