Zariadenie na ukladanie reziva a iných materiálov

Číslo patentu: 246416

Dátum: 15.12.1987

Autor: Uher Jioí

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY ,A OBJEW 45 Vydane 15 12 87Autor vynalezu GRICH DUŠAN ing., BRATISLAVA54 Zariadenie na uklažanie reziva a iných naaieriáluvvynález rieši zariadenie na wkladanie reziva a iných materiálov priamo vo vytrieďlovacom boxe. Zariadenie počet boxov nevymedzuje a jeho prevedenie je v každolm Aboxe rovnaké. Zariadenie je vytvorené zo zá~ RIäCÍOVÉlhO šikméh-o nosníka, ku (ktorému je pripojený hydraulický vealec, ktorý je velčekovou reťazou cez ozubené kladky spojený so zwdvižnou plošinou vedenou na kladkach po šilkmom nosníku. V hornej časti šikmého nosnika je umiestnená šikamá rolničková dráha, ktorá má na začiatku hornú zarrážku olvládanú horným hyd-raulickým valčekom a v dolnej časti dolnü zarážku s dol hy~clra.iil.i~clrýni valčekom, ktorý je umiestnený V blizkosti výsuvlnej vidlice a pastorka, Nad zdvižn.ou plošinou na priečnom ÍIUSIIÍlKU a pomocou kladiek je upevnelný zásobnílk prekládok. Pod celým zariadením je umiestnená valčekrývá dráha.vynález sa týka zariadenia na ivkladanie reziva a iných materiálov priamo vo. svytrieďovacom boxe a s možnosťou využitia hneď za pílaml v pilníciach.V SÚČHlSIHOSÍÍ sa ukladanie reziva ipreváudza nasledovne rezivo z vidlicovéłho nosiča retazového dopravníka je zhadzované do boxu. Box má pohyblivé vdno tvorené zdvižnou plošinou, ktorášpri zaplňovaní boxu rezivom klesá, až sa pon-orí pod úroveň zberného reťazové-ho dopravníka. Počet reziva v boxe je riadený prosecorom. Zberný reťazový dopravník prevezme voľne ložené rezivo a odovzdá ho tdvojstupňovému priečnemu retazovému dopravníku. Prvý stupeň preberá hromadu reziva a ňou plní druhý srtupeň, ref-azový .dzopravnik s možnosťou zmeny sklonu stúpania. Týanito dopravníkmi je rezivo vyjednocované na jednotlive kusy dosák, ktoré preberá krátky dopravník. Tento jednotlivo za sebou kus po kuse v .presných intervaloch prepúšta rezivo na dopravnik meraní, z ktorého ďalej idú na dopravnik tvorby vrstvy. Vrstva reziva zhodne so širŕkou balíka alebo klietky je prenesená vidlicovým nosičom nad zdvižnú plošinu, na ktorú rezivo zloží. Vidlicový nosič novovytvorenú vrstvu opät prevezme a zloží na zdvižnú plošina s opak-ovanim tohoto deja až po vytvorení balíka alebo klietky. Tá je reťazovým dopravnikom potom odsu-nutá mimo ukladania. Týmto systémom »pracuje väčšina zariadení zahraničných firiem ako sú SÄNGER A MASSIERER KG, Valmet,PLAN SELL OY, SPRINGER - Lignomatilk,SCHILCHER, WURSTER a DIETZ.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na ukladanie reziva a inýoh materiálov odoberanýoh z dopravníka s vidlicovými nosičmi, ktorého podstata spočíva v tom, že je vytvorený zo šikmého nosníka, ku ktoremu je pripojený hydraulický valec, ktorý je valvčekovou reťazou cez ozubené kladky spojený so zdvižnott plošinou vedenou na kladkárch po šilkmom nosnilíu, V hornej časti šikmého nosníka je umiestnená rolničkovä dráha, ktorá má na začiatku. hornú zarážku ovládainú horným hydraulickým valčekom a v dolnej časti dolnú zarážku ovládanú dolným hydraulickým valčekom a umiestnení V blízkosti vysunutej vidlice a pastorłka, pričom nad zdvižnou plošinou na priečnom nosníku a pomocou kladičiek je opevnený zásobník prekládok, ktorý má V spodnej časti otočné ističe opierajúce sa o dorazovú lištu