Konštrukcia spoja vhodného najmä pre spájanie nábytkových dielcov

Číslo patentu: 248101

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šulán Elemír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ono mo wNAmv 453 Vydané 15 03 as A omzvvW 5) Auľoľ VYnaĺezu ŠULAN ELEMÍR doc. ing. CSO., ZVOLEN54 Konštrukcia spoja vhodného najmä pre spájanie nábytkových dielcovRiešenie sa týka spájania nábytkových dielcov v ľubonvolĺncmm smere.Podstata riešenia spočíva v tom, že spoj je riešený pomocou uzlovej vložky -o- priereze v tvare n-uholníka, kde n sa rovná 3 až K, ktorá je opatrená predĺžení/mi maticami s kužeľovou hlav-ou. Predĺžené matice sú usporiadané po obvode uzlvovej vložky kodmo» na jej rovinně plochy. Do každej predĺženej matice je neskrutkované tiahlo usporiadané v drážke dosky.Túto konštrukciu spoja mužom) využít pri výrobe rôznych typov nábytku a vo výtvarníctve.Vy-nález sa týka spájania dielcov nábytkových zostáv. a rieši ním problém jednodu chej montáže dielcov v ľubovoľnom smereDoteraz existuje niekolko spôsob-ov spájania nábytkových dielcov, väčšinou sa však používajú len fixná lepené spoje krížové umožňujúce odklon dvoch dielcov 0 uhol 90 °. Používajú sa i demontovateľne spoje, u ktorých sú »využité špeciálne a drahé kovania,pričom tieto spoje nezaručujú takú pevnosi,aká je u výro-bku požadovaná a sú pritom náročné na prácnosťj pri výrobe a montáži.Existuje i spôsob spájania dielcov pomocou predĺžených matíc, ktorými sú opatrene vertikálne dielce nábytku .a tiahel usporiadených v drážkach horizontálnych dielcov, pričom tiahla sú na koncoch opotrebovaně závitom, pomocou ktorého sú zaskrutkované do predĺžených matic, čím je vytvorený dostatočne tuhý spoj. Určitým~ nedostatkom tohto riešenia je, žeumožňuje spájat dielce iba v horizontálnom a vertikáln-om smere, čo zmenšuje šírku použitia tohto spôsobu spájaniaUvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia spoja vhodného najmä pre spájanie nábytkových dielcov, ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva z uzlovej vložky o priereze v tvare n-uholníka, kde n ,sa rovná 3 až k, ktorá je opatrená predlženými maticami s kužeiovou hlavou. Predĺžené matice sú usporiadané po obvode uzlovej vložky kolmo na jej rovinné plochy. Do každej predlženej matice je naskrutkované tiahlo usporiadané v drážke dosky.Spoj, ktorý je predmetom ochrany umožňuje, okrem spájania dielcov usporiadaných tv horizontálnej a vo vertikálnej rovine, aj spájanie dielcov Lisporiandaných v ľubovoľnej rovine. Teda okrem tradičných dvo-j-,troj- a štvorsmerných spojov s uhąlami odklonu priečok 90 ° a 180 ° je možné týmto spojom zabezpečiť odklon priečok pod inýmuhlom hlavne 120 ktoré riešenia je velmi vhodné pri zhotovovaní trojnohých pod. stavných elementov, sedacieho, alebo stolo vého nábytku, prípadne pri tv-orbe skeletu šestuholníkových korpusov velmi pôsobivých aj ako s-ć-lo jednotky, ale aj na spôsob rôznych zoskupení. Riešenia spoja dáva, pri použití malého počtu unifikovaných prvkov vysokú variabilitu, estetickú i disproporčnú,pričom výrobky lahko sú m-ontovateľné a demontovatelné.Príklad prevedenia spoja podľa vynálezu je schematicky znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je zakreslené použitie pri usporiadaní priečok križne vo vertikálnej a horizontálnej rovine. Na obr. 2 je znázornený detail spoja pri vzájomnom odklone .priečok uhol 120 ° a na obr. 3 je nakreslená zostava, u ktorej je využitie spoja,ktorý je predmetom ochrany.Nova konštrukcia spoja pozostáva z uzlovej vložky 4, ktorej priečný prierez je napr. v tvare štvoruholníka, šesťuholníka a pod. Do uzlovej vložky 4 sú vložené predĺžené matice 3 s kužeľovou hlav-ou usporiadané po -obvode uzlovej vložky 4 kolmo na rovinné plochy. Do každej predlženej matice je naskrutknované tiahlo 2, so závit-om na obidvoch koncoch, a to jedným pravým a druhým lavým, prostrednictvom ktorého je uzlová časť 4 spojená so susednou uzlovou časťou 4. Tiahla sú vložené do drážky vyirézovanej v doske 1.Príkladný postup montáže zostavy, ktorej je využitá nová konštrukcia spoja je nasledovný Najprv sa uzlová časti 4 opatria pre-dĺženými maticami 3, do ktorých sa potom n-askrutkujú tiahla. 2 .a na tieto uložia priečky 1 a nakoniec sa spoj dotlahne.Navrhovaná konštrukcia spoja je využiteľná pri výrobe rôznych typov nábytku, vo výtvarnĺctve a pod.Konštrukcia spoja vhodného najmä pre spájanie nábytkových dielcov tvorená predlženými maticami, opatrenými kuželovou hlavou, doktorých sú naskrutkované tiahla, so závitom na obidvoch koncoch uložené v drážk-ąch dosiek, vyznačujúca sa tým, žepozostáva z uzlovej vložky (4 0 priečnom príereze v tvare n-uholníka, kde n sa rovná 3 až k, s predlženými maticami 3 s kuželovou hlavou usporiadanými po obvode uzlovej vložky 4 kolmo na jej rovinne plochy.

MPK / Značky

MPK: F16B 12/14

Značky: vhodného, konštrukcia, najmä, spájanie, nábytkových, spoja, dielcov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-248101-konstrukcia-spoja-vhodneho-najma-pre-spajanie-nabytkovych-dielcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konštrukcia spoja vhodného najmä pre spájanie nábytkových dielcov</a>

Podobne patenty