Spôsob prípravy stabilného roztoku protipenivej prísady

Číslo patentu: 246437

Dátum: 15.12.1987

Autori: Klaner Eduard, Danko Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ona mo WNALEZV 451 Vydané 15 12 37 A OBJEVY75 v ř Autor vynálezu KDSOVA VIERA, ÄNOSIK ŠIEFAN ing., BRATISLAVA54 způsob prípravy stabilnéhn roztoku prułipenivei prísadyRiešenie sa týka spôsobu prípravy poiysiloxanového typu protipenivýdh prísad, najmä do mazaeídh olejov. Podľa riešenia sa cprotipenívá prísada najprv rozpusií V nepolárnom rozpüšťacile pôsobením miešadla s vyrsok-ou šmykovou rýchlosťou za vzniku stabilnej disperznej sústavy a tátoizmes sa pridá do oleja.Riešenie môže byt použité v priemysle o~ lejov, asfadtov, dehtov a všade tam, ikde treba znížiť penivosť.vynález sa týka spôsobu prípravy stabilněho roztoku pr-otipenivej prísady do ole~ jov, najmä mazacích.V dôsledku intenzívneho zmiešovania vzduchu s olejom dochádza k vzniku peny. Množstvo a stabilita -peny závisia od chemického zloženia oleja, od viskozity, obsahu zušlachtujúcich prísad a tiež od prítomnosti vody a nečistôt.Trvale sa zvyšujúci obsah ,prísad V ole~ joch a najmä výrazné zvýšenie obsahu detergentne-disnperzných prísad v motorovýoh olejoch urobili problem penivosti ešte aktuálnejší. Nadmerná tvorba peny, alebo vznik stabilnej peny môžu spôsobiť, že pena v motore výplní celý objem olejovej vane,čím sa zníži hladina oleja natollko, že dôjde k nerovnomernému nasávaniu -oleja do olejového čerpadla a tým k nedostatočnému mazaniu trecích plôch. Na miestach, kde dochádza k medznému treniu už za krátky čas môže prísť k vážnemu poškodeniu motora a v extrémnych prípadoch aj k jeho úplnemu zlýhaniu.Problém nepriaznivého účinku vzniku peny je aktuálny nielen u motorových, ale u všetkých mazacĺch a inýcih druhov olejov,alebo inych médií, kde dochádza k intenzívnemu styku kvapaliny so vzduchom, teda aj u hydraulických a prevodových ole« jov.Na zníženie .penivosti olejov sa najčastejšie používajú polysiloxany, hlavne polymetylsiloxan. Ich úlohou je nielen zabrañovat vzniku peny, ale aj rozrušovať penu už vzniknutú.Mechanizmus pôsobenia protipenivých prísa-d nie je ešte celkom objasnený, ale predpokladá sa, že protipenivé prísady ako povrchovo aktívne látky pôsobia tak, že sa adsorbujú na blanu, ktorá obaluje vzduchovú bublinu, znižuje tým elastičnost blany a stenčuje ej hrúbku natoľko, že biana ,praskne. Protipenivé .prísady sa do mazacích olejov pridávajú vo finálnej fáze miešania -oleja v koncentrácii 0,001 °/o hmot. až 0,01 hmot. Pridávajú sa čisté, alebo rozpustne v organických rozpúštavdlách a miešajú sa s olejom bežnými miešadlami vrtulo-vého alebo l-opatkového typu, alebo inertným pilynom.Nevýhodou uvedenej aplikácie protipenivých prisad je, že protipenivé prísady takto miešané s olejom sú len obmedzene roz 4pustné v oleji a naopak, .ich účinok sa prejavuje iba V množstve, ktorým ,prekračujú medzu rozpustnosti. Tento fafkt je obzvlášť významný u moderných motorových olejov obsahujúcich veľké množstvo detergentne~-disperzných prísad a majúcich veľkú alka lic-kú rezervu, lebo v alkalick-om prostredi.a tý-m sa znižuje ich účinok.Uvedené nedostatky je možné odstrániť,ked sa použije postup podla vynalezu založený na tom, že protipeniva prísada sa najprv rozpustí vo vhodnom nepolárnom rozpúšťadle, naipríkllad v plynovom oleji .pôsobením miešadla so šmyikovou rýchlosťou 103 až 105 s 1 a vo forme roztoku sa v záverečnej fáze »miešania oleja pridá do olejov,kde už postačuje miešanie pri teplote 60 C až 75 °C bežnými vrtul-ovými miešadlami alebo inertným plynom. ~Výhodou postupu podľa vynálezu je, že umožňuje pripraviť stabilné roztoky protipenivej prísady vo .vhodnom rozpúštadle a V takejto forme aplikovaná .protipenivá prísada -po pridaní do oleja vytvára stabilnú disperznú sústavu, čím sa jej účinok na po tláičanie penivosti výrazne zvyšuje.Pôsobením miešadla so šmykovou rýchlosťou 105 až 105 s 1 po dobu 10 min pri teplote 25 °C pripravilo sa 250 ml 10 -né~ ho roztolku polydimetylsiloxanu v plynovom oleji. Vlastnosti použitého polydimetylsilo xanu a .plynoveho oleja boli takétopolydimetylisiloxan viskozita pri 20 C 208 mmz/s bod tuhnutia pod -60 C bod vzplanutia 290 °C plynový olej hustota pri 20 °C 841 kg/m 3 začiatok destiläcie 200 °Ckoniec destilácie 360 °C/91 i Takto pripravený