Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Číslo patentu: 248140

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lipocký Juraj, Markovich Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNALEZY 45 Vydané 15 03 35 A OBJEVV(751 Autor vynálezu LIPOCKÝ IURA ing., NIARKOVICH PETER ing., KOŠICE54 Zariadenie pre automatickú reguláciu strižne ruviny supnrtu, najmä letmých nožnícPrendzm-,extom je zatriedenie pre ITUÍOHIIEIĚĽICkú negwłěvciu výwcwhlxoxsťri sürľržjnej r~olvi~ny sjuplołľtu (najmä lefcmýeh nežníc pxonháňajnyéhxo príuamolčijaurýrm hydmonmuocüoronm s pľíĺlmáxľĺljylľĺľĺa,meguulnawčznými perviktaani .a rieši problém synchroormízaáxcie jehto .r~ých 0 stí s rýchlosťou pásu stariľnaznąéułnoí pdąechu a tým zabezpezčanixa nolematmcí-e dĺžnk samídmanýmzh tabúľ. Hywdnanr livcký pI 0 h 0 l 1 s práratmtočiíarylm hydrromowtąoznonm vybrawewný primámnjnnni inegulačnaýtmí pmn/.Karmui,má. medzi hYdŤUgVGHGAFÉIÍĚÚÍOHI 32 ra .smeru-výun riozxwándzawčmnm 34 nnaxdeaný »dvávktmvací ľ-Urtíixčlný hymľmnnoatxmr 51, Termo je cez «náhwoln s pnevoudoxvxkwcxu 56 spojený s pohomUm 11, UIĽOVtHIBICÍCh va~lčekuo~v 13, a Akmo» rý je vybvavexný pwídjamxnýmí pmmtrulbíaamri prívovclju a oudxvąoudu .tąlajkom/Aéh-o média s pnrisarwnými wenltilom 52 pre panarcoąwný chod a pwrísjawnným vejntilom 53 pre spämý nchJold spo» lu s pjoisntvngnm ventmLojm 54 mmdľaahzčtalnma srpäijnéjhr chodu nesvnačky a nrakonri-ec may výeturpmuonm projtmubí 35 z prüaxmoxčiareaho hydromotora 23 je umiestnený prepúšťací vexnatñl 55 tLHíkUVýlCh švpwíčíek.VylľllĺlzľlšłZ .so týlêja zatriedenie .pre aom Vtnja~ tichu jreguul-ácru sjtirižmej roviny supoąuratp .jetmých .njožriic porháňannéhjo prianm-owčiałryjm hydjromioůorcam si pjrirnąátrznyjmwi .rgągulejčjoými prv kami a »rieši problem synçjirlounąizácie jeho rýcvhioejti s rýchliosfiotopásüsir-iñeínêrho plee chu a .tým zabezpečenia ioilelralnvcie dlžvok strihjaxných ąüobúl.Letjmé nožnice jsjbrilztascich liniek, .najmä po pásy plechu Vłalĺ-COIVEIIDÉ za tepla, sú kozy šnirukvčàoe rnlámowčmé zjariavdełniua, prevažne z dovozu. OIlád.a 1 nia ich praoovoěhjo chodil,t. j. v. tzv. ~siriž~ 1 iej rovine, ale aj zrýchjlxewtmého späfnnwéhjo chodu, je zebezpewčojvlanŕié V závisjlxosti nia rýchlosti ťahu páwsu a na zvxole~~ nej dĺžke smrihuoosej tabule, pre účely )ÍláViIâ~ ru do wvýchcodisľxlorveý plooohy a príp~ 3 «dn.