Způsob přípravy substituovaných arylguanaminů

Číslo patentu: 246648

Dátum: 13.03.1986

Autori: Eervený Jindoich, Cabicar Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO WMA (45) vydáno 16 11 87 . A OIHEJFI |(75) Autorvynàlezu KALÁB JIŘÍ 1 ng.,MoR.tívEK .osm ing., PARDUBICIÍ(54) Způsob přípravy subsťlfúovaných arylguanaminú R 2 çNHzv poloze 4 nebo 5 reakcí aromatického nitw rilu s dikyandiamidem za katalýzy bázickým katalyzátorem tak, že se bázicky katalyzovaaá reakce přĺslušného aromatickéhc nitrilns dikyandiamidem provádí v prostředí Lao» butanolg, přičemž se katalyzátor do reagw~ jící směsi dávkuje ve formě isobutanoloveho roztoku, matečný isobutanolový filtrát se reclrkuluje přímo do následující operace a po skončení výroby daného arylguanaminu se z matečněho filtrátu isobutanol regeneruje.vynález se týká způsobu přípravy substituovaných arylguanaminů.Příprava substituovaných arylguanaminů je V literatuře popisovana sporadicky a zpravidla Velmi všeobecně /1, 2, 3/. Substituované arylguanaminy jsou připravovány reakcí příslušného arylnitrilu s dikyandiamidem V prostředí 2-etoxyetanolu za katalýzy KOH a nebo V prostředí kapalného čpavku za tlaku.Separaoe produktu se provádí zředěním reakční směsi vodou, odfiltrováním produktu a z vodné směsi se regeneruje 2-etoxyetanol. Použití čpavku jako rozpouštědla vyžaduje práci v autoklávu s nadbytkem arylnitrilu a praktické použití tohoto postupu je možné pouze ve speciálních případech, kdy lze lehce separovat nezreagovaný arylnitril od produktu.Nyní bylo nalezeno, že substituované arylguanaminy obecného vzorce Ise připraví výhodné podle tohoto vynálezu.Způsob přípravy substituovaných arylguanaminů reakcí aromatického nitrilu s dikyandiamidem za katalýzy bázickým katalyzátorem spočíva podle vynálezu v tom, že se reakce provádí v prostředí isobutanolu a bázický katalyzátor se dávkuje ve formě isobutanolového roztoku V souvislosti 5 exotermickým zabarvením probíhající reakce.Vlastní cyklizace se provádí tak, že se suspendují za teploty místnosti dikyandiamid a příslušný arylnitril v části isobutanolu, popřípadě V recyklovaném matečném filtrátu a pak se směs vyhřeje na 90 °C a počne se dávkovat isobutanolový roztok katalyzátoru.Reakce probíhá nejprve zvolna a pak se zvyšující se teplotou velmi rychle a dle povahy nitrilu až velmi bouřlivě. Po skončeném dávkování katalyzátoru se reakční směs drží 3 až 4 hodiny pod refluxem. Potom se reakční směs ochladí na 20 až 30 °C a odfiltruje se na tlakové nuči.získaný isohutanolový ťiltrát se používá jako část vsádky isobutanolu do následující operace. Násada do dalších operací je pak vždy tvořena konstatntním množstvím dikyandiamidu a arylnitrilu. Doplňují se pouze ztráty isobutanolu a katalyzâtoru.Filtrační koláč na nuči se rozmíchá a promývá 3 x vroucí vodou /ca 98 °c/ a na závěr se vyfouká tlakovým dusíkem. Z vodných filtrátů se izoluje po ochlazení filtrací další podíl surového arylguanaminu, který se po promytí minimálním množstvím vroucí Vody přidává k produktu.Produkt se suší ve vakuové sušárně při 110 až 120 °C. Po skončené sérii příprav arylguanaminů se poslední matečný filtrát v míchané děličce proyje roztokem 30 až 40 hydroxidu sodného, organická vrstva se oddělí a rektifikací za atmosférického tlaku se z ní regeneruje isobutanol. Reakce probíhá v téměř všech případech kvantitativně, případné ztráty jsou dány pouze rozdílnou rozpustností jednotlivých arylguanaminů ve vodě během promývání.Pŕípravu výše uvedených substituovaných arylguanaminů s recykláží matečného isobutanolového filtrátu lze provádět v běžných násadových reaktorech opatřených duplikátorem s výtlačkou pro vyprazdňování reaktoru přetlakem dusíku. Filtrace a promývání produktu na nuči vroucí vodou načiní zpravidla potíže.Níže uvedené příklady ilustrují provedení podle vynálezu.51,35 g o-/p-/ chlorbenzonitrilu /0,373 molu/ a 39,1 g /0,465 molu/ dikyandiamidu se suspenduje za intenzívního míchání V 500 ml isobutanolu a suspenze se vyhřeje na 90 °C. Pak se připustí během 30 minut roztok 3,75 g KOH ve 100 ml isobutanolu.Během