Rošt s kulovými plováky a svislými otvory pro přívod fluidační tekutiny do fluidní vrstvy

Číslo patentu: 246530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Masler Ladislav, Bajaník Augustín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

40 Zveřejněno 13 03 as ÚŘAD mo VYNÁLEZY (451 vydá 15 12 B 7751 Autor vynálezu BERANEK JAROSLAV ing. CSC., PRAHA, DRÄBEK MILAN ing., CHOMUTOV54 Rošt s kulovými pluváky a svíslými otvory pro přívnd fluidační tekutiny do fluidní vrstvyRošt s kulovýmí plováky pro přívod fluidační tekutiny do fluidní vrstvy spočívající v tom, že kulový plovák má větší průměr,než je světlost svislého otvoru, přičemž světlost svíslého otvoru je 80 až 100 9/0 průměru kulovêho plováku. Svislý otvor je ukončen klecĺ, která je symetrickä kolem osy každé- 3 ho kulového plováku nebo je společné pro více plováků. Svislý otvor je ukončen sedlem, které je symetrické kolem osy každého kulového plováku nebo má tvar drážky přímé, případně zakřivené. Klec nebo sedlo ve tvaru drážky obsahuje dva nebo více svislých otvorů a má délku, která převyšuje délku řady navzájem se dotýkajících kulových p 10 váků nejvýše o průměr kulového plováku.Vynález se týká roštu s kulovými plováky pro prívod fluidační tekutiny do fluidní vrstvy, jehož hydraulický nebo aerodynamický odpor se zanedbatelně málo mění V zá vislosti na množství protékající fluidační te kutiny.Do fluidnĺch vrstev tuhých částic se fluidačni tekutina privádí rošty, ktere mají zabezpečit rovnoměrné rozdelení Íluidaění tekutiny po celém průreztl roštu a dále mají zamezit propad částíc pod rošt pri zastavení průtoku fluidačni tekutiny. Nejčastěji používané typy roštů, osazené kloboučky s konstantním průrezem, jsou vhodné pro procesy se stálým a neměnným průtočným množstvírn fluidačííí tekutiny, jako je tomu napríklad pri pálení vápna nebo sušení krystalické sody a pod. Pro procesy, kdy se průtoky fluídační tekutiny během provozu značnémění, například pri fluidním spalování pa- Vliv a odpadů byly vyvinutý rošty s kloboučky, jejichž volný průrez se mění plovákem.Klobouček sestává z pláště, který je tvoren svislou válcovou trubící, která je na horním konci uzavrena víkem. Mezi dolním koncem této válcove trubice a vodorovnou deskou roštu je mezera pro výtok tekutiny do fluidní vrstvy. Uvnitr pláště V jeho svislé ose je zabudována vložka ve tvaru rotačního tělesa, například válce nebo kužele, do jejíhož vnitrního prostoru je zespodu vyvedena trubka pro prívod tekutiny, procházející vodorovnou deskou roštu. Nad touto prívodní trubkou uvnitř vložky se volně pohybuje plovák ve tvaru rotačního tělesa, kterým se mění průrez, jímž tekutina vtéká do plášte kloboučku.Další klobouček sestává z plováku, jehož dolní část se volně pohybuje v otvoru nebo trubici pro prívod fluidační tekutiny a horní část je ponorena do fluidní vrstvy.Výhodou těchto kloboučků je malá závislost aerodynamického odporu na množství protékající fluidační tekutiny. Nevýhodou však je značná složitost vyroby, zejména u kloboučku, kde může dojít i k zablokoväní plováku částiceíni fluidní vrstvy vlivem pulsací tlaku.Výše uvedené nedostatky odstraňuje rošt s plovákem ve tvaru koule podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že průměr otvoru pro prívod íluidační tekutiny je větší než 80 průměru kulového plováku.Výhodou vynalezeného typu roštu je jeho jednoduchoshmalá pracnost a úspora materiálu. Další výhodou je, že pri fluidaci lepkavých materiálů dochází k samočištění kulového plováku, který se otáčí a pulsuje v širokém průtoku tekutiny roštem.Na pripojeném výkrese jsou znázorněny príklady provedení roštů s kulovými plováky podle vynálezu, a to pro prípady tepelné izolované a neízolované vodorovné desky roštu se soustavou kulových plováků.Na obrázku 1 je znázorněn osový rez částí roštu s jedním kulovým plovákem, umís 4těným na horním konci svislé trubky a udržovaným ve správné poloze klecí.Na obr. 2 je znázorněn osový rez částí roštu s jedním kulovým plovákem, umístěným nad otvorem ve vodorovné desce a krytým kleci.Na obr. 3 je znázorněn osový rez částí roštu s kulovým plovákem a kuželovými sedly, které jsou souosé s plováky.Na obr. 4 je znázorněn osový rez částí roštu s kulovým plovákem a sedly, které tvoří prime držáky.Na obr. 5 je znázorněn osový rez částí roštu