~éhro~ dlobehu do stlrižnxej roviny a pod. Tam pre. oovvná rýchjląost je njajp,res.nejši.e určená obvodxovíoju rýchxlossťjou vtałlčekov tzv. rro~vjnj 3 zč-y plechu, ktorej rýchjljosť je zaee riadená Clio diom VIBÍLCUVVBICGÍ tnralte alebo irrarte hjobovvjoého poradia.Rilaudjonąý ,Dlůlhlülĺl SllpIOTUu lemmých TFDIŽHÍIC je bud ejlae-lçtrrolmvoutojrwicky, alebo prevažne hydjruawliaktolu pomooou prizunočiorehon hydPOimbOIĎCľjâ. Ze piomocí purimáłrnywch regulačných prvkov hydrauliky je noslítzsvvejiiá rýchlosť pracovneho chodu suportu e miernym lälľekľľlülčeťlĺm rýjchllosíti linky, čo musi byť ploiosm syinchxrojnizaovjarné s rýchlosťou pásu V plodjsjtejte pribjrzdonvłantmim chodu suportu. Táto synchronizácia väzby od prülhlülľltl rovnačky na pohon Soportu bývla, zabezpečovnaná mechanicky, t. j. prevodom z rovlnračky cez vloinjobsežqoú svptojku na lirebeňový prevod na soponrite, ktorý má byt tiaskrto ptribrrzdlorrý nia SyľiChiľÓllJíllu rýchlosť V pracovnom chojde. Riešenie má rad .nevýhod, pre.ktoré sa časrto lniursi .mechanizmus rdetmjcnntovtat aj pmajoovjalt nia linke bez riadeunej synochrronizácie, t. j. V podstate len .na báze vizuáioehjo vsąleldjotvwonisa rozptylu toleIr-amloií a čestného tjesiovwaucieho nalsiavovsąnřça primárnjYIILl regulačloýjmri prvkami hpdmaeuliky. Aj pri chode spojky s mechanickou väzbou, je táto ďiálSĺąĺnľlá s čvostýnmni näirazmi v mechonjizme, čo sjptôsrobuje (Iľlířlĺlĺ životnost Iľlelĺĺhłřlĺĺlłĺkých .prvkov, pričom ide o zla-riadenie relativine zllotžłite a pre urvreld-ený účel djodąržiarlal,nia pjreslliého« smrihannia tabúľ s malou predUvedené .riejdąoeltaxtky ocisątraňuvje a vytý~ čený pmoolém rieši zjariajdenjie pre automatickú raegujláciu sjtrjižjnjej r-oviny super-tu levt~ mých oožníc Vyhazvemýlch hydraulivckýxm. po. hOłHlDIII pre uvejdiejny íičel podľa vynaálvezu. Podstauia. vyoálezu srpočíwvjo V tom, že medzi hydmgeotenátcjrlom a smerovým rozuváwcjlzačom hydjrlam~lickýchi PDIZVIOKÍIDV ojwlájdzaunia prianmccąiajrehjo hyd-rvolmjouiocrla je nrajdený dávkoVaci rroüalčlný hydirormjofror, ktorý je cez náhon s pIeV 0 ld 10 lVklOIlJl SlDOlÍGHÝ s pohonom jrov~~ »mensich IIa| 1 ČeJkK)jV. Dsávklowací potočný hydrojmotor je vybavený plľĺxdlälwnýlmĺ potrrlubiar.mi prívodu »a odlvvodu tialkového »modlia s pri siąvwnýmli vejntilmi pre poocovlný chjod .prespätný vchod roveoajőky spolu s pvoist-nýun very tilom odlahčenia spätného chodu rovnačky. Njarkąoniec na výsutulpälcjm potrubí z prćiajmovčiajreho hydrronmxoožjcrraj je uzm-íesrzriewný prepúšiatcígvesntil tiajkových špjí-čiek.Výhjődy Vyĺĺĺlâllĺezll sú hieivne V zraibezperče»n-,í sąploľehlivej vsymchrwocnjizácie rýchrllosrti lectmých HjOlŽlÍlĺlC najmä v sirižnej rovine s rých,leousiou pěusu strihjalněímo plechu a tým aj za.bezpeečenie tolerjaocile dĺžok strihaanných ta.bül. Zlanrialdenjie je nejnlájrlotčnjé nia reuaslizáciu »aj łľiłkłľjťlšilľuklcĺłůln no .prevádzzkouvarn-ých limkěnch, pričom so využívajú prvky tejto sekunlcliýrrnjej jregujiálcie na -rovlnjakej báze, t. j. prevážoe hydrouwiické.Přľĺkĺľdid ujszlswiočneniją zariawdennia podle vytnjájlezu je znázornený na priloženom. výkrese so schemajtickým rozmziewstzientírm hyd« reujiických