Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Číslo patentu: 248139

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lipocký Juraj, Markovich Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNALEZY 45 Vydané 15 03 35 A OBJEW75 Autor vynálezu LIPOCKÝ IURA ing., MARKOVICH PETER ing., KOŠICE54 Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej ruvíny suportu, najmä letmých nožnícPredmetom je Zaľĺrtłdenľľĺfe pre euumoynmastíckü reguláciu rýtrhlwosteí snrižąnej mvrñny supmtu najmä letjm-ých rnožrníjc powháňłüłnéjłlio prijamtočirmrynn hydmomutlorłtnn s ptriumúnnymi reguulxa-čsnýjmí vprv-ksaimsí a rieši provb-lésm syn.chrrornąizäącíe jehło nýchlvovsxtí pásu -sxtrihtmného mechvu a tým zabezpečenia to 1.erancie dĺžUk stttriłraaných nabúl. Hydlľralblłĺłüłšý pUhJrm s prílawmtoxčiwajrym hydnrstmmotonvonm vybaxvseený pjrtmárnnymllí reguljačmýnmi prvkami, je ďalej vybjalvzłerný eluekxürxoníckývm snímačom 53 rýchlocstti psojluzcmu vovlmaacích wal-čełçomv a smílllwřłłčüm 52 rýchlosti prvaconnéh.o UhĺD~dLl supscvrxüu spmjeąmým s mechanickým. mex/Iodjom 51 snímhalnmaą Obla slnímače »sú s 1 px 01 oč« ne Zapojte-né cez pucmwnávací a wyh-odjmoqctovecí člen 54 na regulačný serrwovermtxírl 53 ,rýcnłojsrri piľ| 8 IC 0 Vn~.ěh 04 chodu suąpowrrtu. Teamu saervuverntil 55 je verendený do výsxtuplnêhto pomrubína 36 z prinarnvovčianrełhło hydarnrmzojtcr~.a~ 23 paĽa~ 1 e~ 1 ~ne s jednosmerný/m vxelnrtívľqm 57 spämnéhno chsoxdu a Iraisaüawvsixteľným Vejmhilum 56 rýchlostí pnaczoxwnéhovynález sa týlka, zariadenie pre aulžxormąłu näckú .reguláciu sqlnrližmzej nov-iny stuporvtzilnajmä lelimých nioižrnic plalháňaheho prizlmroąčioryrn hydrowmloąizor-om s primarnymi regulluačnýmsi prvkelnii a rieši problém ,synchronizácie jeho rýnchloeuti s .rýchlosť-ou pásu smrt hanrélho plechu a tým zabezpečenia taolerarr cie dĺžlok elrlihłalulýoh iabúľ.Letmé nožnice strihacich liniek, najmä Ina pasy plsxchu lVćlllcülVlíilllé za. tepla, sú kronšxirulkčnte .nráruowčlne zariadeuila, prevažne z dlovouzu. Oviádasnie ich praeuvvrnrého chodu,t. j. v tzV. Slľlľĺžllliíłj rovine, ale aj zrýrcli-.leznrehso spätného CľilD 4 dLl, je zabezpečovanie V závislosti na. rýchillorsnii ťlčllľľll pásu a nla zvol~e« nej dĺžke ratrihahej iabiulle pre účely uiävtla.ttu ldlo výwohoriislklcivej plol-ohy a priparilhéàhlo wdonbehu cie vsąirližuej noviny a pod. Tálľlůw pre.nconvná rýchllonarľ je oajpreenejšie určená obvodlosvou uýlchllostlou vallček-ov izV. zľl 3 N|IltavČ~.ky plechu, ketlorej rýchlosť je zwazse rialdrelťiá chlodiomr Vexioovalcej iraąte .alebo trvanie holtolvného prararlia. Riadený pouhlon surperltzu letmých rioažnric je bud eiekmrlournaoztacuricky, a.l~eho prevazne hydralulllilkoru DĽMHOJCOÍLI priamorčiarehlo hjňdirsülmlültvülľôl Za pluimolcí primárnych reguiiarčnýrzh prvkrov hydrauliky je into» srtavlehá rýchlosť prnalcrovného chodu rsiupcrr.tu s miernym preil-rrmčenním rých-hosti linrky,čo musí byt p 0110111. rsvnrczhroniztivané s rých.llosťnolu lpeäąsu V~ pcocistraate príbrzďlorveahím Clio du Sůlplülľltll.Táiľiůt syhchrloonizěucia väzby od poholuru DEWhačky nia .pohon suporbu býva ziabezpečo Varna rmrecharrilcky, t. j. prevodom z rlovnlačky cez VlOlľ-nlolbležlłlú sprojku na hrebeňovy prevod na suporte, ktorý má byť iaktn prlhrzdenný na Sylnichlľóllllnlul rrývchlost V prarclovloom