Zariadenie na súčasné napínanie svorníkov predpätého spoja

Číslo patentu: 246427

Dátum: 15.12.1987

Autor: Metyšová Jioina

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) V v Autor vynálezu VLHA JOZEF ing., PIEŠTANY54 Zariadenie na súčasné napínanie svurníkov predpätêhn spojaZariadenie na súčasné napínaníe -svorníkov predpätého spoja pozostáva zo sady hydraulických napínacích jednotiek, v 0 siavch ktorých sú zakotvené konce ťažných tyčí. Riešeným problémom je eliminácia defortmačného -ohybového napätia svorníkov SPÓSOĎBIIĚhO udeľonmáeiovu prírwby, deformáClou veka tlakovej nádoby a pečiatočným vyosením svornika z jeho maticového závitu v prírwbe. To sa dosahuje tým, že ťažne tyče 3 majú štíhlost väčšinu ako desat a pomer priemeru D 1 ich »dríeku 4 ku priemeru D 2 maticového závitu 5 v ich päticí 6 je menší ako osem desatín.Vynále-z sa týka zariadenia na súčasné napínanie svorníkov p-redupätého spoja, pozostávajúceho zo sady hydraulických napinacich jednotiek, v osiach ktorých sú zakotvené konce ťažných tyčí.Podľa známeho stavu techniky .býva štíhlost drieku ťažnýoh tyčí takéhoto zariadenia volená s ohľadom na čo najúepornejšiu konštrukciu zariadenia. Konštrukcia teda smeruje k tomu, aby zariadeni-e malo čo najmenšiu stavebnú výšku. Štíhlost »drleku ťažných tyčí, t. j. pomer dĺžky drieku k jeho priemeru .býva V rozmedzí od cca 2,5 do 7,5. Pri takejto konštrukcii zariadenia sa však nezabraňuje vzniku deformačného ohybového napätia svornikov v predpätom spojí, vyvolaného deformáciou spojovaných dielov, napríklad veka a príruby tlakových nádob v prípadoch, ked táto deformácie z rôznych, v .praxi vyskytujúcich sa príči-n,nie je zanedbateľná. Tak isto nie je zanedbateľná ani ta zložka ohybového napätia svorni-ka, ktorá je vyvolaná .počiatočnou nesúosovosťou svorníłka s maticovým závitom v prírube tlakovej nádoby.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na súčasné napínanie svorníkov pre-dpätého spoja podľa vynälezu, ktorého podstata spočíva v tom, že tažné tyče majú štíhlosť ich -drieku väčšiu ako desať a pomer priemeru ich drie-k-u k priemeru maticového závitu V ich pätlci menší ako osem desatín.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že pri montáži sv-ornikových spojov odstraňuje tie zložky ohybového napätia svorníkovv,ktoré sú inak vyvolané deformaciou »príruby a veka, ako aj tú zložku, ktorá je spôsobená nedokonalou súosovosťou svoriníkov voči ich maticovým závitom v .prírube tlak-ovej nádoby.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom olbr. 1 predstavuje nárysný .rezťčalsťou zariadenia s predpätým svorníkom, ktorého matica je ešte v uvollnenom stave, obr. 2 obdobný nárysný rez a-ko obr. 1, kde však matice je už utiahnutá. Na obidvoch obrázkoch je tiež zvýraznená pružná deformácie ťažnej tyče.Zariadenie pozostáva zo sady hydraulických napínacích jednotiek 1, uložených na ich nosnej konštrukcii 2. V osiach týchto hydraulický-ch napínacích jednotiek 1 sú svojimi hprnýml koncami zaikotvené tažné tyče 3. Stíhlost týchto tyčí 3, t. j. pomer dĺžky L ich drieku 4 k priemeru D 1 -drieku 4 je pätnásť. Okrem