Viaczložkové pozdlžne krájacie zariadenie

Číslo patentu: 248225

Dátum: 12.02.1987

Autori: Haninec Ignác, Poláček Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

oñAn PRO VYNÁlEZY » A ONE 451 Vydane 15 07 88(751 Autor vynálezu POLAČEK JOSEF ing., HANINEC IGNÁC ing., BRATISLAVA(54) Viacnnžovê pozdĺžne krájanie zariadeniePredmetom riešenia je viacnožové lpoządlž~ ne Krájacie zariadenie na rezanie kmeňov v smere enavstovýcłh vlákien dreva, pri súčasnom dosiasnĺäutí .kvalitného povrchu dýh a zvýšenej kapacita výroby.Zariadenie pozostáva zo stola, vedenia,podávača, DSZBJCÍBHD i tlakového zariadenia. Medzi pevným a prestaviteľným JJDSÚVBČOID sú zasebou paralelne uložené najmenej rdva krájacie može s tlaikovými lištami. Pohon posúvačov a vialcov je pripojený na synchrovnizačný člen.Vynález sa ,týka .viacnožového pozdĺžneho krájacieho zariadenia na výrobu krájanýroh dýh.Súčasné .krajania stroj-e vo väčšine pripadov režú dyihy priečne. Riešené sú taik, že krájecí .nôž rovno-bežný s .pozdIžnou osou kmeňa, alebo od tejto osi mierxne odlklonený,je dlhší, ako je dĺžka -spracovávanéh-o »kmeňa .a reže dyhy po celej dĺžke kmeňa piri pohyrbe .kolmom na ,pozdĺžna os kimeňa. Usporiadanie str-ojov je zvislé, vodorovné alebo šikmé, pričom sa ,pohybuje nôž alebo kmeň. Tieto stroje dosahujú síce vysokú výrobnú kapacitu, povrch vyrábaných dýh je však pomerne hrubý, pretože rastové vlákna dreva sú prerezávané priečne a vystupujú z .povrchu, Za účel-om dosiahnutia kvalitnejšieho povrchu dýh, sa vyrábajú v Japonsku krájacie stroje pozdlžine, ,pri ktorých je .krájací nôž kolmý, či mierne odlklonený od pozdĺžnej osi kmeňa a reže dyhy po šírke »kmeňa ,pri pohybe v smere pozdlžnej osi kmeňa, pričom nôž spravidla st-ojí a kcmeň sa pohybuje.Pri tomto spôsobe výroby urastové vlákna dreva nie sú priečne prerezávané, povroh dýh je hlaudší a sila potrebná na rezanie je menšia ako pri prvom spôsobe. Oba Idirnhy súčasných .krájacích strojov sú jednonož-ové, v dôsledku čoho j-e ich značnou nevýhodou.Ďalším nedostatkom súčasných pozdĺžnych krájacích strojov je to, že ich posúvacie zariadenie je umiestnené iba na jednej strane kImeňa, čiže vyvinie iba .malé ,posúvacie sily.Uvedené .nedostatky doposial známeho stavu ~v značnej miere odstraňuje viacnožové ,pozdĺžne krájacie zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že .k stoiu je .v prednej časti pripojený pevný porsfwač,v zaldnej časti jírestavíteľný .p-osúvaąč a zbokzu vedenie a pohon so synchronizalčaným členom, medzi posúvačom a prestaviteinýim p-osúvačom sú za sebou paralelne uložené najmenej dva krájacie nože uložené .na ustavovač-och nožov a opatrené tlaikovými lištami uloženýimi v ustavovačoch líšt, pričom pohon ,pevného posúvača, prestavitelného posúivača, nosných valcov i oporných valcov je .pripojený na synchronizačný člen a prestavitelný posúvač je opatrený ustavovačom posúvača.Viacnožové pozdĺžne kurájacie zariadenie podľa vynalezu využíva prednosti pnečnych i pozdlžnych krájacích strojov. Pred-nosťou i vyšším účinkom vynálezu je možnost rezania -kmeňa v slmere rastovýoh vlákien dreva pri vysokej výrobnej kapacita, pričom sila potrebná .na rezanie je pomerne malá. Pri takomto spracovaní dreva sa dosahujekvalitný povirch dýh a spra-covávaný kmeň,ak je dostatočne vlhký, nemusi vbyť pred rezanílm osobitne termicky upravený.Zvýšená výrobná