Mazací olej s veľkou priľnavosťou mazacieho filmu ku kovom

Číslo patentu: 246436

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kunovský Jioí, Tmé Miroslav, Pástor Oliver, Husárik Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ząhąiąąvirsěâ OPIS VYNlÁlEZ ll 246436úižAo mo vvmuezx (45) Vydčmé 15 12 8775 Autor Iyuxšxltězu SAILKQVÁ ZUZANA ing. csc., szUcs LADlSLAV ing.,MATAS MICHAL ing. DrSc., KREMPASKY BOHDAN ing., BRATISLAVA54 Mazací olej s veškou priinavusłĺou mazaeieho filmu ku knvumRiešenie sa týka zloženia mazacieho ole« ja s velkou priľnavosťou mazacieho filmu ku kovom, zabezpeťujúceho dokonalé mazanie odąkrytýcah rotujúcich časti stzrojov s obvodovou rýchlosťou do 25 m.«s 1.Olej pozostáva z 80 až 99 dielov hmotnostných oleja ropného alebo jpľĺľ 0 dI 1 Ěh 0,alebo syntetíckého pôvodu alebo z ich zme~ si, z -prísady zvyšujúcej prilnavosť mazacieho filmu v množstve 0,001 až 5,0 dielov hmotnoetlnýách, z mazivostnej .prísady v množstve 0,2 až 8,0 dielov hmotnostných,zo zahulsťovačov v množstve 0,05 až 4,0 dielov lhmotnestnýclh, zo znižovača alebo z komlbinázcie z-nižovačov bodu tuhnutia V množstve 0,1 až 3,0 diely hmotnostné. Olej môže ďalej obsahovat antioxidaxfné, protikorözne, protipenive a antiseptické prísady.WTentowvynález sa týka mazacieho oleja s veľkou priľnavotstou mazacieho filmu lku kovom.Na otälčavé časti niektorých otvorených zariadení, alebo s mazaním bez brodenia V Inazacom oleji, na ktoré pôsobia velké odstredivé sily, je nutná aplikácia mazacielho oleja s vysokou prilnavovsťou ku kovom. Pri vysokých obvodových rýchlo-stiach točiacich sa častí strojov mazanýwch postrekom alebo nanášaním oleja narastajú odstrendivé sily do takých veľkostí, že ioh vplyvom odstrekuje mazací olej s nedostatočnou prilnavostou k mazanej .sústave a zhoršujú sa lpodmienky mazanie, čím sa zvyšuje opotrebenie mazaných sústav a znižujú sa -výkony zariadení. Môžu pritom nastať podmienky suchého trenia k-ovových častí s následnou haváriou zariadenia.V uzavretých sústavách, ako sú napríklad prevodové systémy, kde je mazanie zabezpečené brodením mazaných sústav v olejovom kúpeli je možné aplikovať ropné oleje s vysokou viskozitou a s prirodzenou prilnavosťou ku kovom.Prirodzenú priľnetvost vykazujú najmä vysokoviskózne (ÍBSĚÍIĚÍOVÉ a zvyškové oleje z cyklánicłko-aromatických rôp. U veľmi zaťažených prevodov môžu byt tieto oleje zlepšené prídavkom vysokotlakovej prísady.Pre mazanie otvorených prevodových systémov sa asplikujú upravené cyklá-niclko-aromatické mazacie oleje so zvýšenou priľnavosťou ku kovom vytváranou prídavk-om latexu alebo olovnatých solí allfaticlkých monokarboxylorvýcfh kyselín V. Štěpina, V. Veselý Mazitvá a speciální oleje, str. 51.2,Veda, vydavatelstvo SAV, 1980, Bratislava,ČSSR).