Vrstvená čalúnická výplň

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNÁLEZY A OBIIEVYvynález sa týka vrstveného čalúnického materiálu vyrobeného na báze textilných primárnych a sekundárnych vlákenných surovín, pozostávajúceho z jadra obojstranne laminovaného strednom a povrchovou vrstvou, pričom sú tieto navzájom spojené prirodným alebo syntetickým spojivom, čím je dosiahnuté zaistenie vrstiev voči ich vzájomnému posunu.vynález rieši náhradu nedostatkových do» vozovych surovín hlavne pre nábytkársky priemysel zhodnotením tuzemských textilných primárnych a sekundárnych vlákenných surovín pri dosiahnutí technických a zdravotných požiadaviek.V súčasnosti sa používa ako výplnkmrłý materiál hlavne .penovy poiyuret-án alebo gumovlásie. Oba materiály sú predmetom dovozu. Náhrada gumovlásia syntetickým strunovitym odpadom, resp. polypropylénovými vlascami čiastočne rieši dovoz kokosového vlásia. Výroba gumovlásia zo syntetického vlákenného materiálu pozostáva v tom, že sa vlákenný materiál nasek-â, poprípade zmieša s kokosovým vlásim, rozvoľňuje sa, tvorí sa ráno, ktoré sa chemicky obojstranne postrekuje a pojí sa za sú 246870časného lisovanie dvoch platni. Odpad z textilnej výroby je možné spracovávať viacerými spôsobmi, čo zavisi hlavne od samotného typu textílie. Ak textílie je zložená prevažne z prírodných vláken, ako je bavłna, vlna, viskóza, tak materiál sa dá ľahko rozvláknit a spracovať.Vo svete sa problematika nedostatkových surovín pre vyplnkove materiály rieši viacerými spôsobmi.Americký patent USA 4 134 167 si nárokuje na kompozitný vyplnkovy materiál, pozostávajúci z výstuže a dvoch vlákenných vonkajších vatových vrstiev. Povrch výstuže je svojimi bails spojený s vonkajšími vrstvami tak, že pri používaní nedochádza k šmykaníu jednotlivých vrstiev. S výhodou pre vonkajšiu vrstvu používa hlavne vlnené vlákna a pre vystuž netkanú textiliu z bavlny, hodvábu, vlny, lanu alebo môžu byť použité syntetické vlákna. Na ideálny tvrdý matrac si nárokuje patent Veľkej Británie 2084 010, keď plst je tvorená dvomi vrstvami vpichovaných textílií cez flexibilnú podkladovku, ktorá je umiestnená medzi dvomi vlákennými vrstvami, pričom každá vrstva obsahuje aspoň 5 hmotnostnýchživočíšnych vláken. Napovrch matraca vystupujú vývody pre elektroterapeutické zariadenia. Matrac má ideálnu tvrdosť, dobrú absorpciu blhkostí a priepustnosť. Ako surovinu používajú zmes vlna/nylon.Pružná netkaná textília pre výplne matracov je tvorená prameñmi drevitej vlny pojených spojivom, pričom aspoň 90 0/0 hmotnostných prameňov má minimálnu dĺžku 150 mm. Časti prameňov môžu byť orientované vertikálne. Spojivo tvorí 10 až 20 0/0 hmotnostných a používa sa prírodný alebo syntetický latex. Rohož má hrúbku 25 mm a hmotnosť 1,5 kgm patent Velkej Británie 1 479 623. Podľa patentu Veľkej Británie 2078 808 je výroba výplnkověho materiálu z krátkych syntetických vláken priestorovo-tvarovaných, ktoré sú stlačené do tvarovanej filamentárnej hmoty, pričom sa spojivo aplikuje na hmotu, ktorá sa teplom suší. Surový výplnkový materiál sa stlačí za prítomnosti pary. Podobné nároky sa uvádzajú i v patente USA 4 172 170 a Veľkej Británie 1 602 159. Rohožový materiál USA číslo 4212 915 zahŕňa netkanú textíliu z polymérnych nekonečných