Instalační buňka WC pro vozidla hromadné osobní dopravy

Číslo patentu: 246500

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kůr Jan, Václavík Leoš, Radek Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

22 Přihlášeno os os asÚRAD mo VYNÁLEZV 45 Vydání) 15 12 B 7( 54 Instalační buñka WC pro vozidla hromadné osobní dopravyInstalační buňka WC pro vozidla hromadné osobní dopravy sestávä z příčnych vnějších stěn a podélné vnější stěny, mezi něž je nedílně připojena vnitřní podélná sťcěna a vnitřní příčná stěna, mezi které je vložena stěna se stojanom WC.Na dolní okraje vnitřní podéłné stěny, jakož í vnitřní příčné stěny je nedílně připojena podlaha, k hornímu okraji vnitřní podélné stěny a vnitřní přĺčné stěny, jakož i mezi příčné vnější stěny a podélnou vnější stěnu je vložen nerozebíratelně strop. Na dolní vnější okraj příčných vnějších stěn a podélné vnější stěny jsou rozebíratelně napojeny horní okraje podlahových lemů sousedních oddílů.Dutinami Vytvořenýmí mezi vnějšírni příčnými stěnami a vnější podélnou stěnou a vnitřní příčnou, jakož i vnitřní podélnou stěnou jsou vedena potrubí vodního hospodářství a táhla ovládacích nášlapek.Pod podlahou a na příčných vnějších stěnách jsou umístěny upevňovací body.Vvnalez se týka instalační buňky WC vozioeí pro hromadnou osobní dopravu. j U současných vozidel je prostor WC vy tvořen stěnami z deskových materiálů a ná- sledně je vybaven veškerýmigzàřízovacímí předměty a instalacemi. Montáž jednotlivých stěn i veškerých zařizovacích předmětů se děje při konečné montáži vozidla, kde se pak kumuluje větší počet profesí na malem prostoru. je nutno vzájemné přizpůsobovat velký počet montážních dílů, což se děje zpravidla řemeslnými postupy. Nelze dosáhnout potřebné těsnosti celého prostoru. Interiér je opatřen přemírou líšt a krytů sloužících k zakrytí stykových spár a vnitřních instalací. Charakter použitých komponentů ovlivňuje provedení celého prostoru,který je nadměrně členitý, má ostré rohy a kouty, špatně se čistí a neodpovídá současným představám o designu vozidel. jsou známa 1 taková provedení prostorů WC, v nichž obložení vnitřní je provedeno pomocí panelü s integrovanými částmi vnitřního zařízení. Tyto panely jsou montovány mezi již Vestavěné stěny, jednotlivé při konečné montáži vozu. Opět zůstává určitá část spojovacích spár, ostrých rohů a koutů a zejména, i když v menším objemu, kumulace řemeslných prací při konečné montáži. Realizované instalační buňky WC jsou sestaveny z tvarovaných stěn s integrovanými předměty vnitřního zařízení do celistvé, uzavřené buňky, které jsou jako celek Vestavěný mezi deskove stěny, tvořící vymezený prostor pro WC, nebo jsou následně těmito stěnami obestavěný. Potiže s vlastní montáži buňky do vozu a její vazbou na okolní zařizovací předměty způsobuje, že se tato alternativa provedení instalační buňky málo používá.Podstata instalační buňky WC vozidel pro hromadnou osobní dopravu podle vynálezu spočíva v tom, že mezi dvě příčné vnější stěny a podelnou vnější stěnu je nedílně připojena vnitřní podélná stěna a vnitřní příčná stěna, mezi které je vložena stěna se stojanem WC. Na dolnĺ okraje vnitřní podélné stěny a vnitřní příčne stěny, jakož i stěny se stojanem WC je nedílně připojena podlaha a k hornímu okraji vnitřní podélné stěny a vnitřní příčné stěny, jakož i mezi příčné vnější stěny a podělnou vnější stěnu je vložen strop. Na dolni vnější okraj vnějších příčných stěn a vnější podélné stěny jsou rozebíratelně napojený okraje podlahových lemů sousedních oddilů. Volnýml prostorami mezi vnějšími příčnými stěnami a vnější podělnou stěnou a vnitřní podélnou stěnou a vnitřní příčnou stěnou jsou vedena potrubí vodního hospodářství a táhla ovládacích nášlapek. Pod podlahou jsou umístěny dolni upevňovací body a na příčných vnějšich stěnách jsou umístěný horní upevňovací body.Hlavní výhody instalační buñky WC vozidel pro hromadnou osobní dopravu podle výnálezu spočívají v tom, že vnější, do znač 4né mírý nosné stěny a vnitřní stěny s integrovanými zařizovacími předměty doplněné podlahou a stropem tvoří nedílnou samonosnou buňku, přičemž prostory, kteréiřneziistěnanii vznikají, jsou využity pro ve dení instalací a ovládacích mechanismů. Přitom nejsou stěny zbytečně zdvojovány a vnější stěny tvoří v některých vhodných místech současně i vnitřní stěny buñky. Vnitřní stěny s integrovanými zařizovacími předměty, optimálně tvarované, vytváří spojitý povrch vnitřního prostoru s minimem spojovacích míst, ostrých rohů a koutů. Vnější a vnitřní stěny jsou vzäjemně nedílně a také vodotěsně spojený. vnější stěny tvoří vnitřní povrch tam, kde jde o velkoplošně rovinné stěny bez dalších zařizovacích předmětů.Upevňovací body umístěné pod podlahou buňky jsou přístupné otevřenou dolni