kapacita nezatĺažuje o sluhu, pretože sa odoberajú naraz všetky dyhy vyrobené pri jeldnom ,prechod-e kmeňa cez sústavu nožov. Synchronizovaný pohon všetkých podávacích prvkov umožňuje berzpečne a plynulé rezanie všetkých naraz vyrábaných dýh. Ďalej sa umožňuje spracovanie .kmeňa na dyhy pri minimálnom odpacle a pri súčasnom dodržaní hrúbky dýh po celom prieąreze.Plľĺkĺüidllé usporiadanie zariadenia p-odľa vynálezu je .na .priloženom výkrese, kde obr. 1 predstavuje celkový ,pohľad na zariadenie v reze a obr. 2 pohlaid na .hornú plochu stola.Stôl 1 je opatrený pevným posúvačoim 4,vede.ním 2 a ,prestavitelným posúvaičom 7.Medzi pevným p-osúvaičom 4 a prestavitel ným posúvačom 7 sú na stole 1 za sebou.paralelne uložené najmenej dva, optimálne tri kTĚjHCÍB nože 5 s tlaikovými li-štami B.Na vedení 2 je posuvne uložený .povdáąvač ~ 3 ~vytvorený oLpornými valcami 17, nosnými val-cami 16 a posúvacím pásmom 15. Krájacie .n-ože 5 sú uložené v .nožových brvnách 13 opaorenýoh ustavovačmi 11 noža. Podobne sú aj tlakové lišty 6 uložené V tlaikovýieh brvnách 14 opatrených ustavovačmi 12 lišty.Prestaiviteľný posúvač 7 je k .stolu 1 pripojený cez ustavovač 11 .posúvača Stôl 1 je opatrený .aj synchr-onizaičným členom 9 pripojeným na pohon 8 pevného .posúvača 4, .prestavitelhého posúvača 7, .nosných valcov 16 i operných valcov 17. V stole 1 je umiestnená komora 18. Podľa žiadanej h.rú-bky udyhy sa ustavovačmi 11 noža nastaví potrebná poloha kirájacíoh nožov 5 vzhladom.k polohe pevného posúvača 4. Ustaąvovačom 10 posúvača sa nastaví odpovedajúce poloha prestavitelného ,posúvača 7.Podla druhu dreva spracovavaného kmeňa sa wstavovačmi 12 lišty upravia polohy tlakových líšt B. Na vedení 2 sa nastaví poloha podávača 3 tak, aby odpovedala rozmerom SDIĚHGQIVÉVBHĚÍTO kmeňa. Kmeň sa vedie .na stôl 1, kde ho postupne uohopí pevný posúvač 4, nosné valce 16, operné valce 17 a ,presta-vitteliný posúvač 7 a .pohybujú ho proti krájacím nožom 5 tlakovým lištám B. Pri tomto pohybe sa z -kmeňa odoberá tolko idýh, koľko je -do reizu pripravených kirájacích nožov 5. vyrábané dyhy sú odzvádzané lišomorou 18.Zariadenie podľa vynálezu je určené .na výrobu krájaných dýIh, najmä tenkýph okresných dýh. využívat sa môže v drevárskej pnvovýrobe na výrobu .dýh pre nábytkársky priemysel.Viacnjoižové pozdĺžne .Krájacie zariadenie na výrobu krájaných dý.h p-ozostávajúce z-o stola, vedenia, podávača a vrezacieho i tlakového zariadenia, vyznačujúce sa tým, že k stolu 1) je v prednej časti pripojený pevný posúvač 4, v zadnej časti ,prestaviteľný posúvač 7 a zboku vedenie 2 a pohon 8 SID synehronízaičným členom 9,medzi pevným posüvaičom 4 .a prestaviteľným pvosúvač-oxm 7 sú z-a sebou .paralel ne uložené .najmenej d.va Krájacie nože 5 uložené .na ustavvovač-och 11 nožov a opatre-né tlakovými lištami 6 uloženýlmi -v ustavovłačoch 12 líšt, pričom połhon 8 pevného posüvača 4, prestavíteľnéiho po.súvača 7, IIOEIIŠIICh valcov 16 i-oporných valciov 17 je pripojený .na synchronizačný člen 9 a .prestavitelľný posúvač 7 je opiatrený ustavoviečom 10 posúvača

MPK / Značky

MPK: B27L 5/06

Značky: pozdĺžne, krájacie, zariadenie, viaczložkové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-248225-viaczlozkove-pozdlzne-krajacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viaczložkové pozdlžne krájacie zariadenie</a>

Podobne patenty