s kulovým plovákem a sedly, které mají tvar soustredných prstenců.Rošt, jehož část je znázorněna na obrázku 1 sestává z kulového ploväku 1, který spočívá na horním konci svislé trubky 2, zakončeně klecí 3. Dolní konec svislé trubky 2 je pevně spojen s vodorovnou deskou 4, která tvorí základnu roštu. Průměr kulového plováku 1 musí být větší než světlost otvoru 5 svislé trubky 2. Pro světlost otvoru 5 svislé trubky 2 větší než 90 °/o průměru kulového plováku 1 závisí aerodynamický odpor roštu jen málo na objemovém průtoku fluídačntí tekutiny.Klec 3 má udržet kulový plovák 1 na horním konci svislé trubky 2 pri montáži, dopravě roštu nebo pri plnění fluidní vrstvy do prostoru nad roštem.Vodorovná deska 4 je chlazena nebo ohrivana protékající fluidačííí tekutinou, proudící k dolnimu konci svislých trubek 2 a od fluidní vrstvy je izolována bud nehybnou vrstvou částic o výšce rovné výšce svislé trubky 2, nebo izolačním materiálem, Na obrázku 2 je znázorněn rošt, který segod roštu na obrázku 1 liší tím, že svislá trub ka 2 je nahrazena otvorem 5 ve vodorovné desce 4. Klobouček, znázornený na obrázku 3 se odgkloboučku na obrázku 2 liší tím, že klec 3je nahrazena sedlem E, ktere může být sy-metrické podel osy svislébo otvoru 5 nebomůže tvorit dräžku v samostatné desce 4 a.Sedlo E může být tvořeno tvarováním vodorovné desky 4 jak je to znázorněno na obrázku 4.Vsedle B, které má tvar drážky, může být umístěno více kulových plováků 1. Pak délka sedla B jen málo prevyšuje délku rady navzájem se dotýkajících kulových plováků 1.Ve tluidním ohništi na spalování uhlí byl fluidní rošt, jehož část je znázorněna na obrázku 1, tvoren vodorovnou deskou 4, kterou procházely svislé trubky 2 o světlosti 28 mm a výšce 200 mm. Rozteč trubek 2 byla 110 mm. Kulově plováky měly průměr 30 milimetrů. Klec 3 byla tvorena 4 dráty o průměru 3 mm. Průměr kružnice, vepsané do klece byl 35 mm. Svislé trubky 2 a klece3 byly vyrobeny z žárupevné oceli, kulové plováky 1 ze slinutêho korundu. Aerodynamický odpor roštu se menil od 2620 do 2850 Pa při zmenách objemového průtoku spalovacího vzduchu V poměru 1 4.Alternatívne byl rošt upraven tak, že kulové plováky 1 ze slinutého korundu byly nahrazeny dutými koulemi stejneho průměru ze žárupevné oceli. Při stejných objemových průtocích spalovacího vzduchu se pak aerodynamický odpor roštu měnil od 1270 Pa do 1 360 Pa.Pro fluidni třídění vápence byl použit rošt,znázornený na obrázku 3, tvorený ocelovými kulovými Jlováky 1 o průměru 11 mm,které spočívaly na svislých otvorech 5 oprůměru 10 mm. Sedla B byla tvořena kuželovými otvory v desce 4 a, přičemž průměr dolní části sedla byl 12 mm a horní okraje otvorů 5 sousedních sedel 6 se dotýkaly.Pro lĺluidní sušení písku byl použit rošt,znázornený na obrázku 5, v příčném řezu. D 0 vodorovné desky 4 byla vylisována sedla B ve tvaru soustředných kruhových drážek, v- jejichž osách byly vyvrtány otvory 5,o průměru 11,5 mm. Počet otvorů 5 v každém sedle odpovídal největšímu počtu kulových plováků 1 o průměru 12,6 mm, které je možno do sedla B umístit tak, aby součet všech mezer mezi kulovými plováky 1 byl menší než průměr kulového plováku 1.1. Rošt s kulovými Jlováky a svislýml otvory pro přívod fluidační tekutiny do fluidní vrstvy, vyznačený tím, že kulový plovák 1 má průměr alespoň roven světlosti svislého otvoru 5, na němž je uložen, přičemž světlost svislého otvoru 5 je 80 až 100 0/) průměru kulového plováku 1.2. Rošt podle bodu 1 vyznačený tím, že svislý otvor 5 je ukončen klecí 3, která obsahuje alespoň jeden plovák 1.3. Rošt podle bodu 1 vyznačený tím, že svislý otvor 5 je ukončen sedlem 8, V kterém je uložen alespoň jeden plovák 1.4. Rošt podle bodů 1 a 2 vyznačený tím,že řada svislých otvorů 5 má délku, která převyšuje délku řady navzájem se dotýkajících kulových plováků 1 nejvýše o průměr kulového plováku 1.

MPK / Značky

MPK: F23C 11/02

Značky: vrstvy, svislými, kulovými, fluidní, otvory, fluidační, přívod, rošt, plováky, tekutiny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246530-rost-s-kulovymi-plovaky-a-svislymi-otvory-pro-privod-fluidacni-tekutiny-do-fluidni-vrstvy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rošt s kulovými plováky a svislými otvory pro přívod fluidační tekutiny do fluidní vrstvy</a>

Podobne patenty