a ipod celýum zariadením je valčeková dráha.Nový a vyšší účinok využitia predmetu vynaleizu sa prejaví hlavne v tom, že vynález rieši zámena samostatného ukladania reziva jeho .prenesením ukladania do balíka alebo klietky priamo v boxocuh. skracuje trasu preohodlu reziva vynechaním zber.ného reťazového dopravłnlka, dvojstupňového retazového dopravníka vyjednocovania reziva na jednotlivé lkusy reziva, krátkeho reťazového idopravnílka talktovania chodu reziva, mera 4cieho priečného retazového dopravníka, dopravníka tvorby vrstvy a zdvižnej plošiny tvorby balíka. Využíva zadvižné plošiny boxu na tvorbu balíka a zamieňa vidlicový nosič za jednoduchý systém výsuvných tyčí, ktoré sú bez nosnej funkcie.Odbúrainim dopravného systému znižuje sa nákladovosst celkového zariadenia a krátením cesty Clhüdll dosák aj jeho poruchovosť. V doprave reziva tým, že sa využívajú gravitačné sily, šetrí sa elektrickou energiou.Na priloženom výkrese je znázornená zariadenie na Liklatlainie reziva v bočnom pohlade.Zariadenie je umiestnené pod refazovým dopravníkom s vidlicovými nosšvčmi 1 na dopravu reziva. Skladá sa zo šiikmého nosníka 18, pri Iktorom je upevnený hydraulický valec 8 na zdvíhanie zvišnej plošiny 7 pomocou vozubených kladiek 15, cez ktoré prechádza valčeková reťaz 20, nna ktorej je upevnené zdvižná plošina 7 s kladkami 17 a výsuvnou tyčou 4 ovládanou pastorkom 11. Na šilkmom nosníku 18 je upevnená výkyvná dolná zarážka 16 s dolným hydraulickým valčekowm 5.Na zdvižnú plošinu 7 naväzuje rolnničková dráha 3, upevnené v hornej časti šikmého nosnika 18 s výkyvnou hornou zarąížłkou 2 upevnenou na hornom hydrauliclkom valčeku 1 D. Na priečnom nosníku 15 je opevnený na klawdi-čkách 14 -posuvný zásobník prekládok B, ktorý má v spodnej časti otočné ističe 12 a dorazovú lištu 13. Pod celým týmto zariadením je umiestnená odsunová valčeková draha B.Rezivo k ukladacieinu zariadeniu je dopravova-ně vo vidlicovýšch .nosičooh 1 retazovérho dopravníka v priečnom pohybe. Výkyvsiíé horné zarážky 2 v POÍDZB IT., .v ktorej hák zabieha do dráhy dopravníka, .stiahnu z vidlicového nosiča 1 rezivo. Sklopením hornej zarážky 2 je rezivo zložené na rolničkovú dráhu 3. Tým, že horná zaražka 2 sa dostane pod úroveň rolničkorzej dráhy 3 poloha IIl, -neprekáža rezivu ku sklznutiu šikmou rovinou po rolničkach a pokračuje šikmou rovinou vytvorenou výsuvnými vidlicamí 4 až na doraz zdvižnej plošiny 7.Po prejdení reziva hornou zarážkou 2 vracia sa táto do výohodzej polohy I, z ktorej na základe impulzu z procesora riadenia je ovládané horným hydraulickým valčekom 10. Na výsuvnýoh vidlicĺach 4 sa tvorí budúca vrstva reziva balika alebo klietky. Koľko reziva do vrstvy má byt uložené určí procesor riadenia jeho meracim zariadením šírolk reziva. S posledným rezivom dava procesor signál k vysurnutiu vidlice 4 do polohy II. Vysunutie sa prevedie pomocou pastorka 11 lcez zabudované ozubenie vo výsuvnej vidlici 4. Aby rezivo, hlavne neomietané,nenabiehalo jedno na druhé, v pohyblivom zásobníku prekládok B sú otočné ističe 12.jedným koncom otočného ističa 12 je re r Pzivo istene proti spätnému chodu reziva pri vysúvani výsuvnej vidlice 4. Otočnými ističmi 12 je zároveň vytvorený aj prechodový prierez len pre jed-no rezivo, a to tým, že druhý koniec oto-čneho isli-če 12 sa pri určenom výkyve oprie o dorazomi lištu 13. Dorazová lišta 13 je prestavitelná podľa.hrírbkovej