Zapojení řídicí části ohýbačky stavební oceli

Číslo patentu: 247511

Dátum: 15.01.1987

Autori: David Vladimír, Dušátko Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Podstatou je zapojení řídící části ohýbačky stavební oceli, kde snímač polohyje připojen na ohýbacinický převod, přičemž jeho výstup je zaveden do vstupu tvarovače, jehož výstup je připojen na první vstup čítače, jehož druhý vstup je ovládán z druhého výstupu obvoduzapojení je určeno zejména pro řízení(54) zapojení ñdicl části ohýbnćky stavební ocelivynález se týká zapojení řídící části ohýbačky oceli, která se tvaruje ohybom bud v jednotlivých prutech. nebo ve svazku prutů anebo ve tvaru rohoží.Ohýbačky stavební oceli používané v současné době mají většinou jako akční člen elektrický motor anebo hydraulický motor. Nebývají vybaveny žádným vyšším řídicím systémem, který by umožňoval řízení stroje tak, aby bylo dosaženo žádaného úhlu ohnutí, anebo mají řídící systém pracující s analogovými signály, případně s reléovými obvody.Taková systémy jsou v nepříznivých provozech armoven choulostivé, vyžadují údržbu a jsou proto často vyřaženy 2 funkce, takže ohýbačky se provozují jen s ručním ovládáním.Podstatou vynálezu je zapojení řídící části ohýbačky stavební oceli, kde snímač polohy je přlpojen na ohýbací talíř přes mechanický převod, přičemž jeho výstup je zaveden do vstupu tvarovače, jehož výstup je připojen na první vstup čítače, jehož druhý vstup je ovládán z druhého výstupu obvodu louiky.Výhody zapojení podle vynálezu spočívají ve zvýšení spolehlivosti ohýbačky, snížení nutné údržby a zmenšení vlivu obsluhy na výsledné tvarování.Příklad zapojení je uveden na přiloženém výkresu.Snímač polohy l je pŕipojen na ohýbací talíř přes mechanický převod l. Jeho výstup je zaveden do vstupu ll tvarovačel. Výstup ll tvarovače je připojen na první vstup ll čítače 1. Druhý vstup ll čítače je ovládán z druhého výstupu 137 logiokáho obvodu ll.První výstup ll čítače 3 je zapojen do prvního vstupu äl paměti §, Její obsah na výstupuEl se přivádí na vstup El zobtazovače 5. Druhý vstup âl paměti 5 je připojen na první výstup 136 logického obvodu ll.Druhý výstup ll čitače l je přes pŕevodník 1 přiveden na první vstup Ql komparátoru §. Druhý vstup gl komparátoru § je připojen na výstup 195 přepínače předvolby lg, zatímco výstup gl komparátoru Ě je přiveden do pátého vstupu 135 logického obvodu ll.ua vstup lgl, lgl, lll přepínače předvolby lg jsou připojeny číslicové přepínače lg, ll,lg a na vstup lgi přepínače předvolby lg je zapojen čtvrtý výstup lâg logického obvodu lg. Na první lll a na druhý lll vstup logického obvodu ll jsou pŕipojena ovládací tlačítka g a lg, dále na třetí vstup lââ je připojen indikátor ll klidové polohy a na čtvrtý vstup 3 iNa třetí výstup 138 obvodu logiky ll je napojen vstup 141 bloku spinačů ll. Jeho výstup L 2 ovládá motor.Úhel otočení ohýbacího talíře ohýbačky se přenáší přes mechanický převod l na snímač 3 polohy, který vysílá impulsy, jejichž počet je úměrný uhlu otočení ohýbacího talíře. Použitím převodu se vhodně využije rozlišovací schopnost snímače a zavede se jím konstanta, takžezobrazovaný údaj je přímo v uhlových stupních.Výstup čidla polohy je připgjen na vstup ll tvarovacího obvodu l, jehož výstup ll je příveden na první vstup ll vícedekádového čitače 3, v němž se impulsy ukládají. současně jsou z druhého výstupu lll obvodu logiky ll přivedeny na druhý vstup ll čitače 1 informace, které způsobí, že čítač ukládä údaje o úhlu ohybu vždy v kladných hodnotách bez ohledu na smysl otáčení ohýbacího talíře a že se čítač