vchode. Riešenie ľľllá rad nevýhorl, pri kutarýach sna öassüo musí mechlainizmluls delmloritowvať a praxoorvleit nia- li-urke bez rviadrenuej synlchrlalnizáącie, t. j. V plodetrarte len ha. báze Vizuaxlnelhío sledluvvalhia rlozptylu taolenanrcií a lčualstézhio ťceleioxvalcielhro nlalstteivewlaloila primar. nymi regulalčinýmii prvkami hy-draułlnivky. Aj.pri chorle spojky s mechlasnickou, Väzbou je tato nlĺľsĺłĺlntá s člaotýsmi hárazmti V .rrnechlarniz nie, čro spôslobwjue malú životnosť mechanických .pryxksołv, pričom ide o zlanriuardeloie relamiVnle zložité a pre uvedený účel dlodržie Vnania~ presrnléblo srtrihauria. naêbúl s mohou predpisalnuotu tloleraihciolu, je ~málo spoilahlirvé.UVIBICÍJBlIMÉ nedlosjtlautky odstraňuje e Vyutýčerný problem .rieši zariadenie pre automavtlickú reguláciu sirižlnej rloviny suproriulertlmýlClh HOĚJYIÍJC vyblalvelnréiho hydlľüllhlľĺítĺąkýĺnnplülhlůlnlülm pre uvedený účel podľa rvynállezu.Ploudlsltarüa Vycháilezu spočíva v turn, že zariawdeluie je Vybavená elekircuiilcvkýlm shí~.maačoam rýchioqsltii płonhonu rovnacich Vlalčekov a. snímačom rýchlosti pracovneho chodu sruplonrdąu s. imechiaunickým pretvodulm mi malnia. Oba Slľllĺmualče sú spoločne zapojené cez porlovnrávalci .a V-YhOCľHOICĽTVIEDCÍ člen nia regulačný servoventil rýchlosti pracovného chodu stupbłrrtu vredený dle vlýsltrupnného poirurbila z priamoačialrehwo» hydromlotora. D 0to-hilo Výsŕnuvphehuo prcrirlubia sú paralehe vmdené raj jesdltilosnmerlný Velĺlltĺl spätného» Chao du rsuplcxriu a nasltzlvitelný ventil pracolvnéłro Chrcldu .suprontLLVýhody vvnállezul sú hiavne V zabezpečelľlĺ Splolľialhüili/Bj synxchsrcnrizácie rýuhloosltii letmýclh Inložlriic nlaljumiěl V rsrrižnej rlovine s rýlch,lbeťlouu pláslu Šłtĺľĺhleĺľlłéłhrĺ) .plechu .a tým aj zabezpnelčenąie utoleuialhcie dĺžok sirihauuých tabúľ. Zalrioaldeąnlie je HJBlHrĚLĽUIČHĚ na realizáciu aj rekiounšarrukrcilou »nia pnľBVáudZkCiVIEllllŠ/Ch linkách, pričom sa Využívajú prvky tejto Srelküfüldlálľlllej regulácie iia rovnrdçej báze, t. j. prevažne hydluauelizoké.Priklald uusrlrwtoüneuŕia zavriadeuniu podľa Vynálezu je znxázrolriiieriý nia priloženom. Výkrese SO Sĺĺĺhlřľľľlaĺĺĺškýĺĺl. rozmiesztsienim hyndraulických prvkov a rozvodov ~s vyznačeľhĺm linky a ĺeľľľhýďĺľlh znožaic.Zlĺľĺläjdlellllĺ-S V pílvordlnrom vybavení-pl 3 ~zru 3 ť.á« »va z priamiulčiarehno hyd-rrcçmvororia 23 upevheniéblo íľllŕl ráme linky, DIE krtrorého ClVlálďar ciu tyč je lhaveąsezhý airport 21 so snťrižným mrercrhlazťiizmlom 22 leimýwch hožnic 20. Hyd »ralušlickrvé rwozvody plozoetárvajú z nádrže 31hydrauriickéhuor med-ia., z hy-drogeherámorra 32 s polhloncosm 33, nia kmorehuo Výtlaku je uimie«sat« nený smerový rozvádzač 34 s Výstupmi do jednioatliivýoh klomôi priamločiaIre-hlo hydroInJGlUUIľIal 23 a s Vroderiým. jevdnrowsmernýnri venĺĺĺlĺrůlm 35 prralcwovnéhlo chodu supontu 21 prarallelłnąe s regzuilečlnąýrm Venitiliom- 43 dlůrbehlůivrej (spätnej zrýchllousnbi euploriu. Primárnxe regvullašnlé prvky tllaukluwých pomerov ďalej plozroąstávlajú z oviádracieho rozvádzarča. 