Kationické esteramíny

Číslo patentu: 246432

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nimeeek Petr, Krueková Jitka

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD eo vvsąuěrzzv A Oskar ž 45 vydane 15 12 8775 v Autor vynálezn FLOROVíC STANISLAV ing., FORRO IURA ing., TRNAVA1 2 Riešenie sa týka kationických esteroamí nov obecného vzorca-CH 2 CH 2 NH,CH 2 CH 2.R 5 atóm vodika alebo R 1 R 4 alkyl s 4 až 8 atómami uhlí-ka m celé číslo 1, 2 alebo 3 a X aniozn silnej .organickej alebo anorganidkej tkwseliny. Látky 4 sú vhodné ařko marzadiá na povrchovú úpravu sklenených vlákien.Vynáílez sa týka kationickýlch esteraminov vhodných na ,povrchovú úpravu sklenených vlákien.Použitie priamych lubrlká-clí je známy spôsob úpravy sklenených vlákien používaných ako výstuž plastov. Tento .spôsob prináša so sebou celý rad problemov s výberom lubrikaíčných látok.V prípade aplikácie vlákien ako výstuž polárnych term-oplastov, je potrebné pre dobre zmâčanie vlálkien polymérom ich 0 patrit polárnym povlakom, hlavne na báze dusílkatýach látok. Z týchto dôvodov sú neustále v pozornosti zlúčení-ny na báze alifatických polyamínovv, spravidla modifikované epoxidovými alebo karboxylovými derivátHll.Týmto postupom sa získajú vo vode rozpustné amíny alebo emulgovateľné po ioh prevedení na soli vo vode rozpustných kyselín. Aj ked je možné použitím glycidylesterov na báze mastných kyselín pripraviť vhodné lubrikačné zlúčeniny, hlavná nevýhoda je v nutnosti prípravy glycidylesterov mastných kyselín, ktoré nie sú bežne komerčne dostupné a v neposlednom rade aj nedostatok základných mastný-ch kyselín.Uvedené nevýhody sú odstránené pri výrobe modifikovaných aliiatických polyamínov podla vynálezu.vynález popisuje kationické esteramíny obecného vzorcaR 3 atóm vodíka alebo R 1X anion silnej uorganickej alebo anorganiokej kyseliny.PríIpravu týchto zlúčením je možné uskutočniť pôsobením alifatických polyamínov ako dietyléntriamín, trietylentetramín a tentraetylénpentamín na príslušné clialkylestery kyseliny buténdio-vej s lineárnym alebo rozvetveným alkylorn ako n-Ibuty 1, pentyl, hexyl, heptyl, oktyl a Z-etyľhexyl v Inolárnom pomere 11 až 2 s následkom neutralizaciou kyselinaini ako chlorovodíková,fostorečna, octová a pod.Výhodou tohto postupu je ľahká dostupnosť surovín, ktoré sú bežne dostupné a malá náročnosť na obsluhu a zariadenie, Z týchto dôvo-dov je ich výroba realizovatelná aj v podnikoch, ktoré sa bezprostredne chemickou výrobou lnezaoberajú.Vynález je ďalej objasnený formou príklatdnorv.