vláken, z ktorých niektoré sa navzájom krížia a sú tavne spojené, pričom vlákna majú priemer 0,2 až 3 mm a vykazujú mnoho nesúvislých dutín,pričom voľný priestor medzi vláknami je 20 - 80 0/0.Pre viaczložkové materiály využíva patent Velkej Británie 2 086 799 okrem iného vrstvu PES vláken, kde na jednej strane je pripojená vrstva s vláknami so zníženou horľavosťou. Môžu to byť polyvinylalkohol/polyvinylchloridový kopolymér, viskóza alebo polyakrylát modifikovaný s Vinyl alebo vinylidénchloridom.Predkladaný vynález rieši vrstvenú čalúnickú výplň pozostávajúcu z jadra obojstranne laminovaného strednou a povrchovou vrstvou. Ako povrchová vrstva sa používa polyuretánová pena o hrúbke 15 až 40 mm. Ako stredná vrstva sa používa netkaná textílie alebo gumovlásia. jadro je tvorené gumovlásím, netkanou textíliou alebo je vynechané. Netkaná textília je vyrobená zo syntetických a/alebo prírodných primárnych a/alebo sekundárnych vlákenných surovín spevnená technológiou vpichovania bez nosného podkladu alebo do nosného podkladu v kombinácii s tepelným kalandrovaním alebo bez použitia tepelného kalandrovania. Gumovlásie je vyrobené z prírodných a/alebo syntetických vláken primárnych a/alebo sekundárnych vláken s jemnosťou nad 100 dtex, pričom má hrúbku 10 až 35 mm a plošnú hmotnosť 1000 až 2 500 gm 2.Prednosťou vynálezu vrstvenej čalúnickej výplne je dosiahnutie takej vnútornej štruktúry útvaru, ktorý mu dáva dobré vlastnosti pre jeho základný zámer použitia, ako je pružnosť, objemovosť, pevnosť, priedyšnosť a neklzavosť jednotlivých vrstiev.Vynález zároveň rieši využitie textilných i vlákenných sekundárnych surovín, náhradu výrobkov dovážaných zo zahraničia ako aj dodržanie zdravotných požiadaviek, Na obrázkoch sú znázornená štyri príklady vrstvenej čalúnickej výplne, kde na obr. č. 1 je znázornená vrstvená čalúnické výplň VČV zložená z povrchovej vrstvy tvorenej polyuretánovou penou 3, strednou vrstvou pozostávajúcej z netkanej textílie 2 a jadra, ktoré tvorí gumovlásia 1. Spojivo je syntetický a/alebo prírodný latex alebo spojivo na báze akrylátov.Na obrázku č. 2 je znázornená VČV zložená z povrchovej vrstvy tvorenej polyuretánovou penou 3, strednej vrstvy pozostávajúcej z gumovlásia 1 a jadra tvoreného netkanou textíliou 2. Spojivo je syntetický a/alebo prírodný latex alebo spojivo na báze akrylátov.Na obrázku č. 3 je znázornená VČV zložená z povrchovej vrstvy tvorenej polyuretánovou penou 3 a strednej vrstvy pozostávajúcej z netkanej textílie 21. jadro je vynechané. Spojivo je syntetický a/alebo prírodný latex alebo spojivo na báze akrylátu.Na obrázku č. 4 je znázornená VČV zložená z povrchovej vrstvy tvorenej polyuretánovou penou 3 a strednej vrstvy pozostávajúcej z gumovlásia 1. jadro je vynechané. Spojivo je syntetický a/alebo prírodný latex alebo spojivo na báze akrylátov.vynález dokumentujú, ale nevymedzujú nasledovné príkladyjadro vrstvenej čalúníckej výplne tvorí gumovlásia, ktoré sa vyrobilo z polypropylénových vlascov, resp. z polyesterového strunovitého odpadu. Rozvolnený syntetický vlákenný materiál sa spracoval do vlákenného rúna s plošnou hmotnosťou cca 600 gm, ktorý sa chemicky spojil zmesou butadiénstyrénového a prírodného latexu vpomere 12. Predsušený sa tepelne spracoval pri teplote 130 °C počas 15 min. za súčasného lisovania dvoch vrstiev na hrúbku cca 30 mm. Na vrstvu gumovlásia sa obojstranne aplikovalo spojivo Duvilaxj, ktorým sa spojilo so strednou vrstvou tvorenou netkanou textíliou, vyrobenou zo zmesi 30 0/0 polypropylénovej striže farebných prechodov jemnosti vláken 17 dtex, strižovej dĺžky 90 mm a 70 polyesterovej trhaniny o priemernej dĺžke štaplu 53 mm, spevnenou technológiou vpichovanía do nosného podkladu tvoreného tkaninou z polypropylénových pásiek. Hmotnosť netkanej textílie bola 1500 gnrz a hrúbka 15 mm. Na vrstvu netkanej textílie sa aplikovalo opäť spojivo Duvilax a spojilo sa s polyuretánovou penou o hrúbke 20 mm. Hrúbka vrstvenej čalúnickej výplne bola 100 mm.jadro vrstvenej čalúnickej výplne bolo tvorené netkanou textíliou zloženia zhodneho ako v príklade 1. Na vrstvu netkanej textílie sa obojstranne nanieslo spojivo S-4 a spojilo sa s vrstvou gumovlásia, vyrobeného z polypropylénových vlascov, resp. z polyesterového strunovitého odpadu. Rozvoľnený syntetický odpad sa spracoval do vlâkenněho rúna s plošnou hmotnosťou cca 600 gm 2 a chemicky sa spojil zmesou butadiénstyrénového a prírodného latexu v pomere 12. Predsušený sa tepelne spracoval pri teplote 130 C počas 15 min., pričom sa dosiahla hrúbka 15 mm. Na gumovlásie sa aplikovalo spojivo S-4 J, ktorým sa spojilo s vrstvou polyuretánovej peny o hrúbke 25 mm. Dosiahnutá hrúbka vrstvenej čalúnickej výplne bola 95 mm.Postup výroby vrstvenej čalúnickej výplne je zhodný s postupom v príklade 1 Rozdiel je len v tom, že jadro sa vynechalo a hrúbka povrchovej vrstvy tvorenej polyuretánovou penou bola 30 mm. Hrúbka hotovej vrstvenej čalúnickej výplne bola 90 mm.Postup výroby vrstvenej čalúnickej výplne je zhodný s postupom výroby uvedeným v príklade 2. Rozdiel je len v tom, že sa vynechalo jadro a postup chemického spojenia vrstiev gumovlásía je zhodný s postupom spojenia uvedeným v príklade 1. Hrúbka vrstvenej čalúnicke výplne bola 80 mm.1. Vrstvená čalúnické výplň pozostávajúca z jadra obojstranne laminovaného strednou a povrchovou vrstvou, vyznačujúca sa tým, že povrchová vrstva je tvorená polyuretánovou penou (3) o hrúbke 15 až 40 milimetrov, stredná vrstva je tvorená netkanou textíliou 2 alebo gumovlásím (1) a jadro je tvorené gumovlásím 1, netkanou textíliou 2, alebo je vynechané, pričom jednotlivé vrstvy sú navzájom spojené prírodným alebo syntetickým spojivom 41.2. Vrstvená čalúnická výplň podľa bodu 1 vyznačujúca sa tým, že netkaná textília 2 je vyrobená zo syntetických a/alebo prí rodných primárnych a/alebo sekundárnych vlákenných surovín technológiou vpichovania bez nosného podkladu alebo do nosného podkladu V kombinácii s tepelným kalandrovaním alebo bez tepelného kalandrovania.3. Vrstvená čalúnické výplň podľa bodu 1 vyznačujúca sa tým, že gumovlásie 1 je vyrobené z prírodných a/alebo syntetických vlákien primárnych a/alebo sekundárnychs jemnostou nad 100 dtex, pričom plošná hmotnost je 1000 až 2500 gm a hrúbka je 10 až 35 mm.

MPK / Značky

MPK: D04H 1/48, B32B 27/40, B68G 11/04

Značky: výplň, vrstvená, čalúnická

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246870-vrstvena-calunicka-vypln.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vrstvená čalúnická výplň</a>

Podobne patenty