Nerozpustná anóda pre získavanie medi zo síranových elektrolytov

Číslo patentu: 246421

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adam Valér, Kavala Miroslav, Jureeeková Emília, Jureeek 1udovat

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) 4 4 Autor vynálezu HOLLY AN ing., HROCH PAVEL ing., SKLENKOVÄ MÁRIA, POVAŽSKÁ BYSTRÍCA, PAULÍNY PAVOL ing., RAJEC54 Nerozpustzsä anmła pre získavanie medi zo síranových elektrolytovÚčelom riešenia je zabezpečiť efektívne využitie anodiłckého kyslíka, vzníkajúceho pri elektrolýze, na anodíxľké rozpüšťaníe kysllčníka meďnatého a medi. Uvedeného účelu sa dosiahne módou opatrenou zásobníkom naplnený-m rnedenýmí ok-ovínamí. Zásobník je zčastí ~ponorený do elektrolytu a v jeho ste~ nách rovnobežných s plochou anódy a v dne sú vytvorené diery. Držiak anółdy je opatrený hákmi pre manipuláciu s anódowu a pre prívod elektrického prúdu na anódu.Vynález sa týka nerozpustnej anódy pre získavanie medi zo síranovývch elektrolytov.Pri elektrolytickom vyluč-ovaní medi z vodných síranových elektrolytov vznziká na anóde kyslík, ktorý nie je pri procese elektrolýzy využívaný a uniká do atmosféry. Naproti tomu pri zís-kavaní medi z medených okovín, obsahujúcich CuO a Cu 20, elektrolytickým spôsobom zo síranových elektrolytov je potrebné k rozpusteniu C 1120 a vylúčenej med používat rôzne oxidačnê činidlá napríklad speroxid vodíka, ktoré znižuje ek-onomičnosť -výroby elektrolytickej medi z medených okovín.Uvedené nevýhody odstraňuje nerozpustná anóda podlla vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že horná časť anódy je opatrená zásobníkom medených okovín, z části ponoreným do elelktro-lytu fDOČâS elektrolyzy. Steny zásobníka rovnobežne s plochou anódy a zošikmené dno zásołbníka sú opatrené dierami tak, aby anodický kyslík vznikajüci pri elektrolýze účinne prechádzal cez náplň zásobníka, ktorá je V priamom dotyku s plochou anódy prechádzajúcej cez zásobník. Ďalej podstata vynálezu spočíva v tom, že držiak anódy je trpatrený horným hákom pre Avyťahovanie anódy z elektrolytu a spodným hákom na privádzanie elektrického prúdu z anódovej privodnej tyče na anödni, opiatreným sklopnou podložkou z e lektricky nevodi-vého materiálu na prerušo- pvanie prívodu elektrického prúdu.Výhody nerozpustnej anódy sú v tom, že umožňuje efektívne využiť anodický kyslík,vzniksajúci pri elektrolýze, na anodické rozpúšťanie kysličnítka medného a medi vznikajüci pri elektrolýze, na anodické nou sírovou v síranovom elektrolyte, čím dochádza k úspore oxidačných látok ako aj zjednodušeniu zariadenia používaného pre získavanie elektrolytickej medi z medených okovín.Príklad prevedenia nerozpustnej anódy je znázornený na obrazku v reze.Horná časť anódy 1 je opatrená zásobníkom 2 náplne 11 tvorenej medenými okovínami, z materiálu odolného voči elektrolytu počas elektrolýzy. Steny 3 rovnobežne s plochou anódy 1 a zošilkmené dno 4 zásobníka 2 sú opatrené díerami 5. Držiak 9 anódy 1 je opatrený horným -hákom 10 pre vyťahovanie anódy 1 z elektrolytu a vspodným hákom 7 opatreným sklopnou podložkou B z elektricky nevodivého materiálu na preruše 4vanie prívodu elektrického prúdu spodnýin hákom 7. K hornej časti anódy je pripevnený zásobník 2 medených okovín, ktorý je tvarovo