-Do banlky sa predložilo 300 g (1,3 molu ldibutylmaleinátu. Za miešania sa pridalo 67,1 .g 0,65 molu dietyléntriamínu. Exotermom teplota nasady vystúpila na 90 °C a udržovala sa pri 100 °C 1,5 h. K 100 g takto pripraveného esteramínu sa pridala kyselina octová a po homogenizácii pri 30 °C sa násada ochladila. Množstvo kyseliny a vlastnosti kaltionickýćh esteramínov .pri 20R 4 OOCCHCHZCOOR 4 stupňoch C sú uvedené v tabuľke 1. R 2 zbytok o štruktúre ~ Cl-I 2 Cl-I 2 NH mCH 2 CH 2 Tabuľka 1 Kyselina k Mól. hmot- Vlskozita Hustota nn g nosť mPa us kg . m 4 g.mól 1-) 10,7 1 619,79 315,9 1 071 - 1,4644 21,4 2 679,84 375,1 1 081 1,4602 62,1 3 739,89 400,3 1 0187 1,457) Príklad 2 Do banky sa predložilo 80 g príslušného dialkylnraleinátu a diety 1 éntriamín. Násada Príprava esteramínov vzorca sa udržovala pri 100 °C 1,5 h. Po klesnutí teploty na 30 °C sa zneutralizovala kyseli 3 9 9 nou octovou. Množstvo amínu, kyseliny .a RMOCCŤNHIJHZCHŽ NH 3 000 cm vlastnosti su uvedene v tabuľke 3. E 4000 CHzVplyv solí na zníženie povrchového napätia vody pri .20 C je uvedený v tabuľke 4.T a b u l k a 4 R Koncentrácia Povrchové napätie g.l 1 mN.m 1C 4 H 9 OOC CH 2 CH 2 COOH 9 C 4 Do banky sa predložilo -200 g 0,88 molu sa k 50 g esteramínu za miešania pridala diłbutylm-al-einätu a 64 g 0,44 móiu triety- kyselina, Množstvo kyseliny a vlastnosti kalêmtetratnínu. Teplota näsałdy sa udržovala tionických esteramínov sú uvedené v tabuľ pri 90 °C 2 h. Po klesnutí teploty na 30 °C ke 5.mravčia 15,3 786,90 1,4727 chlorovoclikovvá 37 Vo-ná 32.7 784,62 151652 Príklad 4 Do banky sa predložilo 50 g 0,22 móludibutylmaleinátu a 20,7 g 0,11 molu tetraPríprava estera-mínov vzorca etylênpenltamínu. Teplota näsady sa udržo vala -2 h pri 90 °C. Po klesnutí teploty na30 °C sa zneutrallzovala zhomogenizovaním C 4 H 9 OOC-CHNHC 2 H 4 NHC 2 H 4 NH.H 3 PO 4 s 12,6 g 85 nej kyseliny fosforečnej a. - ý roztok o n.) | zriedila vddou na 50 n 2 ° ~ 04149000 CH 2 1,3972. Vplyv tohoto roztoku soli na zníženie povrchového napätia vody je uvedený V tabuľke 6. T a b u 1 k a 6 g . 11 2 4 6 10 mN . «m 1 36,4 34,4 33,3 33,3 P-r í k l a d 5Príprava esteramínov vžorca R 4-OOC-CH-NH-CH 2-CH 2-NH-CH 2-CH 2-NH 2 ® 90 OCCH 57 8 Do banky sa predložilo 100 g ldialkylma- octuolvou. Množstvo kyseliny, dietyléntriamíleinátu a dietylêntriamín. Teplota näsady sa nu a vllastn-otsti kationických estera-míndvuudržovala ,1 h pri 90 °C. Po klesnutí telplolty pri 20 C sú uvedené v tabuľke 7. na 30 °C sa násada zmlešala s kyselinouT a b vu ľk a 7 R 4 Armin Kyselina Viskozita Hustota 11.920 glv lg) mPa - s kg-HH n-butyl 45,2 26,3 5 306 1 114 1,4747 Z-etylhexyl 30,3 17,6 2 276 1 012 1,4699 PREDMET VYNÁLEZU Kavtíonické esrteramíny obecného vzorca R 1 zbytok o štruktúre I k® k nê R 400 CCHCH 2 CO 0 R 4 ĺRlNHRgNHRä .n x R 2 zbytok o štruktúre- CH 2 CH 2 NH mCH 2 CH 2 kde preidstavuje R 5 HÍÓIH vodíka alebo R 1 R 4 alkyl s 4 až 8 atómami uhlí-ka k celéčrslo 1 až 4 »m celé číslo 1, 2 alebo 3 a n celé 513 m 1, z alebo 3 X anlorn silnej olrgarnircke alebo anorgay nídke kyseliny.

MPK / Značky

MPK: C07C 87/20

Značky: esteramíny, kationické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246432-kationicke-esteraminy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kationické esteramíny</a>

Podobne patenty