Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem

Číslo patentu: 246531

Dátum: 13.03.1986

Autori: Šandula Jozef, Hubá1 Ján, Leško Zoltán, Foltín Jozef, Vojtková Anna

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD rno VYNÁLEZY 45 Vydáno 15 12 87vynález se týká avívážnĺho prostředku s antistatickým a změkčujíxcím účínkem, .nízkou toxícitou a dobrou bíologíckou odbouratelností, který obsahuje směs kationaktivního a nežonogenního tenzidu.Avivážnĺ prostředky zlepšují užitné vlastnosti tkanín, tj. zabraňují tvorbě elektrosta~ tického náboje na textiliích nebo umožní jeho rychlejší odvedení, oživují vzhled, změkčují omak a usnadňují vypíratelnost V následujícím praní. Aplikují se v poslední má~ chací lázni na mokré vyprané prádlo po odstranění zbytků anionaktívních tenzídů z prací lázně.Běžně užívane avivážní prostředky obsahují obvykle kvartérní amoniovou sloučenínu, která má antistatický a změkčovací účinek. Dále mohou obsahovat emulgátor, opticky zjasňujĺcĺ prostředek, barvivo, parfém či přísadu, způsobující perleťový vzhled. Ajako kvartérní soli se používají obvykle dimethyldístearylamoniové soli, substituované imidazoliniové soli, alkyltrimethylamoniové či alkylbenzy 1 dimethy.amoniové soli aj. K výrobě uvedených surovín jsou zapotřebí jako výchozí látky aminy, diaminy či triamíny, které se vyrábějí poměrně komplikovaným způsobem.Kvarterní amoniové sloučeniny mají kromě svých vynikajících užitných vlastností iřadu nevýhod, zejména vyšší toxicitu než neíonogenní tenzidy a vyšší cenu.Výše uvedené nevýhody nemá avívážní prostředek podle vynálezu s antistatickým a změkčujícím účínkem, nízkou toxicitou a dobrou biologickou odbouratelností, jehož podstata spočíva v tom, že obsahuje 1 až 38 0/0 hmotnosti Synergická směsi kationaktivníh-o a neionogenního tenzidu V hmotnostním poměru 0,1 až 91, přičemž jako ka~ tionaktivní tenzi-d se použije kvartérní amoniová sůl obecného vzorce IR 1 značí alkylový zbytek se 7 až 22 atomy uhtíku, R atkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, R 3 methylskupinu, ethylskupinu nebo benzylskupinu aX methoxysulfonylskupintl, ethoxysulfonylskupinu nebo atom chloru a jako neíonogenní tenzid se použije acylpolyglykol obecného vzorce IIR 1 COOCH 2 CH 2,-OH II nebo/a alkylpolyglykol obecného vzorce IllR 1 shora uvedený význam an je přirozené číslo 3 až 36.Výhodou avivážního prostředku je, že se žádaného antistatického účinku dosahuje s nižším množstvim kationaktivního tenzidu,nebot směs uvedeného kationaktivního tenzidu KT a neionogenního tenzlclu (NT) vykazuje synergický efekt. Směs má až o 1 řád podle poměru KT NT lepší antistatický účinek daný velikosti povrchového odporu upravených tkanin, než teoretický předpoklad vypočtený na základě lineárních kom 4binací povrchového odporu tkanin upravených samotnými výchozími tenzidy.Avivážní prostředek podle vynálezu snižuje povrchový odpor z 1.1019 až 1.1013 ohmu podle druhu tkaniny na 1. 109 až 5. 1010 ohmu podle poměru kationaktlvního tenzidu ku neionogennímu při koncentraci 0,4 g..l-1 1000/o aktivní látky, což je běžná aplikační koncentrace. Komerční avivážní prostředky snižují povrchový odpor na hodnotu 2 . 1010 až 8.1010 ohmu podle druhu tkaniny.Synergický účinek je ukázán V následující tabulce pro aplikační koncentraci 0,4 g. 11 100 0/0 aktivní látky a kombinaci N,N,N-trimethyl-N-stearoylaminopropylamoniummethosulfátu KT a acylpolyglykolesteru NT.poměr PES PAD PANKT NT teoreticky stanoveno teoreticky stanoveno teoreticky stanoveno čistý NT 3,8 . 