dávkovâní roztoku katalyzátoru se vylučují krystalky produktu, tj. o-/p-/chlörbenzoguanaminu. Reakce se dokončí ohřevem k mírnému varu po dobu 2 hodin. Po ochlazení rakční směsi na ca 25 °C se krystalický produkt separuje na vakuové nebo tlakové nuči.Filtrační koláč se trikrát na nučl rozmíchá vždy ve 200 ml vroucí vody a ihned se ostře odsaje. Produkt po třetím promývání se suší při teplotě 110 OC. Další část produktu seizoluje z promývacích vod, které se ochladí na 25 °C, surový produkt se odfiltruje, promyje 100 ml vroucí vody a opět se suší při 110 °C.Celkem se získá 77,4 g krystalického 0-/p-/chlorbenzoguanaminu, což odpovídá 93,6 teorie na chlorbenzonitríl. Matečný isobutanolový filtrát se používá jako část vsádky isobutanolu do další operace, popřípadě po ukončení série recyklů se isobutanol z posledního filtrátu regeneruje již uvedeným postupem. Při stejných molárních poměrećh arylnitrilu a dikyandiamidu se provede příprava z nitrilů substltuovaných v poloze 4 nebo 5 skupinou CN a nebo N 02. Postup a výtěžky arylguanaminů jsou srovnatelné s příkladem 1.333,2 g 2-amino-5-nitro~benzonitrilu /95,3 / a 178,8 g dikyandiamidu se suspenduje za míchání V 1 600 ml isohutanolu a vyhřeje se na 100 DC. Pak se během 40 minut do násady uvede 400 ml 2,88 hm. isobutanolového roztoku KOH.Během dávkování roztoku katalyzátoru se mění zabarvení reakční směsi z okrové přes karmínovou na sytou purpurovou barvu a směs houstne. Reakce se dokončí 2,5 hodinovým ohřevem reakční směsi při mírném varu pod refluxem.Po skončení reakce se reakční směs ochladí na ca 25 GC a surový produkt se separuje na nuči. Matečný isobutanolový filtrát se zpracuje obdobným způsobem jako v příkladu 1.Filtrační koláč se suspenduje V 1 litru horké vody ca 70 OC, odfiltruje se a z vodného filtrátu se V děličce po ochlazení oddělí ísobutanolová a vodná vrstva. Isobutanolová vrstvase odvádí na regeneraci isobutanolu.Vodná vrstva se nezpracovává. Promytý filtrační koláč se na nuči posléze promyje 800 ml 5 čpavkové vody /získává se absorpcí NH 3 ve vodě z odplynu při vlastní reakci/ a na závěr pak dvakrát 100 ml vroucí vody /ca 98 °C/.Produkt se suší ve vakuové sušárně při 100 °C. Výtěžek 2,4-diamino-6-/2-amino-5-nitrofenyl/-1,3,5-triazinu činil ca 481 g tj. 99 teorie na 100 2-amino-5-nitrohenzonitril.388 g o-/p-/-metoxybenzonitrilu a 268 g dikyandiamidu se suspenduje za míchání v 1 200 ml lsobutanolu a vyhřeje se na 100 OC. Pak se během 60 minut uvede po dávkach 600 ml 2,88 S hm.Po skončeném dávkování katalyzátoru se reakční směs drží 3 h při mírném varu pod refluxem a pak se ochladí na 25 OC, surový produkt se separuje na nuči. Po následném promytí koláče na nuči 400 ml isobutanolu se spojené isobutanolové filtráty obvyklým způsobem reciklují,zatímco filtrační koláč se promyje 400 ml studené vody.z vodného filtrátu se v děličce oddělí isobutanolová vrstva, která se vede na regeneraci isobutanolu. Po druhém promytí koláče opět 400 ml studené vody se vlhký produkt suší ve vakuové sušárně při 90 °C. Výtěžek o-metoxybenzoguanaminu bez recykláže matečného isobutanolového filtrátu činil 380 g, tj. 60 teorie. Teplota tání produktu 242,5 až 244 GC.Způsob přípravy substituovaných arylguanaminů obecného vzorce Ikde nl značí H, Cl, NH 2, OCH 3 aR je H, N 0 Cl, OCH nebo skupina CN v poloze 4 nebo 5 2 3reakoí aromatiokéno nitrilu 5 dikyandiamlden za katalýzy bázlckým katalyzátorem vyznačený tím, že se házlcky katalyzovaná reakce přlslušného aromatického nitrilu e dikyandlamidem provádí v prostředí isobutanolu, přičemž se katalyzátor do reagující směsi dávkuje ve formě isobutanolového roztoku, matečný isobutanolový filtrát se recirkuluje přímo do následující operace a po skončení výroby daného arylguanaminu se z matečného filtrátu isobutanol rege neruje.

MPK / Značky

MPK: C07D 251/18

Značky: arylguanaminů, přípravy, způsob, substituovaných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246648-zpusob-pripravy-substituovanych-arylguanaminu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy substituovaných arylguanaminů</a>

Podobne patenty