Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(21) PV 8087-84 40 Zverejnené 13 E 13 8 ÚRAD PRO WNALEZV (45) Vydané 15 12 37 A OBJEVV(751 Autor vynálezu RENDKO TIBOR ing., PRIEVIDZA, MACHO VENDELIN člen korešpondentVynález sa týnka flotácie, hlavne uhlia,rúid, činidlom, ktoré pozostáva zo zmesi vyššievrúcílch kynslíkatých organických látok,ako vedľajšieho .produktu z oxidácie cyklohexánu na cvklohexanón a cyklohexanol,spravidla získaného ako varálkového podielu po odldestilovani alkylesteirovej frakcie z produktu esteriíikácie a/alebo preesterifikácie uvedeného vedľajšieho spľ 0 dllíktll. Zmes vyššievrúcich lkyslikatých látok má t. v. vyššiu ako 120 C pri tlaku 1,3 kPa číslo kyslostí 1 až 70 mg KOH . g 1 číslo zmydelnenia 200 až 600 Ing KOH . g 1 číslo bromové 10 až 45 g Br. 100 g 1 obsalh hydroxylových skupín OH 0,5 až 6 hmot teplotu tuhnutia -25 až -48 °C a hustotu pri 20 C 1 000 až 1 150 kg.m 3.Ďalším komponentom je allkoholioká prísada aspoň jedného alifatického alkoholu C 1 až C 12 C 4 až Cs v množstve 1 až 4 D 5 až 30 . Spôsob flotácie s použítím uvedeného flotavčného činiuila je zvlášť vhodný na úpravu rúd, uhlia a .prípadne aj iných nerudných surovín.Vynález sa týka spôsobu flotácie, zvlášť vhodného na úpravu uIhlia alebo tľúd, za použitia flotačného činidla na báze vedľajších produktov z výroby kyslíkatých organických prouiktov oxidalčným procesom.Ako tlotaičné činidlá sa používajú látky,ktoré majú zberacie a peniace účinky, v dôsledku čolho ich možno použiť na ocldeľovanie flotovaného materialu - najčastejšie uhlia a .kovových rúd od hlušiny hliny, kremičitanov a pod). Obvykle sa pri tomto postupe prevzdušňuje vodná suspenzia spracovávaných materialov v prítomnosti flotatora. Čiastočky uhlia alebo rudy sa stmhávajú do peny, ktorá sa pri prevzidušňovaní utvorí na povrchu, zatial čo hlušina klesá na dno. Aby sa dosiahlo flota-čného účinku, musí mať flotačné činidlo povrohovoalçtívne vlastnosti, hlavne hydrofilný účinok na rhluširlu a hydrofóbny na získaný materiál.Takéto vlastnosti majú látky, ktorých molekuly obsahujú slabo disociovanú funnkčnú skupinu, napr. hydroxylovú vyššie mastné alkoholy, fenoly, karboxylovú imastné a aromatioké kyseliny). Na účely flotacie sa používajú napr. alkylsulfáty, alkylsulfonáty,amíny, soli kyseliny xantogénovej, merkaptány, diallkylditiotosfáty Abramov A. A.,Leonov S. B., Sorolkin M. M. Chirmija flotaclonnycm sisltem, Izrd. NEDRA, Moskva 1982. je snahou využiť na účely úpravy uhlia flotáciou čo najlacnejšie produkty.Vhodné sú napr. vyššievrúce podiely vznikajúce ako vedľajší produkt pri výrobe alkoholov hydroformyláciou olefínow, ďalej vedľajšie odpadne produkty z výroby alukylglykoléterov oxyetylaciou alkoholov v .zmesis minerálinym olejom čs. autorské osvedčenie č. 2.05 769 ako aj polyetylénglykoly z výroby etylénglyikolu č~s. autorské osvedčenie č. 203 716 a .polyprorpylénglykoly, Často sa doteraz na flotáciu používali látky šk-odlivé z lhladiska hygienicko-ekologickéh-o. K takým patria krezoly, ktoré sú zdraviu škodlivé a silne znečisťujú odpadne flotarčné vody, xantogenáty, alrkyl- a arylditiofosfáty, alkylsulfonaty, amíny. Tieto činidlá sú relatívne drahé