1011 7,7 . 1011 4,0 . 1010 0,4 z 1 6,0 . 1010 8,3 . 109 1,5 . 1011 3,3 . 1010 1,9 . 1010 6,0 . 109Povrchový odpor se stanovi na tetraohmmetru Teralin III doplněném nerezovou nožovou sondou ve tvaru rovnoběžných 10 cm břitů vzdálených od sebe 0,7 cm. Měření se provádí při teplotě 20 až 22 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 až 65 0/0.Avivážní prostředek podle vynálezu pro dosažení daného antistatického efektu obsahuje méně kvartérní amoniové sloučeniny,je tedy méně toxický a lépe biologicky odbouratelný, nebot pouitý neionogenni tenzid zejména pokud je použit acylpolyglykol je netoxický a dobře odbouratelný.Hodnota LDso Liváděná pro alkyltrimethylamoniové sloučeniny je 250 až 1000 mg.-118-1 1101119 TYPU alkylu jungermann E. Gationic Surfactants, New York 1970. Literatura Blažej A. a kol. Tenzidy, Bratislava 1977 uvádí pro alkylpolyglykoly LD 50 2000 až 12 500 mg.kg 1- a pro acylpolyglykoly LD 5 o 12 500 až 50 200 mg. kg-l.Aviväžní prostředek podle vynálezu je rovněž méně cenově náročný, nebot cena neionogenních tenzidů je průměrně ZXaž 3 X nižší než cena kationaktivních tenzidů.Pro hodnocení změkčujícího účinku neni stanovena objektivní norma. Změkčujíci účinek se hodnotí subjektívne popsaným způsobem Egan R. R I. Am. Oil. Chem. Soc. 55, 118 1978) skupinou 5 osob, které hodnotí omakem iroté plátna a zařazují je do 5 tříd měkkosti, kde 1. třída značí nejtvrdší plátno a 5. nejměkčí.i ako srovnävací standardy se vqlíneupra vené plátno a plátno upravené dlmethyldistearylamoniumchloridem, který má výborný změkčovací účinek zařazený do třídy měkkosti 5. Bylo zjištěno, že omak pláten upravených avivážním prostředkem podle vynálezu, je srovnatelný s omakem dosaženým výše zminěným chloridem.Avivážní prostředek podle vynálezu se pripraví snadno rozmícháním výchozích surovin při 30 až 60 °C ve vodě.Sloučeniny obsažené v avivážním prostředku jsou snadno přístupné. Kvartérní sůl se pripraví kvarternlsací reakčniho produktu triglyceridu a 3-dialkylaminopropylaminu,acylpolyglykol respektive alkylpolyglykol se získa oxyethylací mastné kyseliny, respektive mastného alkoholu. Podle potřeby a druhu aplikace se pridá parfém, barvivo či opticky zjasňujicí prostředek.Příklady složení a výroby avivážního prostředku s antistatlckým a změkčujicim účinkem podle vynálezu jsou blíže objasněny v následujících příkladech provedení, které však rozsah vynálezu nijak neomezují.míchadlem a topným hadem se napustí 2 000 litrů vody, přídá se 457 kg 350/0111110 N,N,Nmethosulfátíi, 400 kg stearoylhexadekaethylenglykolu, směs se ohřeje na 60 C a míchá se 2 hodiny. Pak se během 30 minut přidá 5 103 1 vody, 40 kg parfému a směs se mĺchá 2 hodiny. Získa se perleťově bílý avivážní prostředek s dobrým antistatickým účinkem a změkčujícím účinkem vhodný pro použití V automatických pračkäch. Prostředek při aplikační koncentraci 0,4 g . 1 ~ 1 100 aktivní látky snižuje povrchový odpor na 8.109 až 4.1019 ohm podle druhu tkaniny. ZměkĚující účinek je hodnocen třídou měkkostiStejným způsobem jako V přĺkladu 1 se smísí 2000 kg 40 niho N-ethy 1-N,N-dime~ thyl-N-lauroylaminopropylamoniumethosulfátu s 2 000 1 Vody, 320 kg palmitoyloktadekaethylenglykolu. Přidá se 3 620 1 vody a 60 kilogramů parfému. Získa se luxusní avivážní prostředek s výborným antistatickým a změkčujícím účinkem vhodný pro úpravu jemných syntetických tkanin při ručním máchání.Prostředek při aplikační koncentraci 0,4 gramu . l~ 1 1009/0111 aktivní látky snižuje povrchový odpor na 1. 