Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo WNÁLEZY 45 vydá 15 12 87Vynález se týká avivážního prostředku s antistatickým a změkčujícím üčinkem, nízkou toxicitou a dobrou biologlckou odbouratelností, který obsahuje směs kationaktivního a neionogenního tenzidu.Avivážnĺ prostředky zlepšují užitné vlastnosti tkanin, tj. zabraňují tvorbě elektr 0 sta~ tického náboje na textiliích nebo umožňují jeho rychlejší odvedení, oživují vzhled,změkčují omak a usnadňují vypíratelnost v následujícím praní. Aplikují se v poslední máchací lázni na mokré vyprané prádlo po odstranění zbytků anionaktivních tenzidů z prací lázně.Běžně užívané avivážní prostředky obsahují obvykle kvarterní amoniovou sloučeninu, která má antistatícký a změkčující účinek. Dále mohou obsahovat emulgátor, opticky zjasňující prostředek, barvivo, parfém či přísadu, způsobující perleťový vzhled.ako kvartérní soli se používají obvykle dimethyldistearylamonlové solí, substituované imidazoliniové soli, alkyltrimethylamoniové či alkylbenzyldimethylamonivé soli. K výrobě uvedených surovín jsou jako výchozí látky aminy, diaminy či triaminy, kterése vyrábějí poměrně komplikovaným způsobem.Kvartérní amoniové sloučeniny mají kromě svých vynikajících užitných vlastností i řadunevýhod, zejména vyšší toxicitu vzhledem k neionogenním tenzidům a vyšší cenu.Výše uvedené nevýhody nemá aviväžní prostředek podle vynálezu s antistatickým a změkčujícím účinkem, nízkou toxicitou a podstata spočívá v tom, že obsahuje 1 až 36 0/0 hmotnosti synergickě směsi kationaktívního a neionogenního tenzidu v hmotnostním poměru 0,1 až 8 l, přičemž jako kation~ aktivní tenzid je použita kvartěrní amoniová sůl obecného vzorce IR 1 značí alkylový zbytek se 7 až 22 atomy uhlíku, R alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, R 3 methylskupinu, ethylskupinu nebo benzylskupinu aX methoxysulfonylskupinu, ethoxysulfonylskupinu nebo atom chloru a jako neionogenní tenzid se použije acylpolyglykol obecného vzorce Il3 nebo/a alkylpolyglykol obecného vzorce Illve kterém má R 1 shora uvedený význam a n je přirozené číslo 2 až 36.Výhodou avivážního prostředku je, že se žádaného antistatického účinku dosahuje s nižším množstvím kationaktivního tenzidu,nebot směs uvedeného kationaktivního tenzidu KT a neionogenního tenzidu NT vykazuje synergický efekt. Směs má až o 1 řád podle poměru KT NT lepší antistatický účinek daný velikosti povrchového odporu upravených tkanin než teoretický predpoklad vypočtený na základě lineárníchkombinací povrchového odporu tkanln upravených samotnými výchozími tenzidy. Avivážní prostředek podle vynálezu snižuje povrchový odpor z 1. 1012 až 1. 1015 ohmu podle druhu tkaniny na 1.109 až 6.1010 ohmu podle poměru kationaktlvního tenzidu ku neionogennímu při koncentraci 0,4 gramu.l 1000/0 aktivní látky, což je běžná aplikační koncentrace. Komerčné avivažní prostředky snižžují povrchový odpor na hodnotu 2.1010 až 8.1010 ohmu podle druhu tkaniny. Synergický účinek je ukázán V následující tabulce pro aplikační koncentraci 0,4 g.l 1 100 aktivní látky a kombinaci N,N-diethyl-N-methyl-N- 2-stearoyloxyethyl -amonium methosulfátu KT vzorce I R 1 C 1 al-l 37, R 3 C 2 H 5, R 5 CH 3, XOSO 2 OCH 5 a acylpolyglykolesteru NT vzorce II R 1 C 1 s, n 16.poměr KT NT PES PAD PANteoret. stanoveno teoret. stanoveno teoret. stanoveno čistý NT 3,8 . 1011 7,7 . 1011 4,0 . 1010 0,4 1 6,7. 1010 1,7 . 109 1,9 . 1011 2,5 . 1010 1,7 . 1019 3,8. 109 1 1 1,8. 1010 9,9 . 100 6,8 . 1010 1,3 . 1019 8,5 . 109 2,6 . 109 2,5 1 5,0 . 109 9,0 . 100 2,4 . 1010 7,5 . 109 4,2 . 109 2,2 . 109 čistý KT 7,9 . 103 5,9 . 109 1,7 . 109 bez úpravy 1,0 . 1013 6,0 . 1013 1,0. 