a navyše sú toxické a biologicky tažko oldbúratelné.Podstatou tohto vynálezu je spôsob flotácie, zvlášť vhodný na úpravu uhlia alebo rúd flotaciou, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa alko flotačné činiidlo používa zmes látok s teplotou varu nad 1.20 °C pri tlaku 1,3 kPa,ktoré sú produktom esteriiikacie a/alebo preesterifikácie aspoň jedným alkoholom s počtom atom-ov uhlíka 1 až 5 idestilačného zvyšku ako vedľajšieho produktu z oxidácie cyklohexánu na cyklohexanon a/aleho cyklohexanol, s číslom kyslosti 1 až 70 mg KOH .hodou 5 až 30 hmot., pričom allkoholiokú prísadu tvorí aspoň jeden alifatický alkohol C 1 až C 12, s výhodou alifatický alkohol C 4 až C 3.Výhodou spôsobu flotácie podľa tohto vynálezu je technická dostupnosť flotačneho činidla, ktoré navyše predstavuje zhodnotenie vedľajších produktov z výroby cyiklohexauonu, ktoré sú nízko zhodnoic-ovaným vedľajším produktom z velkotonážnej výrobne a ktoré sa zúžitkovávajú len spaľovaním. V súčasnosti vystupuje do popredia aj nemalý ekologický význam využitia vedľajších produktov podľa tohto vynalezu, pretožeioh spracovaním na flotoreagenty sa zníži objem plynných exhalat-ov v oblasti výrobne cyklohexanónu, vzniklých spaľovaním tohto takmer odpadu.Ďalšou výhodou sú dobré flotačné vlastnosti v porovnaní s doteraz používanými flotačnými -činidlami, Dokonca selektivlta dosahované pri použití navrhovaného činidla prevyšuje .selelktivitu dosahovanú bežnými komerčnými flotoreagentami.Zmes vyššievrúcich látok - vedľajší produekt pri spracovaní zvyškov z oxiclácie cyklohexaimu sa pripravuje esteritikáciou zvyškov aspoň jedným nižším alifatickým alkoholom s počtom atómov uihlika 1 až 5,najčastejšie metanolom, etanolom, zmesou butanolov, alebo zmesou alkohol-ov s počtom atómov uhlíka 2 až 5, tzv. pribudlinou .z výrobne eutanolu kvasným procesom. Pritom z produktu po esterifrkácii sa odd-estilttje za atmoustériclkého tlaku »nezreagovaný alifatický alkohol spolu s reakčnou vodou, za zníženého tlaku sa oddestiluje methylesterová frakcie až amylesterová frakwcia, ktorá je swrovinou napr. na »presterifikáciu okton-olom za účelom získania monomerneho zmäkčovadla. V destilačnom kotle po oddestilovaní alkylesterovej frakcie ostane tmavohnedá viskózna kvapalina, zmes vyššievrúcich látok, ktorá je vhodná na .použitie ako flotačné činidlo pri úprave uhlia alebo rúd.Zme-s vyššievrúcioh látok obsahuje hlavne estery cytklohexanolu a cyklohexanacliolu s .monokarboxylovými kyselinami s počtom atomorv uhlíka vyšším ak-o 6, ale aj s hydroxykyselinami a dikarboxylovými kyselinami s počtom atómov uhlíka 2 až 6. Ďalej obsahuje bližšie neidentifikovaně živičnaté latky vzniknuté polymerizáciou a polyskondenzáciouu horeuveidených zlúčenín, laktóny a iné. V zmesi sú v malom .množstve prítomné zivyšikové monokanboxylové a dilkarboxylové kyseliny, ktoré zostali uezesterltikované, ako aj volné alkoholické zlúčeniny,hlavne cyklohexanol a cyklohexandiol. Zmes vyššievrúciwoh látok má teplotu varu vyššiu ako 120 C pri tlaku 1,3 kPa a ma takúto chemickú charakteristiku číslo ky-slasti 1 až 70 mg KOH. g 1 číslo zmydelnenia 200 až 600 -mg KOH.g 1 číslo brómowé 10 až 45 g Br. 100 g 1 