dimenzie ukladaneho reziva. Po ukončení vrstvy sa zároveň Livedie do no-sti v súčasnosti používaný mechanizmus vyrazenia prekláxdky zo zásobníka preklavdzmž( 6. Zásobník prevkládok 5 je pohyblivý na lkladičkách 14 vedených v priečnom noaniku 15 tvaru I.Zásobníky prekladok 6 sú v dvojnaaohnom množstve potreby pre jednú klietku, čo umožňuje týmto ich plnenie prekladmimo priestoru Llkladania reziva za chodu lietkovaiíia. Pri vysúvani výsuvnej vidlice a do polohy Il sa uvedie do činnosti výšçyvntê dolná zarážka 15, a to tak,.a presunie do polohy ll pomocou dolného hydraulická ho valčeka 5.Úlohou výlkyvnej dolnej zarážky 15 je bránit prechodu ďalšieho reziva na výsuvné vidlice 4. Výikyvíiá (lolna zarážka 15 má tri polohy. Poloha I. je východzia pri plnení vý~ suv-nej vidlice 4 rezívom, z ktorej prechádza do polohy Il. pri vysüvani výsuvunej vidlice 4. Do polohy III. sa výkyvná dolná zaražka 16 dostane len v prípade, že tvorba šírky balíka je menšia ako 1,5 m. Z polohy II. alll. sa výkyvna dolná zarážka 15 vracia do polohy i.Vysunutie výkyvnej dolnej zarážky 15 do polohy Ill. je umožnené známymi. technickými prostriedkami, a to vedením vo vodiacej kulisa. Zdvižná plošina 7 po naplnení vrstvy rezivo a prekládok klesne o túto hrúbku,plus 2 až 5 mm nadmiery. Výsuvná vidlica sa vráti do polohy I. a zdvižná plošina 7 sa vysunie hore do úrovne -výsirvnej vidlice el.Výsuviná vidlica 4 týmto zdvihom sa oxprie o rezivo uložené na ramene zdvižnej plošiny I a neprenáša žiadne momentové sily. Uvedený cyklu-s sa opakuje až do skončenia poslednej vrstvy reziva klietky alebo balíka. lloiowxá klietka alebo balík je izdvižnou plošinou 7 zložená na valčekovú zirahią 9. Tento úkon sa prevedie sklopenĺm zdvižnej plošiny Z 7 zo šikmej polohy do vodorovnej v dolnej polohe.Zdvižná plošina je vedená kladkami 17 v šikmom nosni-ku 13. Zdvih plošiny 7 je ovládaný ihydraulickým valcom 8, valöekovou reťazou 29 cez ozubené kladky 1 reťazového prevodu. Poháňaná valčelçovä dráha e odsunie klietku mimo priestor ukladania reziva. Valčelková dráha 9 je len pod ukladaCim zariadením, ďalej pokračuje kolajovou dráhou. Zdvižná plošina 7 sa vráti do výcliodzej polohy a cyklus tvorby klietky sa opakuje.Zariadenie na ukladanie rezivo a iných materiálov odoberaného 7. dopravnílka s vidlicovýini nosičmi, vyznačujíici sa tým,vytvorený zo zárklaclového šikméłio nosník 18, ku ktorému je pripojený hydraulický valec 8, ~klorý je valčekovou reťazou 28 cez ozirbené klaldiky 19 spojený °o zclvižnou plošinou 7 veclenou na kladl po šikmom noisníku 18, v hornej neho nosníka 18 je imiestnetíá roiniçkorva dráiha 3, ktorá má na začiatku líor-níi zarážlku 2 ovládanú horným hydraulickým valčekom 10 a V dolnej časti dolnü zarážku 15 ovládaínú dolným hy-clraulickým valčešłrom S a umiestnenu v blízkosti výsuvnej vidlice 4 a pastorka 11, pričom nad zdvižnou plošlnou 7 na priečnom nosníku 15 a JOHÍLDSOU lkladičiel( 14 je upevnený zásobník prekladok 6, ktorý má v spodnej časti proč-né ističe 12 oplerajúce sa o do~ razovú lištu 13 a gold celým zariadeni-m je JälČBĺšDVá dráha 9

MPK / Značky

MPK: B27B 31/00

Značky: materiálov, zariadenie, ukladanie, iných, řeziva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246416-zariadenie-na-ukladanie-reziva-a-inych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na ukladanie reziva a iných materiálov</a>

Podobne patenty