Ďalšie zlepšenie je možno dosiahnut podla vynálezu, ktoreho podstatou je mazací olej o viwskozite v rozmedzí 3 až 20 -mm 2.s 1 pri 100 °C a bode tuhnu-ti-a maximálne 5 °~C,ktorý pozostáva zo základného oleja ropného »alebo syntetického alebo z ich zmesí v množstve 80 až 99 »dielov hmotnostných, z prísady zvyšujúcej prilnavosť oleja lku kovom na báze syntetických a/alebo prírodných elastomerov v množstve 0,001 až 5,0 dielov hmotnostných, z mazivostnej prísady a/alebo pri-sand v množstve 0,2 až 8,0 dielov hmotnostných, zo znižovača alebo zmesi znižovačov bodu tuhnutia v množstve 0,1 až 3,0 dielov Ihmotnostných sa zo zahusťovača alebo zmesi zahusťovač-ov V množstve 0,05 až 4,0 dielov hmotnostnýclh.V súlade s týmto vynálezom -bolo zistené,že použitím ropných olejových frakcií alebo syntetiuckéh-o oleja, alebo zmesi ropných a syntetických olejov a ich kombináciou s elastomérmi, mazivostnými prísadamL depresantami va zahusťujúcimi prísadami v hmotnostných dieloch, uvedených v predmete vynálezu, sa dosiahne taký synergický účinok na prilnavostné vlastnosti oleja, že mazivo ostáva na mazaných plochách rotujúcich zariadení aj pri obvodových rýchlosĎalej sa synergický účinok prejaví na mazivostných a nizlkotuhnúcich vlastnostiaclh oleja. V kombinácii sa môžu tiež použiť prísady zlepšujúce odolnosť ,maziva voči oxidácii a korózii a prísady protipenivé a antisepvtické. .Vo funkcii olejového komponentu sa môže použiť olej.ový »destilát alebo zvyškový olej, rafinát pripravený selekčnou alebo kyselinovou ra-fináciou olejovýlch destilátolv alebo zvyšlkových olejov pripravených rozpúšľadlovou deasfaltizáciou, pseudoraiinát a extrakt, oba získané pri -selekčnej rafinácii olejov, oclparatínovaný olejový derstilát alebo zvyškový olej, odparafínovaný vrafinat olejového -deistilätu alebo zvyškovéh-o oleja,strednetlakový alebo vysokotlakový hydrogenát olejového destilátu, rafinátu, odparafínovaného olejového udestllátu a zvyškového oleja, odparnafínovaného extraktu a pseud-orafinátu, »alebo .olejové frakcie a zvyšky z regenerácie opotrebovaných olejov.Ako olejový komponent sa môžu použit tiež zmesi uvedených trakcií vratane upra vených ropných frakcií selelrčnou .alebo kyseli-novou rafináciou, odparafínovaním,strednetlakovou a vysokotlakovou hydrogenáclou.Vo funkcii olejového komponentu sa môžu tiež použit neropné oleje. Môžu to byt esterolvé oleje lprírodného pôvodu alebo syntetické. jedná sa o estery zostavené z monołkarboxylových kyselín a jednosýtnych alk-oholov, z dikarboxylových kyselín a jednosýtnych alkoholov, z diolov typu mono,di-, tri- a polyetylénglykolov a z mono- a z diikarboxylových kyselin, z triolov typu glycerin -a z tpolyolov typu pentaerytritol, trimetylolpropän, trimetylolbután, štvor-, päťa šesť-uhlíkaté alkoholické cukry a z monokarboxylovývch ralifatických ľkyselín, z di-,tri- a polykarboxylových kyselín typu benzéndt, tri- a -tetrakarboxylovej kyseli-ny,citrónových kyselín -di-, tri- a polylkarrboxylových kyselín a jednosýtnych alkoholov. Dajú sa aplikovat estery »pripravené z kombinácie sure/vín, ako sú dikaićboxylové lkyseliny, glykoly a jednovsýtne alkoh-oly. Po stránke kvalitatívnej vyhovujú tiež zmesi rôznych typov esterových olejov.Nko neropné oleje sa môžu použit oligoméry alká-nov