Zariadenie na dávkovanie tekutých prísad do betónovýcb zmesí

Číslo patentu: 246446

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szabó Josef, Kroupa Petr, Šaroun Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLĚZY 45 Vydané 15 12 87 A OBJEVV75 Autor vynálezu FRIČ OTTO ing., DIVINSKÝ ÁN ing., LIMPÄR FERDINAND, BRATISLAVA54 zariadenie na dávkovanie tekulých prísad do betónových zmesíZariadenie na dávkovanie tekutých prísad do betónových zmesí pozostáva zo zásobníka 1, optatreného nalievacím sitom 20,štrbinového filtra 4 vybaveného ~čistič~om filtra 5, prívodného potrubia 19, uza~ tváracieho ventilu 12 a medzikusu 13 vnapojeného na saciu časť čerpadla 3 .po- háňaného brzd-ovym elektromotomm 2oiacu jednotku, ďalej pozostáva zo spätnéhospätného ventilu 8, napojeného na .potru bie Zámesovej vody 9 ako i z prívodnej i Ťvetvy 17 a odvodnej vetvy 18 oplacho- vej v-ody a rady uzatváracích ventilov 12, 17Zariadenie podľa vynálezu rieši technický problém dávkovanie. tekutých prísad ustrotjnotechnol-ogilckých zariadeni na výrobu betónových zmesí.Z praxe sú známe niektoré zariadenia na dávkovanie tekutých prísad, a to ručné ipiestové dávkovače, dávkovacie valce na odmeranie dávlkovaneho množstva, dávkovacie ~čerpadla, kde dávkovaný objem prísady je určovaný dobou chodu čerpadla dodávajúoe k-onštantne množstvo prísady za určitú ~časovú jednotku, dávkovanie váhy prímesovej vody tak, že sa najprv odváži potrebné množstvo prísady a až .potom sa váha doplní požadovaným množstvom prímesovej vody. - VNevýhodou uvedených dáivkovačov je, že neumožňujú dodržanie predpísanej presnosti dávkovanie i 2 0/) z dávaky prísady v ce 10 m rozsahu dávkovania. Taktiež .regulácia dávky zmenou počtu .otáčok čerpadla pod jeho optimálnu hodnotu nie je vyhovujúce,nakoľko klesá jeho objemová účinnosť.Vyššie uvedene .nedostatky odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, u ktorého podstatou je, že pozostáva zo zásobníka opatreného nalievacím sitom, štrbinového filtra vybaveného ~či~stičom filtra, Lprívodného potrubia, uzatváracieho ventilu a medzilkusu napojeneho na saciu časť čerpadla poháňaného ,brzdovým elektromotorom vybaveneho dvojclonkovou eružicou a snímačom otáčok napojeného na nevyznačenú .riadiaciu jednotku, ďalej pozostáva zo spätného ventilu čerpadla, výtlačnej vetvy, spätného ventilu naepojeného na potrubie zámesovej vody ako i z prívodnej a odvodnej vetvy oplachovej vody a rady uzatváracích ventilov.využitím predmetu vynálezu sa dosiahne pokrotk prejavujúci sa vyšším technickým a ekonomickým účinkom, a to hlavne tým, že sa dosiahne vysoká presnosť zvolených dávok, taktiež zvolený postuip dávkovanie vyhovuje rdnešným požiadavkám automatizácle a zaručuje optimalizáciu hlavne iv podstatnom znížení materiálových nákladov a prácnosti u výrobcu. Nevyžaduje si použitie ndmernej ,nádoby a jej príslušenstva a v prípade dávkovanie prísady do tlakovej vody pre rplrívod vody do mlešacej techniky odpadá použitie ďalšieho čerpadla.U zariadenia podľa vynálezu je použitý novjhprincíp dávkovanie tekutých .prísad, a to priamym meraním počtu otá-čok resp zlomkov otáčok hriadeľa čerpadla. Presnosť dávkovanie je potom ovplyvñovaná objemovou geometriokou účinnosťou čerpadla, prúdovými a tlakovými javmi v sacej a výtlačnej vetve čerpadla a ronptýlom v opakovaných vreakciaclh elektroovládacích a výiknovýoh elementov styka-č a ibrzdový motor).Taktiež použitý spôsob .preplñovania saniia čerpadla hydrostatickým tlakom kvapaliny V zásobníku zlepšuje jeho objemovú účinnost, zro-vnomerňuje objemovú účinnosť čerpadla hlavne pri čerpaní viskóznejšíchlátok a tiež eliminuje negatívny vplyv tlakovej stnaty na štrbinovom filtru.Zariadenie pondľa vynalezu je v príkladnom prevedení znázornená schematicky V nâryse n.a pripojenom výkrese.Zariadenie na dávkovanie telkutých prísad do betónových zmesí .podľa vynálezu pozostáva zo zásobníka prísad 1 vybaveného nalieváncím sitom 2 il a štrbinovým filtrom 4 spojeného pomocou sacej vhadice 19, uzatváralcieho vientilu 12 a medzikusu 13 zo sacou časťou čerpadla 3. Pre čistenie štrbinového filtra 4 slúži tiahlo čističe filtra 5.