Směsi pro výrobu pryžových předmětů máčením a koagulací

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) směsi pro výrobu pryžových předmětů máčením a koagulacíŘešení se týká latexových směsi na bázi přírodniho nebo syntetického kaučuku pro výrobu máčených předmětů. směsi se vyznačují tím, že obsahují vedle běžných přísad na 100 hmot. dilů sušiny kaučuku 0,1 až 3,0 hmot. dílů uhličitanu alkalického kovu nebo amonia. Přídavek uhličitanu ve směsi při styku s koagulačním činidlem velmi účinně ovlivňuje průběh koagulace a tím tlouščku vysráženého nánosu kaučuku, což se projeví jak v produktivitě techno 1 ogickéhoprocesu tak v úsporách materiálu u tenčích nánosů.vynález se týká směsi pro výrobu pryžových předmětů máčením a koagulací. Směs na bázi přírodného nebo syntetického kaučuku obsahuje vulkanizační činidla, dispergátory, stabili zátory, urychlovače, aktivátory, antioxidanty a plniva.Máčením a koagulací se vyrábí řada pryžových předmětů. Mezi nejrozšířenější výrobky patří zejména různé druhy ochranných rukavic pro domácnost i pro nejrůznější technická použití. K jejich výrobě srážením nánosu latexové směsi roztoky vápenatých solí na formách se použí vají řetězové nebo rámové kontinuální linky.Pro jednotlivé typy ochranných rukavic je vždy požadována specifické tlouščka, která byla optimalizována na základě praktických zkušeností.Faktory, které ovlivňují dosahovanou tloušžku finálních výrobků při koagulační metodě máčení jsou především doba ponoru v latexové směsi, obsah pevných látek V latexové směsi a její viskozita, koncentrace koagulačního činidla, teplota latexové směsi při máčení,pH latexové směsi a přídavek povrchové aktivních látek do latexové směsi za účelem zvýšení stability.Za stěžejní faktor ovlivňující tloušřku nánosu při koagulační metodě lze považovat dobu ponoru formy s koagulačním činidlem v latexové směsi, která přímo určuje dosahovanou tlouštku. Tento faktor je volitelný s ohledem na konstrukční uspořádání linky a její požadovanou produktivitu.se snižujícím se obsahem pevných látek v latexové směsi se snižuje dosahované tlouštka nánosu za predpokladu udržení konstantní viskozity směsi, jinak dochází k vytváření nerovnoměrného nánosu. Úprava viskozity pomocí různých druhů zahuštovadel je vždy problematická 2 hlediska stability směsi.Koncentrace koagulačního činidla má malý význam, pokud je doba ponoru krátka. Pro delší dobu ponoru je vytvorená tlouščka latexového filmu úměrná koncsntraci koagulačního činidla.Tlouščka latexového filmu rovněž mírně stoupá s teplotou, ale snižuje se stabilita latexové směsi a zvyšuje možnost navulkanizace.Hodnota pH latexové směsi může jen velmi málo ovlivnit tlouščku filmu.Stabilizátory na bázi solí alkalických kovů mastných kyselin nebo ionogenní povrchové aktivní látky ovlivňují rovněž minimálně tlouštku nánosu.Z uvedeného výčtu faktorů působících na tlouščku nánosu vyplývá, že veškeré faktory souvisí se změnou složení neho fyzikálních vlastností latexové směsi a jsou nějakým způsobem nevýhodné nebo nepodstatným způsobem ovlivňují tlouščku.Ě Pro regulaci tlouščky filmu v požadovaném směru je tedy reálné použití pouze různédoby ponoru, která zpětně ovlivňuje produktivitu výrobního zařízení a v některých případech i kvalitu hotového výrobku, jako napš. při technologii dvojitého máčení u výroby semišových rukavic pro domácnost.