Oválny rozťahovací stôl

Číslo patentu: 246424

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jellúš Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZV 45 Vydané 15 12 87 A OBJEVY(75) Autor vynálezu TÉSI ŠTEFAN, BÄČOválny r-ołzťahovací stôl je určený hlavne do jedálne, kde sa dá roztahovat podľa potreby stolovania. 0 vá 1 ny roztahovací stôl(pozostáva z dvoch npolčasti a stredných rezervných plátov stola, kde pravá epoalčwst a ľavá polčast sú navzájom rovnakej konštrukcie, pričom každá polčasť sa skladá z troch nôh na spodu opatrených smerovými,kolíečkami a horná časť je pripe-vnená troj~ uh-olníkovým rámom, na ktorom je z hora pripevnený ováLny plát stola. Oválny rozťahovací stôl umožňuje vytvárať stoloavú plochu o troch rozmeroch v dĺžke 150, 200 a 250 cm.Predmetom vynálezu je konštrukcia oválneho rozťahovałcieho stola, ktorý možno ujpravit na väčšiu stolovú plochu roztiahnutím »oválnyłch plôch.Doterajšie konštrukcie rozťahovacich sto~ ~lov sú bud zložité a náročné na kovanie,alebo rozťahovanie ľstola je dosť namáhave.Uvedené nedostatky odstraňuje ovalny stôl urozťahovací podľa vynalezu, kde jeho pondstata spočíva v tom, že pozostáva z dvoch rovnakých polčastí a stredných rezervných platov stola, kde pravá polčasť a ľavá polčasť sú navzájom spojené kovovými tyčami, ktoré sa pohybujú vo vodiacich koliečkialch, pričom každá polčasť sa skladá z troch nôh na spodu opatrených smerový~ mi koliečkami a horná č-asť je pripevnená trojuholnílkovým rámom, na ktorom je z hora pripevnený oválny .plát stola.Ovâlny rozťahovací stôl je funkčne spo lahlivý a jeho konštrukcia umožňuje vytvárať stolovú plochu o troch rozmeroch v dlžke 150, 200, 250 cm.Na priložených výkresoch je znázornený oválný stôl rozťahovací podľa vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje pozdlžny rez roztiahnutého stola dĺžky 250 cm, obr. 2 znázorňujevodorovný rez zloženého stola 150 cm.Oválný roztahovací stôl sa skladá z ľa-vej polčasti A a pravej polčasti B, navzájom spojené kovovými vodiacimi týčami 7. Ľavá polčasť A a pravá polčast B sú rovnakejkonštrukcie. Každá polčasť sa skladá z troch nôh 4 v spodnej časti zakončených smerovými koliečkami B. V hornej časti sú nohy 4 navzájom spojené a zosilnené trojuholníkovým rámom 3.Na trojuholuníkový rám 3 je prijpevnený oválny plát 1 stola. Z hora na trojuholníkový rám 3 a zo sjpodu ovalneho platu stola 1 sú pripevnené vodiace koliečka 5 v týchto vodiacíích koliečkach 5 sa pohybuje pri rozťahovaní stola vodiaca tyč 7 na konci opatrená zarážkou 8. Pri roztiahnutí stola sa vkladajú na kovové vodiace tyče 7 stredné rezervné pláty 2. V mieste križovania sa trojuholnikoveho rámu 3 a kovovej vodiacej tyče 7 je zasunutý zaisťovací kolik Sl.Rozloženie oválneho stola sa uskutoční tak, že povytiaihneme zaisťovacie kolíky 9 na ľavej polčasti A a celú ľavú polčasť A vysunieme. Po vysunutí ľavej polčasti A môžeme položiť jeden rstredný rezervný- plát 2 na kovové vodiace tyče 7, čím sa vytvorí Stolová plocha o dĺžke 200 cm. Ďalej môžeme uvolniť zaisťovacie kolíky 9 na pravej polčasti B a vysunúť celú pravú polčasť B. Po vylsulnutí tejto pravej polčasti B°po 1 ožřme na kovové vodiace tyče 7 ďalší stredný rezervný plát 2, čim sa vytvorí Stolová plocha o dĺžke 250 cm.Oválny rozťahovací stôl je určený hlavne d-o jedálne, kde sa dá rozťahovat podľa potreby stolovania.Oválny rozťahovací stôl pozostávajú-ci z dvoch rovnakých polčastí a stredných r-ezervných platov, vyznačujúci sa tým, že pravá polčalsť B a ľavá polčasť A sú navzájom spojené kovovými vodia-cimi tyčarni 7, pričom každá polča-sť sa skladá ztroch .nôh 4 na spodnej časti zakončených smerovými koliečkalmi 6 a horná Čavst je spevnená trojuholníkovým rámom 3, na kt-orom je lprilpevnený oválny tplát l sto~ la.

MPK / Značky

MPK: A47B 1/04

Značky: stôl, oválny, roztahovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246424-ovalny-roztahovaci-stol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oválny rozťahovací stôl</a>

Podobne patenty