1010Povrchový odpor se stanoví na teraohmmetru Teralin III doplněném nerezovou sondou ve tvaru rovnoběžných 10 cm břitů vzdálených od sebe 0,7 cm. Měření se provádí při teplotě 20 až 22 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 až 65 0/0.Avivážní prostředek podle vynálezu pro dosažení daného antistatíckého efektu obsahuje méně kvartérní amoniové sloučeniny,je tedy méně toxlcký a lépe biologicky odbouratelný, neboť použitý neionogenní tenzid zejména pokud je použit acylpolyglykol je netoxický a dobře odbouratelný.Hodnota LD 5 o uváděná pro alkyltrimethylamoniové sloučeniy je 250 až 1 000 mg. kg-l podle typu alkylu Jungermann E. Cationic Surfactants, New York 1970. Literatura Blažej A. a kol. Tenzidy, Bratislava 1977 uvádí pro alkylpolyglykoly LDso 2 000 až 12 500 mg.kg 1 a pro acylpolyglykoly LD 5 o 12 500 až 50 200 mg . kg 1.Avivážní prostředek podle vynálezu je rovněž méně cenově náročný, nebot cena neionogenních tenzidů je průměrně 2 X až 3 X nižší než cena kationaktlvních tenzidůPro hodnocení změkčujícího účinku není stanovena objektivní norma. Změkčující účinek se hodnotí subjektivně popsaným způsobem Egan R. R. j. Am. Oil- Chem. Soc.55,118 1978 skupinou 5 osob, které hodnotí omakem froté plátna a zařazují je do 5 tříd měkkosti, kde 1. třída značí nejtvrdší plátno a 5. nejměkčí.ako srovnávací Standardy se volí neupra vené plátno a plátno upravené dimethyldistearylamoniumchloridem, který má výborný změkčovací účinek zařazený do třídy měkkosti 5. Bylo zjištěno, že omak pláten upravených prostředkem podle vynálezu, je srovnatelný s omakem dosaženým výše zminéným chloridem.Avivažní prostředek podle vynálezu se pripraví snadno rozmíchánim výchozích surovín při 30 až 60 °C ve vodě.Kvartérní sůl se přlpraví kvarternizací reakčního produktu mastné kyseliny a diethylaminoethanolu příp. dimtehylaminoethanolu dimethylsulfátem, diethylsulfátem či benzylchloridem.Acylpolyglykol, resp. alkylpolyglykol se získá oxyethylací mastné kyseliny, resp. mastného alkoholu.Podle potřeby a druhu aplikace se přida parfém, barvivo či opticky zjasňující prostředek.Příklady složení a výroby avivážního prostředku s antistatickým a změkčujíclm účinkem podle vynálezu jsou blíže objasněny v následujících příkladech provedení, které však rozsah vynálezu nijak neomezují Příklady provedení P ř í k l a d 1Do reaktoru o objemu 10 m 3 opatřeného míchadlem a topným hadem se napustí 2 000litrů vody ohřáté na 40 °C, přidá se 80 kg stearyl-ikosylethylenglykolu a směs se míchá do úplného rozpuštění. Poté se přidá 800 kg 50 NN-diethyl-N-methyl-N-Z-stearoyloxyethyljaínoniurn methosulfátu a směs se míchá bez dalšího zahřívání 2 hodiny. Pak se postupně během 1 hodiny přidá 5 080 litrů vody, 40 kg parfému a směs se míchá další 2 hodiny. Získa se perleťově bílý avivážní prostředek s výborným antistatickým účinkom a dobrým změkčujícím účinkem vhodný i pro použití v automatických pračkách. Prostředek je především vhodný pro antistatickou úpravu čisté syntetických tkanin. Snižuje povrchový odpor na 8.100 až 8 . 109 ohmu. podle druhu tkaniny při aplikační koncentraci 0,4 g.l 1 100 aktivní latky. Změkčující (Ičinek je hodnocen třídou měkkosti 5.Do reaktoru o objemu 10 m 3 opatřeného míchadlem a topným hadem se napusti 2 000 litrů vody ohřáté na 40 °C, přidá se 80 kg palmityldokosylethylenglykolu a 240 kg stearoylhexadekaethylenglykolu a směs se míchá do rozpuštěíií a zhomogenizování obou složek. Poté se přidá 400 kg 40 N,N,N-trimethyl-N-Z-palmitoyloxyethylamonium methosultátu spolu s 2 000 l vody a směs se míchá do úplné homogenizace bez dalšího zahřívání. Poté se přidá postupně 3240 l vody, 40 kg parfému a směs se míchá ještě 