Účelem a cílem vynálezu proto je nalézt latexovou směs u níž by bylo možno úcinně regulovat tloušćku získaných vysrážených filmů a to bez nepříznivých dopadů spojených s dosavadní regulací tlouščky.Bylo zjištěno, že tento cíl vynálezu splňují směsi na bázi přírodního nebo syntetickéhó latexu, jejichž podstatou je, že vedle obvyklých přísad obsahují na 100 hmot. dílů sušiny kaučuku 0,1 až 3,0 hmot. dílů uhličitanu alkalického kovu nebo amonia, s výhodou uhličitanuPři styku latexové směsi s tímto uhličitanem s nánosem roztoku vápenaté soli na formě nastává okamžitá iontová reakce za vzniku neaktivního uhličitanu vápénatého. Sníženim koncentrace vápenatých solí v roztoku se velmi účinné sníži jeho koagulačni účinnost a tim i tlouštka ziskaného vysráženého filmu.Timto způsobem lze regulovat tlouštku filmu nejen. při jednoduchém máčeni, ale i při dvojitém máčení při výrobě semišových rukavic pro domácnost. Použitím různé koncentrace uhličitanu v základní latexové směsi a cementcvaci /semišovací/ směsi lze měnit konstrukčníK bližšímu objasnění podstaty vynálezu uvádime následující příklady směsi podle vynále zuNa pomaluběžné michačce byla připravena latexové směs o složení /v hmotnostnich dilech/latex přircdního kaučuku 100,00 dispergátor /kondenzát sulfonovanáho 7S použitím této základní směsi pak byly postupně připravovány máčeci směsi c koncentraci Na 2 C 03, KZCO 3, /NH,/ZCO 3 0,25 až 2,0 vztaženo na obsah pevných látek V přírodním kaučuku/ a směs byla před máčením upravena na 50 obsah pevných látek. Uvedené uhličitany bylydávkovány ve formě 10 roztoků.U připravených směsi byly před vlastním máčením změřeny hodnoty vískozity, pH a obsah pevných látek. Latexové směsi pak byly použity pro přípravu kaučukovýoh filmů koagulační metodou tímto postupem skleněná deska byla ponořena do roztoku koagulačního činidla/20 roztok Ca/N 03/2/, vysušena a pak ponořena na různou dobu do latexové směsi. Po vysušeni při 70 °C 30 minut a vulkanizaci 60 minut při 110 °C byly nánosy ochlazeny a sejmuty se skleněné desky. U připravených filmů byla měřena tlouščka s přesností 0,01 mm.Výsledky jsou uvedeny v tabulce, .°bsah COŠZ obsah pevných Ä PH Tlouštka v mm při době ponoru v min látek // 0,5 1,0 2,0 5,0Z tabulky je zřejmě, že přídavek uhličitanü ve směsi vede ke srážení filmů 0 nižších tloušškách.Podle příkladu 1 byly připraveny a vyhodnoceny latexové směsi s různým obsahem uhličitanů,které pak byly použity pro přípravu kaučukových filmů koagulační metodou dvojím máčením.Skleněná deska byla ponořena do roztoku koagulàčního činidla /20 roztok Ca/N 03/2/,vysušena a pak ponořana na různou dobu do latexové směsi, po 2 minutách nutných pro difuzi koagulantu na povrch filmu byla deska opětně pcnořena na 1 minutu do shodné latexové směsi. Po vysušení při 70 °C, 30 minut a vulkanizaci 60 minut při 110 °C bylý nánosy ochlazeny a odseparovány od skleněné desky. U připravených filmů byla změřena tlouštka s přesností 0,01 mm. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulceobsah V C 0-2 Tlouštka v mm při době ponoru v min. 3 0,5 1,0 2,0 základní směs 0 0,42 0,48 0,54 Na 2 C 03 0,25 0,38 6,44 0,49 0,5 0,34 0,36 0,42 0,75 0,34 0,36 0,40 1,0 0,33 0,35 0,44 2,0 0,20 0,22 0,23 K 200 0,25 0,39 0,44 0,50 0,5 0,38 0,42 0,48 o, 75 0,37 0,38 o,44 1,0 0,30 0,32 0,36 2,0 0,23 0,24 0,28I v těchto případech byly z latexů s přídavkem uhličitanů získány filmy o menších tlouščkách.směsi pro výrobu pryžových předmětů máčením a koagulací vápenatými solemi obsahující latex přírodního nebo syntetického kaučuku, vulkanizační činidla, dispergátory, urychlovače a antioxidanty po případě stabilizátory, aktivátory, pigmenty a plniva vyznačená tím, že obsahují na 100 hmot. dílů sušiny kaučuku 0,1 až 3,0 hmot. dílů uhlićitanu alkalického kovu nebo amonia, s výhodou uhličitanu sodného.

MPK / Značky

MPK: C08L 7/02, C08K 3/26

Značky: pryžových, směsi, máčením, předmětů, výrobu, koagulaci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-247495-smesi-pro-vyrobu-pryzovych-predmetu-macenim-a-koagulaci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Směsi pro výrobu pryžových předmětů máčením a koagulací</a>

Podobne patenty