psrv~kjo~v ta. rozvodov s vyzťiajčenim linky .a, letimýnoh nąožlnąíac.Zariadenie V pôvotdnlom vybavení pozostávvla. z plrialmiočijarreho hydromotoura 23 upevnelziélio na ráme Úlĺjľluky, .ma ktorého ovládaciu tyč je DVŽIVBSíBVČIÝ suport 21 so srirri-žlnýsm mecha 1 nizmjjm 22 ljejtmých nožvníc 20. HydjľjčltlljĺĺjCkě rozvody pjozorstálvxajú z nárljrže .31 hydrualuiiuckéhao média z hydrogeoorántotria 32 s plovhcrnjclm 33, na ktorého výrtjlaku je u~ miresjinjezný smerový rrozlvádzač 34 s výstupu mi do jednotlivých komôr priajmprčilatrselćo» hy-dJronrotcr-a 23 na s uviejdenxýrn jejdocjsmxejrnýam VEŘIÍÍJÍUĚIII 35 DIFJÍžjCOVlHÉhO chodu sulpnortu 21 pemalelltie s regujiałínýlm vesnťctilom 43 »dobehjocvej spätnej .TÝCÍĽIÚJSÍÍ sulpuorntąu. P 1 ri« máurmxe rejguluajčnjě prvky tlakových pomerov ďalej IOZICRSJĎĚUVIÉIÍIÚ z DVĺLáJdaÍCÍEhIO rozvádzančo. 41 bliohovaoia, sporjejnreho s odluohčirrelsnym poisiným lveriüiioro 42 hydrwogelnerátuozria 32 pare spätný chjond rovnsačľky. Zaarriadremie je ďalej vybavené Sľľlĺlmlavüůlll va-čkou 24 brzwdemia späćtvoéłhjo chod-u, hydroulikjou 44 ciobehju spätného chodu a koncovým vytpiniačotm 45 pracovného chtodu jsupuortu.Pred slmjerojvým rozvádzačom 34 je vzradelný dávkzovlacoí rotiačloý hyduromjortor 51,prexd -ktjoréhjo vsrupom je potrubie zaúrsteune do nádrže 31 sa je vybaivené pľiĺSŠň/.HICÍIH velutilom 52 pre prajoocvjný obvod rovmjačky. Za je ho výstupom je obdobné pofsrubie prídavného okruhu vyblavesne PBTÍISjEÍW/EICÍIIH viejnstil-ojm 53 spätného chodu TVOIVÍľIjHiČvKY spojelným s odľahčirüellným paoisjtjoým vetrtilom 54 .spätjmâhc chiodu arovaiačky. Dávkovascí roiajčný hydrlomuotvor 51 je vybavený nálhononm s ,prevodxovwkiou 55 neprojemrou na. porhlojn 11 nomnlalčky 1 U. Nakoniec na rvýstrupmom jaonrubí 36 jmrlacxovlnjéihjcm chodu suportu od pIÍ|HlIIlDIČĺíHjIB~ ho hydlro-mromorrja 23 je Vradený prevpúšťajci ventil 55 tlakových špičuiek.Zrdrrosjrom tljakovehlo média pre pohonnýpjrríavmočiąrerho hydromoiorva 23 je hydjroigejnerát 1 or 32, ktorý čerpá loslej z nádrže 31 cez vrademý dláVKlOlWaMŠÍ rojtačný hyďrornotor 51 do smerověhxo rozvádzančva 34 a tak C 110 jednotlivých komôr priasmuočiaąrehlo hydromeťolrla 23. Počas SvÍÉJlLĺja linky alebo Vypmuätialetmýcłi nožuic je ovládjaci rozvádzajč 41 v nzujlvovej polohe, čím sa cetiý čenąpatmý or jem vracia cez odľ-ahčšitelrný ptOĺ-Sbľrý vnemtil 42 dxo neádzržie 31. V pxrípaąde Giro-du li-,nxky vr smere 25 a pri pwrepnryurtąi cez smrerový rozvádzajč 34 a. cez jednosmerný v-enrtiei 35 »do »pwriaccłvaré-ho» chłodu priamočiarevhąo~ hydromno» Toma 23 je vyvotdweiriá nsawsmajveuná rýchlosť su.puornu 21. V ,prripvayde zhrmdnej tejto rýncimlnos,ti s rýwch 10 sť~ou pohonu 11 .rorvnaačky 10 dávkovrací rottačwaý hydwromuoanojr 51 od neho