vynuluje vždy po ukončení ohýbacího cyklu.Z prvního výstupu ll čitače 1 se údaj o úhlu pŕivádi na první vstup âl paměti Q, jejíž výstup ál se vede na vstup âl zobrazovače 6. Blokování paměti Ä se provádí do jejího druhéhovstupu âl z prvního výstupu 136 obvodu logiky ll tak, že zobrazovač ukazuje dosažený úhelchybu až do dalšího cyklu ohýbání. Druhý výstup 53 čítače 3 je připojen na vstup Zł převodníku 1, jehož výstup 13 je veden do prvního vstupu gł komparátoru Ě. Hodnota prvního vstupu gl se v komparátoru § porovnáva s hodnotou druhého vstupu gg na nějž se přivádí údaj o předvolenám úhlu ohybu z výstupu lgá přepinače předvolby lg.Přepinač předvolby lg má na své vstupy łgł, łgg, łâ připojeny číslicové přepínačeł§,ll a lg pro zadávaní žádaných uhlů ohybu obsluhujíoím, přičemž počet číslicových přepínačů může být libovolný. Do vstupu přepínače předvolby lg se přivádí informace ze čtvrtého výstupu lâg obvodu logiky lg, která vždy po skončení ohýbacího pochodu působí přepnutí předvolby o jedenkrok, čímž se předvolby samočinně cyklicky přepínají.Obvod logiky łł má na své vstupy lži a lg připojena ovládací tlačítka 2 a lg pro pohyb vpravo nebo vlevo, dále na třetí vstup lg je připojen indikátor łł klidové polohy a na čtvrtý vstup lži je připojen přepinač lg, jímž si obsluhujicí může systém automaticky vyřadit a spouštět ohýbačku pouhým spínáním jejího motoru.Do pátého vstupu lží obvodu logiky lg je připojen výstup âà komparátoru g, kterážto informace slouží pro zastavení pohybu ohýbačky při dosažení žádaného uhlu ohybu. Třetí výstup lâg obvodu logiky lg ovláda blok spinačů li do jeho vstupu lil. výkonový výstup lg bloku spinačů li pak uvádí v pohyb pohonný motor łá.zapojení podle vynálezu je určeno zejména pro řízení ohýbacích strojů oceli ve staveb nictví.zapojení řídící části ohýbačky stavební oceli, sestávající-z polovodičových integrovaných prvků uspořádanýoh do stavebnicových bloků, vyznačené tím, že snímač /2/ polohy je připojen na ohýbací talíř přes mechanický převod /1/, přičemž jeho výstup je zaveden do vstupu /31/ tvarovače /3/, jehož výstup /32/ je připojen na první vstup /41/ čítače /4/, jehož druhý vstup/42/ je ovládán z druhého výstupu /l 37/ logického obvodu /13/, první výstup /43/ čítače /4/ je zapojen do prvního vstupu /51/ paměti /5/, jejíž obsah na výstupu /S 3/ je přiveden na vstup/61/ zobrazovače /6/, přičemž druhý vstup /S 2/ paměti /S/ je připojen na první výstup /l 36/ logického obvodu /13/, druhý výstup /44/ čítače /4/ je přes převodník /7/ přiveden na první vstup /B 1/ komparátoru /8/, přičemž druhý vstup /82/ komparátozu /8/ je připojen na Výstup/195/ přepínače předvolby /19/, zatímco výstup /83/ komparátoru /8/ je přiveden do pátého vstupu /135/ logického obvodu /13/, na vstupy /191/, /192/, /193/ přepinače předvolby /19/ jsou připojeny číslioové přepínače /16/, /I 7/, /IB/ a na vstup /194/ přepínače předvolby /19/ je zapojen čtvrtý výstup /139/ loqického obvodu /13/, na první /13 l/ a druhý /l 32/ vstup logického obvodu /13/ jsou připojena ovládací tlačítka /9/ a /10/, dále na třetí vstup /133/ je připojen indikátor /ll/ klidové polohy a na čtvrtý vstup /134/ přepinač funkce /12/, zatímco na třetí výstup /138/ obvodu logiky /13/ je nepojen vstup /141/ bloku spinačů /14/, jehož

MPK / Značky

MPK: G05B 19/18

Značky: oceli, ohýbačky, stavební, zapojení, řídící, částí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-247511-zapojeni-ridici-casti-ohybacky-stavebni-oceli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení řídicí části ohýbačky stavební oceli</a>

Podobne patenty