Spôsob výroby tvarovaných výrobkov z drevovláknitých alebo drevotrieskových dosák a linka na vykonávanie tohoto spôsobu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZV 45 Vydané 15 12 37 A OBJEVVAutor vynálezu IŇAGY VOITPÁCIÄ ing. CSO., MATUhAY STEFAN ingi ZEMBERY KAROL ing., MADARASZ JOZEF, H SCAVA ALEXANDER,KOSICE54 Spôsob výroby tvarovaných výrobkov z drevovláknitých alebo drevotrieskových dosäk a linka na vykonávanie tohoto spôsobuÚčelom riešenia je využitie menej kvalitnej drevnej suroviny na výrobu tvarovanýtch výrobkov, pri- súčasnom zlepšení mechanických i fyzikálnych vlastností hotových výrobzkov.Popísailého účinku sa dosiahne tým, že naformátovane drevovláknitá dosky sa naparujú pri teplote 40 až 300 C po dobu 5 až 300 sekúntd, následne sa lisujú tlakom 0,15 až 10 MPa pri teplote 70 až 300 °C po dobu 10 až 420 sekúnd. Všetky prvky výrobnej linky sú navzájom spriahnuté a automaticky ovládané.vynález .sa týlka spôsobu výroby tvarovaných výrobkov z drevovláknitých alebo drevotrieskových dosálk a výrobnej linky na vykonávanie tohoto spôsobu.Pri výrobe nábytku, najmä sedacieho, sú všeobecne známe postupy výroby, pri ktorých sa skladajú dyhy v súbory, ktoré sa zlepujú V tvarovacich lisoch pri zvýšených tlakoch a teplotách. Tieto spôsoby vyžadujú vysokokvalitnú drevnú surovinu, využiteľnost ktorej sa pohybuje hlboko pod 40 °/J z použitej suroviny. Aj napriek tomu často dochádza Ik praskaniu povrchových dýh,ktoré spôsobuje znehodnotenie celého výrobłku. Nevýhodou pri lisovani je tvorba mikrotrhlín, ktoré zase zhoršujú alebo úplne znemožñujú kvalitnú povrchovú úpravu finálnych výroblkov.Uvedené nevýhody doposial známych spôsobov do značnej miery odstraňuje spôsob výroby tvarovaných výrobkov z drevovláknitých alebo drevotrieskových udosák podľa vynálezu, ktorého podstatou je to, že naforInátovane drevovláknitá alebo drevotrieskové dosky sa naparujú pri teplote 40 až 300 stupňov C po dobu 5 až 300 sekúnd, náslełdne sa lísujú tlakom 0,15 až 10 MPa pri teplote 70 až 300 °C podob u 10 až 420 .sekúnd,pričom celý .proces je automaticky riadený.Výrobná linka na vykonávanie popísaného spôsobu pozostáva zo zásobnej palety,naparolvarcieho stola a vsúvacieho zariadenia, spriahnutých navzájom s manipulátorom, ktoré sú napojené na tvarový lis s vysúva-cím zariadením spriahnutým s paletou hotových vývlislkov, pričom celý uzol je automaticky ovládaný.Popísaný spôsob výroby nekladie nároky na vysolkú kvalitu vstupnej drevnej suroviny. Vý-hodou je možnost využitia, na rdrevnú surovinu menej náročných, drevovlá-knitých a drevotrieskových dosák. Použitím uvedených dosák stúpne výťažnost drevnej suroviny na viac ako dvojnásobok. Postupom podľa vynálezu sa zdokonaluje plastifikácia výliskov a zlepšujú sa ichiyzikálne i mechanické vlastnostl. Vyšší účinok výrobnej linky je v tom, že všetky jej časti sú navzájom spriahnuté a automaticky riadené.Ďalšie výhody výliskov z drevovláknitých a drevotrieskových dosák sú v tom, že nevznilkajú pri výrobe mikrotrhliny, čím sa značne uľahčuje povrchová úprava hotových výrobkov. Výlisky z uvedených dosák sú v celom objeme homogénnejšie alko výlisky z .dýh.Na priloženom výkrese je znázornený celkový pohlad na výrobnú linku pre spôsob výroby tvarových výrobkov podla vynálezu.Výrobná linlka podľa vynálezu na výrobu tvarovaných výrobkov sa skladá zo zásobnej palety 2 prírezov drevo-vláknitých alebo drevotrieskových dosák 1, manipulátora 3 na presúvanie dosák 1, naparovacieho stola 4 pre plalstifikáciu dosák 1, vsúvacieho zariadenia 5, hydraulickeho lisu so zvarovacim nástrojom, vysúvacieho zariadenia 7 zDrevovláknité dosky 1 sa narežú na zvolené formáty, v našom prípade zodpovedajúce ploche stoličkovelho sedadla. Prírezy z drevovláknitej dosky 1 sa uložia na zásobnú