prispôsobený tak, aby kyslík vzni-kajúci pri elektrolýze, mohol. účinne reagovat s náplňou 11 t. j. s medenými oxidmi v ňom umiestnenýimi, najmä s (kysličníkom medným a meďou. Medené okovíny a med z nich vylúčená je v priamom vkontakte S časťou nerozpustnej anódy 1 prechádzajúolej cez zásobník 2, takže okrem oxidačuneho účinku anodiokým kyslíkom dochádza i k ich anodi-cikému rozspúštaniu. Zásobník 2 medi a medoných okovín je sčasti ponoretiý do elektrolytu tak, aby íimožíioval kontakt medi a medených okovín ~s elektrolytotn, ich rozpúšťanie a prevádzanie Cuz do elektrolytu. Steny 3 zásobníka 2 rovnobežne s plochou nerozpustnej anódy 1, ako aj zošikmené .dno 4 zásobníka 2 sú opatrené otvor-mi 5 malého priemeru, napríklad 1 mm, aby bol umožnený priechod -anodického kyslíka cez náplň 11 v zásobníku 2. Za účelom zabránenie unikaniu anodického kyslíka mimo rozpúštanú náplň 11 v zásobníku 2 sú jeho bočné steny 6 bez otvorov. Za účelom možnosti regulovania koncentrácie Cuzt v roztoku elektrolytu počas elektrolýzy sú spodné háky 7 anódy 1 zabezpečujúce prívod elektrického prúdu na nerozpustnú a«nódu, opatrené sklopnými podložkami 8, zhotovenými z elektricky nevodivého materiálu, ktoré v prípade potreby zabezpečia prerušovanie elektrického prúdu na a-nóclu 1 a tým i zastavenie rozpúštania náplne 11 v zásobníku 2 a doplňovanie Ou do clektrolytu. Z dôvodov lepšej manipulácie je držiak 9 anódy 1 opatrený horným hákom 10, ktorý slúži k mranipulácii s anódou 1 v elektrolyte. Nerozpustnú anódu upravenú podľa vynálezu je možné použit i k získavaniu elektrolytickej medi z iných med obsahujúcich materiálov, napríklad z kovového Cu-odąpadu,ako aj na regul-ovanie optimálnej hornej hranice koncentrácie kationtov kovu v elektrolytie počas elektrolýzy. V prípade, že sa zásobník naplní ľahkým materiálom odolným voči elektrolytu počas elektrolýzy napríklad guličky z polystyrénu, polyetylénu a pod., je možné takto- dosiahnúť aj zlepšenie pracovného prostredia počas elektrolýzy v dôsledku zníženia koncentrácie čiastočieak elektrolytu, strhávaných unikajücimi plynm 1.1. Nerozpustná anóda pre získavanie lIlSÚĺ zo síranový~ch elektrolytov vyznačená tým,že horná časť anódy 1 je opatrená zásobníkom 2 Inedlených okovín, zčasti ponoreným do elektrolytu, zhotovený z materiálu odolného voči elektrolytu počas elektrolýzy,ktorého steny 3 rovnobežne s plochou anódy l ali-o aj zošiklnené dno 4 zásobníka 2 sú opatrené dierami 5 pre prechod anodickeho kyslíka, vznzikajúceho pri elektrolýze, cez náplň 11 V zásobníku 2, 1 list výkresov2. Nerozpustná anóda podľa bodu 1, vyznačená týrn, že držiak 9 anóvdy 1 je opatrení horným vhákom 10, pre vyťahovanie anódy 1 z elektrolytu a spodným hákom 7, na privádzaníe elektrického prúdu z anódove privodnej tyče na anódu 1 opatreným sklopnou podložkou 8 z e 1 e-k~ trioky ,nevodivého materiálu na prerušovanie prívodu elektrického prúdu.

MPK / Značky

MPK: C25C 1/12

Značky: síranových, nerozpustná, elektrolytov, získavanie, anoda

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246421-nerozpustna-anoda-pre-ziskavanie-medi-zo-siranovych-elektrolytov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nerozpustná anóda pre získavanie medi zo síranových elektrolytov</a>

Podobne patenty