Dávkovacie zariadenie pre utieranie ložiskových valčekov

Číslo patentu: 246422

Dátum: 15.12.1987

Autori: Streeko Július, Mikula Oldoich, Hlinšťák Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

R E P ĺĺĺläll. I K A v 11 K AUTDRSKEMU OSVEDCENIU k -n » 51 Int. 01.4 F 16 c 33/34 ii 22 Prihläsené 23 11 34 »Q 21 rv 9144-34 40 Zverejnené 13 (13 86 ÚŘAD PRO VVNÁLEZY 45 Vydané 15 12 87 A OBJEVY/ĺxíľtłr vynälezu GUTT ÄN ing., BERGER JÁN ing., KYSUCKĚ NOVÉ MESTO, HRUŠKA ŠTEFAN ing., BUDATINSKÁ LEHOTA(541 Dávkovanie zariadenie pre utieranie lnžiskových valčekovZariadenie je určené pre Synchronizované vypúšťanie a dávkovanie ložiskových valčelkov do zariadenia pre utieranie.Zariadenie je zložené z dvoch utieracich C pásov povrchov valčekov a nekonečneho roztáčacieho páse preloženého medzi p 0 vrchmi čisteunývch valčekov preohádzajúcim cez práčku a sušičku, ktorého p-odstatou je,že každý .z utieracích pásov prechádza samostatne cez pevnú, hornú a dolnú kladku. Dolná a horná kladka sú spoločne upevnené na rameno posuvného tiahla opatren-om kĺbom posuvne spojeným s jedným z ramien trojramennej ipálçy. Tretie rameno tejto pá-ky ovláda cez kĺb piestnica hydraulickěho valca, ktorá je súčasne kĺvbami spojovaoej páky pripevnená s výikyvnou štvorramennou pákou s dvoma ramenami posuvne Spojenými s dvojicou posuvných záražie-k dávkovawča Va 1 ~ček~ov jednej strany zariadenia a ďalším ramen-om je cez krby sçpojovacej tyče spojená s výkyvnym váhadlom posuvne spojeným s posuvnými zarážkaml dávkovače valčekov druhej strany zariadenia.vynález sa týka dávkovacieho zariadenia ložiskových súčasti, najmä vaičekov preutieranie.Ložiskové valčeky, najmä väčších priemerov, sa dnes prevažne zbavujú zbytkov laupovacej kvapaliny, znečistenej brúsnym zrnom, ručným utieranim. Uvedený spôsob zabezpečuje vysokú čistotu. ložislkových súčastí, ale je náročný na veľkú pracnost. Známe sú tiež zariadenia na utíeranie ložiskových valiče-kov podľa popisu vynálezu k A 0 206 032, zložené z dvoch utieracioh pásov povrchov valčekov a nekonečného roztáčacieho pása, preloženého medzi povrchmi čistených valčekov. Na vstupe do zariadenia sa používajú podávanie mechanizmy a vypúšťanie zo zariadenia je posúvnymi hraidítkami. Obidva mechanizmy vyžadujú samostatné pohony a ic-h pohyb nie je vzájomne mechanicky zviazaný. Posúvne hraditkrasvojím pozdĺžnym vr-atným pohybom v smere osi čistených valivých teliesok zaneehávajú stopy na utieraných valčekoch očistených utieracimi pástni zariadema.Horeuvedene nedostatky, najmä zariadenia na utieranie iožiskových valčekov, sú odstránené vypúšťaoím a dávkovacim zariadením ložiskových súčastí, najmä Val-čekov, pre utieranie, zložené z dvoch utieracích pásov povrchov valčekov a nekonečného roztáčuacieho pása preloženéiro medzi.povrchmi čístených valčekov, prechádzajúcim cez práčku a sušičku. Podstatou vynálezu je, že každý utieraci pás prechádza samostatne cez pevnú kladku, hornú kladku a dolnú kladku, pričom dolná kladka je s hornou kiadłkou spoločne upevnené na ramene posuvneho tiahla opatrenom kĺbom posuvne spojeným s jedným z ramien trojramennej páky. Tretie rameno trojramennej páky je spojené kĺbom s piestnicou hydrauliokého valca. Piestnica hydraulicikého valca je súčasne kĺbami spojovacej páky spojená s výkyvnou štvorramennou jpákou s dvoma ramenami posuvne Spojenými s dvojicou posuvných záražiek dávkovače valčekov z jednej strany zariadenia, s ďalším ramenom je štvorramenná páka cez kĺby spojovacej tyče spojená s výkyvným váhadlom posuvne spojeným s posuvnými náražkami dávkovaiča valčełkov druhej strany zariadenia. Dávkovanie zariadenie podľa vynálezru umožňuje mechanický zviazaný pohyb dávkovacieho zariadenia a vypúšťacieh-o zariadenia oviádanêho pohybom piestnice jedného hydrauliekého valca, čím nahradzuje samostatne pohony obidvoch mechanizmov bez ďalšej synchronizácia. Zariadenie umožňuje súčasne pri vypúšťaní stály styk otieracieho pása s povrchmi čistených valčerkov, čim nezanecháva znečistené stopy na utrenýc-h ložiskových valčekoch V zariadení. jednoduchou