2 hodiny. Získa se slabě viskúzní avivážní prostředek s velmi dobrým antistatickým a změkčovacím účinkem. Prostředek při aplikační koncentraci 0,4 g.l-1 100 aktivní látky snižuje povrchový odpor na 2 , 109 až 2.1010 ohmu podle druhu tkaniny. Změkčující účinek je hodnocen třídou měkkosti 5.Stejným způsobem jako v příkladu 2 se smísí 4 000 1 vody, 320 kg palmitoyloktadekaethylenglykolu, 640 kg stearylpentakosylethylenglykolu a po homogeiíizaci a rozpuštění se přidá 320 50 N,N,N-trimethyl-N-2 myristoyloxyethylamonium methosulfátíl. Poté se přidá 2 680 1 vody, 40 kg parfému a směs se míchá 2 hodiny. Získa se dobře tekutý avivážní připravek s antistatíckým a změkčujícím účinkem. Prostředek při apli kační koncentraci 0,4 g.l 1 100 aktivní látky snižuje povrchový odpor na 6.109 až 6.1010 ohmu podle druhu tkaniny. Změkčujici účinek je hodnocen třídou měkkosti 4.Do reaktoru o objemu 10 m 3 podle příkladu 1 se napustí 2 000 l vody 40 °C teplé,800 kg palmityldekaethylenglykolu, 2 667 kg 30 N-ethyl-NN-dimethyl-N-Z-lauroyloxyethyllamonium ethosulfátu a celá směs se míchá do úplné homogenizace. Poté se přidá 2 493 l vody, 40 kg parfému a směs se míchá další 2 hodiny. Získa se koncentrovaný avivážní prostředek vhodný především pro ruční aviváž. Prostředek při aplikační koncentraci 0,4 g.1 a 1 100 aktivní látky snižuje povrchový odpor na 1.109 až 1.1010 ohmu podle druhu tkaniny.Do reaktoru o objemu 10 m 3 opatřeného míchadlem a topným hadem se napustí 2 000 litrů vody, přidá 700 kg 40 N,N-diethyl-N-methyl-N- Z-stearoyloxyethyl amonium methosulfátu, 280 kg stearoylhexadekaethylenglykolu. Směs se ohřeje na 60 °C a míchá se 2 hodiny. Během 30 minut se přidá 4 980 1 vody, 40 kg parfému a směs se míchá další 2 hodiny. Získá se perletově bílý pastovitý avivážní prostředek s dobrým antistatickým účinkem a změkčujícím účinkem vhodný pro použití v automatických pračkách. Prostředek při aplikační koncentraci 0,4 g. l-1 aktivní látky snižuje povrchový odpor na 1. 109 až 1. 1010 ohmu podle druhu tkaniny. Změkčující účinek je hodnocen třídou měkkosti 5.Stejným postupem jako v příkladu 5 se smísí 2 000 l vody, 555 kg 40 N-benzy 1-N,N,-diethyl-N- Z-lauroyloxyethyl amoniumchloridu a 738 kg stearylhexakosylenethylenglykolu. Přidá se 4 667 kg vody a 40 kg parfému. Získa se avivážní prostředek vhodný i pro použití v automatických pračkách. Prostředek při aplikační koncentraci 0,4 g.l 1 100 aktivní latky snižuje povrchov-ý odpor na 4.109 až 4.1010 ohmu podle druhu tkaniny. Změkčovací účinek je hodnocen třídou měkkosti 4.Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem, nízkou toxicitou a dobrou biologickou odbouratelností, vyznačený tím, že obsahuje 1 až 36 hmotnosti synetrické směsi kationaktívního a neionogenního tenzidu v hmotnostním poměru 0,1 až 81, přičemž jako kationaktivní tenzid se použije kvartěrní amoniová sůl obecného vzorce IR 1 značí alkylový zbytek se 7 až 22 atomy uhlíku, Severografia, n. p., závod 7, MostR 2 alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, R 3 methylskupinu, ethylskupinu nebo benzylskupinu aX methoxysulfonylskupinu, ethoxysulfonylskupinu nebo atom chloru a jako neíonogenní tenzid se použije acylpolyglykol obecného vzorce IIR 1 ~CO 0 CH 2 CH 2 L 10 H II nebo/a alkylpolyglykol obecného vzorce III RĺOCH,2 CH 2)0 H IIIve kterých má R 1 shora uvedený význam a n je přirozené číslo 2 až 36.

MPK / Značky

MPK: D06M 13/46

Značky: prostředek, antistatickým, změkčujícím, avivážní, účinkem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246532-avivazni-prostredek-s-antistatickym-a-zmekcujicim-ucinkem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem</a>

Podobne patenty