obsahujúcich 4 až 16 uhlíkových atóm.ov v molekule, ktoré majú vysoké viskozitné indexy a dobrú telkutost pri nízkych teplotách, mon.o-, udi-, tri a polyalkylbenzény majúce môlovú hmotnost uiinimálne 230 a vyznačujúce sa bodmi tuhuurtia až pod -60 °C, relatívne vysokým viskozitnýzm indexom a dobrou tekutostou pri nízlkych teplotách. Tieto syntetické zložky je možné aplikovat pre lvýrolbu .olejov s vysokou ,prilnav-osťou lku kovom buď samotné, alebo V zmesiach s ropnými olejovými .komponentami.Obsah. olejového konipoiieiilii, či už ropného, esterového, polyallçénovéłio alebo al kylbenzenonvého, alebo ich zmesí, v oleji s velikou prilnavosťou ma ieho filmu lçu. ko~ vom je minimálne 80 dielov hmolnosíných.Prĺsadu zvyšujúcu prilnavost oleja ku. kovom môžu tvorit jednotlivé prirodne alebo syntetické elastomery alebo ich zmesi, naprílklaid (prírodné lçaučuky, syntetické kaučuky typuPolyvinylacetáty kovov sa dejú .aplikovať ako prísady žvyšujúce prilnavosť oleja ku kovu. .Množstvo prísady zvyšujúcej prllnavosiř olejové-ho filmu ku. kovom nože byl maximálne 5 dielov hląiotnostoýcłi, Niazísvotetnú ptísavzlu môžu tvoriť jednotlive zlúčeniny obsahujúce síru, fosfor, alebo obidva tieto prvky, kanboxylove kyseliny.alifaticllce, iaromatickąě, naltenoxłe alebo ioh zmesi a estery týchto kf/łselín v množstve maximálne 8 hmotnostných dielov. Sú to látky typu ditiofosfátov zinočnaiých a antimonitozinočnaiých, iziotosfonetov k-OlVOV e 1 kalických zemín, alkylsulfídov, kyselina de~ kánová až oiktadekánovä a ich zmesi, jednotlive melyl- až dktadecylestery kyseliny dekánovej saž oktadekánovej alebo zmesi esterov, kyseliny alkyl, .arylą mono, di- a polykanboxylove a. ich meiyl- až oktadecylestery, jednotlive navftenovxe kyseliny s mó~ lovou hmotnosťou 160 a ich zmesi, jednotlivé metyl- až oktadecylesiery nafteoorxých kyselín a ich zmesi. ednotlilve n prísady možno aplikovat vo vzájomných kombináciách -v závislosti na ich fyzikálnrr chemických o aph-.ačných vlastnostiach.Znhulstujútte iurísawdy sa v olejoch s vel~ kou pirilnarxostou. mazacleho filmu eplikujú v množstve maximálne 4 hmotno-stných dielov. Výhodná je aplikácia »prísad s bi- a polyfunkčnými vla-stnosťami, ako sú polymetakrylátové prísady majúce účinky zahus~ ťujúce, detergentne a znižujúce bod tuhnutia. Okrem po-lyrnetakrylátov sa vo funkcií zahulsťujúcixch prísad môžu. použit líopolyméry diénov -s vinylaromálmi, napríklad. ko polyméry izopréni a styrenu, polymery alkénov, ako napríklad polypropén, polyizo butén. Synergická účinky sa dosahujú pri aplikácii zmesi rôznych typov zahułsťovačov.Za účelom zníženia bodu tuhnutia a do siashnutia tekutosti oleja s velkou prilnavosťou mazacieho filmu ku kovom pri níz~ kých teplotäsch sa aplikujú prísady tyjpu znižovočov bodu tuhnutia v množsnve maximálne 3 hmxotnostné diely. Sú vhodnékombinácie znižovačov hondu tuhnuti-e rôzneho chemického zloženie, napríklad kom Jínácia alkylnaítalenov a polymetakryláioai,ttaláty tetraallkyłlíenola a bi-s/tetraalkylfenm a a jeho