synchronizácíou obidvoch pohybov zvyšuje predmet vynálezu i produktivitu práce celého zariadenia.Na pripojenom výkrese je schemiaticky zobrazené zariadenie ipodľa vynálezu. Dávkovacie zariadenie podľa vynálezu pozostáva z dvoch utieracích pásov 2 povrchov valčekov 3 ovbr, 1. Utieracie pásy 2 sa navíjajú na navíjajúcl kotúč 22 z oidvíjacieho kotúča 23. Obidva utieracie pásy 2 sú k povrchom utieraných valčekov 3 pritlačené pružným vedením 7. Medzi .povrchami Litieraných valčekov 3 sa nachádza nekonečný pás 1 prechádzajúoi cez práčku 24 a sušičku 2 U. Každý utierací pás 2 je vedený pevnou kladkou i medzi hornou kladkou 13 a »dolnou íkladkou 14. Plorná kladka 13 a dolná kladka 14 sú spoločne upevnené na rameno posúvneho tiahla 8 oipatrenou kĺbom 15 posuvne spojeným s jedným z ramien trojramennej páky 6. Tretie rameno tejto páky je kĺbom spojene s piestnicou 21 hydraulického valca 4. Piestnica 21 je súčasne kĺbami stpojo-vacej páky 5 pripevnená s výkyvnou štvorramennou pákou 1 U, s dvoma ramenami posuvne Spojenými s dvojicou posuvných zarážiek 19 dávkovače valčeikov 3 jednej strany zariadenia, s cľaiším ramenom je štvorraimenná páka 10 cez kĺby spojovacej tyče 11 spojená s výkyvným váhadlom 12 posuvne spojeným s posuvnými. zaražkami 19 dávkovače valčeíkov 3 druhej strany zariadenia.Nekonečný roztáčaci pás 1 uvedie piái pohybe utierané valčeky 3 v zariadení do rotácie, počas ktorej sú tieto svojimi povrchmi pritláčane xpružný-m vedením 7 k utieracím pásom 2 navíjajúcich sa z odvijajúceho kotúče 23 na navíjajúci ikoiúč 22 Nečistoty sa z nekonečného roztáčvacieho pásu 1 odstránia v práčke 24. V sušičke 20 sa .nekonečný roztáčací pás 1 vysuší. Valčeky 3 vstupujü a vystupujú do zariadenia striedavo z pravej a ľavej strany. Pohybom piestnice 21 hydrauliokěho valca á sa striedavo vykyvuje trojramenná páka li, ktorá svojím pohybom striedavo na ľavej a pravej strane zariadenia presúva rameno posuvného tiahla B s prirpevnenotl hornou kiadkou 13 a dolnou ikladlkou 14, vytvárajücich vedenie utieraného pása 2. Týrmto pohybom sa vypúštajú očistené valčeky 3 zo zariadenia striedavo na pravú a ľavú stranu do odvodného žľabu 16 cez podperné klad-ky 15 zariadenia. P 0 výstupe valčeka 3 zo zariadenia z pravej strany sa uvoľní zarážka 19 dávkovača a »neočiistený valček 3 vstupuje do zariadenia z ľavej strany a naopak. Otváranie záražiek 19 dávkovače je odvodené od pohybu piestnice 21 hydraulickeho valca 4,ktorý sa prenáša cez spojovacie páku 5 na štvorraimennú páku 10. Štvorramenná páka 1 U výkyvom svojich ramien striedavo posúva zarážky 19 dávkovače na ľavej a pravej strane zariadenia v závislosti od smeru výstupu utreného valčelka 3 zo zariadenia.DáVIkOVôCĺB zariadenie pre utieranie ložiskových valčekov, zložené z dvoch Liti-eracích pázsorv povrchov valčekov a nekonečného rojztáčacieho pása, preloženého med~ zi pevnchmi čistených valčekov prechádzajúceho cez práčku a sušičku, vyznačené tým, že každý utieraci pás 2 prechádza samostatne cez pevnú kladka 9, hornú kiaďku 13 a dolnú kladku 14, pričom dolná kladka 14 je -s hornou kładkou 13 spoločne upevnené .na ramene posuvného tiahla 8, opatreným kĺbom 18, po~ suvne spojeným s jedným z vamien trojramennej -páyky 8, a tretie rameno í 10 jra«mennej páky 6 je kĺbom spojené s piestnicoa Z 1 hydraulickeho valca 4, kiorá je wkibarni spiorjovacej páky 5 spojená s výkyvne upevnenou štvorramennoxi pákou.10 s dvoma ramenami, posuvne Spojenými. s dvojicou posuvných zasrážiek 19 dávkovača Valčekov 3 jednej strany zariadenia a. ďalším ramenom je štvorramenná páka 10 cez krby -spojovacej tyče 11 spoje~ ná s výkyvným vahadlom 12, jposuvne s~po« jeným s posilvnými zarážkami 19 dávko~ vaša valčekov 3 druhej strany zariadeľllil.

MPK / Značky

MPK: F16C 33/34

Značky: dávkovacie, zariadenie, ložiskových, valčekov, utieranie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246422-davkovacie-zariadenie-pre-utieranie-loziskovych-valcekov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dávkovacie zariadenie pre utieranie ložiskových valčekov</a>

Podobne patenty