2-(Aryloxyacetyloxy)ftalimidy

Číslo patentu: 246333

Dátum: 13.03.1986

Autori: Škvára František, Zadák Kolan, Koláo Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ČESKOSLOVENSKÁ socIALIsIIcKA REPUBLIKAURAD PRO VYNALEZH 45 Vydané 15 12 37 A OBJEVY.mini výnálezu LÁCUVÄ MARGITA doc. RNDr. CSC., KONECNY VACLAV RNDI. CSC.,SIDÓOVÁ EVA ing. CSC., BRATISLAVARiešenie sa týka Z-Larylogyacetyloxgąftaiímidov všeobecného vzorca IR je metthylová skupina alebo at~Í 1 n chlóru., n 1 alebo O pokial R 2 chlór, môže byt n rovno 1 až 3 a sprřsobu prípravy zlúčením všeobecného vzo-rca I acyláciou 2-hydroxyfíalimídu aryloxyacetylchioridmí za prítomnosti zásady.Uvedené zlúčeniny majú herbicídne vlastnosti.,vynález sa týka 2-aryloxyacetyloxyntalimid-ov .a spôsobu ich prípravy. Tieto zlúčeniny sú účinne ako herbicídy. Z radu ftalimídov sú známe a v praxi využívané fungicídy .a insekticídy ako napr. ditalimios a fosmet Pesticide manual, British Coop.R je rmethylová skupina alebo atóm chloru, n je 0 alebo 1, len pokial R je chlću,môže byt n rovno 1 až 3.Súčasne bol zistený spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorce I acylácíou hydroxytterlimindu chloridmi kyselín raryloxyeiánových v zásaditom prostredí pri teplote 40 ~ 80 °C.zlúčeniny podľa vynálezu sa vyznačujú vysokou .a selektílvnou herbícídnou účinnosťou v. preemergentných .a postemergentných testoch .zrovnateľnou so štandardmi ako je zrejmé z príkladov vynálezu.zlúčeniny podľa vynálezu sa môžu používat ako herbicídny prostriedok na polnohospodárske a Záhradnícka účely ako take, alebo V zmesi s úpravárenskými pomocnými látkami, .ktoré účinok lât-ok podľa vynálezu zlepšujú alebo ho stabílizujú v. závislosti od účelu jeho použitia.zlúčeniny podla vynálezu sa môžu použivať vo forme prášku, granulí, tekutých suspenzných .alebo emulzných koncentrátov pripravených podľa všeobecne používaných spôsobov vo výrobe pesticídov.Pri praktickom použití sa môžu tieto rôzne formy po-užívat ako také alebo po zriedení vod-ou na vhodnú koncentráciu.Z-Aryloxyacetyloxyftalimidy podla vynálezu sa môžu používat samotné alebo sa môžu navnášat vo forme zmesi s hnojivami alebo s inými poľnohospodárskymi alebo zähradníckymi prípraivkami.Pri používaní vo vyššie uvedených formách se môže koncentrácia účinnej látky podľa vynálezu meniť v závislosti na forme prostriedku a na použitých poľnohospodársľkych pomocných prísadach a všeobecne je hmotnostne 4 ~ 95 0/0.Nasledujúce príklady bližšie osvetlujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Zmes Z-hydroxyftalimidu 0,07 mol a 20 cm 3 pyridínu zahrievame na cca 50 °C aProtection Council). Herbicídy z radu italimivdu sa v poľnohospodárskej praxi nepoužívajú.Teraz sa zistili 2-aryloxyacetyl-oxyfialimidy všeobecného vzorca Ik zmesi za miešania postupne pridávame 2-metyl-4-chlóríenoxyetanoylchlorid 0,075 mol. 30 min. necháme dolreagovat pri teplote 80 ~ 90 °C. Po ochladení zriedíme vodou. Vylúčenú zrazeniu prekryšt-alizujeme z org. rozpúšüadla napr. z etuan-oxlu. Teplota topenia 124 ľ 25 °C.Analýza pre Cj 7 Hj 2 ClNO 5 Mr - 345,6Pracovný postup ako v príklade 1. Východiskové zlúčeniny sú Z-hydlroxyftalimid a chlorid kyseliny 4-chlóretänovej. Teplota topenia 146-147 °C. Analýza pre Cj 5 H,C 1 NO 5.Mr 331,62-2,4,5-Tríchlórienoxyacetyloxyftalimid Pracovný postup ako v príklade 1. Vý chodískově zlúčeniny sú Z-hydroxyftalimida 2 í,4,5-trichlölrfenoxyetanoylchlorid. Teplo ta topenia 171-173 °C.I. 2-Z-metyl-l-chlôrfenoxyacetyloxyjftalimid, II. 2-tl-chlórfenoxyaoetyloxy ftalimid, III. 2- 2,4,54 trichlórfen-oxyacetyloxy ftalimid, IV. Z-metyl-Ał-chlórfenoxyetánovä kyselina priradený štandard MCPA). Pr í k l a d 5Spôsob testovania a účinnosť látok podľa vynálezu.Do pokusných nádob naplnených neošetreuou ornou pôdou do riadkov sa vysiali semená testovaných rastlín. Povrch pôdy sa urovnal a zavlažil. Pri preemergentnom ošetrení sa aplikovali postrekom »vodné emulzie priamo na pôdu a pri postemeirgentnom ošetrení priamo na rastliny štádium prvých listov u jenokličných rastlín a štádium prvých dvoch pravých listov u dvojkličných rastlín). Pokusy sa uskutočnili v skleníkových podmienkach. Aplikovaný objem zodpovedal vo všetkých prípadoch 1 000 l.ha 1.Účinok sa posud-zoval vizuálne po vyhranení poškodenia a vyjadril sa pomocou bosuitačnej stupnice 0-5, pričom 0 znamená rastliny zdra-vé, nepoškodené a 5 rastliny odumreté. 1-4 sú medzistupvne poškodenia. V hodnotení sa prihliadalo na všetky významné zmeny ovplyvňujúce životaschopn-ost testovacích rastlín.Výsledky testov sú v tabuľkách 1 a 2.Účinnosť látok podľa vynálezu pri aplikácii na 5 druhoch rastlínÚčinnosť látok pri aplikácii na 11 druhov rastlínB E B E B E B E Echinochloa crus-gualli 4 2 0 0 5 3 3 1 Beta vulgaris 5 5 4 2 5 5 5 5 Pisum sativum 5 5 D O 5 5 5 5 Avena fatua 3 0 O 0 3 0 0 O Vicia sativa 5 4 4 3 4 2 5 3 Sinapís alba 5 5 4,5 2 4,5 3 5 5 Amarxanthus re~t~ roflexus 5 5 3 0 5 5 5 5 Linum usitatissímum 5 2,5 1,5 0 5 5 5 5 Zea mays 2 1 0 0 2,5 1,5 1 O Triticum sativum 3 1 O O 0 0 2 0 Fagopyrum vwlgare 4 2,5 2 D 1 0 5 32. Spôsob prípravy ftalímidov vše~obecné~ ho vzorca I vyznačujúcí sa tým, že sa acy okolo 40-90 °C.luje Z-hydroxyftalimíd HIPYÍOXYGÍÉIHOYÍCÍIIOridmi za prítomnosti zásady a pri teplotách

MPK / Značky

MPK: C07D 209/02, A01N 43/38

Značky: 2-(aryloxyacetyloxy)ftalimidy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246333-2-aryloxyacetyloxyftalimidy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">2-(Aryloxyacetyloxy)ftalimidy</a>

Podobne patenty