kombinácie s alkylnaftalénovým a/alebo lpolymetalšrylátovým znižovačom bodu tuhnutia.Podla podmienok aplikácie oleja s velkou Jrilnavoeťou mazacieho filmu ku kovom sa k nemu môžu pri-dat antioxidačne prísady typu 2,6 »diterciárhutyl-4-metylfenol, ditio~ osfáty zinočna-té, .alkylfenoláiy vápeneté,alkyllsalicyláty, protilkorózne prísady typu mídazolínoil, alfa-arylderiváty sarkozínu,deriváty alkyltioouctových kyselín, inhílbíto~ ry hrdzaweni-a, alkylarylsillfonály vápenate,iorečnaie, alebo ich zmesi, ditiokarhamáty zinku, benztiazoly, protlpenive prísady typu polyeiloxánov, kopolymery Z-eiylhexylakryletu s etylakrylátom a nntiseptické »prísady typu udialkylditiofosfáty zinočnete, alkyloxra~ né hexahydrotriazíny.ll/lazací olej e velkou priluavosťou mazaeieho filmu lku kovom musí mat viskozitu rlacbädzajusou sa v rozmedzí 3 až 20 mmz. s pri 100 C a bod tuhnutia maximálne °C. .Základový ropný olej používaný pre prípravu mazacieho oleja s relkou zprilnavos~ tou mazacieho filmu iná Inet hod. tuhnutia maximálne 10 QC, s výhodou m 8 až ~tíš °C.Bod. rzplanutia je-dnotlivých druhov -ole« jov alebo ich zmesi musí byt lmĺľlĺUĺlÉĺ-DB.35 (1.19 ŽŠEÚÚCB, aby vidkozštný indlgx o~ lejoveho komponentu bol minimálne G 0.Výhodou mazacieho oleja s velkou prilnavosťou mazaciełho filmu ku kovom podľa tohoto vynálezu je, že rprilnievia pevne na mazaných suetaváeh s obvodovou rýchlosťou 7 až 25 rn.s 1, ktoré sa vyskytujú 11 a príklad na rezacivch reťazách ručných motorových alebo elektrický-ch jednostrannýcvh a dvojs anných pil.Olej podľa tohoto vrynálezil má dobré nie zivostne vlarstnorsií zabezpečujúce .nízke o~ potrebo-Janzie trecích plôch lvl-á. žiadüoe nízkoteplotne vlastnosti umožňujúce prácu za zimných klimatických jáodmienok.Pre ilustráciu sú uvedene príklady, ktoré neobmeclzaijú predmet vynálezu.Mazanoí olej so zvýšenou prílnavosłĺoią skladajúci sa z9877 diela hmotnostných ropneho oleja,oclparafínovaneho na A 8 °C, s virskozítou 1 o IllmŽ/S po ioo °c, 0,3 diela hmotnostného prírodného late~ xu, 0,5 diela hmotnostného udepresantu tylpu allkylovanýrch naftalénov, 0,5 diela hmotnostného modifikätora vis-kozity .typu polymetakrylátového,2,0 dielov hmotnostných mazivostnej prísady s účinnými prvkami síra .a tostor typu dialkylditiotosfátu zinočnatého.Získal sa olej s bodom tuhnutia -30 °C,s vviskozitou 12 mmZ/s pri 100 °C, s hodnotou na štvorgulkovom prístroji 160 už 170 kilogramov a s priľnavostou 3 cm stanovenou praktickou slkúškou dĺžky olejového vlákna medzi roíztváranými prstami pri telplote 20 °C.Mazací olej so slkladaljüci sa zo60,7 diela hmotnostných ropného oleja o vlskotzite 7,5 mmZ/s ,pri 100 ae,IHHÍÚCBÍIO bod tuhnutia -10 °C,36,1 dielov .hmotnostných ropného oleja majüceho viskozitu 16 mmZ/s pri 100 °C a bod tuhnutia -8 °C,0,1 diela hmotnostného prírodného kaučuku, 0,5 diela hmotnostného zmesi mastných kyselín typu elaínu,1,0 diel hmotnostný zmesi depresantutypu alkyllnaftalénu a modifiká tora viskozity tylpu polyalkylme takrylätu,1,5 diela hmotnostného