obsah ihydroxylo ĺsłšždlřšvých skupín OH - ,5 až 6 hmota hustota pri 20 C 1 50 až 150 kg. m 3 teplota tuhnutia - ~ 25 až ~i 8 °C.Táto zmes sa použije na flotáciu sam-otná alebo spolu s aikoholiokou prísadou v tmnož~ stve 1 až 4 U 0/0 hmot., s výhodou 5 .až 20 5/0 hmot., ktorá zrieďuje pôvodný roztok za účelom zlepšenia vlastncystí potrebných pre kontinuálne dávkovanie tlotačněho činidla do procesu.Ako alkoholioká ,prísada sa môžu použiť alifatioke alkoholy s počtom atómaiv uhlíka 1 až 12 ako rnetanol, etanol, n-propanol,Z-ptr-opanol, n-butanoi, izobutanol, amylaliko holy, Z-etylhexçainol, dotdelíanoi a pod., ale aj zmes týchto alkoholov získaní ,ako lahkovrúca trakeia pri destilácii cylklohexanóe nu a jsyklohoxanolu vo výrobní cyklohexanönu oxidáciou cyklohezsímtt. V lalrliovrúcoj fraxkcii je zastúpený hlavne n-hutanol, amyl~ alkohol a izoamylalkohol. Navyše Inožno pridať na podobné účely zname minerálne,oleje a ipod.Účinnosť, a kvalita floiačnélio činidla toli-to vynálezu je zrejme z natsledujfngioh prí~ lçladov.Zmes vyššievrúcitth látok určená ako ulož ka flotaičněho činiclla sa získa ako tlestilač«.ný varákový podiel po oddestilovaní metylester-ovej frakcie pri esteritiisačnom spracovaní zvyš-kov z otxidaoie cyklohexánu a má takúto analytiokú charakteristiku číslo kys~ losti 30 -mg K 0 H.g 1 číslo zmydelnenia 383,7 mg KOH . g 1 číslo bróinové 37,4 g Br . 100 g 1 obsah ihydroxylových skupin -Ol-l . 1,6 0/0 hmot hustota priZakoncentrovanio popoln poukazuje na velmi dobrú ifičinnost tíinidla.Flotačne činidlo sa pripiravi zo zmesi vyššievrúcich látok špecifikovanýoli v príklap de 1 a z alkoholickej prísady v množstve 5 hmot. V tomto jirípade alkoiholzioká prísanda pozostáva zo zmesi nižšíoh alitatiekých alkoholov, hlavne butanolu a amylal~ rkoholu, získanej ako predná frakcia pri ciestilácii cyklohexanolu vo výrobní cyklohexa nónu.Pri dávkovani flotačného činidl-.a v množstve 1,2 kg/.t sa dosiahne výnos ilotačoého koncentrátu 77,4 0/0 hmot. a obsah rpopola v koncentráte 8,2 hmot. a v hlušine 72,5 0/) Ihmot.Podla výnosu možno posúdiť, že flotačné20 C z 1104 i kg.n 13. Do tejto zmesi sa pridá technický metanol v množstve 10 0/0 hmot. a celý roztok sa vysikúša ako tiotač~ ne činidlo pri úprave uholných kalov so zrnitosšĺou do 0,5 mm v laboražórnom floratore typu Denver o objeme 2,7 dmPri dávkovaní floiačného činidla 1,08 kg/vt dosiahne výnos flotačneho koncentrártu 275,9 O/o hmot. a obsah popola, počítané na sušinu, V koneentrŕrte 7,7 0/0 hmo. a V hlušine 73,4 0/0 hmot.Flotaiĺžne činidlo má tel velmi dobrú účin 41V tomto prípade sa ako iloíi na úpravu uhlia použije zmes vy látok bez alkoholiokej uprísady. Zmes má rovnakú analytickú (rharakteristiku ako v príklade 1.Laboratórna aplikačné skúška sa uskutoč~ ní jednak s postupným odberom flotašného kocentrátu a tiež s prečisťovaním flotačneho .koncentraiu, Výsledky ÚČÍDHOSŽÍ f 1 o~~ tačnâho činidla podla tohto vynalezu sa poroninajú s bežne používaným komerčným nidlom FLOTAKOL NX. Dávkované množstvo flotaičnêho činidla je 1,4 kg/t, u FLO~ TAKOLU NX 1,3 kg/t. Podla popolnatosti produktu pri výnose flotačného tkoiicenirátu 75 0/0 hmot. možno usúdiť, že flotařnê činidlo