paletu 2 zariadenia, odkial manipulátor 3 presúva príreza v slede technologického taktu na naparorvací stôl 4, kde dôjde k pl.astifikácii drevovláknitej dosky 1, s výhodou pri teplote 155 °C v závislosti na hrúbke dosky a jej odolnosti voči pare, v našom,prípade drevovláknitej d-osky 1 hrúbky 3,3 milimetrov vyhovuje doba 60 serkúnd.Drevovláknitá doska 1 je plastifrkovaná V takej miere, že po vsunutí do tvarovacieho lisu i ju možno pomocou tlaku, tepla a vlhkosti pretvarovat na požadovaný jednoduchý tvar. Takže následne sú parou plastifikované drevovláknitá dosky 1 pomocou manipulätora 3 vsú-vané do plniacej klietky vsúvacieho zariadenia 5 jedno- alebo viacetážového hydraulickelho tvarovacieho lisu B. Súčasne sa z tvarovacieho lisu 6 vysúvajú vytvarovane výlisky z predošlej várçky do vysúvacieho zariadenia 7.Tvarovanie sa vykoná optimálne tlakom 0,3 MPa pri teplote 190 °C. Pre štandardné drevovláknitá dosky 1 hrúbky 3,3 mm vyhovuje doba 150 selkúnd. Počas lisovanie sa uvoľňuje prebytočná pix-ra uvďłňovanim lisovacieho tlaku v krátkych intervaloch, až do odparenia, minimálne na stav vlhkostnej rovnováhy zodpovedajúcej normálnym klimatieckýun podmienłkam, napr. 21 °C a 60 0/0 relativnej vlhkosti. Prebytočná para môže unikať aj tak, že sa vloží sito medzi lisovaciu plochu lisovacieho nástroja a lisovanú drevovláknitá dosku 1 plynulým spôsobombez potreby uvolňovanla lisovacieho tlaku. .Vylisované tvarované výlisky 8 sú vysüvané z vyprázdňovacej klietky vysúvacieho zariadenia 7 na prepravnú paletu 9 hotových výliskov 8. NBJPHTOVHCÍ stôl 4 môže byt nahradený vyhrievacou samostatnou platňou alebo vyhrievanou platňou pomocnéhao hydraulického lisu. Na takúto platňu sa uloží vodou nasýiený porézny materiál, napr. tkanina so snaoou schopnosťou, na ktorú sa umiestni drevovláknitá doska 1, ktorá sa plastifikuje parou unikajúcou z porezneho materiálu.Presúvanie drevovláknitýoh dosák 1, ako aj vkladanie a vyberanie z tvarovacieho lisu 6 sa môže vykonávať ručne, v prípade potreby. K »dosiahnutiu špeciálnych vlastností,ako aj ohňwvzdornosť, odolnosť proti hubám a plesniam a pod. je potrebné na povrch drevovláknitých dosálk 1 pred lisovanim ale-bo na povrch tvarovaných výliskov 8 po lisovaní nanašat lepidlá, hydroióbne látky,antipyrétny, inseľkticidy, roztoky čpavku, močovi-ny a pod.Využitie vynálezu je možné na tvarovanie jednoduchších tvarov výliskov zo štandandných drevovláknitých a drevotrieskových dosáłk v nábytkárskom priemysle.1. Spôsob výroby tvarovaných výrobkov z drevovláknitýoh alebo drevotrieskových dosák, vyznačujúci sa tým, že naformátova~ né drevovláknitá alebo drevotriesková doský sa naparujú pri teplote 40 až 300 °C po dobu 5 až 300 sekúnd, následne sa lisujú tlakom 0,15 až 1 U MPa pri teplote 70 až 300 stupňov C po dobu 10 až 420 sekúnd, pričom Celý proces je automaticky riadený.2. Linka na výrobu tvarovaných výrobkovz drevovláknitých alebo drevotrieolçových dosák podľa bodu 1, vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zásobnej palety 2, naparoVacieho stola 4 a vsúvacieho zariadenia 5 spriahnutých navzájom s manipulátorom 3, ktoré sú -nąpojenê na tvarový lis B s vysüxmacím zariadením 7 spriahnw tým s paletou 9 hotových výliskov, pričom Celý uzol je automaticky ovládaný.

MPK / Značky

MPK: B27D 1/08

Značky: linka, dosák, tvarovaných, drevovláknitých, výrobkov, tohoto, drevotrieskových, vykonávanie, spôsob, výroby, spôsobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246411-sposob-vyroby-tvarovanych-vyrobkov-z-drevovlaknitych-alebo-drevotrieskovych-dosak-a-linka-na-vykonavanie-tohoto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby tvarovaných výrobkov z drevovláknitých alebo drevotrieskových dosák a linka na vykonávanie tohoto spôsobu</a>

Podobne patenty