Fungicídny prostriedok

Číslo patentu: 246434

Dátum: 13.03.1986

Autori: Chobot Jioí, Novák Mirislav, Štiller Zbynik, Bischov Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNALEZY A OBJEVVRiešenie sa týka fungicídneho prostriedku, ktorý obsahuje ako účinnú látku 3,4 ~dí~oxy~ 2 SH -furanô ny všeobecného vzorca IVynález sa týka iungicídneho prostriedku, ktorý obsahuje ako účinnú .latku 3,44 dichlór-S-5 ~aryl-2 rfuroyl oxy-25 H~furanóny.Ako fulngiicídy sú známe mnohé organické roidanozlúčeniny, napríklad bis rodanometylhsulfid, bis rodanometylysulfoxid a bis rOdaHomBtylJ-sulfón GB pat. 844 816,metylénrodanid a chlórmetyirodanid DAS 1888 858, GB pat. 1043 968, z-chlóretylrodaniud DAS 1204142), dichlormetyłlrodanid a trichlórmetyirodanid US patent 3 361 621, peentachlórbenzylrodanid IP pat. 00936/68, ref. CA B 9, 96 210 s /1958/1, 3-ni~ tro-ál-etylbenzylrordanid DD pat. 56 779), dinitrofenyltiometylroclanid IP pat. 177 39/68,ref. IP pat. 30, 1968, rodanometyiditiokarbamáty jčs. AO 142 097. Ako pesticídy sú známe BA-dichlór-Z 5 H-furanóny všeobecného vzorca ll6 atómami uhlíka, alkoxyallkylskupinu, akenylskupitnm .suibstituované halogěnom Čs,AO 138 621. Ako iungicidy sú zname 3,4-di~ chlór-S-jordalkoxy-Z 5 H~furanóny (ÚS. AO 149 048, ako systémové fungicidy sú známe 3,4-»d 1 vhalogén-S-alkinyioxy-ZSHJ-furanóny Čs. A 0 148 592, ako fungicíidne prostriedky sú známe BA-disubstituované-zSHďuranóen-E-yi-estery karboxylových kyselín ako aj 3,4-dichlór-S-halogénalkinyl-Z 5 Hfuranóny (ČS. AO 170 448 a Čs. A 0 1616 140.Teraz bol nájdený fungicidny prostriedok podľa Vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že ako účinnú látku obsahuje 3,4-dichlór-5 ~ S-aryl-Z-furoyl ~oxy-2 5 H ďuranöny všeobecného vzorca IAplikáciu prostriedku podľa vynálezu je možné uskutočniť postrekom, pomocou zálievky, rozprášeni-m a po-sypom a to na ce 4le rastliny, na povrch pôdy alebo zapraVeąním do pôdy.Vhodné aplikačné formulácia zlúčením všeobecného vzorce I sa môžu pripraviť ohvyklým spôsobom. Môžu to byt roztoky, emulzíe, suspenzie, zmá-čatelné prášky, pasty a granuláty za pridania pomocných 1 á« tok ako sú rozpúšťadlá, pevné nosné latky prípadne povrcliovoaktívne látky, emulgátory alebo dispergátory.Ako rozpúšťadlo je možné použiť vodu,zmes vody s organickým rozpúšifadlom a organické roz-púšťadlá, ktorými môžu byť hlavne aromaty ako xylén a toluén, chlorované aromáiy ako chlorbenzén, niektoré ropné frakcie, ailkoholy ako metanol a butanol, silne polárne rozpüšťadla ako je climethylformasmid, alebo dimetylsulfoxicl.Aiko pevné nosné laiky sa používajú kaolín, kysličník hlinitý, masiek, krieda, vysokodisperzná kyselina kremičitá a silikáty.Emulgátory sa môžu použiť zneionogenné alebo amionickê. Do úvahy prichádzajú napríklad polyovxyestery mastných kyselín, po lyoxyetylétery mastných alikoholov ako alkylarylpolyglykolétery, alkyisulionáty a arylsulfonáty.Ako dispergátory prichádzajú do úvahy napríklaid lignín, sultitové výluhy a metylcelulóza.Spôsoby prípravy uvedených formulácií sú známe. Roztoky sa pripravia zamiešanínn jednotlivých zložielk, zmáčateľné prášky zmiešanim a spoločným mletím jednotlivých zložiek, suspenzie spoločným mletim jednotlivých zložiek v kovovom mlyne. Granuly sa môžu pripraviť aglomeráciou, impregnáciou alebo obalovanim, prípadne en~ kapsuláciou.Podiel účinných látok v použitej apiikačrnej forme podľa vynálezu sa môže pohybe-vvať v širokom rozmedzí v závislosti od účelu použitia. obecne obsahuju používané