po.háňasný prečetrpáva len ten. objem ľľléidĺläg ktorý je nnaąčerpamý hydrogemeráýąojrwom 32 a pri tijakoch vnraeltjaveených przirnánnymzi ree gulaöaými prVkIaLmi. V ptripjaude nižšej rýchlnowsti pohonu a vailč-ekoov 13 rolvimačky ako susporxtu 21, dátvjkxojvsaicí hydromotvoxr 51 stvsop jimi nižšími omáčkaemi znižuje objem média a súčasne thaikow pôsobiacich v rozvodoch Old smąerovéheo aľUIZV-áidzćľčĺü 34 dioparianvowčiarreho- hydromomoua 23, čim ich rých losti syuchjranizuje. Naopak, v puríp-ade vyššej zrýrchiosii rovmačky 10 dávkoavcagcí hydrło» motor 51 prixčeirpáwna cez pvrisevný ventil 52 ďaalšie médiulm dro výsstwpu a tým zuvxyšuaje tlvak aa prľ-BJCUVKLÚ rýchlosť poriamąočiarejvłno hydĺĺüľľliůitĺülľa 23. V prípad-e stártia linky a rna~sba 4 vemia. oçviháidiajciehno rovzrvándzača 41 dto chodu dávkdvací rotasčný hydmoumejtełr 51 blnokurje privemk čxerpuainého .média, ktjoiré sía vracia cez pülĺsltľľľý nennitii 42 d.0 Dâäłdľžie 31. V obdobnej funkcii pôsobia pzriisávnaci vens«ti 1 53 a poistný verrntil 54 .pri občasnmn Spätąnyom c-ho-de .rovruačky ako aj pjrepúšťaici vene til 55 v »pirípuajde üiazkojvých šprilčiek, pri ,pôsobení osťüaiunýich fuinklciĺ, .njapríkziad pri spätaom zhode supoirtuj, dobeľiu jeho krajných polôh, regulácie nozbehu a pod.vynález možno využiť, pri všetkých zariadeniach obdobnéhoi c-hanuakteru riadených hydrvauiicky.Zajriadjeaiie prre aujtromaytickú reguąiaciu sstrižsnuej roaviny sujpontu LeTmých nožaiíc vybavené hydrauxlicvkým pohonu-cum s poiarmoe čiamym hydrocniosüouro-m jvybarveným primárnymi regwiačznými prrvkveąnri nnarstaívitelämýsmi podľa rýrcłhloxsjtí piesu stsriha.né~h~.oj pileChdl ozdwodnuenej od owb-Vsojdovej rýchlosti vuailčekorv r-ovunačky vyznnačujúnce sa tým, že medzi hycľnogeirreráitoxrom 32 ia samenrovým FOIZvádzzaič-om 34 hydraulických nozvtmdow se Vláwdjarrria prialmročianréhuo hydromxojt~owra 23 je vmadeunąý dwárvkoąvaci iaotačný hydsroxmsoxtoir51, ktorý j-e -cez návhonn. s pne-v-odryvikozu 56 spojený s pohonom 11 ąrovrnacích» vuaičelvowv 13 av ktorý je vybavený p-ridmąvmzýłmi pjontrubiami prívodu a odvodu tlakového mé(ĺĺlä S prisuavným vienjtiiolm 52 pre .parracrojvvný cłuond a prisiaąvným VGHMÍOIIH 53 pure späümý chod spioiu s .pioilstnvým venmilyosm 54 osdľahčenia spätného chodu rcrvmačiky va .majkoniec na výswtupnnoum pomrubí 36 z pnrizamočiarreho hydirosmotiouna 23 je uumies-onewný piwepúšťaci ventil 55 tlakových špičiek.

MPK / Značky

MPK: B23D 33/00

Značky: letmých, reguláciu, suportů, zariadenie, najmä, automatickú, nožníc, roviny, strižnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-248140-zariadenie-pre-automaticku-regulaciu-striznej-roviny-suportu-najma-letmych-noznic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc</a>

Podobne patenty