109 až 5. 109 ohm podle druhu tkaniny. Změkčující účinek je hodnocen třídou měkkosti 4.Do reaktoru o objemu 10 m 3 opatřeného míchadlem a topným hadem se napustí 2 400 litrů Vody, přidá se 914 kg 35 ního N,N,N-trimethyl-N-palmitoylamínopropylamoniummethosulfátu, 180 kg myristoyldodekaethylenglykolu a 140 kg laurylhexadekaethylenglykolu, směs se ohřeje na 60 °C a michá se 2 hodiny. Pak se pridá během 30 minut 4 326 litrů vody, 40 kg parfému a směs se míchä 2 hodiny. Získá~se avivážní prostředek s výborným antistatickým a změkčujicím účinkem vhodný i pro použití V automatických pračkách. Prostředek při aplikační koncentraci 0,4 g.l 1 100 aktivní látky snižujepovrchový odpor na 2.109 .až 1.1019 ohm podle vdnuhu tkaniny. Změkčující účinek je hodnocen třídou měkkosti 4 až 5.Do reaktoru o objemu 10 m 3 podle příkladu 1 se napustí 3847 kg BOO/oního N-ethyl-N,N-dimethyl-N-stearoylaminopropylamoniumethosulfátu, ohřeje se na 50 °C, přida se 1646 kg stearylhexakosylenethylenglykolu a po dokonalem rozmíchání při 50 stupních Celsia se přidá 50 kg parfému a 2 457 kg vody. Získa se 8 000 kg pastovitého avivážního prostředku, vhodného pro ruční máchání. V koncentraci 0,4 g.l 1 100 °/0 ní aktivní latky snižuje prostředek povrchový odpor na 3 . 109 až 2 . 1019 ohmu podle druhu použité tkaniny. Změkčující účinek je hodnocen třídou měkkosti 5.Stejným postupem jako V příkladu 1 se smísí 2650 kg 50 ního N,N,N-trimethyl-N-lauroyiaminopropyiamoniummethosulfátu a 320 kg myristoyloktadekaethylenglykolu. Přidá se 40 kg parfému a 4 990 kg Vody. Získá se avivážní prostředek pro ruční máchání s Vynikajícím antistatickým účinkem na PES - tkaniny. Prostředek V aplikační koncentraci 0,4 g.l 1 snižuje povrchový odpor až na 9. 109 u PES - tkanin.Stejným postupem jako V příkladu 1 se smísí 1543 kg 40 °/oniho N-benzyl-MN-dimethyl-N-stearoylaminopropylamonium chloridu a 343 kg stearylhexakosylenethylenglykolu. Přidá se 40 kg parfému a 6 074 kg Vody. Získa se 8000 kg avivažního prostředku,vhodného zejména pro použití V automatických pračkách. Prostředek snižuje V aplikační koncentraci 0,4 g.l 1 povrchový odpor na 2 . 109 až 9 . 109 podle druhu použité tkaniny. Změkčujĺcí účinek je hodnocen třídou měkkosti 4 až 5.Avivážní prostředek s antistatíckým a změkčujícím účinkom, nízkou toxicitou a dobrou biologickou odbouratelností vyzna»čený tím, že obsahuje 1 až 38 0/0 hmotnosti synergické směsi kationaktivního a neionogenního tenzidu V hmotnostním poměru 0,1 až 91, přičemž jako kationaktívní tenzid se použije kvartérní amoniová sůl obecného vzorce Ive kterém R 1 značí alkylový zbytek se 7 až 22 atomy uhlíku, Severografía, n. p., závod 7, MostR alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku, R 3 methylskupinu, ethylskupinu nebo benzylskupinu aX methoxysulfonylskupínu, ethoxysulfonylskupínu nebo atom chloru a jako neionogenní tenzid se použije acylpolyglykol obecného vzorce IIR 1 CO 0 CH 2 CH 2 OH II nebo/a alkylpolyglykol obecného vzorce III R 1 0 CHzCH 20 H III ve kterých máR 1 shora uvedený význam a n je přirozené číslo 3 až 36.

MPK / Značky

MPK: C11D 1/835

Značky: prostředek, avivážní, antistatickým, účinkem, změkčujícím

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246531-avivazni-prostredek-s-antistatickym-a-zmekcujicim-ucinkem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem</a>

Podobne patenty