částí stěn, které se po upevnění buñky uzavřou zvedníítými lemý podlah sousedních oddílů,které se následně v průběhu montáže k instalační buňce přisunou a na ně upevní. Horní upevñovací body, umístěné na příčných stěnách umožňují montáž instalační buňky v nadstropním prostoru podobným způsobem, jako ostatní příčky. Podobně jako příčky vozu jsou montováný příčné stěny buňký i ke kostře bočnic vozidla. Instalační bunka WC, vyrobená hotově jako prefabrikát na specializovaném pracovišti se vkladá existujícími otvory v hrubé stavbě,zejména otvory dveřními, do skříně a na příslušném místě vozidla se dolními a horními kotvícími body upevní.Následne se připoji vodní a elektrické instalace a provedou se mechanické vazby na ostatní zařizovací předměty. Montážní práce ve voze pozůstávají pouze ze suchých operací a jsou minimalizováný na nejnutnější míru. Kotvicí body mohou být s výhodou opatřeny pružnými vložkami, takže se instalační buňka stává nedílnou součástí celého stavebnicového systému vnitřního vybavení vozidla, vloženého pružně, jako samostatná soustava, do hrubé stavby skříně.Příkladné provedení Instalační buñky WC vozidel pro hromadnou osobní dopravu ukazuje obr. 1. e na něm znázorněn vodorovný řez instalační buňkou. Na obrázku 2 je znázorněn svislý řez instalační buňkou.Instalační buňka WC vozidel pro hromadnou osobní dopravu sestává z příčných vnějších stěn 1, vzájemné propojených podélnou vnější stěnou 2, mezi které je nerozebíratelně vložená vnitřní podélná stěna 3 a vnitřní příčná stěna 4. Mezi tyto stěny je Vložena stěna se stojanem WC 5. Na dolni okraje vnitřní podélně stěny 3, vnitřní příčné stěny 4 a stěny se stojanem WC 5, které mohou být s výhodou ukončený přírubou,je nedílně připojena podlaha (i. K hornímu okraji vnitřní příčné stěny 4 a vnitřní podélné stěny 3, jakož i mezi příčné vnější stěny 1 a podélnou vnější stěnu 2 je vložennerozebíratelně strop 7. K vnějšírnu dolnimu okraji příčnych vnějšich stěn 1 a podelné vnější stěny 2 jsou rozebíratelně napojeny horní okraje podlahových lemů 1 U sou~ sedních oddílů. Mezi vnějšími příčnými stěnami 1 a vnější podělnou stěnou 2, jakož i mezi vnitřní příčnou stěnou 4 a vnitřní podělnou stěnou 3 vznikají prostory 11, kterými mohou být vedena potrubí 12 vodního hospodářství a táhla 13 ovládacích nášlapek. Pod podlahou 8 jsou umístěny dolni upevňovací body 8 a na příčných vnějších stěnách 1 jsou umístěny horní upevňovací body 9. Ve vnitřní podélné stěně 3 a vnitřní příčné stěně 4 jsou integrovány zařízovací předměty, jako například umyvadlo, 6schránka na ručníky, schránka na odpadky,držák toaletního papíru, rozvody vytapěcího a větracího vzduchu, ohřivač vody, tělesa osvětlení, okno a podobně. Všechny spoje mezi vnějšími stěnami, vnitřními stě~ nami, podlahou a stropem jsou nerozebíra~ telné a mohou být tudíž provedeny jako vodotěsné. Instalační i mechanické rozvody jsou vedeny dutinami za vnitřními stěnami,a proto neruší celistvost vnitřního povrchu. Při montáži jsou veškeré upevňovací body dobře přístupně, přičemž se následně zakryji zvednutými lemy podlahy sousedních oddílů, které zároveň vytváří z těchto pod~ diah vanu, řešenou příznivé pro mokré a mechanizovaně čištění.1. Instalační buñka WC pro vozidla hro~ madné osobní dopravy, vyznačená tím, že na příčné vnější stěny l a podelnou vnější stěnu 2 je připojena vnitřní podélná stěna 3 a vnitřní příčná stěna 4, mezi které je vložena stěna se stojanom WC 5,přičemž na dolní okraje vnitřní podélné stě~ ny 3 a vnitřní příčné stěny 4, jakož i stěny se stojanem WC 5 je připojena podlaha B a k hornímu okraji vnitřní podélné stěny 3 a vnitřní příčné stěny 4,jakož i mezi příčné vnější stěny 1 a podělnou vnější stěnu 2 je vložen nerozebiratelně strop 7, přičemž na dolni vnější okraj příčných vnějších stěn 1 a podélné vnější stěny 2 jsou rozebiratelně napoje ny horní okraje podlahových lemů 12 sousednich oddílů.2. Instalační buňka WC pro vozidla hro~ madné osobní dopravy podle bodu 1 vyznačená tim, že volnými pziostorami 11 mezi vnějšími příčnými stěnami 1, vnější podêlnou stěnou 2, vnitřní podélnou stěnou 3 a vnitřní příčnou stěnou 4 jsou vedena potrubí 12 vodnĺho hospodářství a táhla 13 ovládacích nášlapek.3. Instalační buňka WC pro vozidla hromadné osobní dopravy podle bodů 1 a 2 vy~ značená tím, že pod pocllahou 6 jsou u» mistěny dolni upevňovací body 8 a na přičných vnějších stěnách 1 jsou umístě~ ny horní upevňovací body 9.

MPK / Značky

MPK: B61D 17/00

Značky: dopravy, osobní, buňka, vozidla, hromadné, instalační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246500-instalacni-bunka-wc-pro-vozidla-hromadne-osobni-dopravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Instalační buňka WC pro vozidla hromadné osobní dopravy</a>

Podobne patenty