Zapojenie na triedenie otestovaných súčiastok

Číslo patentu: 246408

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hajduk Jaroslav Ing

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD no VYNALEZY (451 Vydané 15 12 37 A OBJEVVĺ 75 Autor vynálezu PASTIEROVIČ IVAN ing., NOVÉ MESTO nad Váhom54 Zapojenie na triedenie otestovaných súčiastokZapojenie rieši technický problém univerzálneho jednoduchého a autonómneho riadenia triediaceho zariadenia otestovaných súčiastok do požadovaného počtu tried.Podstatou zapojenia je, že výstupy k 0 mu« Inikačného kanála testera sú pripojené na sériové v-stupy posuvných registrov, ktorých výstupy sú pripojené na vstupy binárnych lkomparátorov, ktorých výstupy sú pripojené na vstupy alkčných členov zarážok kvalitatívnych tried. Výstup snímača prítomnosti otestovanej súčiastky je paralelne pripojený na -ho-dinové vstupy posuvných registrov a na štartovací vstup jednotky riadenia pohonu dopravníka. Výstup snímača polohy dołpravníka je paralelne pripojený na blokovací vstup jednotky riadenia, vstup komunikačného vkanála, a na hradlovacie vstu-py binárnych komparátorov.ĺVynálezsa týka zapojenia na triedenie otestovaných súčiastok.Súčasne so zvyšovaním sériovej výroby stále náročnejších súčiastok rastie potreba ich testovania a rýchleho triedenia do viacerých kvalitatívnych tried.Doteraz známe zariadenia na triedenie otestovaných súčiastok, napríklad integrovaných obvodov, do vxäčšieho počtu vkvalitatívnych tried sú riadené buď riadiacim systémom testora, mikropočítawčom, alebo riadiacim systémom zariadenia, ktorého sú súčaťou. Nevýhodou riadiacich systémov týchto zariadení je, že neumožňujú ich univerzálne použitie.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje a teohniclký problém rieši zapojenie na triedenie otestovaných súčiastok podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že výstupy komunikačného kanála testera sú pripojené na sériové vstupy posuvných registrov, ktorých výstupy sú pripojené na vstupy binárnych komparátorov.Výstupy komparátorov sú pripojené na vstu-py akčných členov zarážok kvalitatívnych tried. Výstup snímača prítomnosti otestovanej súčiastky je paralelne pripojenýna hodinové vstupy posuvných registrov ana štartovaoí vstup jednotky riadenia pohonu dopravníka. Výstup snímača polohy dopravnika je paralelne pripojený na blokovací vstup jednotky riadenia pohonu dopravníka, vstup komunikačného kanála testera a na hradlovacie vstupy binárnyoh komparátorov.Zapojenim na triedenie otestovaných súčiastok sa dosiahne jednoduché autonómne riadenie triediaceho zariadenia otestovaných súčiastok do požadovaného počtu tried.Na pripojenom výkrese je príkladne nakreslená bloková schéma zapojenia zariadenia ,na triedenie otestovaných súčiastok, napriklad integrovaných obvodov.Zapojenie na triedenie otestovaných súčiastok príkladne pozostáva z komunikačného kanála 1 testera, ktorého výstupy sú pripojene na sériové vstupy Za, 21) . . . 2 i posuvných registrov sa, 3 b 3 i. Výstupy posuvných registrov sa, 3 b .31 sú pripojené na vstupy binárnyoh komparatorov 4 a, 4 h . . . dn, ktorých výstupy sú pripojené na vstupy akčných členov 5 a, 5 b 5 u zarážok kvalitatívnych tried.Výstup snímača prítomnosti 6 otestovanej súčiastky je paralelne pripojený na hodinové vstupy 7 a, 7 b 7 i posuvných registrov 3 a, 3 h. . . ii a na štartovací vstup 3 jednotky riadenia 9 pohonu dopravníka. Výstup snímača 1 D polohy dopravníka je paralelne pripojený na blokovací vstup 11 jednotky riadenia 9 poho-nu dopravníka, na vstup komunikačného kanála 1 tesiera a na hradlovacie vstupy 12 a, 12 b . . . 