pripravky -U,0 D 1 až 5 0/0 vávhových účinnej látky.Nasledujúce príklady bližšie ozrejmujü,ale neobsahujú predmet vynálezu.K testom boli použité nasledovné zlúčeninyP r i k 1 a d 1 Stanovenie antifungálneho úrčinlku na Til letia caries. Petriho misky çä 10 cm sa naplnia jemne preosiatou a vysterilizovanou150 °C počas 2 h zeminou 40 g, ktorá sa po urovnaní navlhčí destilovanou vodou 17 ml. Povrch zeminy sa iniikuje suspenziou spór T. carries 0,1 g spor L 5 ml Petriho misku pomocou actomizéra. Do stredu Petriho misky sa aplikuje 0,1 vodnej emulzie, resp. suąpenzie zlúčeniny o koncentrácii účinnej látiky 500 ppm. lnkubácia trvá 10 dní pri teplote 10 °C. Ako štandard pre porovnanie sa použije Vitavax. Účinnosť zlúčeniny sa prejaví vznikom sterilnej inhibiča nej zóny, .ktorú vytvára citlivý organizmus okolo centra difúzie. Meria sa priemer zóny v mili-metroch a konečne hodnotenie sa vyjadruje podľa schémy(ó sterilnej zóny hodnotenie V bodoch zóna š a zóny štandard. 4 zóna š 1/2 Q zóny štand. 3 zóna 1/2 (ó zóny štand. 2 zóna nepatrná 1Stanovenie antifungálneho účinku na Bo trytis cinerea, Fusariilm avenaceum a Alternaria alternata difúznou metódou na aga« rových platniach.Na vopred vyznačené .miesta filtračného papiera Q 18 cm sa .naneste l z 1 0/0 acetónového roztoku zlúčeniny. Po odpareni acetónu sa filtračný papier vloží do Petriho misky V 5 20 cm a zaleje vodnou suspen~ ziou spór príslušného test. organizmu v živnom agarovom médiu v pomere 15 50 ml 2 a-gar 10 ml suspenzie konidii. Po stuhnuti media sa kultúry inkubujú v termostate pri optimálnej teplote rastu 1 nikr 0 ~ mycéty 3 až 4 dni, Ako štandard sa pre porovnanie použije Captavn. Účinnosť zlúčeniny sa prejaví vznikom sterilnej inhibičnej zóny, ktorú vytvára citlivý organizmus oko lo centra diiúzie. ix/leria sa priemer sterilnej zóny v milimetroch a konečné hodnotenie sa vyjadruje podľa schémy§ 23 sterilnej zóny hodnotenie v bodoch zóna š (z) zóny štandard. 4 zóna š 1/2 § 75 zóny štand. 3 zóna ž 1/2 (Ď zóny štand. 2 zóna žiadna alebo nepatrná 1 P r í k l a d 3 Stanovenie antifungálneho účinku na Phytophthora infestans. Rajčiaky odrodyImun dopestovazné do výšky 10 až 15 cm sa ,postrekujú v sedimentačnej veži vodnou suspenziou, resp. suspenziou zlúčeniny o koncentrácii účinnej látky 500 p-pm pri celkovom objeme 10 mi. Dve hodiny po aplikácii sa rastliny intikujú vodnou suspenziou spór P. i-nfestans 3 ml) 2 rastliny 250 000 spor pomocou fixérky, pripadne atomizera. Nainiilkované rastliny sa prikryjú sklenenými krytmi a uložia do inkubačnej komory na 6 dni pri 15 až 18 °C a RVV 100 . Ako štandard sa použije Dithane M až 45.Hodnotenie testu sa uskutočňuje po 6 dňwovej inkubačnej dobe, pričom sa zisťuje intenzita napadnutia listovej plochy pato génom. Konečné hodnotenie sa vyjadruje v bodoch podľa schémynapadnuté listová hodnotenie plocha v bodoch 1 až 15 4 16 až 40 3 41 až 60 2 S 1 až B 0 0/0 1 81 až 100 0Dosiahnuté výsledky zlúčením podľa vynálezu na antifungälnu účinnosť sú uvedenézlúčenina podľa Tilletia Fusarium Botrytis Altertnaría Phyto-p/íhthora vysnálezu caries avenaceum cinerea alternata lnfestansFungicídny prostriedok vyznačujúci sa ch 1 ór-5 ąS-aryl-Z-funoyl-oxy-2(5 H-furatým, že ako účinnú látku obsahuje 3,4-dl- nómy všeobecného vzorcal

MPK / Značky

MPK: A01N 43/08

Značky: prostriedok, fungicídný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246434-fungicidny-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídny prostriedok</a>

Podobne patenty