sa účinnosťou vyrovná FLOTAKOLU NX. Z priebehu kriviek flotačného času vyplýva, že nove tlotačné činidlo podľa tohto vynálezu má v porovnaní s FLOTAKOLDM NX ešte lepšinu tselektivitu.Popolnost produktu pri 75 0/0 výnose koncentrátučinidlo má pri flotačnej úprave uholnýoh kalov dobrú účinnost.Fiotaiĺíne činidlo sa pripraví zo .zmesi vyš~ šievrúcich látok po odestilovaní metyleste rovej frakcie pri est-erifikačnom spracovaní zaryšjkov ako vedľajšieho produktu z výroby cyklohexanónu a cyklohexanolu oxidáciou cyklohexanu. Tento varákový zvyšok iná takúto charakteristiku číslo kyslosti 47 Ing KOH.g 1 číslo zmyclelnenia 405 miligramov KOH .g 1 číslo bromové 17 g Br.100 g 1 obsah hydroxylových skupin 4,1 0/0 hmot teplotu tuhnutia ~ 43 °C a hustotu pri 20 C 1090 kg.m 3. Ďalej sa pridáva alkoh-oliciká prísada v celkovom množstve 24 0/0 hmot., pozostávajúca zo zmePri dávkovaní flotačného činidla pri úprave uhlia v množstve 1,1 vkg.t 1 sa dosahuje výnos flotačného k-oncentrátu 78,3 0/0 hmot.,obsah popola V koncentráte 8,1 0/0 hmot. a v hlušine 72,9 0/0 hmot.Pro-dla výnosu vyplýva, že flotačné čínidlo má pri flotačnej úprave uholných kalov dobrú účinnosť.Flotačné činidlo pripravené z vedľajšieho produktu z výroby zmesí cyklohexánontt s Cyklohexanolom (po esterifikácií etanolom a odestiloąvaní etylesterovej frakcie .má túto charakteristiku číslo kyslosti 62 mg KOH.g 1 číslo zmydelnenla 341 mgKOH . g 1 číslo bromové 33 gramov Br. 100 g 1 ohsa-h hyderoxylových skupín l 3,1 0/0 hmot hustotu pri 20 °C 1 109 kg..m 4 a teplotu tuhnutia 29 °C. K tejto sa pridá alkoholické prísada v množstve 30 0/0,pozostávajúca zo 6,1 0/0 etanolu, 21 0/0 n-butanolu, 13,5 izobutanolu, 50 0/0 n-amylalkoholu, 7 0/0 izoamylalkohol-u a 1,5 0/0 n-propanolu.Pri dávkovaní flotačného činidlla v množ stve 1,2 kg.t 1 sa dosahuje výnos tlwotačnéhoPodľa výnosu vyplýva, že flotačné činidlo,má pri flotačnej úprave uholných kal-ov dobrú účinnosť, -porovnatelnú s bežne používaným Flotakolom NX.1. Spôsob flotácíe, zvlášť vhodný na úpravu uhlia alebo rúr flotávciwou, vyznačujúci sa tým, že sa ako flotačné ~činidlo používa zmes látok s tetploto-u varu nad 130 °C pri tlaku 1,3 kPa, ktoré sú produktom esterifikácie a/alebo preesterifikácie aspoň jedným alkoholom s počtom atómov uhlíka 1 až 5 destilačného zvyšku ako vedľajšieho produktu z oxidácie cyklohexánu na cyklohexanon a/alebo cyklohexanol, s číslom kyslosti 1 až 70 mg K 0 H.g 1, číslom zmydelnenia 200 až 600 mg KOH , g 1, číslom bro Severografía, n. p., závod 7, Mostmovvým 10 až 45 g Br. 100 g 1, obsahom hy-d roxylových skupín ~OH 0,5 až 6 0/0 lhmot. a teplotou tuhnutia -25 až -48 °C a hustote .pri 20 °C 1 000 a 1 150 tkg.m 3.2. Spôsob flotácie ąpodla bodu 1, vyznačujúci sa tým, že sa k flotačnému člnindlu pridá alkoholické prísada v množstve 1 až 40 0/0 hmot., s výhodou 6 až 30 0/0 hmot.,pričom alkoholiokü prísadvu tvorí aspoň jeden alifatický alkohol C 1 až C 12, s výhodou alifatický a-lkohol C 4 až C 0.

MPK / Značky

MPK: B03D 1/02

Značky: flotácie, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246419-sposob-flotacie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob flotácie</a>

Podobne patenty