12.11 binárnych komparatorov tla, 4 h . . . 41.Funkcia zapojenia na triedenie otestovaných .súčiastok je nasledovnáTester cez komunikačný kanál 1 generuje i-bitový binárny Vektor, na základe ktorého integrovaný obvod priradí do jednej z n binárnych tried, pričom n 2 i. Jednotlivé bity tohoto velktora sú privedené na sériové vstupy Za, 2 h . . . 2 i n-bitových posuvných registrov 3 a, 3 h 3 i. Zároveň sa dostane otestovaný integrovaný obvod na vstup dopravníka triediaceho mechanizmu, kde je registrovaná snímačom prítomnosti 6 otestovaného integrovaného obvodu.Signál generovaný snímačom prítomnosti B otesttovaného integrovaného obvodu uvedie do činnosti dopravník triediaceho mechanizmu unášajúci otestovaný integrovaný obvod a vytvorí impulz na štartovacom vstupe 8 a na hodinových vstupoch 7 a, 7 h . . .7 i posuvných registrov 3 a, Bb . . . si, čo spôsobí synchrónny posuv informácie v tvare i-bitového vektora priradenia v poli posuvných registrov sa, 3 b 3 i s fyzickým registrom otestovanýoh integrovaných obvodov unášaných dopravníkom triediaceho mechanizmu.Po posunutí dopravníka triediaceho Inechanizmu o jeden krok, dôjde na základe informácie z výstupu snímača lil polohy dopravníka k zastaveniu dopravníka, k uvoľneniu informácie z výstupov bínárnych komparátorov 4 a, 4 b 4 n a k oznámeniu testeru o ukončení jedného kroku tri.ediaceho mechanizmu. Ked sa v tomto oikamihu rovnajú niektoré vektory priradenej predvoľbe príslušných binárnych komparátorov 43, 4 b 4 n, uvoľnia odpovedajúce akčné členy 5 a, 5 b 5 n zarážol( kvalitatívnych tried vstupy do odpovedajúcich zasobníkołv. Po príchode ďialšej otestovanej súčiastky na vstup triedíaceho mechanizmu sa dopravník opäť posunie o jeden krok a celý cyklus sa opakuje.Zapojenie na triedenie otestovaných súčiastok pozostávajüce z komunikačného kanála testera, poľa posuvných registrov, snimača prítomnosti ote~stovanej súčiastky, snima-ča polohy dopravnika, poľa binárnych kompzxrátorov, poľa akčných členov kvalitatívnych tried, a jednotky riadenia pohonu dopravníka vyznačujúce sa tým, že výstupy komunikačného kanála 1 testera sú pripojené na sériové vstupy za, 2 b . . . 21 posuvných registrov 3 a, 3 b 3 i, ktorých výstupy sú pripojené na vstupy binárnychkomparěutorov 4 a, 4 b 4 n, ktorých vý stupy sú pripojené na vstupy .akčných čle nov Sa, 5-h 5 n zarážok kvalitatívnych tried, pričom výstup snímača prítomnosti B otestovanej súčiastky je paralelne pripojený na hodinové Vstupy 73, 7 ib 7 i posuvných registrov Ba, 3 b 3 i a na štartovaci vstup 8 jednotky riadenia 9 pohonu »dopravníka, kým výstup snímača 10 polohy dopravníka je paralelne pripojený na blokovací vstup 11 jednotky riadenia 9 pohonu dopravnika, vstup komuníkačného kanála 1 testeta a na hradlovacie vstupy 12 a,12 b 12 n binárnych komparátorov 4-a, 4 h . . . 411.

MPK / Značky

MPK: H03K 23/40

Značky: súčiastok, zapojenie, otestovaných, triedenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246408-zapojenie-na-triedenie-otestovanych-suciastok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie na triedenie otestovaných súčiastok</a>

Podobne patenty