Čerpadla 3 pdháñanê brzdovým elektromotorom 2 zabezpečuje dávkovanie prísady cez spätný ventil 6, výtlačlnú vetvu 7 a spatný ventil 8 do potrubia 9 pre prívod prímesovej voldy do nevyznačenej mlešacej technľky. Veľkost dávky tekutej prísady je zabezpečené snímaním ipolotáčok rotora čerpadla 3 ,pomocou dvojclon-kovej ružice lü a snímača 11 napojeného na nevyznačenú riadiacu jednotku umožňujúcu obsluhe nevyznačene miešanej techniky obsluhovať dávkovalcíe zariadenie, a to bud ručne, .alebo automatický podľa predvoľby.Zariadenie ďalej pozostáva z prívodnej 17 a odvodnej vetvy 18 oplarchovej vody ako i z kombinácii rady uzatvánacích ventilov 12,14, 15 a 16.iPratco-vný cyklus zarialdenia na davikovanie tekutých prísad do betónových zmesíSanie čerpadla 3 je cez štrbinový filter 4,saciu hadicu 19, uzatvárací ventil 12 a medzizkus 13 preplñované hydrostatickým tlakom kvapaliny naohá-dzajúcej sa v zásobníku 1, čím sa eliminuje vplyv tlakovej straty na štrblnovom flltri 4. Pri splnení požadovaných .podmienok spustenia čerpadla 3 na dávkovanie predvolenýąch vdávok prísad neoznačenä riadiaca jednotka uvedie v chod łbrzdový elektromotor 2 a tým i čerpadlo 3, (ktoré začína prisadu dâvkovať cez spätný ventil 6, výtlačnü vetvu 7 e spätný ventil 8 do .potrubia 9, kde prichádza k jej zmiešaniu zo zámesovou vodou, s ktorou je miešania technika plnená.Cerpadlom 3 vdodâvané množstvo prísady je určovaně podľa pred-voľby snímaním počtu polotáčołk rotoru čerpadla 3, ktoré je zabezpečené pomocou dvojclonkovej ružice 1 D a lŠHÍIHaČiH 11, ktorý je napojený .na riadiacu jednotku, ktorá .po dosiahnutí príslušných predvolených hodnôt chod brzdového motoru 2 zastaví.Ďalšie zvyšovanie .presnosti príslušných zvolených dávok, t. j. delením snímania otáčok hriadeľa ~čerpadla 3 na ich zlomky je limitované hornou .hranicou snímaicej frekvencie snímača, ktorá je max. 200 Hz. Spätný ventil 6 zabraňuje spätnému pretekaniu prísady z výtlačnej vetvy 7 cez netesnosti v čerpadle 3 do zásobníka 1 a spätný ventil 8 zabraňuje vnikaniu zámesovej vody z potrubia B do výtlačnej vetvy 7. Čistenie štrbi PJ zh i 17noveho filtra 4 sa môže vykonávať aj počas preváldzlky pomocou ručne ovladaného tiahla 5. Nálevné sito 20 slúži na zachytávanie väčších nečistôt pri .plnení zásobníka 1 prísadou.Pre výplach čeiąpadlta 3, respektive vytlač» nej vetvy 7 pro ukoručenej smene, resp. pri prechode na iný druh iprisady slúži kombinácia uzatváracích ventilov 12, 14, 15 .a 16 a .prívodná 17 a odvovdné 18 potrubie opla 3 thChovej vody. Zariadenie môže byt ovládané ručne alebo automaticky vyvbavenou riadiaoou jednotłkou.Možnosti využitia zariadenia podľa vynáezu sú najmä na dávkovanie prísad pri výrobe betónových zmesí, ako tiež v iných odvetviach puriemyslu, kde treba dávikovať jednu tekutinu do druhej tekutiny, resp. do inej rôznorodej zmesi.Zariadenie .na dávkovanie tekutý-c-h prísad do betónových zmesi sa vyznačuje tým, že pozostáva zo zásobníka 1, opatreneho nalievacím sitom 20, štrbínovým filtrom 4,vybaveného čističom filtra 5, prívodnéhuo potrubia 19, uzatvaracieho ventilu 12 a medzikusu 13, napojenêho na saciu časť čerpadla 3, ,pohäñaného brzdovým e 1 e~k~ tromotorom 2, vytbaveného d-vvojclonkovouružicou 10 a snímačom otáčok 11, napojeného na ,riadiacu jednotku, zo spätného ventilu 6, Výtlačnej vetvy 7, spätného ventilu 8, napojeného .na potrubie zámesovej vody 9, ako i z privodnej vetvy 17 a odvodnej vetvy 18 oplachovej vody a rady uzatváracĺch ventilov 12, 14, 15 a 15.

MPK / Značky

MPK: B28C 7/12

Značky: přísad, zmesí, tekutých, betónovýcb, zariadenie, dávkovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246446-zariadenie-na-davkovanie-tekutych-prisad-do-betonovycb-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na dávkovanie tekutých prísad do betónovýcb zmesí</a>

Podobne patenty