mazlvostnej prísady typu divbenzyldisulfiad,hmotnostného polysil-oxánového odpeňovača.Získal sa olej s bodom tuhnutia -35 °C s viskozitou 10 mm 2/s s hodnotou 170 .až 180 kilogramov na štvorgulkovom prístroji a s dĺžkou ,olejoveho vlákna 2 cm pri praktickej skušlke pri teplote 20 °C.Mazací olej so dklaudvajúci sa zo74,45 diela hmotnostného ropného oleja, majüceho viskozitu 16 mmZ/sstupňov C, 22,5 diela hmotnostných estero-véh-o oleja na Ibaze pentaerytrltolu a mo noíkarboxylových kyselín C 5 ažC 9, 0,05 .diela hmotnostného ,prírodného latexu, 1,0 diel hmotnostný zmesi depresantutypu alkylnattalénu a modifikátora viskozity typu polyalkylmet-akrylátu, 2,0 diely lhmotnostné mazivostnej prísady s účinnými prvkami sira a fostor typu alkéntiofostonátu.Zislkal sa olej s bodom tuhnutia -37 °C s viskozitou 11 mmz/s s hodnotou 170 až 180 kilogramov na štvorguľkovom prístroji a s dĺžkou olejovélho vlákna 3 cm rstanovenou pralktickou skúškou pri teplote 20 °C.1. Małzalcí olej s velkou prilnavosťou mazacieho filmu ku kovom o viskozite v rozmedzí 3 až 20 mm 2.s 1 pri 100 °C a bode tuhnutia maximálne 5 C vyznačujúci sa tým, že sa skladá zo základolvého oleja ropného .alebo syntetického alebo z ich zmesí v množstve 80 až 99 dielov hmotnostných z prísady zvyšuąjúcej priľnavosť oleja ku kovom na báze syntetických a/alebo prírodných elastomérov typu ,polyhutadiénovêhą diénstyrénového, polyizoprénového, etylé-n-propylénovélho alebo lprírodného v množstve 0,001 až 5,0 diel-ov hmotnostný/oh, z mazivostnej prísady »a/alebo prísad na báze organických látok obsahujúcich síru a/alebo tosfor typu alkylsulfidov, ditio-fosfátov, tiofosľonátov a/alecbo KHIÝĎOXYÍOVÝJCÍI .kyselín prírodného alebo syntetického pôlvodu a/alebo ich esterov v množstve 0,2 až 8,0 dielov hmotnoLstnýlch, zo znižovača alebo zmesi znižovačov bodu tuhnutiwa na báze alkyl Severograilu, n. p., závod 7, Mostnaľtalénu, polyalkylmetakrylátu v množstve 0,1 až 3,0 diely hmotnostné a zo zahustovača, alebo zmesi zahulsťovačov na báze apolymetalkrylátov, polyalkénov, kopolymérov styrén-diěnových v množstve 0,05 až 4,0 dielov lhmotnostnýoh.2. Mazací olej podľa bodu 1 lvyznačujüci sa tým, že obsahuje s výhodou 89 až 98 dielov hmotnostných základového oleja, 0,01 až 0,2 hmotnostného die-la prísady zvyšujúcej prilnavosť oleja ku kovom, 0,3 až 2,0 diely bmotnostné mazivostne prísady, 0,5 až 2,0 diely hmotnostné z-nižovača alebo zmesi znižovačov bodu tuhnutia a 0,1 až 2,0 diely hmotnostné zahusťovača alebo zmesi zahusťovačov.3. Mazací olej podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že môže obsahovat ďalšie antioxidačné, protikorózne, protipenivé a antiseptické prísady.

MPK / Značky

MPK: C10M 161/00

Značky: prilnavosťou, velkou, kovom, mazacieho, mazací, filmu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246436-mazaci-olej-s-velkou-prilnavostou-mazacieho-filmu-ku-kovom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mazací olej s veľkou priľnavosťou mazacieho filmu ku kovom</a>

Podobne patenty