Spôsob prípravy amínotiazolových derivátov

Číslo patentu: 246443

Dátum: 13.03.1986

Autori: Vašina Josef, Fürst Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD FRO VYNÁLEZV » A OBJEW (45) vydane 15 12 B 7(75) Autor vynaiazu VEVERKA MIROSLAV mg., BRATISLAVA, MOTÄCEK TOMÁŠ Ing.,MODRA(54) Spôsob prípravy amínotíazolových derivátovRiešenie sa týka spôsobu výroby aminotiaziolových derivátov všeobecného vzorce IR 1 je metyl alebo etyl,R 2 je -vodík alebo metyl a Ph je fenyl.zlúčeniny sa používajú ako medziprodukty pri príprave tzv. amínotiazolových ý-laktám-o-vých antibiotík.zlúčeniny sa podľa vynálezu pripravujú trityláoiou za prítomnosti anorganiokých báz v organiokom rozpúšťadle.Vynález sa týka spôsobu prípravy aminotiazolových derivátov a tieto zlúčeniny sa.používajú ako medzisprodukty pre »prípravu tzv. amínotiazolovýrch (J-lalktámových antibiotik.U-vedené zlúčeniny sa pripravujú reakciou etylejsteru 2- z-amino-zi-tiazolylj- ZJ-Z-metoxyimínooctovej kyseliny s trifenylmetylohloridom V chloroforme za prítomnosti trietylamínu v 72 O/o-nom výťažku US patent č. 4196 x 205 alelbo V dichlórrne-táne DOS č. 2 702 501.Ďalší spôsob prípravy zlúčenín v 65 0/0-nom výťažku je pôsobenie trifenylwmetylchloridu v dimety-lformamide a -dichlörmetáne za prítomnosti trietylaminu pri teplote»Nedostatkom doterajších postupov je použitie ekonomicky nevýhouciných a toxických báz a zložité spracovanie reakčnej zmesi apri izolácií produktu.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob prípravy aminotiazolových derivátov všeobecného -vzorca IR 1 je metyl alebo etyl, R 2 je vodik alebo metyl aPh je fenyl,wzaloženého na reakcii 1 molárneho dielu zlúčeniny všeobecného vzorca IIR 1 a R 2 má hore uvedený význam s 0,8 až 1,6 molärneho dielu trifenylmetylchloridu,vyznačujúci sa tým, že reakcia sa uskutoční za prítomnosti 0,8 až 5 molárnych dielov,stredne silných alebo silných anor-ganických báz, tvo-rených zlúčeninami alkalicłkého kovu alebo kovu alkalických zemín alebo zme 4si týchto zlúčením V prostredi organírckého rozpúšťaldla.Postup podľa vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa k 1 mo-lárnemu dielu zlúčeniny všeobecného vzorca lI a 0,8 až 5 molárneho dielu stredne silnej alebo silnej anorganickej bázy nerozpustenej v organickom rozpúšťadle pridá 0,8 až 1,6 molárneho dielu trifenylmetylchloridu., s výhodou rozpuste.néh-o v organickom rozpúšľadle, ktoré je použité na rozpúšfanie zlúčeniny II.Vh-odnými bäzami podľa vynalezu sú zlúčeniny alkalických kovov. ako napr.hydrogenuhličitan sodný,hydlrogěnuhličitan draselný,hydrogénuhličitan sodný,hydrogénuhličltan draselný,hydrogénuhličitan amónny,uhličitan sodný, uhličitan draselný,uhličitan amónny, hydroxidy alkalických kovov, ako napr. hydroxid sodný alebo draselný, ďalej zlúčeniny k-ovov a-lkalických zemín akouvhličitan vápenatý,uhlivčitan horečnatý,uhličitan bárnaiý,oxid vápenatý, oxid horečnatý,oxid bárnatý, alebo zmesi uvedených zlúčením. Reakciu .možno uskutočniť aj v zmesi s činidlami viažúcimi vodu, ako napr..pri tepl-ote -20 až 60 °C, s výhodou pri -10 až 25 °C. Na -doreag-ovanie je potrebná doba 1 až 5 h s pripadnou postu-pneu zmenou teploty na teplotu miestnosti. Ako vhodné organické rozpúšťadlá, inertné za zvolených podmienok reakcie, možno použiť halogenové alifatické uhľovodiky, napr.dichlórmetán,dicvhilöretan, aromatické Lihlovodiky ako benzén,toluén, estery kyselín ako etylacetát, O hhnitrily kyselín ako acetonitril, ketony ako metyleiylketón,acetón, amiudy kyselín ako dinietylacetamid,f-ormamid,dimetyltormamid, alebo zmesí týchto rozpúšťadiel.Množstvo organickáho rozpúšfadla sa vhodne volí talk, aby došlo k vytvoreniu 20 až 60 (Vo-ného roztoku zlúčeniny vzoroa Il.Po ukončení reakcie sa anorganžwcká zlúčenina odfiltruje a organické rozpúštadlo oddestiluje, s výhodou za vákua. Destilovaný odparok je surová zlúčenina vzorce I,ktorá sa čistí -konvenčne používanými metódami ako kryštalizácia alebo -cliromatografia.zlúčeniny vzorca I možno izolovať z reakrčnej zmesi tak, že po odfiltrovaní anorganickej zlúčeniny k jej roztoku zahustenemu na 10 až 20 0/0 pôvodného objemu,s výhod-ou za vákua, .pridá dalšie organické rozpúštĺadlo, v ktorom nie je zlúčenina vzorca I rozipustná, napr. hexan. vylúčená zrazenina sa po 1 až 5 h státí izoluje filtráclou alebo odstredením.Výhodou postupu podľa vynálezu je, že v porovnani s doteraz známymi postupmi sa dosahuje zvýšený výťažok produktu. Výhodou postupu podla vynálezu, dôležitou z priemyselného hladiska je náhrada trietylaminu anorganickými zlúčeninami a zároveň zjednodušený postup izolácie produktu.V ďalšom je predmet vynálezu popísaný v lpríkladoch. Tieto príklady popisujú niektoré možnosti prípravy zlúčeniny vz-orca I bez toho, aby rozsah vynálezu zrkokolvek obmedzovali.2,5 g 2-Z-amííio-tł-tiazolylj-Zj-Z-metoxyiminooctanu etylového sa rozpustí v 25 ml acetónu a pridá sa 2,8 hyrogéríuhličitanu sodnélho a 4 g síranu horečnatého bezvoděho.K suspenzii sa pridá pri teplote 5 °C počas 20 minút roztok 3,03 g trifenylmetylchloridu v 10 ml dichlórmetánu. Po 2 hodinovom miešaní pri laboratórnej teplote sa reakčná zmes preiiltruje, vákuovo zahustí na 5 ml a následne sa za miešania pridá 1 U ml etanolu. vylúčené -kryštáliky sa odfiltrujú a vysušia.2,5 g Z-Z-amíno-ćl-tiazolylj-ZLZ-Inetoxyimínooctanu etyloveho sa rozpustí v 25 ml etylacetátu a pri-dá sa 2,5 g uhličltanu vá.penatého K suspenzii sa pridá 3,0 g tritenylinetylchl-oridu. Realkčná zmes sa zahrieva k varu polčas 30 min. Po prefiltrovani sa reaklčná zmes premyje vodou, roztokom 0,5 N kyseliny chlorovodíkovej a 8 ll/o-ným roztokom hydrogénuhličitanu sodneho. Po vysušení a odtarbení aktívnym uhlím sa rozpúštadlo oddestiluje, pridá etanol a voda,vylúčený produkt sa premyje éterrom.Postup zhodný s príklad-om 1. Miesto hydrogénuhličitanu sodného sapoužije uhličitan sodný.3,53 g tritenylmetylchloridu sa pridá do zmesi 2,5 g etylesteru Z-Z-amíno-á-tiazolylj-Zj-Z-hydroxyimínooctovej kyseliny a 4,2 g uhličitanu draselného v 10 ml dimetylformamidu a 20 ml -dichlórmetánu pri teplote -5 °C. Reakčná zmes sa mieša ešte 2 hodiny prefiltruje a vyleje do 20 -ml voldy. Extrakciou dichlórmetánom 3 X 20 m 1 anásledným oddestilováním rozpüšťadla saPostup zhodný s príkladom 2. Miesto octanu etylového sa použije acetonitril.Postup zhodný s príkladom 1. Miesto hydrogénuhličitainu sodného sa použije molekulové sito 4 A impregnované roztok-om hydroxidu dravselnéaho.Spôsob .prípravy amín-otiazolových derivátov všeobecného vzorca IR 1 je metyl alebo etyl, R 2 je voídík alebo metyl aPh je fenyl,založený na reakcii 1 molárneho dielu zlú~ čeniny všeobecného vzorca IIcblórmetánu sa pridáva do suspenzie 2,5 g etylewsteru 2- 2-amíno-4-tiazo 1 yl l-ZJ-Z-metoxyiminovoctovej kyseliny a 1,08 g uhličitoanu sodného V 40 ml dichlórmetánu pri teplote 35 °C. Reakxčná zmes sa mieša 1 hodinu pri uvedene teplote a prefiltruje cez -krá-tky stĺpec silikagelu. Filtrát sa premyje s 10 m 1 5 °/o~nej kyseliny chlorovodíkovej a následne s 10 m 1 nasýteného roztoku hydrogenuhličitanu sodnéhvo. Oddestiluje sa rozpüšťadlo a po oclfanbeni kryštaluje zo zmesi metanol-vołda s aktívnym uhlím.R 1 a R 2 má hore uvedený význam s 0,8 až 1,6 molätrneho dielu trifenylmetylchloriclu,vyznačujüci sa tým, že sa reakcia uskutoční za prítomnosti 0,8 až 5 molárnydh dielov stredne silných alebo silných anorganických báz tvorenýc-h zlúčeninami alkalického kovu alebo kovu alkallckých zemín alebo zmesí týchto zlúčenín v prostredí organického rozpúšťadla.

MPK / Značky

MPK: C07D 277/38

Značky: spôsob, amínotiazolových, přípravy, derivátov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246443-sposob-pripravy-aminotiazolovych-derivatov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy amínotiazolových derivátov</a>

Podobne patenty