roztok polydimetylsiloxanu sa pri teplote 75 °C tpridal do motorového oleja na úrovni API CA. Účinok protipenivej prísady je zhrnutý v tabuľke 1.1 - olej neobsahuje iprotipenivú prísadu, 2 - olej 0,001 9/0 hmot. jnrotiípenivej prísady, olej Iníešaný vrtulovým nie ša-cllom, 5 iASTM Limity Alplikácia č.4 - identické s aplikáciou 3, len kon» Centrácia protipenivej prísady v oleji zvýšená na 0,003 hníot., 5 Jostuip podľa vynálezu, 0,001 hmot. protipenivej prísady.3 - olej 0,001 0/0 hmot. protipeni-vej Príklad prevedení-a 2 prísady vo forme 10 O/o-ného roztoku V plynovo.m oleji, roztok protipenivej 10 (Vo-ný r-oztolk polydi-metylsiloxanu pri» prísady pripravený pomocou vrtulové- pravený postupom ako je uvedene v príklaho miešadla, olej miešaný vrtulovým de prevedenia 1 sa aplikoval d.o motorového miešadlom, oleja úrovne API CC. Účinok rôzneho spôsobu aplikácie protipenivej prísady je zhr~ nutý v tabuľke č. 2. T a b u l k a 2 ASTM Limity Aplikácia č. D 892-63 penivosti 1 2 3 4 5 mll 24 C Z 5 350 350 70 90 5 po ustálení 0 50 30 10 20 0 94 °C 150 480 480 410 440 120 po ustálení 0 15 10 10 20 0 Z 4 °C 25 490 400 440 300 5 po ustálení 0 140 110 80 60 0.prísady, olej miešený vrtuľovým miešadlom, olej 0,002 °/0 hmot. protipenivej prísady vo forme 10 O/oeneho roztoku v plynovom oleji, roztok protipenivej prísady pripravený pomocou vrtuliového miešadla, olej miešaný vrtulovým miešadlom, identioké s aplikáciou č. 3, len kon~ centrâcia protipenivej prísady v oleji zvýšená na 0,004 hmot., postup podľa vynälezu, 0,002 Ihmot. tprotipenivej prísady.Postupom .ako je uvedený V príklade 1 pripravil sa 10 (Vo-ný roztok polymetylfenylsiloxanu V plynovom oleji. Takto pripravený roztok sa pri teplote 75 C pridáva do motorového oleja úrovne API CA. Účinok protípenivej ,prísady aplikovanej postupom pocllľa vynálezu a tiež účinok rôznych spôsobov aplikácie je zihrnutý V tabuľke 3.Vlastnosti polymetylfenylłsiloxanu boli takétoViskozita pri 20 °c 195 mmŽ/s bod vzpllanutia nad 300 °C bod tuhnutia pod -50 °CVlastnosti plynového oleja boli také isté ako v príklade 1.7 8 T a b u 1 k a 3 ASTM Limity Aplikácia č. D 892-63 penivosti 1 2 3 4 5 l ml 24 C 25 ,275 220 220 200 9 D po ustálení 0 .10 10 10 10 0 94 °C 150 220 220 220 200 190 po ustálení 0 0 0 0 0 40 24 C 25 275 200 190 160 90 po ustálení 0 5 5 10 10 01 - olej neobsahuje protipenivú prísadu, 2 - olej 0,001 hmot. protipenivej prísady, olej miešaný vrtuľovým mieša-dlom, 3 - olej -ł- 0,001 0/0 hmot. protipenivej prísady vo forme 10 -ného roztoku v plynovom oleji, roztok protipenivej prísady pripravený pomocou vrtulového miešadla, olej miešaný vrtuľojvým miešadlom, 4 - identické s aplikáciou č. 3, len koncentrácia protipenivej prísady v oleji zvýšená na 0,003 9/0 hmot., 5 - postutp podľa vynälezu, 0,001 hmot. protipenivej prísady.Z výsledkov uvedených v tabuľkách 1 a 2 pospísujúcich použitie polydimetylsiloxanovej prísady vidieť, že ani zvýšenie koncentrácie protipenivej .prísady v oleji nie je účinné, ak sa nepoužije vhodný spôsob aplikácie a naopak, aplikácia č. 5 ukazuje vysokú účinnosť protipenivej prísady pripravenej postupom podľa vynálezu.V tabullłke č. ~ 3 sú zhrnuté výsledky rôznych spôsobov .aplikácie polymetylfenylsiloxanovvej odpeňovacej prísady.Porovnaním výsledkov v tabuľkách 1 až 3 vidieť, že hoci účinok polymetylfenylsiloxanovej prísady je výrazne nižší než účinok polydimetylsiloxanovej prísady, aj iv tomto pripade postup podľa vynálezu zvyšuje účino-k odpeňovacej prísady.1. Spôsob prípravy stabilného roztoku protipenivej prísady polyusiloxanového typu,najmä do mazacích olejov, vyznačený tým,že 1 až 40 hmot polysiiloxanov s vískozítou 10 až 10 000 mmZ/s pri 20 C sa za miešania pri šmykovej rýchlosti 105 až 103 s 1 rozpustí v 60 až 99 ihmot. nepolarneho rozpúštadla.2. Spôsob prípravy stabilného roztoku podľa bodu 1, vyznačený tým, že sa s výhodou tpouvžijú polysiloxany o viskozite 200 milimetrovz/s pri 20 C a ako nepolárne rozjpúšťadlo plynový olej v množstve 90 hmot.

MPK / Značky

MPK: C10M 125/26

Značky: stabilného, roztoku, spôsob, přípravy, přísady, protipenivej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246437-sposob-pripravy-stabilneho-roztoku-protipenivej-prisady.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy stabilného roztoku protipenivej prísady</a>

Podobne patenty