toho, pomer priemeru D 1 ich drleku 4 k priemeru ,D 2 maticového závitu 5, vytvoreného v osi ich pätice 6 aslúžiaceho pre uclhytenie svorníka 7 pred-pätého spoja je sedem desatín. Tieto relácie platia za predpokladu, že vyčnievajúca časť závitu svorníka 7 má rovnaký priemer ako základná časť tohoto závitwu, na ktorú je naskrutkovaná matica 8 tohoto svorníkového spoja.Pred napínaním sworníkov 7 sú už matice 8 na nich predbežne naskrutkované (obr. 1. Predpo-kláda sa, že aj osi svorníkov 7 sú už v tejto fáze tiež predbežne vystredené voči maticovým závitom 9 v prírube 10. Pri napínaní svorníkov 7 dôjde v dôsledku samostrediaceho účinku k ich ďalšiemu, teraz už dokonalejšiemu vystredeniu voči osi maticového závitu 9, V prirube 1 U. Pri tomto napinaní, pri ktorom sa príruba II čiastočne defvormuje, si svorníky 7 zachovávajú svoju súosovosť s ich maticovými závitmi 9 v prírube 1 D, čím sa v s-kutočn-osti ich osi naklonia k centrálnej osi príruby 10 o »deformačný uhol 3 prírurby 1 D.Pritom chybové napätie svorníkov 7 je len také, aké odpovedá napäťovému stavu sústavy svorník 7 - tažná tyč 3. V dôsledku velkej štíhlosti tejto sústavy je ouhybové napätie vo svorniku 7 zanedbateľne malé. Okrem toho, odporový moment ťažnej tyče 3 je menší ako odporový moment svorníka7, čím sa ohyibové napätie sústavy svorník 7 - ťažná tyč 3 prejaví predovšetkým ohybom tažnej tyče 3 v oblasti pružných deformácií obr 1, 2).Pri napinaní sústavy svorník 7 - ťažná tyč 3 sa však deformuje nielen príruba 1 U,ale aj veko 11, a to o deformačný uho-l o veka 11. To predstavuje další zdroj ohybového napätia pre svorník 7, ktorý sa však dá eliminovať použitím dvojdielnych sférických zpodložiek 12. Deformačný uhol o veka 11 predstavuje totiž pre takéto podložky 12 výrobnú nepresnosť, ktorá sa nimi dá odstrániť. To sa stane pri nasledujúcom dotiahnutí matíc 8 pri napnutom stave svornlkov 7.Po dosiahnutí matíc B pri napnutých svornikoch 7 sa horný diel 13 sfériokej podložky 12 vychýli oproti jej dolněmu dielu 14,a to o -deformačný uhol ,G príruby 1 I obrázok 2. Po tomto ú-kone možno vyradiťhydraulické napínacie jednotky 1 z činnosti a vykonať demontáž ich nosnej konštrukcie, pričom sa ustáli nový, konečný napäťový stav, u ktorého sú všetky chybové .napätia zanedbateľné.Zariadenie podľa vynálezu možno s výhodou použiť nielen pri montáži svorníkového -predpätého prírub-ového spoja, ale tak isto aj pri jeho demontáži.Zariadenie na súčasné Ilapínanie sv-orní- majú štíhlost väčšiu ako desať a pomer prie-kov predpätého spoja, pozostávajúca zo sa~ meru D 1 ich drieku 4 k Imríemeru D 2 dy hydraulických napínacích jednotiek, v maticového závitu 5 V ich rpätici 6 je osíach ktorých sú zakotvené Ikonce ťažných menší ako osem desatín.tyčí, vyznačvujúce sa tým, že fažné tyče 3

MPK / Značky

MPK: F16B 31/00

Značky: súčasné, predpätého, svorníkov, zariadenie, spoja, napínanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246427-zariadenie-na-sucasne-napinanie-svornikov-predpateho-spoja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na súčasné napínanie svorníkov predpätého spoja</a>

Podobne patenty