Posuvné a zdvihové rameno stojanových žiaričov

Číslo patentu: 246423

Dátum: 15.12.1987

Autori: Varga Mikuláš, Schwarz František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu SMETANA PAVEL, MvjAvA, PILÁT JOZEF ing., STARA TURÄ54 Posuvné a zclvihové rameno stojanových žiaričovUsporiadanie sa týka posuvného a zdvihového ramena stojanových žiaričouv, najmä žiaričov so zdrojom ultnafialového, infra- . červeného a modrého svetla vo fyzioterapii a rieši mechaniku z~dvihu a poesuvu ramenaPodstata spočíva v tom, že rameno žiariča je neSe-né lankom cez otočnú kliadku uchytenú na stojane. Druhý koniec tohoto lanka je pevne spojený s pnužinou uchytenou vo vnútornom otvore stojana.Podstata spočíva v tom, že stojan j-e opatrený vodiacou lištou s otvorom pre nos aretačnej páčky, ktorá je zase na druhom konci opatrená pružinou páčky.Usporiałdaní je možné s popisanými výho~ dami využiť pití konštruovaní stojanových žiaričov, stojanových lámxp a pod.Vynalez .sa týka posuvného a zdvihového ramena stojanových žiarivčov, najmä žiaričov so zdrojom ultrafialového, infračerveného a modrého svetla v-o fyzioterapii a rieši mechaniku zdvihu a posuvu ramena.Doposiaľ vyrábané stojany žiaričcv sú konštrukčne riešené tak, že posuv a zdvih žiariče sa vykonáva posúvaním objímky po zaflxuje skrutkou umiestnenou na objímrúrke -stojana ručne a zvolená poloha sa ke, ktorá bud objímku sťahuje, alebo ju k rúrke pritláča.N-evýhoda taukto konštruovaných stojanov je nielen V tom, že obsluha žiaričov, ktorou býva spravidla ženský zdravotnícky personál, musi vynaložiť k zmene polohy žiariča značnú fyzickú silu, ale i to, že V prí»palde nedostatočného utiahnutia objimky sa žiarič samovoľne ąpossunie smerom k .pacientovi a môže spôsobiť úraz.Tieto nevýhody odstraňuje posuvné a zdvihové rameno stojanového žiariča najmä so zdrojmi ultrafial-ového, infračerveného a modrého žiarenia vytvorené z ramena žiariča a stojanua ,podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že rameno žiariča je nes-ené lanikom cez otočnú kladku uchytenú na stojane. Druhý koniec tohoto lenka je pevné spojený s pružin-ou uchytenou vo vnútornom otvore stojana.Podstata vynálezu spočíva V tom, že stojan je opatrený vodiacou lištou s otvorom pre nos aretačnej páčky, ktorá je zase na druhom konci opatrenä pružinou páčky.Prestavovaním ramena lankom cez otočnú kladku prostredníctvom ipružiny vo vnútornom otvore stojana sa podstatne zmenšuje sila potrebná k z-mene polohy ramena žiariča. Nos .aretačnej páč-ky V otvore vodiacej lišty dotlačovaný pružinou ~spoľahlivo tixuje polohu ramena proti samovolnémuposunutiu, čím je zaručená i bezpečnost ožarovaného.Príklad vposuvného a zdvihového ramena stojanového žiariča znázorňujú pripojené výkresyNa obr. 1 je nárys stojanového žiariča s čiastočným rezom zdvĺhacieho a nastavovacieho zariadenia.Na obr. 2 je pohľad na stojanový žiarič zo strany aretačnej páčky.Zdvihové a posuvné rameno stojanových žiaričov podľa zprikladného prevedenia je vytvorené z lanka 2 jedným koncom uzpevneného na ramene 1 žiariče a druhým koncom pevne spojeného s voľným koncom pružiny 5, ktorá je ukotvenä vo vnútornom zotvore 6 stojana 4. Lanko 2 sa pri posúvaní pohybuje po otočnej kladke 3 upevnenej na vidlici 12 stojana 4.Zmena polohy ramena 1 žiariča sa vykonáva stlačení-m aretačnej páčky 7 v oblasti pôsobenia pružiny 11 páčky, čím sa vysunie nos 8 aretačnej páčky 7 zo záberu s parislušným otvorom 9 vodiacej lišty 1 U upevnenej »na stojane 4. Zároveň sa zdvíha, alebo spúšťa aj rameno 1 žiariča až po najbližší otvor 9 vodiacej lišty 11, kedy do neho pôsobením jpružiny 11 páčky na aretačnú páčku 7 samovo-lne zapadne nos 8.Pri presúvani ramena 1 žiariče o viac polôh otvorov 9, je aretačná páčka 7 Ist 1 ačená V oblasti pôsobenia pružiny 11 páčky cez celý priebeh posúvanie. Samovoľné posunu.tie ramena 1 žiariče zaisťuje nos 8 aretačnej páčky 7 pôsobením pružiny 11.Pôsobením tejto pružiny 11 jpáčyky na aietačnú lpáčku 7 zapadne nos 8 vždy do otvorov 9 vodiacej lišty 10.vynález je možné s popisanými výhodami využiť pri konštruovani stojanových žiaričov, stojanových lámp a pod.Prosuvně a zdvihové rameno stojanového žiariče najmä so zdrojmi ultrafial-ového,infra-červeného žiarenia a modrého svetla vytvorené z ramena žiariča a sto-jana Vyznąčene tým, že rameno 1 žiariča je nesené lanľkom 2 cez otočnú kladku 3 uchytenú na stojane 4, pričom druhý ko niec tohoto lenka 2 je pevne spojený s pružinou 5 uchytenou vo vnútornom otvore ô stojana 4, pričom stojan 4 je opatrený vodiacou lištou 10 s otvorom (9 pre nos 8 aretačnej páčky 7, ktorá je zase na druhom konci opatrená pružinou lvl npáčky.

MPK / Značky

MPK: A61N 5/08, A61N 5/06

Značky: stojanových, rameno, posuvné, žiaričov, zdvihové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246423-posuvne-a-zdvihove-rameno-stojanovych-ziaricov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Posuvné a zdvihové rameno stojanových žiaričov</a>

Podobne patenty