41 biokrovalnia, .spojeného s odllarhčitevllným pI 01 ÍSlt~ iným rvexnrtixlvrlm 42 ľlyťdlľlülgeiľlełľátlůłľlñ 32 pre Spätný chod rlovmaučky. Zariaudenie je ďalej vybavené ehiroaucou vsačrkou 24 brzdenia »spätného crholdu., hydtruaullkou 44 dcbehvu spätuého chodu s kroncorvým. Vypinuančom 45 .pracovnrého chodu supolutlu.Zariadenie je ďalej vybavené snimrač-om 52 rýchlosti suupuomtu odrvosdelhým od mechanického prevodu 51 uąmevneného po extreme euportlu 21. Na pohorie 11 uovnleičky je usmiesit. IIJQITIÝ »snrímalč 53 rýchlosti rolvnnalčky zla-pojerLý .nta porovoavarci a Vyrlioądoocoviací čllem 54 súčwaslnae so enrimarčolm 52, kmorý člen 54 je súčaxstlolu -reguelalčuéąho S 8 ľVDVBtÉlĺĺ~ĺll 55 rýohnioslti plľlEllCOlVlYlié~h 0 chod-u suportu. Reguhanšlmý servovehtill 55 je vuadený do Výstupneho plotrubila 36 paralelne s jed-riorsmemýrm Venitillrorn 57 epämhérho chodu a haszllaaviztleľ.ným Vernitillolm 56 rlýchllosiii pracovneho chodu etiporątu 21.zdrojom ĺlhakľůwêhlü .média pre polholn. priaunrxčilareblo hydrorhoniorla 23 je hydsrogenerártczlr v 2 čerpajúoi oie j z nádrže 31 (110 smeroVwÉhlO rrolzvârdlzalča 34 a dťO jednotlivých ko môr piľilćllľľlxürčiząlrleíłiü hydromotorral 23. V prípade chodu lilnlky v smere 25 a pri plrrepumutí cez scnieriový rrozvvádzač 34 dno pracovného chaodu hyrdrlormnotyora 23 je VYWOÚJBÍMÍ nia.staverhá .rýrclhiolsť suplolrfcu 21. Synchronizär cia jeho rýIohlnossti s rýchlosťou polhounu 11novtnaćky 1 U sa zabezpečí isrnpvułzamí 53 m chrolmizgácie z p« 0 rorrnáwa.c.ie-h.o a vyhxomiannmccztVBJCÍJGMO čàeirua 54, výhondarmteuné z eďekťruwosninćkých smímasčxoyv 52 ta. 53 a vedené Ina regulačný SGIVJOVBIHIÍIÍKI 55. V pzripxaude nižšej ľýłCh- loxsłtí rvouvrrhačky 10 voči xrýnhlosątd suzpłotrtsu 21maguhañrný serrwowetmtil ptníškýrtí pnľĺeľüonk a »tým aj thank média vuo výsruupsmom piomrunbí 36 .p 0 6čaus ptnaqcnowvmého chladu, ktoxréhuo rýnchmsť sa spmníatlí ma zhlcndlnú r-ýrąchlost s ľýłChĺLOlSťDłu rxovrnaxčky. Pĺĺ »spättxnlołm chxode supombu 21 funkčne pôsobí ihla ÍÚdKUIUSmETÚH-ý vemItí-l 57.vynález možno využít pri všetkých zariadeniach ovbcllob-néłno charakteru riaudených hydąrląudncky.Zvćllľĺłůłdüiĺĺbľe pre nzmrtvonrastximkú regualácľu sytrížsn-ej nomiany stvpkomtu lextmýoh Inoaàmäc vybwčłNelľlé hydmraulickýim pO«hCnOm- s pmiajmvočivamym hYCÍTIOHIMOIÍIDiFOEHI vybaveným pnrimáąr»(nymi Iveguüialčný-mti ,pxrvkemmí naxsrtawvheíľmýmxi »podľa -rvýcłnltorstí pasu suríłuanéłno p-lecłnu adnwoIdan-ej od obwyďoav-ej rýchlosti valčedçorv ~rvo~vna 4 ěky Výzľhatčuĺíĺľce sa tým, že je vyhravené erlekünocmíxckým snímačom 53 vrýchlsous.ti pworhnanu 11 rworvnnxamíćch vavlčevkow va 5 mm ~mač~om 52 urývchrlxocsti pxracovlnýéhąo Chíüzdusupoaratu 21 spxojretnxým s Inachuanickým pirevxądom 51 sďlĺłľnlôłľlłĺla, kĎOíľé snímače 53,52) sú spoločne zapojené cez pom 01 vrr 1 »áva.Cĺ .a vyrhmdunnoxyonvtancĺ čzlxexn 54 ~n×a regulvačznvý seervovveąnrbiłl 55 Týąchkoąsti PPćIICOVITIÉhCO cíhlo~ du supŕowłtu wrądreąný do výstupného pvolttr-ubiea 36 z piráuanmvwčímnrexhlo hydmormoüouma 23, do ktorého plortrnubíía sú chabe paralelne VTBKdené ectrnonsmeąnný wantill 57 .spämrréhsoý chodu a nzarsmaviteľný ventil 56 rýchlosti prva Cox/Iné hro chiondu wsupIonntu 21.

MPK / Značky

MPK: B23D 33/00

Značky: strižnej, letmých, zariadenie, najmä, suportů, reguláciu, automatickú, nožníc, roviny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-248139-zariadenie-pre-automaticku-regulaciu-striznej-roviny-suportu-najma-letmych-noznic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc</a>

Podobne patenty